Ομαδική απόλυση – Εθνική ρύθμιση που αφορά την προστασία εργαζομένου που απολύθηκε στο πλαίσιο παράνομης ομαδικής απόλυσης – Εφαρμογή δυσμενέστερου καθεστώτος προστασίας σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου συναφθείσες πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω καθεστώτος, οι οποίες μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου μετά την ημερομηνία αυτή Πηγή