Προγράμματα – Προσκλήσεις

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – 2η Πρόσκληση

Συμπληρωματικά – εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης. Αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι. Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής

από 9/4/2021 έως 31/12/2023

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Προϋπολογισμός

€ 800.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή