Προγράμματα – Προσκλήσεις

Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας και στην εφαρμογή νομοθετικών υποχρεώσεων για την κυκλική οικονομία και την κλιματική αλλαγή

Αναμένεται

Xρηματοδότηση υπηρεσιών για την υποστήριξη του ΥΠΕΝ σε ενέργειες προώθησης της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την Κυκλική Οικονομία και την Κλιματική Αλλαγή.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
  • Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

Περίοδος υποβολής

από 18/7/2022 έως 30/9/2022

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη – Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα

Τηλ

213 2142200

Φαξ

210 6920437

Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη

213 2142240

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή