Αριθμ. 113375 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 4212/09-08-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κάτωθι διατάξεις:
α) Του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).
β) Της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107).
γ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
δ) Των άρθρων 7580 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
ε) Της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
ζ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
θ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
ι) Του άρθρου 90 του ν. 4941/2022 «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 113).

2. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

3. Την υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 549).

4. Την υπ’ αρ. 19928/292/10.5.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Εκτιμητών» (Β’ 1147).

5. Την υπό στοιχεία 15319 ΕΞ 2022/06-02-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΝΓΗ-6Η8) απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

6. Την υπό στοιχεία 57118ΕΞ2022/28-04-2022 (ΑΔΑ: 68ΤΕΗ-4ΝΕ) Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

7. Το από 12-05-2022 πρακτικό που συντάχθηκε αυθημερόν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας κλήρωσης που διεξήχθη σύμφωνα με την ανωτέρω Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

8. Την υπό στοιχεία 74995ΕΞ2022/31-05-2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων που βρίσκονται στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά (των Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου) της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, όπως ισχύει» (Β’ 2742).

9. Τις εισηγήσεις των εκτιμητών του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την υπό στοιχεία 74995ΕΞ2022/31-05-2022 (Β’ 2742) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

10. Την υπό στοιχεία 144708/19.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΙ-66ΗΦ55) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής σύνταξης εισήγησης επί της διαμόρφωσης των ζωνών και των συντελεστών αυξομείωσης των τιμών εκκίνησης της παρ. 1Α του άρθρου 41 του ν. 1249/1982», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις υπ’ αρ. 88763/12.08.2020 (ΑΔΑ:ΨΖ5ΤΗ-2ΧΒ), 122243/27.10.2020 (ΑΔΑ:6ΑΧΔΗ-ΞΒ5), 129056/18.10.2021 (ΑΔΑ:ΨΣ5ΑΗ-Ρ7Τ) και 10671/27.01.2022 (ΑΔΑ:ΡΝΖ2Η- Ω5Τ).

11. Την υπό στοιχεία 26718ΕΞ2020/05.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΤΥ7Η-ΛΟΚ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου της παρ. 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982», όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 88943ΕΞ2020/13.08.2020 (ΑΔΑ: ΩΕΥ3Η-ΡΦΜ), 94576ΕΞ2020/31.08.2020 (ΑΔΑ: ΩΡΝ7Η-Σ4Γ) και 138991ΕΞ2020/07.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΨ-6ΔΗ-ΣΓΖ) αποφάσεις.

12. Τις από 14.03.2022 και 03.08.2022 εισηγήσεις προς τον Υπουργό Οικονομικών της Επιτροπής της παρ. 1Α του άρθρου 41 του ν. 1249/1982.

13. Τις από 27.06.2022 και 26.07.2022 εισηγήσεις προς τον Υπουργό Οικονομικών της Επιτροπής της παρ. 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982.

14. Τις από 13.03.2020, 01.03.2021, 25.07.2022 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και το από 27.07.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Σ.Ο.Ε.

15. Το από 01.08.2022 σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής.

16. Την υπό στοιχεία 109171ΕΞ2019/2-10-2019 (Β’ 3687) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού και την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΑΓΕ/21933/89 (Β’ 1219) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

17. Τη γνώμη των αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), για τις αξίες των ακινήτων στις περιοχές αρμοδιότητάς τους και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 ως προς τις προθεσμίες.

18. Τις ιδιαιτερότητες της περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία, κ.λπ.), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).

19. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη κ.λπ.), πρόσοψη (σε αίθριο, σε πλατεία κ.λπ.), όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, απαλλοτρίωση κ.λπ.), δέσμευση (διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογική έρευνα κ.λπ.).

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που έχει ήδη προβλεφθεί με την ανωτέρω Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και για την οποία έχει εκδοθεί η υπό στοιχεία 15319 ΕΞ 2022/06-02-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΝΓΗ-6Η8) απόφαση δέσμευσης πίστωσης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επεκτείνουμε την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και καθορίζουμε τις ζώνες, τις τιμές εκκίνησης και τους συντελεστές αυξομείωσής για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία και βρίσκονται στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά (των Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου) της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Οι τιμές εκκίνησης αναγράφονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α.

Η περιγραφή των ζωνών και οι συντελεστές του συστήματος αναγράφονται στον πίνακα του Παραρτήματος Β.

Η απεικόνιση των ζωνών και το υπόμνημα των Σ.Α.Ο. εμφανίζεται στο χάρτη του Παραρτήματος Γ.

Τα Παραρτήματα Α, Β και Γ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραρτήματα

Η απόφαση αυτή με τα Παραρτήματα Α, Β και Γ, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή