Αριθμ. 11890/2023

(ΦΕΚ Β’ 758/15-02-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230) και συγκεκριμένα την παρ. 5 του άρθρου 78, όπως προστέθηκε με το άρθρο 158 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

2. Τον ν. 4622/2016 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6.   π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπ’ αρ. 124349/2019 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας, διαδικασίας και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπαγωγή των στεγασμένων χώρων παιδικής αναψυχής στο καθεστώς του ν. 4442/2016 (Α’ 230)» (Β’4456).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι υπαίθριοι μη κοινόχρηστοι χώροι παιδικής αναψυχής, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), στους οποίους παρέχονται ποικίλες υπηρεσίες ψυχαγωγίας σε παιδιά και τις οικογένειες ή τους συνοδούς τους. Οι χώροι αυτοί λειτουργούν είτε αυτοτελώς είτε συμπληρωματικά προς άλλες συμβατές χρήσεις.

2. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι δημοτικές παιδικές χαρές, οι παιδότοποι, τα θεματικά πάρκα, τα λούνα παρκ, τα τσίρκο, τα παγοδρόμια, οι πίστες αυτοκινήτων και τα δωμάτια απόδρασης (escape rooms).

Άρθρο 2
Βασικά χαρακτηριστικά

1. Οι χώροι υπαίθριας παιδικής αναψυχής περιλαμβάνουν δραστηριότητες από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ψυχαγωγίας. Μπορούν να διέπονται από ένα κεντρικό θέμα ή περισσότερα θέματα, από τα πεδία της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, των τεχνών συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών, του πολιτισμού γενικότερα, των επιστημών, της τεχνολογίας ή της οικολογίας.

2. Οι χώροι και οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, παιχνίδια δράσης, άσκησης και δεξιοτήτων, παιχνίδια εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας (edutainment), παιχνιδοκατασκευές, παιχνίδια νερού, παιχνίδια περιπέτειας ή προσομοίωσης, παιχνίδια με ψηφιακά μέσα, υδάτινα στοιχεία, καθώς και χώρους εκθέσεων, εκδηλώσεων και πάρτι.

3. Οι χώροι υπαίθριας παιδικής αναψυχής μπορούν να περιλαμβάνουν επίσης υπαίθριες και στεγασμένες συνοδές εγκαταστάσεις, όπως χώρους εξυπηρέτησης κοινού, όπως χώρους υποδοχής – πληροφοριών, εστιατόρια, σνακ-μπαρ, καφετέριες, καταστήματα πώλησης ειδών, χώρους υγιεινής, εγκαταστάσεις διοίκησης, όπως γραφεία διεύθυνσης, λογιστήριο, γραφεία ασφαλείας, χώρο προσωπικού, καθώς και βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως αποθήκες, μηχανοστάσια, αντλιοστάσια και λοιπές υποδομές.

4. Στους χώρους υπαίθριας παιδικής αναψυχής επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εφαρμοζόμενων των διατάξεων της υπ’ αρ. 16228/2017 (Β’ 1723) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τα καταστήματα αυτά απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, οι λοιπές δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα και ασκούνται στους χώρους υπαίθριας παιδικής αναψυχής υπόκεινται σε ενιαία έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 7, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

Άρθρο 3
Απαιτήσεις σχεδιασμού και οργάνωσης χώρου

1. Οι χώροι υπαίθριας παιδικής αναψυχής αναπτύσσονται σε εκτάσεις συνολικής επιφάνειας μέχρι είκοσι (20) στρέμματα. Οι εκτάσεις αυτές πρέπει να οριοθετούνται με κατάλληλη περίφραξη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 – 1 για τα φράγματα.

2. Οι κατασκευές εντός των χώρων υπαίθριας παιδικής αναψυχής υλοποιούνται μόνο μετά από τη λήψη όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων και συμμορφώνονται πλήρως προς τους όρους αυτών.

3. Οι στεγασμένες συνοδές εγκαταστάσεις κατασκευάζονται μετά από έκδοση της αντίστοιχης οικοδομικής άδειας και πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Επίσης, οι εγκαταστάσεις αυτές, όπως και το σύνολο των χώρων υπαίθριας παιδικής αναψυχής, οφείλουν να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις πυρασφάλειας (ενεργητική και παθητική πυροπροστασία).

4. Οι χώροι των διαφόρων δραστηριοτήτων μπορούν να είναι διακριτοί, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής προσπέλαση από τον έναν στον άλλο.

5. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των υπουργικών αποφάσεων (α) υπ’ αρ. 12081/642/2006 «Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης» (Β’ 1222) και (β) υπ’ αρ. 101195/2021 «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» (Β’ 4654).

6. Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.

7. Εφόσον απαιτείται από τις προδιαγραφές των παιχνιδοκατασκευών ή των λοιπών παιχνιδιών, οι επιμέρους δραστηριότητες οφείλουν να διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους σαφώς οριοθετημένους, και να αναγράφονται σε κατάλληλο σημείο και με κατάλληλη σήμανση τυχόν ηλικιακοί περιορισμοί. Αντίστοιχα, το εμβαδόν των επιμέρους χώρων πρέπει να είναι ανάλογο με τη δυναμικότητα επισκεπτών και το είδος της δραστηριότητας.

8. Οι χώροι υγιεινής οφείλουν να πληρούν τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις» (Β’ 2161). Επιπλέον, στον χώρο πρέπει να λειτουργούν τουαλέτες και νιπτήρες αποκλειστικά για χρήση από παιδιά.

9. Σε κάθε περίπτωση, κατά τον σχεδιασμό και την οργάνωση του χώρου πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές των αντίστοιχων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, όπως αυτά ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

Άρθρο 4
Απαιτήσεις ασφαλείας εξοπλισμού

1. Ο εξοπλισμός των χώρων πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφαλείας και να μην θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των χρηστών ή τρίτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι προορίζεται κατά κύριο λόγο για χρήση από παιδιά. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να πληρούνται τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 για τον εξοπλισμό και τις κατασκευές που προορίζονται για χρήση από παιδιά.

2. Ο εξοπλισμός εμπίπτει στους περιορισμούς και στις απαιτήσεις των διατάξεων της νομοθεσίας για τη «Γενική Ασφάλεια Προϊόντων», όπως αυτές καθορίζονται στην υπό στοιχεία Ζ3-2810/2004 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων. Εναρμόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001» (Β’ 1885).

3. Εφόσον τοποθετείται ψυχαγωγικός εξοπλισμός ή άλλες ψυχαγωγικές διατάξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας» (Β’ 2065), εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της.

4. Εφόσον τοποθετούνται αυτόματες παιχνιδομηχανές με ή χωρίς κερματοδέκτη λειτουργίας, αυτές πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παρακάτω Οδηγιών:

α) 2006/42/ΕΚ Μηχανές (π.δ. 57/2010 – Α’97),

β) 2014/35/ΕΕ Χαμηλή Τάση LVD (κυα οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/2016 – Β’ 1425), και

γ) 2011/65/ΕΕ Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ROHS (π.δ. 114/2013 – Α’ 147),

δ) 2009/125/ΕΚ Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα συνδεόμενα με ενέργεια προϊόντα ECO (π.δ. 7/2011 – Α’ 14)

ε) 2014/30/ΕΕ Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (υπό στοιχεία οικ. 37764/873/Φ342/2016 κοινή υπουργική απόφαση – Β’ 1602)

στ) 2001/95/ΕΚ Γενική Ασφάλεια Προϊόντων (υπό στοιχεία Ζ3-2810/2004 κοινή υπουργική απόφαση – Β’ 1885) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση.

5. Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός πρέπει να φέρει ευκρινώς και σε ορατή θέση τα στοιχεία που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τα ισχύοντα πρότυπα και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες. Πρέπει επίσης να συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα:

α) οδηγίες για την εγκατάσταση, τη συναρμολόγηση, τη λειτουργία, τον έλεγχο, τη συντήρηση, την επιθεώρηση και τη χρήση του,

β) οδηγίες στον διαχειριστή του εξοπλισμού στις περιπτώσεις απρόβλεπτων κινδύνων για τα παιδιά,

γ) τον ελάχιστο προβλεπόμενο χώρο για την εγκατάστασή του, εάν απαιτείται

δ) καθοδήγηση σχετικά με την ηλικιακή ομάδα για την οποία προορίζεται, τη χωρητικότητα των χρηστών και για τις συνθήκες της επίβλεψης,

ε) αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή της Έκθεσης Τεχνικού Ελέγχου κατά περίπτωση από διαπιστευμένο φορέα, για τον εξοπλισμό που εμπίπτει στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13814,

στ) δήλωση συμμόρφωσης, όπου απαιτείται.

6. Ο εξοπλισμός πρέπει, επίσης, να φέρει προειδοποιητική σήμανση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ή με άλλο κατάλληλο τρόπο (π.χ. χρήση εικονογραμμάτων) που εφιστά την προσοχή των χρηστών σε πιθανούς κινδύνους, ιδιαίτερα αν στον εξοπλισμό έχουν πρόσβαση παιδιά ηλικίας μικρότερης των τριών (3) ετών.

7. Σε κάθε περίπτωση, ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των αντίστοιχων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, όπως αυτά ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

Άρθρο 5
Απαιτήσεις λειτουργίας

1. Σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους υπαίθριας παιδικής αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, απαγορεύεται το κάπνισμα, η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου και το άτμισμα.

2. Το σύνολο των χώρων και του εξοπλισμού διατηρείται καθαρό με τη χρήση κατάλληλων υλικών και μεθόδων καθαρισμού.

3. Γ ια κάθε εξοπλισμό τηρείται αρχείο με τα έγγραφα και πιστοποιητικά του κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή εισαγωγέα, από τα οποία προκύπτει η σύμφωνη με τα πρότυπα και τις ισχύουσες προδιαγραφές εγκατάσταση και λειτουργία του, καθώς και τα έγγραφα πιστοποίησης του από τον διαπιστευμένο Οργανισμό του άρθρου 6.

4. Σε κάθε χώρο υπαίθριας παιδικής αναψυχής ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ως υπεύθυνος λειτουργίας, ο οποίος οφείλει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Ο υπεύθυνος λειτουργίας πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή αμετάκλητα για οποιοδήποτε από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

5. Ο υπεύθυνος λειτουργίας έχει επίσης τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Να συμμορφώνεται με τις συστάσεις και τις υποχρεώσεις που θέτουν οι αρμόδιοι φορείς, να τηρεί το πρόγραμμα επιθεώρησης και συντήρησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του χώρου παιδικής αναψυχής και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές εποπτείας και ελέγχου.

β) Να μεριμνά για τη συντήρηση, άμεση επισκευή ή αντικατάσταση του εκτός λειτουργίας εξοπλισμού, να απομονώνει ελαττωματικά μέρη του εξοπλισμού που μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους στους χρήστες και να τηρεί Βιβλίο Συντήρησης.

γ) Να τηρεί Βιβλίο Συμβάντων, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες τυχόν ατυχημάτων, παρατηρήσεις ή παράπονα πελατών.

δ) Να διασφαλίζει ότι στον χώρο απασχολείται εν ώρα λειτουργίας το απαραίτητο προσωπικό, όπως αυτό τυχόν προκύπτει από τις σχετικές εγκρίσεις και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ε) Να αναρτά ευδιάκριτες και ευανάγνωστες πινακίδες με πληροφορίες σχετικά με:

αα) την έγκριση, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας,

ββ) τα μέτρα προφύλαξης των παιδιών από τη χρήση του εξοπλισμού, όπου αυτό απαιτείται,

γγ) το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου και το τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτόν,

δδ) τους αριθμούς τηλεφώνου Πρώτων Βοηθειών και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,

εε) την απαγόρευση καπνίσματος εντός όλων των χώρων και εγκαταστάσεων,

στστ) την επισήμανση ότι την ευθύνη των ανήλικων τέκνων φέρουν οι κηδεμόνες τους.

6. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη λειτουργία του χώρου υπαίθριας παιδικής αναψυχής πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές των αντίστοιχων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, όπως αυτά ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

Άρθρο 6
Διαδικασία ελέγχου

1. Πριν από την έναρξη λειτουργίας ενός χώρου υπαίθριας παιδικής αναψυχής, διεξάγεται αρχικός έλεγχος από διαπιστευμένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαπιστεύεται ως Φορέας Ελέγχου τρίτου μέρους (Τύπου Α) από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή Οργανισμό Διαπίστευσης κατά την έννοια του Κανονισμού 765/2008/ΕΚ ως ισχύει, για τα πρότυπα που έχουν εφαρμογή στον εξοπλισμό του χώρου παιδικής αναψυχής. Η έγκριση δραστηριοποίησης των Οργανισμών Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης ως προς τις διατάξεις της παρούσας θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπό στοιχεία Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/31.5.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1897).

2. Ο εγκεκριμένος Οργανισμός Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης ελέγχει τη συμμόρφωση του χώρου παιδικής αναψυχής προς τις διατάξεις της παρούσας και την κείμενη νομοθεσία και χορηγεί πιστοποιητικό ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας, το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναλυτική έκθεση των στοιχείων του ελέγχου.

3. Αν από τον έλεγχο δεν επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 1, ο Οργανισμός Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης συντάσσει έκθεση επιθεώρησης, η οποία κοινοποιείται στον υπεύθυνο λειτουργίας της παρ. 4 του άρθρου 5, και προτείνει τη λήψη μέτρων συμμόρφωσης, ορίζοντας στην έκθεση επιθεώρησης το χρονικό διάστημα που θεωρεί εύλογο για τη διενέργεια επαναληπτικού ελέγχου. Εφόσον κατά τον επαναληπτικό έλεγχο διαπιστωθεί η άρση των μη συμμορφώσεων, χορηγείται το πιστοποιητικό.

4. Μετά την έναρξη λειτουργίας, οι χώροι παιδικής αναψυχής υπόκεινται υποχρεωτικά σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει τον έλεγχο συντήρησης της εγκατάστασης και του εξοπλισμού και τον έλεγχο λειτουργίας. Ο ετήσιος έλεγχος διενεργείται ομοίως από Οργανισμό Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης, ο οποίος ελέγχει τη συμμόρφωση του χώρου παιδικής αναψυχής προς τις διατάξεις της παρούσας και την κείμενη νομοθεσία και χορηγεί πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου. Το πιστοποιητικό αυτό συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναλυτική έκθεση των στοιχείων του ελέγχου και υποβάλλεται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή.

5. Αν από τον έλεγχο δεν επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση κατά την παρ. 3, ο Οργανισμός Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης συντάσσει έκθεση επιθεώρησης εντός δέκα (10) ημερών, η οποία κοινοποιείται στον υπεύθυνο λειτουργίας της παρ. 4 του άρθρου 5, και προτείνει τη λήψη διορθωτικών μέτρων, ορίζοντας στην έκθεση επιθεώρησης το χρονικό διάστημα που θεωρεί εύλογο για τη διενέργεια επαναληπτικού ελέγχου. Εφόσον κατά τον επαναληπτικό έλεγχο ή την αποστολή της γραπτής τεκμηρίωσης της αποκατάστασης των παρατηρήσεων διαπιστωθεί η άρση των μη συμμορφώσεων, χορηγείται το πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Οργανισμός Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης υποχρεούται να ανακαλέσει το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου και να ενημερώσει εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του επαναληπτικού ελέγχου, την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για τις δικές της ενέργειες.

6. Σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετατροπών στην κάτοψη, προσθήκης εξοπλισμού, επισκευών μεγάλης έκτασης στην εγκατάσταση ή ουσιωδών αλλαγών στις δραστηριότητες, ο υπεύθυνος λειτουργίας του χώρου παιδικής αναψυχής υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον Οργανισμό Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης για διενέργεια έκτακτου ελέγχου, ενημερώνοντας ταυτόχρονα για τις αλλαγές και επεμβάσεις που έχουν συντελεστεί στον χώρο. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται πιστοποιητικό έκτακτου ελέγχου και εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 4 και 5 για τον περιοδικό έλεγχο και ο υπεύθυνος λειτουργίας οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, ώστε να τροποποιηθεί αναλόγως η χορηγηθείσα έγκριση, εφόσον απαιτηθεί.

Άρθρο 7
Διαδικασία έγκρισης

1. Η λειτουργία των χώρων παιδικής αναψυχής υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 4442/2016, η οποία χορηγείται από την κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια ή από άλλη κατά νόμο αρμόδια Αρχή.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας των χώρων παιδικής αναψυχής υποβάλλεται από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της κατά τόπο αρμόδιας Περιφέρειας. Η αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει το αίτημα για χορήγηση της έγκρισης εντός τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου τεκμαίρεται χορήγηση της έγκρισης.

3. Μετά την έκδοση έγκρισης λειτουργίας η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους και να προβαίνει στις ενέργειες εποπτείας εν γένει, σύμφωνα με τον ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ανωτέρω νόμου η αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου.

Άρθρο 8
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την χορήγηση της έγκρισης, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας, στην οποία περιγράφονται οι επιμέρους δραστηριότητες του χώρου και ορίζεται ο υπεύθυνος λειτουργίας, συνοδευόμενη από δήλωση αποδοχής του υπευθύνου, απόσπασμα Ποινικού του Μητρώου και Υπεύθυνη Δήλωσή του αναφορικά με την προϋπόθεση της παρ. 4 του άρθρου 5.

2. α) Νομικά πρόσωπα: Έγγραφα νομιμοποίησης του φορέα ανάλογα με τη νομική μορφή τους (καταστατικό, εκπροσώπηση κ.λπ.), τα οποία αναζητούνται αυτεπαγγέλτως μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο υπόχρεο εγγραφής σε αυτό, β) Φυσικά πρόσωπα: Αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 1599/1986. Για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλεται αντίγραφο της άδειας διαμονής, με την οποία επιτρέπεται η άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

3. Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ. «Ποσοστό 80% του αντιτίμου του παραβόλου εισπράττεται υπέρ του αρμόδιου για την έγκριση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και ποσοστό 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 1.β του άρθρου 11 του ν. 4442/2016. Το ποσό υπέρ του αρμοδίου Ο.Τ.Α. κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και το ποσό υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113002 «Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης όταν αρμόδιες αρχές ορίζονται οι ΟΤΑ». Ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.».

4. Έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο φορέας έχει δικαίωμα χρήσης του χώρου.

5. Διοικητική πράξη με την οποία επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών στον χώρο (όπως οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας κ.λπ.), εφόσον απαιτείται.

6. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια υπηρεσία.

7. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, εφόσον επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις.

8. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50Α του ν. 4442/2016, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση, ή η είσοδος έξοδος της εγκατάστασης υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής, εφόσον απαιτείται.

9. Τεχνική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις σχετικές κατόψεις/τομές σε κατάλληλη κλίμακα, στην οποία περιγράφονται και απεικονίζονται οι επιμέρους χώροι, ο εξοπλισμός, οι κατασκευές και τυχόν χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος.

10. Πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου, το οποίο εκδίδεται κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6.

11. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 101195/2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» (Β’ 4654).

12. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα με την οποία επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων.

Άρθρο 9
Κυρώσεις

1. Αν ο υπόχρεος παραλείψει την υποβολή έγκρισης ή υποβάλει αναληθή στοιχεία, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας οι κυρώσεις του άρθρου 15 του ν. 4442/2016. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων αυτών ορίζεται ο Περιφερειάρχης ή ο Προϊστάμενος της κατά νόμο αρμόδιας Αρχής.

2. Εάν ο χώρος παιδικής αναψυχής λειτουργεί χωρίς την έγκριση του άρθρου 7, επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και ο χώρος σφραγίζεται μέχρι τη χορήγηση της έγκρισης.

3. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας ή/και μη συμμόρφωσης με υποδείξεις των οργάνων ελέγχου του άρθρου 6, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και προσωρινή σφράγιση του χώρου παιδικής αναψυχής για χρονικό διάστημα δέκα (10) έως τριάντα (30) ημερών. Εφόσον προκύπτει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια του κοινού η αδειοδοτούσα αρχή διατάσσει την ολική ή μερική προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.

4. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ποσοστό 50% του επιβληθέντος προστίμου αποτελεί έσοδο της οικείας Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποδίδεται σε ειδικό κωδικό του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 10
Κοινή λειτουργία υπαίθριων και στεγασμένων χώρων παιδικής αναψυχής

1. Επιτρέπεται η ενιαία λειτουργία υπαίθριων και στεγασμένων χώρων παιδικής αναψυχής υπό μία, επίσης ενιαία, έγκριση του άρθρου 7. Στην περίπτωση αυτή, στην αρμόδια αρχή του άρθρου 7 υποβάλλεται φάκελος με τα δικαιολογητικά της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 124349/2019 (Β’4456) για το τμήμα των εγκαταστάσεων που είναι στεγασμένο, καθώς και με τα δικαιολογητικά της παρούσας για το τμήμα των εγκαταστάσεων που είναι υπαίθριο. Τα δικαιολογητικά των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 8 της παρούσας υποβάλλονται άπαξ, τυχόν δε λοιπά δικαιολογητικά που είναι κοινά και για τα δύο τμήματα των χώρων υποβάλλονται ομοίως άπαξ για το σύνολο της εγκατάστασης.

2. Ως προς τις απαιτήσεις σχεδιασμού και οργάνωσης χώρου, τις απαιτήσεις ασφαλείας εξοπλισμού, τις απαιτήσεις λειτουργίας, τη διαδικασία ελέγχου, την επιβολή κυρώσεων, αλλά και τα ισχύοντα πρότυπα εφαρμόζονται αντίστοιχα η μεν παρούσα για τα υπαίθρια τμήματα του χώρου παιδικής αναψυχής, η δε υπ’ αρ. 124349/2019 υπουργική απόφαση για τα στεγασμένα τμήματα.

3. Διευκρινίζεται ότι για τον χαρακτηρισμό ενός χώρου παιδικής αναψυχής ως υπαίθριου ή στεγασμένου λαμβάνονται υπόψη οι χώροι στους οποίους ασκούνται οι δραστηριότητες παιδικής αναψυχής και όχι οι βοηθητικές ή συνοδές χρήσεις.

Παράρτημα Ι

Ενδεικτικός πίνακας ισχυόντων προτύπων και προδιαγραφών

ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 Βασικές αρχές για το σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών  
ΕΛΟΤ ΕΝ 1993- 1 Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών  
Σειρά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 Έλεγχος της ασφάλειας του εξοπλισμού παιχνιδότοπων  
ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 Δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων – Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της απορροφητικότητας κρούσεων  
ΕΛΟΤ ΕΝ 13814-1,2,3 Ασφάλεια μηχανημάτων και διατάξεων ψυχαγωγικών πάρκων -Μέρος 1: Απαιτήσεις σχεδιασμού και κατασκευής Ασφάλεια μηχανημάτων και διατάξεων ψυχαγωγικών πάρκων -Μέρος 2: Απαιτήσεις για λειτουργία, συντήρηση και χρήση Ασφάλεια μηχανημάτων και διατάξεων ψυχαγωγικών πάρκων -Μέρος 3: Απαιτήσεις για τον έλεγχο σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και χρήσης  
Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας Υπουργική απόφαση 50116/2020 (Β’ 2065)  
ΕΛΟΤ ΕΝ 16630 Σταθεροί εξοπλισμοί σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους – Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής  
ΕΛΟΤ ΕΝ 15567-1,2 Εγκαταστάσεις χώρων άθλησης και αναψυχής -Σχοινιά ακροβασίας

Μέρος 1: Κατασκευή και απαιτήσεις ασφάλειας

Μέρος 2: Απαιτήσεις λειτουργίας

 
Οδηγία 2006/42/ΕΚ π.δ. 57/2010 (Α’ 97) π.δ. 81/2011 (Α’ 197)  
Οδηγία 2014/35/ΕΕ υπ’ αρ. οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/2016 (Β’ 1425) κοινή υπουργική απόφαση  
Οδηγία 2011/65/ΕΕ π.δ. 114/2013 (Α’ 147)  
Οδηγία 2009/125/ΕΚ π.δ. 7/2011 (Α’ 14)  
Οδηγία 2014/30/ΕΕ υπό στοιχεία ΟΙΚ.37764/873/Φ342 (Β’ 1602) υπουργική απόφαση Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα εξοπλισμού
Κανονισμός 1907/2006/ΕΕ   Χημικά προϊόντα
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369    
ΕΛΟΤ ΕΝ 15312 Εξοπλισμός πολυ-αθλοπαιδιών ελεύθερης πρόσβασης -Απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής  
ΕΛΟΤ EN 17232:2020 Εξοπλισμός υδάτινων δραστηριοτήτων  
ΕΛΟΤ ΕΝ 1069 -1/2 Νεροτσουλήθρες – Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής  
ΕΛΟΤ ΕΝ 13451 Εξοπλισμός πισίνας – Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής  
ΕΛΟΤ ΕΝ 15288-1 και 2 Πισίνες για δημόσια χρήση, σχεδιασμός και απαιτήσεις λειτουργίας  
ΕΛΟΤ ΕΝ 14960 Εξοπλισμός φουσκωτών παιχνιδιών  
ΕΛΟΤ ΕΝ 13219 Τραμπολίνο  
ΕΛΟΤ ΕΝ 1270 Εξοπλισμός αθλητικών γηπέδων – Εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης  
ΕΛΟΤ ΕΝ 1271 Εξοπλισμός αθλητικών γηπέδων – Εξοπλισμός πετοσφαίρισης  
ΕΛΟΤ ΕΝ 748 Εξοπλισμός αθλητικών γηπέδων – Τέρματα ποδοσφαίρου  
ΕΛΟΤΕΝ 1510 Εξοπλισμός αθλητικών γηπέδων – Εξοπλισμός αντισφαίρισης  
ΕΛΟΤ ΕΝ 12572 1/2/3 Τεχνητές Πίστες Αναρρίχησης  
ΕΛΟΤ EN 17164 Climbing/bouldering walls for use in the water area of swimming pools of public use  
ΕΝ 14974 Facilities for users of roller sports equipment – Skate Parks  
EN 16899 Sports and recreational equipment – Parkour equipment  

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Πηγή