Από την έντυπη έκδοση

Του Ανέστη Ντόκα
[email protected]

Σφίγγει ο κλοιός από την Επ. Κεφαλαιαγοράς για μία ομάδα εισηγμένων εταιρειών-ζόμπι του Χ.Α., που δεν ξεπερνούν τις 20, των οποίων οι εντολές σε συνδυασμό με τον πολύ μικρό όγκο συναλλαγών επηρεάζουν τη διακύμανση και την τιμή τους.

Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται αλλαγές από την Επιτροπή µε βάση τον νέο στρατηγικό σχεδιασμό 2022-2027. H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεργασία µε τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα προβεί σε δύο βασικές ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπίσει συναλλαγές «ύποπτες» για κερδοσκοπία. Στην πρώτη περίπτωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ωθεί τις εισηγμένες να αυξήσουν τη διασπορά τους είτε µέσω αυξήσεων κεφαλαίου είτε µέσω placement, διαφορετικά οι διακυμάνσεις σε μετοχές µε μικρό όγκο θα είναι «ύποπτες» για κερδοσκοπία. Στη δεύτερη περίπτωση θα χρειαστεί να αλλάξει ο κανονισμός λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Επιτροπή δηλώνει πως προτίθεται να προβεί σε αξιολόγηση ως προς τη συμμόρφωση, ή μη, από τους συμμετέχοντες της αγοράς σε σχέση με πρωτοβουλίες (ενημερώσεις/συστάσεις) που αναλήφθηκαν για θέματα όπως ο κατάλογος υπόχρεων προσώπων (PDMR list), οι γνωστοποιήσεις συναλλαγών υπόχρεων προσώπων (PDMR transactions notification) και η ορθή τήρηση και κατάρτιση των καταλόγων κατόχων προνομιακών πληροφοριών.

Πέραν της παρακολούθησης της τήρησης αυτών, όμως, θα αναληφθεί πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Χ.Α.:

α) για τη δημιουργία ειδικής κατηγορίας προνομιακών πληροφοριών στον κατάλογο του Χ.Α. με τις ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών και

β) για την ενδεχόμενη τροποποίηση του κανονισμού του Χ.Α. σε σχέση με τη δυνατότητα επίδρασης της τιμής μιας μετοχής με πολύ μικρό όγκο εντολές.

Με βάση τα παραπάνω, η Ε.Κ. αναλαμβάνει τις εξής δεσμεύσεις:

– Χρήση του πλήρους εύρους των εργαλείων της Ε.Κ. σε όρους πολιτικής, εποπτείας, κανονιστικής συμμόρφωσης και επιβολής κυρώσεων, ώστε να αντιμετωπισθούν τα αίτια παράνομων πρακτικών αποτελεσματικά και με συνέπεια.

– Ταχεία δράση της Ε.Κ. για την προστασία κατά το δυνατόν περισσότερων επενδυτών, την αποτροπή σημαντικών ζημιών, κατά το δυνατόν πριν αυτές συμβούν, για επενδυτές και λοιπούς συμμετέχοντες στην αγορά.

– Συνδρομή στην καταστολή του οικονομικού εγκλήματος στον χώρο της Κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της κατάχρησης αγοράς.

– Παρακολούθηση και καταστολή περιπτώσεων αδειοδοτημένων από την Ε.Κ. εταιρειών, οι οποίες ενδέχεται να προωθούν ακατάλληλα χρηματοπιστωτικά μέσα και υπηρεσίες σε επενδυτές, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον που οι ψηφιακές υπηρεσίες καθιστούν πιο γρήγορη και ευκολότερη από ποτέ τη συμμετοχή των επενδυτών.

– Καταστολή της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από μη αδειοδοτημένες από την Ε.Κ. εταιρείες, άτομα και πλατφόρμες συναλλαγών και έκδοση προειδοποιήσεων προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με αυτές τις εταιρείες και τις πρακτικές που ακολουθούν.

Στόχος είναι να ενταθεί η προσπάθεια της Ε.Κ. για την αποτροπή περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς, διασφαλίζοντας ότι οι εποπτευόμενες εταιρείες και οι εκδότες κινητών αξιών προστατεύουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες κατάλληλα και οι εκδότες κινητών αξιών προβαίνουν σε έγκαιρες και ακριβείς γνωστοποιήσεις, σε υποστήριξη της διαφάνειας στην αγορά.

Πηγή