Αριθμ. 1019/4/24-ια’

(ΦΕΚ Β’ 3796/16-08-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 1,2, 4 και 5 του άρθρου 5, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 21, της παρ. 1 του άρθρου 22, του άρθρου 24, ιδίως της παρ. 1 και της ερμηνευτικής δήλωσης αυτού, των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 25, της παρ. 1 του άρθρου 44 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 117 του Συντάγματος,

β) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α’ 138), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία 1019/4/24-ε’/8.8.2021 (Β’ 3661) και 1019/4/24-η’/12.8.2021 (Β’ 3746) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών και ιδίως του άρθρου πρώτου και της περ. α) του άρθρου τέταρτου,

γ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

δ) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160),

ε) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),

στ) του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

θ) του π.δ. 37/2020 «Διορισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 65),

ι) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ια) της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607)

ιβ) της υπ’ αρ. 1673/27.3.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β’ 1070) σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και

ιγ) της υπ’ αρ. 35/20.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

2. Την υπό στοιχεία 1019/4/24-α’/6.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού «Εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις του άρθρου πρώτου της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» (Β’ 3653).

3. Την υπό στοιχεία 1019/4/24-ε’/8.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» (Β’ 3661), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία 1019/4/24-η’/12.8.2021 (Β’ 3746) κοινή απόφαση των ιδίων ως άνω Υπουργών.

4. Την ανάγκη προσαρμογής των περιοχών της παρ. 1 του άρθρου πρώτου της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 138) (NATURA, δάση, εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση και άλση εντός οικιστικών περιοχών) προς τις προβλέψεις του ημερήσιου χάρτη επικινδυνότητας για πυρκαγιές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

5. Την από 16.8.2021 και υπό στοιχεία 8000/1/2021/77-α’ βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Περιορισμοί των περιοχών του άρθρου πρώτου της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

1. Οι απαγορεύσεις της παρ. 1 του άρθρου πρώτου της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 138), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία 1019/4/24-ε’/8.8.2021 (Β’ 3661) και 1019/4/24-η’/12.8.2021 (Β’ 3746) κοινές υπουργικές αποφάσεις, περιορίζονται σε (α) περιοχές NATURA, (β) δάση, (γ) εθνικούς δρυμούς, (δ) αισθητικά δάση και (ε) άλση εντός οικιστικών ιστών, για τις περιφερειακές ενότητες των οποίων ο ημερήσιος χάρτης επικινδυνότητας για πυρκαγιά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, φέρει κατ’ ελάχιστο κατηγορία κινδύνου (βαθμίδα) 4 (τέσσερα).

2. Η παρούσα ισχύει από την Τρίτη, 17 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00, με την επιφύλαξη παράτασης ή εκ νέου ενεργοποίησης της εφαρμογής της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου της ίδιας Πράξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Πηγή