19/08/2022
118250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε’ – Οργάνωσης και Ποιότητας

Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 6-10  
106 79 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Κατσαλή
Τηλέφωνο: 213-13.39.693
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ’ και Ε’ Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α’33), όπως ισχύει» (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1-3 του άρθρου 30 του ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α’33), β) των άρθρων 159 έως 162 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α 26), γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’45), δ) της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133), ε) των άρθρων 76 και 77 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’184), στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181).

2. Την αριθμ. 27871 ΕΞ 2020/06.03.2020 απόφαση διορισμού της Πηνελόπης Παγώνη του Σωτηρίου, σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΟΔΔ 185). 

3. α) Την αριθμ. 2/98380/0004/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση των Δ’ και Ε’ Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’3546).
β) Την αριθμ. 2/32755/0004/12.04.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ’ και Ε’ Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α’33), όπως ισχύει» (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/61488/0004/04.08.2016 (ΑΔΑ: Ψ154Η-7ΒΔ), 2/9439/0004/03.02.2017 (ΑΔΑ:Ω5ΨΖΗ-22Ρ), 2/27844/0004/08.08.2017 (ΑΔΑ : ΩΕΙΦΗ-ΞΧΨ), 2/45960/0004/8.6.2018 (ΑΔΑ: Ω5Α0Η-Ν5Θ), 2/58257/0004/30.07.2018 (ΑΔΑ: 6Γ38Η-3ΝΓ), 2/66051/0004/17.09.2018 (ΑΔΑ: 64ΤΑΗ-Α31), 2/93128/0004/19.12.2018 (ΑΔΑ: 67ΚΑΗ-Π5Υ), 75390 ΕΞ 2019/04.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΖΛΗΗ-2ΡΔ), 109482 ΕΞ 2019/04.10.2019 (ΑΔΑ: 7ΜΔ9Η-ΦΟΚ) όμοιες και τις αριθμ. 11774 ΕΞ 2021/01.02.2021 (6ΝΔ5Η-Υ3Ι), 15846 ΕΞ 2021/08.02.2021 (Ω5ΩΕΗ-ΑΧΧ) και 46334 ΕΞ 2021/15.04.2021 (6ΩΕ6Η-ΙΜΗ), 88849 ΕΞ 2021/19.7.2021(63Δ3Η-ΟΒΟ), 117693 ΕΞ 2021/24.09.2021 (Ψ5ΗΗ8Η-ΑΙΝ) και 156274 ΕΞ 2021/07.12.2021 (ΩΙΩ8Η-ΖΔΔ) αποφάσεις της Υπηρεσιακής Γραμματέως.

4. Τις αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ.18242/5.7.2016 (ΑΔΑ: ΨΓΟ7465ΦΘΕ-346) και ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2517/οικ.10914/8.3.2019 (ΑΔΑ: 6ΤΑ1465ΧΘΨ-ΛΥΗ) εγκυκλίους του τέως Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5. Το γεγονός ότι:
α) ο υπάλληλος Ιωάννης Αργύρης του Περικλή, ο οποίος είχε οριστεί ως αναπληρωματικό τακτικού μέλους στο Δ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με την αριθμ. 156274 ΕΞ 2021/07.12.2021 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών, έπαψε να ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στη Νομαρχία Πειραιά επιπέδου Διεύθυνσης, από 01.06.2022, ημερομηνία κατά την οποία ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπου τοποθετήθηκε με την αριθμ. 54061¬25.05.2022 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του ιδίου Υπουργείου.
β) η υπάλληλος Ελισάβετ Μαυρίδου του Αντωνίου, η οποία είχε οριστεί ως τακτικό μέλος του Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με την αριθμ. 156274 ΕΞ 2021/07.12.2021 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών, έπαψε να ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής (Δ.Ε.Π.), από 08.07.2022, ημερομηνία κατά την οποία ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου τοποθετήθηκε με την αριθμ. 16626/27.06.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του ιδίου Υπουργείου.
γ) η υπάλληλος Βιολέττα Ανδρίτσου του Δημητρίου, η οποία είχε οριστεί ως τακτικό μέλος του Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με την αριθμ. 156274 ΕΞ 2021/07.12.2021 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών, με την από 15.06.2022 αίτησή της, (στην οποία περιέχεται η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων) ζήτησε την αντικατάστασή της για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους.

6. Το από 07.07.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Α’ Τμήμα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και τη συνημμένη σε αυτό κατάσταση Προϊσταμένων Διευθύνσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι διαθέτουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων κατά φθίνουσα σειρά.

7. Την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων .

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ι. Τροποποιούμε την αριθ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78) όπως ισχύει και αντικαθιστούμε τις υπό στοιχείο α), β) και γ) υποπεριπτώσεις της περίπτωσης 1 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του διατακτικού αυτής, ως εξής:

«α) Παναγιώτα-Γιολάντα Τουντοπούλου του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, της Ειδικής Γραμματείας Δημοσιονομικών Ελέγχων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή της, το Νικόλαο Κράκαρη του Αποστόλου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, της ως άνω Ειδικής και Γενικής Γραμματείας.
β) Παναγιώτα Νέζη του Αθανασίου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη της ΣΤ’ Δ.Υ.Ε.Ε., της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, της Ειδικής Γραμματείας Δημοσιονομικών Ελέγχων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, με αναπληρώτρια της, τη Δήμητρα Φράγκου του Αδάμ, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη της Ε’ Δ.Υ.Ε.Ε., της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
γ) Ελένη Λύγκουρη του Σπυρίδωνα, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, με αναπληρωτή της, το Σωτήριο Αναστασόπουλο του Χρήστου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής. ».

ΙΙ. Ως εκ τούτου, το άρθρο 2 του διατακτικού της τροποποιούμενης απόφασης, διαμορφώνεται ως εξής:

«Α.1. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:
«α) Παναγιώτα-Γιολάντα Τουντοπούλου του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, της Ειδικής Γραμματείας Δημοσιονομικών Ελέγχων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή της, το Νικόλαο Κράκαρη του Αποστόλου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, της ως άνω Ειδικής και Γενικής Γραμματείας.

β) Παναγιώτα Νέζη του Αθανασίου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη της ΣΤ’ Δ.Υ.Ε.Ε., της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, της Ειδικής Γραμματείας Δημοσιονομικών Ελέγχων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, με αναπληρώτρια της, τη Δήμητρα Φράγκου του Αδάμ, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη της Ε’ Δ.Υ.Ε.Ε., της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

γ) Ελένη Λύγκουρη του Σπυρίδωνα, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, με αναπληρωτή της, το Σωτήριο Αναστασόπουλο του Χρήστου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής.

δ) Δημήτριο Μπαϊμάκη του Στεφάνου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Δ.Υ.Ε.Ε. στο Νομό Καρδίτσας, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρωτή του τον Σωτήριο Βασιλάκο του Κωνσταντίνου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος στο Α’ Τμήμα της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

ε) Γεώργιο Μέσκο του Αναστασίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως αναπληρωτής Προϊστάμενος στο Β’ Τμήμα της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρώτριά του την Ευαγγελία Μπρούφα του Ελευθερίου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

2. Όταν το Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορίζουμε να μετέχει σε αυτό, αντί των ανωτέρω υπό στοιχείο δ) και ε) μελών, η Μαρία Παπακώστα του Γεωργίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α’ του κλάδου ΔΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στην Ε’ Δ.Υ.Ε.Ε., της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως εκπρόσωπος των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
3. Γραμματέας στο Δ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται η Μαρία Φιλιππουπολίτη του Ιωάννη, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, με αναπληρώτριά της τη Ζωή Καραγιάννη του Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Β.1. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ε’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:

α) Ηλία Κωνσταντέα του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια του, την Εριφύλη Κίτση του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Οικονομικών.

β) Αγγελική Φετοκάκη του Στυλιανού, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της, τον Αριστείδη Κουμούτση του Δημητρίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά, νήσων και Δυτικής Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

γ) Βασίλειο Κυριακάτο του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με αναπληρωτή του, τον Μελέτιο Μπουραζέρη του Σπυρίδωνα, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Κεντρικής Υπηρεσίας Σ.Δ.Ο.Ε. – Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών, της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε., της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

δ) Νικόλαο Τετράδη του Χρυσοστόμου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Ζ’ Τμήμα – Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Καρνάρο του Γεωργίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο ίδιο ως άνω Τμήμα.

ε) Αντωνία Σπηλιωτοπούλου του Σπυρίδωνα, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη στο Β’ Τμήμα – Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρωτή της τον Άγγελο Πανούση του Γεωργίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος στο Ε’ Τμήμα – Δίωξης Ναρκωτικών Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων, της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας, της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

2. Όταν το Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορίζουμε να μετέχει σε αυτό, αντί των ανωτέρω υπό στοιχείο δ) και ε) μελών, ο Δημήτριος Υπερήφανος του Στάμου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών που υπηρετεί στη Διεύθυνση Α’-Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως εκπρόσωπος των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

3. Γραμματέας στο Ε’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται η Μαγδαληνή Δημόκα του Δημητρίου, υπάλληλος με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε., της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, με αναπληρωτή της τον Αθανάσιο Βασιλάκη του Γεωργίου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής, με βαθμό Α’ του κλάδου ΤΕ Εφοριακών.

Γ. Εισηγήτρια στα Δ’ και Ε’ Υπηρεσιακά Συμβούλια ορίζεται η Αντιγόνη Γιαννουράκου του Σοφοκλή, Προϊσταμένη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, με αναπληρώτριά της, τη Χρυσούλα Ασημακοπούλου του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη του Δ’ Τμήματος – Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δικαστικών Ενεργειών της ως άνω Διεύθυνσης.

Δ. Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων λήγει την 31η.12.2022».

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΓΩΝΗ

Πηγή