Αριθμ. 126331

Συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016.

(ΦΕΚ Β 6949/30.12.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 7, 12, 14, 27, 33 και 93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) ιδίως την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 14 αυτού,

2. Τα άρθρα 18, 19 και 68 του ν. 4997/2022 «Εξορθο-λογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (Α’ 219),

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

4. Tov v. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α 181),

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α’ 119),

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

12. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17),

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

14. Την υπ’ αρ. 117118/6-12-2022 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

15. Το γεγονός ότι με βάση την Εισηγητική Έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού 2023 και ειδικότερα τον Πίνακα 1.3.: Βασικά μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας (% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές), για το έτος 2022 (α) το ετήσιο ποσοστό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ανέρχεται σε 5,6% και (β) το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ανέρχεται σε 9,9%.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη ύψους 909 εκ. ευρώ για το έτος 2023 σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε,

Άρθρο Μόνο

Συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016

1. Το συνολικό ποσό των κύριων συντάξεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) με έναρξη καταβολής μέχρι και την 31η.12.2022 αυξάνεται από την 1η.1.2023 κατά επτά και εβδομήντα πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (7,75%). Ο συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) ορίζεται σε 1,0775.

2. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των στοιχείων της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2023 και των αντίστοιχων στοιχείων που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή όσον αφορά (α) το ετήσιο ποσοστό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και (β) το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, λαμ-βάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συντελεστή αύξησης των συντάξεων στην απόφαση που αφορά στο αμέσως επόμενο έτος και αποδίδονται.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
    

Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
    

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
    

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Πηγή