Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Φ.11321/οικ.10772/382/09-03-2021 για την αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων.

Σύμφωνα με την απόφαση:


Πεδίο Εφαρμογής (άρθρο 1)

Κάθε καταβαλλόμενη ή καταβλητέα την 30.09.2019 κύρια σύνταξη που χορηγεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), πλην των συντάξεων του πρώην ΟΓΑ, η οποία χορηγήθηκε ή θα χορηγηθεί με προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, αναπροσαρμόζεται από την 01.10.2019 βάσει των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων γίνεται με τους κανόνες των άρθρων 7, 8, 12, 13, 27, 28, 30 και της παρ. 5 του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 και τη διαδικασία που περιγράφεται στην απόφαση.

Κανόνες Αναπροσαρμογής (άρθρο 2)

1. Η σύνταξη των ανωτέρω προσώπων μετά την αναπροσαρμογή αποτελείται από εθνικό και ανταποδοτικό μέρος και τυχόν προσωπική διαφορά.

2. Η Εθνική Σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα άρθρα 7 και 27 του ν. 4387/2016.

3. Η Ανταποδοτική Σύνταξη υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 3, τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης του άρθρου 4 και το χρόνο ασφάλισης του άρθρου 5, όπως αυτά προκύπτουν από την διαδικασία του άρθρου 7 της απόφασης.

4. Το από 01.10.2019 καταβλητέο ποσό προκύπτει με βάση τους κανόνες του άρθρου 6.

Συντάξιμες Αποδοχές
(άρθρο 3)

1. Για το Δημόσιο Τομέα κατά την αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης οι συντάξιμες αποδοχές αντιστοιχούν στο συντάξιμο μισθό επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου, που ίσχυαν κατά την 12.05.2016. Για τους λοιπούς ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς, κατά την αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης οι συντάξιμες αποδοχές αντιστοιχούν στο συντάξιμο μισθό επί του οποίου υπολογίστηκε η χορηγηθείσα σύνταξη, σε τρέχουσες τιμές, με τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρμογής των συντάξεων που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του ν. 4387/2016, και όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την ημερομηνία συνταξιοδότησης ως την 31.05.2016. Στις περιπτώσεις που ο συντάξιμος μισθός συνδέεται με ασφαλιστικές κατηγορίες ή με ασφαλιστικές κλάσεις ή με τεκμαρτά ποσά, αυτός υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή τους κατά την 31.05.2016.

2. Ειδικά για τις καταβαλλόμενες συντάξεις του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 45 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31.05.2016, δηλαδή το ποσό των 1.146,32 €. Για την Ειδική Προσαύξηση του ανωτέρω τομέα, ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ανώτατο ποσό της Ειδικής Προσαύξησης για 45 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31.05.2016, δηλαδή το ποσό των 1.524,60 €. Ως ασφάλιστρο της Ειδικής Προσαύξησης για τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του πρώην ΕΤΑΑ ορίζεται το προβλεπόμενο από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3518/2006 ποσοστό ασφάλισης ύψους 12%, όπως ίσχυε την 31.12.2015.

3. Για τον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 39 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31.05.2016, δηλαδή το ποσό των 1.562,10 €. Ως ασφάλιστρο για τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του πρώην ΕΤΑΑ ορίζεται το ισχύον κατά την 31.12.2015 ποσοστό ύψους 10%.

4. Για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 40 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31.05.2016, δηλαδή το ποσό των 1.232,09 €.

Ποσοστά Αναπλήρωσης
(άρθρο 4)

1. Για το διάστημα από 13.05.2016 έως 30.09.2019, επί των συντάξιμων αποδοχών του άρθρου 3 εφαρμόζονται τα κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 1 της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.

2. Για το διάστημα από 01.10.2019 και έπειτα, επί των συντάξιμων αποδοχών του άρθρου 3 εφαρμόζονται τα κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 2 της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 και της παρ. 5 του άρθρου 36α του ν. 4387/2016 ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.

3. Σε περίπτωση συνταξιούχων κατά την 12.05.2016 που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 94 και κατέβαλλαν υπό την ισχύ του προϊσχύοντος του ν. 4387/2016 νομοθετικού καθεστώτος εισφορές ανώτερες από τις προβλεπόμενες στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης από 01.10.2019 λαμβάνεται υπόψη η επιπλέον εισφορά, για το διάστημα που αυτή καταβαλλόταν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 και στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 94 του ν. 4387/2016.

4. Εφόσον καταβάλλονταν περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις εξ ιδίου δικαιώματος από εντασσόμενους στον e-ΕΦΚΑ Φορείς, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της παρούσας, η αναπροσαρμογή ως προς τα πολλαπλά δικαιώματα πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 και τα εδάφια γ-δ’ της παρ. 4α του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016.
 
Έτη Ασφάλισης
(άρθρο 5)

Για την αναπροσαρμογή χρησιμοποιούνται τα έτη ασφάλισης βάσει των οποίων υπολογίστηκε η αναπροσαρμοστέα σύνταξη.

Προσδιορισμός της καταβλητέας από 01.10.2019 σύνταξης (άρθρο 6)

1. Για τον καθορισμό του καταβλητέου από 01.10.2019 ποσού συγκρίνεται (α) το καταβαλλόμενο την 30.09.2019 ποσό εθνικής σύνταξης, ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς (β) το άθροισμα εθνικής σύνταξης, ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της παρούσας. Η σύγκριση των ποσών του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται μεταξύ καθαρών προ φόρου ποσών.

2. Αν το καταβαλλόμενο καθαρό προ φόρου ποσό των συντάξεων την 12.05.2016 είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα εθνικής, ανταποδοτικής και τυχόν προσωπικής διαφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως θετική προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4α του άρθρου 14 του ν. 4387/2016.

3. Αν το καταβαλλόμενο καθαρό προ φόρου ποσό των συντάξεων την 12.05.2016 είναι μικρότερο από το άθροισμα εθνικής, ανταποδοτικής και τυχόν προσωπικής διαφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, τότε συνεχίζει να καταβάλλεται η αρνητική προσωπική διαφορά που καταβαλλόταν  μέχρι την 30.09.2019 με βάση το ισχύον δοσολόγιο, αρχής γενομένης της 01.01.2019 και το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ’ έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

4. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που θα προέκυπτε από τις διατάξεις της παρούσας είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε για το διάστημα από 13.05.2016 έως 30.09.2019, ολοκληρώνεται η καταβολή της προσωπικής διαφοράς που μέχρι την 30.09.2019 σύμφωνα με το ισχύον δοσολόγιο και η διαφορά των δύο ποσών χορηγείται ως θετική προσωπική διαφορά, η οποία συμψηφίζεται κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή της με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4α του άρθρου 14.

Διαδικασία
(άρθρο 7)

1. Η αναπροσαρμογή από 01.10.2019 όλων των κύριων συντάξεων που χορηγήθηκαν με προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, πραγματοποιείται βάσει των στοιχείων επί των οποίων πραγματοποιήθηκε ο πρώτος επανυπολογισμός και αναπροσαρμογή του διαστήματος από 13.05.2016 έως 30.09.2019. Σε περίπτωση που έχει ήδη διενεργηθεί η πρώτη αναπροσαρμογή και επανυπολογισμός, πραγματοποιείται άμεσα η δεύτερη αναπροσαρμογή, για τις ανάγκες της σύγκρισης του άρθρου 6 της παρούσας με βάση τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος, χωρίς επανάληψη του πρώτου επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής.

2. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της πρώτης αναπροσαρμογής, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από επανυπολογισμό σύμφωνα με τις γενικές,  ειδικές και καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων στον e-ΕΦΚΑ Φορέων, δεν έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ή είναι ελλιπή, πραγματοποιείται επανυπολογισμός βάσει των στοιχείων επί των οποίων αυτές κανονίστηκαν, ο οποίος ακολουθείται από αναπροσαρμογή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Σε αυτή την περίπτωση, για την επιβεβαίωση της πληρότητας και της ορθότητας των απαιτούμενων για την αναπροσαρμογή στοιχείων, ο e-ΕΦΚΑ επανυπολογίζει το ύψος της χορηγηθείσας σύνταξης σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή του Δημοσίου και τις λοιπές γενικές και ειδικές ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη το συντάξιμο μισθό, το χρόνο ασφάλισης, το συντελεστή αναπλήρωσης, τη μείωση λόγω ορίου ηλικίας και τα λοιπά στοιχεία της σύνταξης που βρίσκονται καταχωρημένα στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.

3. Για τις περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος, η αναπροσαρμογή της σύνταξης πραγματοποιείται άμεσα, εφόσον η απόκλιση δεν υπερβαίνει κατ’ απόλυτη τιμή το πέντε τοις εκατό (5%). Για όσες συντάξεις υπάρχει ποσοστό απόκλισης κατ’ απόλυτη τιμή άνω του πέντε τοις εκατό (5%) μεταξύ της μεικτής καταβαλλόμενης και του ποσού που προκύπτει μετά την εφαρμογή της ανωτέρω παρ. 2, αναζητούνται τα απαιτούμενα στοιχεία στις αντίστοιχες συνταξιοδοτικές αποφάσεις ή άλλες κατάλληλες πηγές, προκειμένου η απόκλιση μεταξύ απονεμηθείσας και επανυπολογισθείσας σύνταξης να μην υπερβαίνει κατ’ απόλυτη τιμή το πέντε τοις εκατό (5%). Σε περίπτωση μη ύπαρξης αναλυτικών διαθεσίμων στοιχείων, ο επανυπολογισμός μπορεί να διενεργηθεί με χρήση στατιστικών στοιχείων για όμοια χαρακτηριστικά συντάξεων. Όμοια διαδικασία καταχώρισης στοιχείων ακολουθείται και στην περίπτωση που οι οικείοι πρώην Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν διαθέτουν στοιχεία σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή τα στοιχεία που διαθέτουν είναι ελλιπή.

4. Με τις προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό διαδικασίες, αναπροσαρμόζονται και επανυπολογίζονται όλες οι κύριες συντάξεις που χορηγήθηκαν με προγενέστερες του ν.4387/2016 διατάξεις, και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

5. Τα αναδρομικά ποσά που προκύπτουν από τη νέα αναπροσαρμογή για το χρονικό διάστημα από 01.10.2019 έως και τη δημοσίευση της απόφασης χορηγούνται εφάπαξ.

Πηγή