Προγράμματα – Προσκλήσεις

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων

Ενέργειες διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, αξιοποίησης αποβλήτων και σύνταξης μελετών σκοπιμότητας και εκπόνησης εμπειρογνωμοσύνων στο πλαίσιο του ΕΣΔΑ 2020-2030, σύνταξης σχεδίων δράσεων αστικών στερεών αποβλήτων καιεπαναχρησιμοποίησης υλικών, παροχής τεχνικών, νομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε έργα ΣΔΙΤ, κατασκευής και επικαιροποίησης ηλεκτρονικών πλατφόρμων παρακολούθησης των στερεών και υγρών αποβλήτων και των υποδομών τους, καθώς και ενέργειες ολοκλήρωσης των διαδικασιών μετάπτωσης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τους καταργούμενους ΦΟΔΣΑ στους Ειδικούς Διαβαθμιδικούς Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε κάποιες Περιφέρειες της χώρας.

Σε ποιους απευθύνεται

Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Περίοδος υποβολής

από 1/4/2021 έως 31/10/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 2.424.200

Η Δ.Α. δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας www.ymeperaa.gr.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη – Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα

Τηλ

213 2142200, 2142295

Φαξ

210 6920437

Μαρία Σκαλτσά

213 2142205

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή