Προγράμματα – Προσκλήσεις

Υποστήριξη δικαιούχων στην ωρίμανση και υλοποίηση πράξεων – Εξασφάλιση και τεκμηρίωση της απόδοσης της ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων

Ειδικότερα: Σύνταξη εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την αποτίμηση της ex ante ενεργειακής κατάστασης του νοσοκομειακού κτιριακού αποθέματος που χρήζει ενεργειακής αναβάθμισης και την ex post αποτύπωση της διαμορφωθείσας ενεργειακής κατάστασης του ιδίου, μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης. Προσδιορισμός του ενεργειακού-περιβαλλοντικού οφέλους, από την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων στο πλαίσιο των πράξεων που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Σε ποιους απευθύνεται

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας

Περίοδος υποβολής

από 22/7/2021 έως 31/12/2021

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σεπερίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 474.300

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη – Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα

Τηλ

213 2142200, 2142295

Φαξ

210 6920437

Μαρία Σκαλτσά

213 2142205

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή