Τη μετατροπή των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) της Τράπεζας Πειραιώς σε μετοχές, με την έκδοση 394,4 εκατ. νέων μετοχών υπέρ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα. Μετά την εταιρική αυτή μεταβολή, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην τράπεζα ανέρχεται στο 61,3% από 26,4%.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρεται:

«Σε συνέχεια των από 23 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου 2020 ανακοινώσεών της, η Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 4 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τους όρους του από 02/12/2015 προγράμματος έκδοσης των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας 2.040 εκατ. ευρώ μη τακτής λήξης, που αναγνωρίζονται ως κεφάλαιο CET1 (CoCos) και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 36/2015, επήλθε αυτόματη μετατροπή των CoCos και εκδόθηκαν 394,4 εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία έξι ευρώ (6 ευρώ) η καθεμία, οι οποίες τυγχάνουν πλήρως καταβεβλημένες και κατατάσσονται κατά πάντα ισοτίμως (pari passu) με τις λοιπές υφιστάμενες κοινές μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των 2.366,4 εκατ.ευρώ και ανέρχεται πλέον σε 4.986.354.984 ευρώ διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 6 ευρώ καθεμίας.

Η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας δεν μεταβάλλεται από τη μετατροπή των CoCos σε μετοχές, καθώς πρόκειται για ανακατανομή των ιδίων κεφαλαίων, εξαιρουμένων των συναφών εξόδων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση κατά 2.366,4 εκατ.ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο, συνδυάζεται με μείωση στα αποτελέσματα εις νέον κατά 326,4 εκατ.ευρώ και αποαναγνώριση των 2.040 εκατ. ευρώ κεφαλαίων από τα CoCos. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η αντίστοιχη αναπροσαρμογή του καταστατικού, διαπιστώθηκαν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, η εταιρεία θα προχωρήσει στην υποβολή αιτήματος εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την πίστωση αυτών στον λογαριασμό αξιών που τηρείται στο «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ» επ’ ονόματι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για την ακριβή ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 394,4 εκατ. νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών». 

Πηγή