Από την έντυπη έκδοση

Της Ειρήνης Σακελλάρη
[email protected] 

Πολύ πιο ασφαλείς εμφανίζονται οι καταθέσεις στις ευρωπαϊκές τράπεζες σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, καθώς τα διαθέσιμα ποσά που στο σύνολό τους διατηρούνται Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ) σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) είναι αυξημένα κατά περίπου 20%. Είναι προφανές πως τα ΣΕΚ διαθέτουν πλέον περισσότερους πόρους για την προστασία των καταθετών σε περίπτωση τραπεζικής αποτυχίας.

Τα ΣΕΚ αυξάνουν σταδιακά τα κεφάλαιά τους που αντλούνται από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο με στόχο την επίτευξη του εναρμονισμένου ελάχιστου στόχου του 0,8% των καλυμμένων καταθέσεων έως τον Ιούλιο του 2024. Με δεδομένη την εναρμόνιση των ποσοστών των κόκκινων δανείων σε όλη την Ευρώπη και τη διακράτηση κεφαλαίων που θα αποτελούν εγγύηση στις καταθέσεις, φαίνεται να αίρονται κάποια από τα εμπόδια ώστε να υπάρξει πανευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων, αν και ακόμη αυτή η εξέλιξη δεν είναι του παρόντος.

Στα κεφάλαια που αποτελούν εγγύηση περιλαμβάνονται πλέον ορισμένες νέες μετρήσεις καταλληλότητας. Πρόκειται για κεφάλαια που υπολογίζονται για την επίτευξη του επιπέδου-στόχου.

Τα δεδομένα της EBA

Η EBA προσφέρει τώρα διάφορα εργαλεία στατιστικής οπτικοποίησης για να διευκολύνει την κατανόηση και την ανάλυση των δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε εκτεταμένα δεδομένα για το 2021 που σχετίζονται με δύο βασικές έννοιες και δείκτες της Οδηγίας για τα ΣΕΚ: ποια είναι τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά μέσα και ποιες οι καλυπτόμενες καταθέσεις. Η ΕΑΤ δημοσιεύει αυτά τα δεδομένα σε ετήσια βάση για να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία των ΣΕΚ σε ολόκληρο των Ευρωπαϊκό Χρηματοοικονομικό χώρο προς όφελος των καταθετών, των αγορών, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των ΣΕΚ και των χωρών-μελών.

Τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά μέσα είναι ποσά κεφαλαίων που αντλούνται από τα ΣΕΚ μέσα από τις τράπεζες και ο κύριος σκοπός τους είναι η αποζημίωση των καταθετών σε περίπτωση τραπεζικής πτώχευσης. Τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2021 δείχνουν ότι 34 από τα 36 ΣΕΚ στην Ευρώπη είχαν αυξήσει τα κεφάλαιά τους από το προηγούμενο έτος κατά περισσότερο από 19%, γεγονός που ενισχύει την ετοιμότητα των ΣΕΚ να αποζημιώσουν τους καταθέτες εάν πτωχεύσει η τράπεζά τους.

Οι καλυμμένες καταθέσεις αυξήθηκαν επίσης σημαντικά το 2021, φθάνοντας σε ρυθμό αύξησης 5,6% σε ετήσια βάση. Αυτό είναι χαμηλότερο από τον ουσιαστικό ρυθμό ανάπτυξης 8,6% που παρατηρήθηκε το 2020, αλλά υψηλότερο από τον ρυθμό ανάπτυξης 4,3% για την περίοδο 2015-2019. Η αύξηση που παρατηρήθηκε το 2020 και επιβεβαιώθηκε το 2021 θα μπορούσε να είναι συνέπεια της πανδημίας του Covid-19, καθώς τα νοικοκυριά μπορεί να έχουν καθυστερήσει τις αγορές τους ή να έχουν προσπαθήσει να αποθηκεύσουν τις αποταμιεύσεις τους με ασφάλεια. 

Πηγή