Αριθμ. 1184/247574/2021

(ΦΕΚ Β’ 4246/14-09-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων» (Α’ 280).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α’ 32).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της φορολογίας και άλλες διατάξεις», που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας (Α’ 113).

7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143)

8. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/98 περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)» (Α’200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α’ 223) και τις παρ. 1 – 8 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (Α’135).

9. Την υπ’ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002 », (Β’ 1042).

10. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ-ΓΕΠ» (Α’ 1205).

11. Το άρθρο 1ο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42/2020) και το άρθρο 9ο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’64 /2020).

12. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις (Β’ 915/2020 -άρθρο 1ο σημεία 48-52) και (Β’1299/2020) περί απαγόρευσης λειτουργίας καταστημάτων καθώς και τις κοινές υπουργικές αποφάσεις (Β’986/2020 και Β’1168/2020( περί απαγόρευσης κυκλοφορίας των πολιτών.

13. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ 913/11.6.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2417).

14. Την υπ’ αρ. 297286 κοινή υπουργική απόφαση (Β’1170/2005).

15. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863 της 19.03.2020 ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία C (2020)2215 final της 03/04/2020, C(2020)3156 final της 08/05/2020 και C(2020) 4509 final της 29.06/2020, C (2020)7127 final της 13/10/2020 και C (2021) 564 final της 28/01/2021 όμοιες.

16. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών της χώρας στους τομείς : α) της εκτροφής χοίρων, β) της εκτροφής αυτόχθονων μαύρων χοίρων, και γ) της παραγωγής μελιού λόγω σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους για το έτος 2020 εξ αιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19).

17. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού συνολικού ύψους κατ’ ανώτατο όριο 19.902.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2021, η οποία θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπ.Α.Α.Τ, Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 2390901002 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» στον ΕΛΕΓΕΠ.

18. Την υπ’ αρ. 2/48684/29.04.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ενίσχυσης του ΑΛΕ 2390901002 του Ε.Φ. 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπ.Α.Α.και Τ. οικονομικού έτους 2021.

19. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

20. Την υπ’ αρ. 7677/123169/11.05.2021 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 19.902.000 ευρώ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α.Τ., η οποία καταχωρήθηκε με α/α 32893 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.και Τ., ΑΔΑ : ΩΝΗΒ4653ΠΓ-Χ6Ω.

21. Την υπό στοιχεία ΓΝ 049/2021/ 28.04.2021 γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών.

22. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C (2021)5032 final… με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης SA63570(2021/N)-938/174 Greece.

23. Την υπ’ αρ. 938/174686/05.07.2021 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.και Τ. της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

24. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης στους τομείς:
α) της εκτροφής χοίρων,
β) της εκτροφής αυτόχθονων μαύρων χοίρων και
γ) της παραγωγής μελιού, σε όλη την Επικράτεια,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία C(2020) 1863 final της 19.03.2020 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι- Πεδίο εφαρμογής

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

1. Για τους εκτροφείς χοίρων δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει στοιχεία για τον αριθμό των χοιρομητέρων και κάπρων για το έτος 2020 στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που τηρείται στη Γενική Διεύθυνση της Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 297286/2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1170).

2. Ειδικά για τους εκτροφείς μαύρου χοίρου δικαιούχοι είναι οι εκτροφείς ελληνικού μαύρου χοίρου που είναι εγγεγραμμένοι στο γενεαλογικό βιβλίο της ως άνω φυλής που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος 2020.

3. Για τους μελισσοκόμους δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 3.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α 2014-2020) για το έτος 2020.

4. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

5. Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31-12-2020 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

Άρθρο 3
Όροι και ύψος ενίσχυσης

1. Για τους εκτροφείς χοίρων και μαύρων χοίρων απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διέθεταν τουλάχιστον δέκα θηλυκά ζώα άνω των έξι (6) μηνών την 30η Ιουνίου 2020.

2. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται ως ακολούθως:

α) Για την κάθε χοιρομητέρα εκτροφής χοίρων ποσό 253,56 €,

β) Για την κάθε χοιρομητέρα ή κάπρο εκτροφής μαύρου χοίρου 353,46 €.

γ) Για τους παραγωγούς μελιού ποσό 3,39 € ανά κυψέλη μελισσών.

3. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ποσών στο πλαίσιο των μέτρων επιστρεπτέας προκαταβολής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 225.000 €. Στο ποσό των 225.000 € περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

4. Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με το Τμήμα 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ανά ενιαία επιχείρηση.

5. Το ύψος ενίσχυσης της παρ. 2 (για τις περιπτώσεις α, β, γ) του παρόντος άρθρου μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το τελικώς δηλωθέντα αριθμό χοιρομητέρων ή μαύρων χοίρων ή κυψελών μελισσών.

6. Οι ελληνικές αρχές αναλαμβάνουν να τηρήσουν όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 88-91 του Προσωρινού Πλαισίου. 5

7. Από το τελικό ύψος της ενίσχυσης κάθε παραγωγού, όπως προσδιορίζεται στην παρ. 3 του παρόντος, αφαιρείται το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών που έχει λάβει ως επιστρεπτέα προκαταβολή, δυνάμει του αρ. τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75),όπως ισχύει και αφορούν στο 2020. Τα ποσά ενίσχυσης που έχει λάβει ο παραγωγός μέσω όλων των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής παρέχονται από την ΑΑΔΕ κατόπιν αιτήματος που περιλαμβάνει το ΑΦΜ των παραγωγών δικαιούχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έως ότου καθορισθεί το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών, η ενίσχυση καταβάλλεται με παρακράτηση του 50% του συνολικού ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός μέσω όλων των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Μετά την ολοκλήρωση καθορισμού του αθροίσματος των μη επιστρεπτέων ποσών, εάν το άθροισμα αυτών ξεπερνά το ποσό που έχει παρακρατηθεί για κάθε παραγωγό, τότε για το υπερβάλλον ποσό κινείται διαδικασία ανάκτησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Οι ενισχύσεις που καθορίζονται από την παρούσα απόφαση δεν συμψηφίζονται με άλλες ενισχύσεις του ΕΓΤΕ οι οποίες καταβάλλονται από ενωσιακές πιστώσεις.

Κατ’ εξαίρεση ειδικά για πυρόπληκτες περιοχές, όπως καθορίζονται με βάση την κείμενη νομοθεσία,όπου ορίζεται ως μη επιστρεπτέο ποσό το σύνολο της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός για τον υπολογισμό της τελικής ενίσχυσης θα αφαιρείται το 50% του συνολικού ποσού που έλαβαν ως ενίσχυση από τις επιστρεπτέες προκαταβολές.Οι πυρόπληκτες περιοχές γνωστοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ με έγγραφο του ΥΠΑΑΤ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και σε Δημοτικού Διαμερίσματος.

ΑΡΘΡΟ 4
Χρηματοδότηση

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί με μεταφορά του αντίστοιχου ποσού για το έτος 2021 από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για το έτος 2021 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 19.902.000 €. Από το ποσό αυτό θα διατεθούν κατ’ ανώτατο όριο, 15.500.123 € για την ενίσχυση των χοίρων, 1.200.000 € για τον μαύρο χοίρο και 3.201.877 € για τη μελισσοκομία.

Η χρηματοδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι την 31/12/2021.

ΑΡΘΡΟ 5
Διαδικασία Πληρωμής – Έλεγχος

1. Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων της παρούσης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερομένους α) για τη διαδικασία υποβολής της σχετικής Αίτηση Κρατικής Ενίσχυσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης και β) ότι οι Αιτήσεις Κρατικής Ενίσχυσης που υποβάλλονται γραπτώς θα απορρίπτονται.

2. Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποβάλουν ηλεκτρονικά Αίτηση ενίσχυσης, πρότυπο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα Απόφαση ως Παράρτημα Ι, εντός ενός (1) μηνός από την ανακοίνωση/πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους δυνητικούς δικαιούχους.

3. Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποβάλλουν ηλεκτρονική Αίτηση προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία δηλώνουν ότι:

α) Το ποσό ενίσχυσης που θα λάβουν βάσει της παρούσας, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης αθροιζόμενο με τυχόν άλλες ενισχύσεις που έχουν λάβει βάσει του Τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, από οποιαδήποτε πηγή (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ποσών στο πλαίσιο των μέτρων επιστρεπτέας προκαταβολής), (σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης) δεν υπερβαίνει τις 225.000 €».

β) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση η οποία έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 βάσει της αίτησης κρατικής ενίσχυσης άμεσων επιχορηγήσεων που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

3. Γ) Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31-12-2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/ 2014

4. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα Λειτουργίας – Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται αρμόδια για την αναγνώριση και εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης.

5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποστέλλουν τις καταστάσεις δικαιούχων για τον μαύρο χοίρο και τη μελισσοκομία στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω Ανεξάρτητης Μονάδας Κρατικών ενισχύσεων του ΥΠΑΑΤ.

6. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί διασταυρωτικούς ελέγχους με την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δικαιούχοι έλαβαν άλλες κρατικές ενισχύσεις και υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό των 225.000 ευρώ δυνάμει του «Προσωρινού Πλαισίου» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2020) 1863 της 19.03.2020 Ανακοίνωση της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Κατόπιν η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό φάκελο πληρωμής στη Διεύθυνση Πληρωμών.

8. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει: α) στην έκδοση εντολής πληρωμής και β) στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

9. Κάθε υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις βάσεις δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι καθώς και να καθορίζονται οι εν δυνάμει δικαιούχοι.

10. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης κάθε πληροφορία σχετική με την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά περίπτωση τις απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων.

11. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ενημερώνει τους δυνάμει δικαιούχους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπό του.

12. Τα αρχεία που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης διατηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση. Τα αρχεία που τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων. Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 6
Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Πηγή