Τροποποίηση της υπό στοιχείαΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022 (Β’ 603) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την επέκταση χορήγησης επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022. Πηγή