Αριθμ. 126418/2023

(ΦΕΚ Β’ 7588/31-12-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α’ 16), και ιδίως τα άρθρα 29 και 30, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4949/2022 (Α’ 126), καθώς και τα άρθρα 72 77 αυτού.

2. Τον Κανονισμό (ΕE) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (Γ. Α. Κ.)] (EE L 187), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμού (ΕΕ) 1315/2023 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2023.

3. Την υπό στοιχεία C(2002) 25 final/06-01-2022 πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα (1 Ιανουαρίου 2022 31 Δεκεμβρίου 2027) Κρατική ενίσχυση SA. 100372 (2021/N) Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε με την C(2022) 5087 final/14-07-2022 πράξη της και με την C(2023) 6801 final/16-10-2023 Κρατική ενίσχυση SA.109322 (2023/N).

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Τo π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).
 
7. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

8. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

9. Την υπ’ αρ. 70757/13.07.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού ν. 4887/2022, του έτους 2022» (Β’ 3702).

10. Την υπ’ αρ. 74086/21-07-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού νόμου 4887/ 2022» (Β’ 3890).

11. Την υπ’ αρ. 31369/4-4-2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού ν.4887/2022, του έτους 2023» (Β’ 2284).

12. Την υπ’ αρ. 45997/17-05-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «2η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022» (Β’ 3292), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 86326/26-09-2023 (Β’ 5776) απόφαση.

13. Το υπ’ αρ. 74049/21-07-2022 (ΕΥΚΕ:1326) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με θέμα «Διατύπωση γνώμης επί σχεδίου Προκήρυξης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Καθεστώτος Ενισχύσεων «Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022».

14. Το υπ’ αρ. 25733/21-03-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με θέμα «Διατύπωση γνώμης επί σχεδίου Προκήρυξης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Καθεστώτος Ενισχύσεων «Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022».

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α’

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 74086/21.7.2022 υπουργική απόφαση «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων“Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022» ως εξής:
α. Στο τέλος του με αριθμό 3. στοιχείου του προοιμίου προστίθεται η φράση «την C(2023) 6801 final/16-10-2023 Κρατική ενίσχυση SA.109322 (2023/N)» και το στοιχείο 3 του προοιμίου διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Την υπό στοιχεία C(2002) 25 final/06-01-2022 πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα (1 Ιανουαρίου 2022 31 Δεκεμβρίου 2027) Κρατική ενίσχυση SA. 100372 (2021/N) Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία C(2022) 5087 final/14-07-2022 πράξη της και με την C(2023) 6801 final/1610-2023 Κρατική ενίσχυση SA.109322 (2023/N).»

β. Στο τέλος του στοιχείου β. της παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθενται η φράση «την C(2023) 6801 final/16-10-2023 Κρατική ενίσχυση SA.109322 (2023/N)» και το στοιχείο β. διαμορφώνεται ως εξής:
«β. Την υπό στοιχεία C(2002) 25 final/06-01-2022 πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα (1 Ιανουαρίου 2022 31 Δεκεμβρίου 2027) Κρατική ενίσχυση SA. 100372 (2021/N) Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία C(2022) 5087 final/14-07-2022 πράξη της και με την C(2023) 6801 final/16-10-2023 Κρατική ενίσχυση SA.109322 (2023/N).»

γ. Στο άρθρο 2 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 651/2014 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1315/2023 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2023 και ισχύει, υπερισχύει κάθε τυχόν αντίθετης διάταξης της παρούσας Προκήρυξης.»

δ. Η παρ. 4 του άρθρου 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Ενιαίο Επενδυτικό Σχέδιο (εδάφιο πρώτο της παρ. 13 του άρθρου 14 Γ. Α. Κ.) Για την εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων, ως ενιαίο επενδυτικό σχέδιο θεωρείται κάθε πρόσθετη αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου), περιλαμβανομένων και των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, η οποία αφορά την ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα και αρχίζει εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση στην ίδια Περιφέρεια (Nuts 3) του Κανονισμού (ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (L 154). Ως ημερομηνία έναρξης εργασιών του πρώτου επενδυτικού σχεδίου νοείται η πραγματική ημερομηνία έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Όταν το ενιαίο επενδυτικό σχέδιο αποτελεί μεγάλο επενδυτικό σχέδιο (επιλέξιμο κόστος άνω των 50.000.000 €), το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για το ενιαίο έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει το προσαρμοσμένο ποσό ενίσχυσης για μεγάλα επενδυτικά σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στην περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 10».

ε. Στο εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 προστίθεται η φράση «οι επενδύσεις αντικατάστασης δεν συνιστούν αρχική επένδυση» εντός παρενθέσεως και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης (οι επενδύσεις αντικατάστασης δεν συνιστούν αρχική επένδυση) και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:»

στ. Το εδάφιο γ της παρ. 2 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.»

ζ. Στο άρθρο 5 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων των εφαρμοζόμενων άρθρων του Καν. ΕΕ 651/2014 14,18,19,31, 45, 47 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.»

η. Στο δεύτερο εδάφιο του σημείου iii. της υποπερίπτωσης αβ. της περίπτωσης α. της παραγράφου 1 του άρθρου 6 προστίθεται η φράση «οποιουδήποτε είδους κρατική ενίσχυση» και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:
«Από τις εν λόγω επιλέξιμες δαπάνες αφαιρείται το κόστος στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων ή έχουν λάβει οποιουδήποτε είδους κρατική ενίσχυση πριν από την αγορά τους,»

θ. Στο τέλος της περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι δαπάνες θα πρέπει να είναι συμβατές με το άρθρο 45 του Γ. Α. Κ. όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 43 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1315/2023 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2023».

ι. Στο τέλος της περ. γ. της παρ. 1 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι δαπάνες θα πρέπει να είναι συμβατές με το άρθρο 47 του Γ. Α. Κ. όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 44 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1315/2023 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2023».
ια.i. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 10 προστίθεται η φράση «C(2023) 6801 final/16-10-2023 Κρατική ενίσχυση SA.109322 (2023/N).» και διαμορφώνεται ως εξής:
«1α. Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως έχει εγκριθεί με την υπό στοιχεία C (2002) 25 final/6.1.2022 πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία C(2022) 5087 final/14.7.2022 πράξη της και με την C(2023) 6801 final/16-10-2023 Κρατική ενίσχυση SA.109322 (2023/N).»
ii. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο παρόν καθεστώς δεν έχει εφαρμογή η με στοιχεία «C(2023) 6801 final/16-10-2023 Κρατική ενίσχυση SA.109322 (2023/N).» τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

ιβ. Η περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των πενήντα πέντε εκατομμυρίων (55.000.000) ευρώ (μεγάλα επενδυτικά σχέδια) το μέγιστο επιτρεπτό ενίσχυσης για μεγάλο επενδυτικό έργο υπολογίζεται ως εξής:
δα. Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000) ευρώ, παρέχεται το εκατό τοις εκατό (100%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, εξαιρουμένης της αυξημένης έντασης ενίσχυσης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό όριο),
δβ. για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000) ευρώ και μέχρι τα εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) ευρώ παρέχεται το πενήντα τοις εκατό (50%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, και
δγ. για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης.
δδ. για τον υπολογισμό του κόστους των επιλέξιμων δαπανών έχει εφαρμογή ο ορισμός του ενιαίου επενδυτικού σχεδίου της παρ. 4 του άρθρου 4.»

ιγ. Το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 13, διαμορφώνεται ως εξής:
«β. οι προβληματικές επιχειρήσεις, εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. 18 του άρθρου 2 του Γ. Α. Κ. Ο έλεγχος προβληματικότητας γίνεται τόσο σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης όσο και σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων».

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 74086/21.7.2022 υπουργική απόφαση «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022».

ΜΕΡΟΣ Β’

Άρθρο 3
1. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 45997/17.5.2023 υπουργική απόφαση «2η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022» ως εξής:

α. Στο τέλος του με αριθμό 3. στοιχείου του προοιμίου προστίθεται η φράση «την C(2023) 6801 final/16-10-2023 Κρατική ενίσχυση SA.109322 (2023/N)» και το στοιχείο 3 του προοιμίου διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Την υπό στοιχεία C(2002) 25 final/06-01-2022 πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα (1 Ιανουαρίου 2022 31 Δεκεμβρίου 2027) Κρατική ενίσχυση SA. 100372 (2021/N) Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία C(2022) 5087 final/14-07-2022 πράξη της και με την C(2023) 6801 final/1610-2023 Κρατική ενίσχυση SA.109322 (2023/N).»

β. Στο τέλος του στοιχείου β. της παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθενται η φράση «την C(2023) 6801 final/16-10-2023 Κρατική ενίσχυση SA.109322 (2023/N)» και το στοιχείο β. διαμορφώνεται ως εξής:
«β. Την υπό στοιχεία C(2002) 25 final/06-01-2022 πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα (1 Ιανουαρίου 2022 31 Δεκεμβρίου 2027) Κρατική ενίσχυση SA. 100372 (2021/N) Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία C(2022) 5087 final/14-07-2022 πράξη της και με την C(2023) 6801 final/1610-2023 Κρατική ενίσχυση SA.109322 (2023/N).»

γ. Στο άρθρο 2 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 651/2014 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1315/2023 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2023 και ισχύει, υπερισχύει κάθε τυχόν αντίθετης διάταξης της παρούσας Προκήρυξης.»

δ. Η παρ. 4 του άρθρου 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Ενιαίο Επενδυτικό Σχέδιο (εδάφιο πρώτο της παρ. 13 του άρθρου 14 Γ. Α. Κ.) Για την εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων, ως ενιαίο επενδυτικό σχέδιο θεωρείται κάθε πρόσθετη αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου), περιλαμβανομένων και των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, η οποία αφορά την ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα και αρχίζει εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση στην ίδια Περιφέρεια (Nuts 3) του Κανονισμού (ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (L 154). Ως ημερομηνία έναρξης εργασιών του πρώτου επενδυτικού σχεδίου νοείται η πραγματική ημερομηνία έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Όταν το ενιαίο επενδυτικό σχέδιο αποτελεί μεγάλο επενδυτικό σχέδιο (επιλέξιμο κόστος άνω των 50.000.000 €), το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για το ενιαίο έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει το προσαρμοσμένο ποσό ενίσχυσης για μεγάλα επενδυτικά σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στην περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 10».

ε. Στο εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5
προστίθεται η φράση (οι επενδύσεις αντικατάστασης δεν συνιστούν αρχική επένδυση) εντός παρενθέσεως και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης (οι επενδύσεις αντικατάστασης δεν συνιστούν αρχική επένδυση) και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:»

στ. Στο άρθρο 5 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων των εφαρμοζόμενων άρθρων του Καν. ΕΕ 651/2014 14,18,19, 31, 45, 47 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν».

ζ. Στο δεύτερο εδάφιο του σημείου iii. της υποπερ. αβ. της περ. α. της παρ. 1 του άρθρου 6 προστίθεται η φράση «οποιουδήποτε είδους κρατική ενίσχυση» και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:
«Από τις εν λόγω επιλέξιμες δαπάνες αφαιρείται το κόστος στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων ή έχουν λάβει οποιουδήποτε είδους κρατική ενίσχυση πριν από την αγορά τους,»

η.i. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 10 προστίθεται η φράση «C(2023) 6801 final/ 16-10-2023 Κρατική ενίσχυση SA.109322 (2023/N).» και διαμορφώνεται ως εξής:
«1α. Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως έχει εγκριθεί με την υπό στοιχεία C (2002) 25 final/6.1.2022 πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία C(2022) 5087 final/14.7.2022 πράξη της και με την C(2023) 6801 final/16-10-2023 Κρατική ενίσχυση SA.109322 (2023/N).»
ii. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο παρόν καθεστώς δεν έχει εφαρμογή η με στοιχεία «C(2023) 6801 final/16-10-2023 Κρατική ενίσχυση SA.109322 (2023/N).» τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

θ. Η περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των πενήντα πέντε εκατομμυρίων (55.000.000) ευρώ (μεγάλα επενδυτικά σχέδια) το μέγιστο επιτρεπτό ενίσχυσης για μεγάλο επενδυτικό έργο υπολογίζεται ως εξής:
δα. Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000) ευρώ, παρέχεται το εκατό τοις εκατό (100%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, εξαιρουμένης της αυξημένης έντασης ενίσχυσης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό όριο),
δβ. για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000) ευρώ και μέχρι τα εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) ευρώ παρέχεται το πενήντα τοις εκατό (50%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, και
δγ. για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης.
δδ. για τον υπολογισμό του κόστους των επιλέξιμων δαπανών έχει εφαρμογή ο ορισμός του ενιαίου επενδυτικού σχεδίου της παρ. 4 του άρθρου 4.»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 45997/17-05-2023 υπουργική απόφαση «2η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 86326/26-09-2023 απόφαση.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Πηγή