Αριθμ. 12699 ΕΞ 2021

(ΦΕΚ Β’ 1769/29-04-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).
2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
3. Του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).
4. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).
5. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119).
6. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α΄ 137).
7. Του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185).
8. Του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως των άρθρων 50 έως 68 αυτού.
9. Της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
10. Του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).
11. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).
12. Των άρθρων 11 και 12 του ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44).
13. Των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκαν από τον ν. 4735/2020 (Α΄ 197).
14. Του άρθρου 7 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 92), όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 45 του ν. 4770/2021 «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά COVID εποχή» (Α΄ 15).
15. Της υπ’αρ. 686/064/26.3.2013 απόφασης του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) «Κανονισμός Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (Β΄ 1700).
16. Της υπ’αρ. 686/065/26.3.2013 απόφασης του Προέδρου της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (Β΄ 1876).
17. Της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/03-06-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών” (Β΄ 2271)» (Β΄ 5351).
18. Της υπ’αρ. 57598/11-9-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής και αναστολής ή διαγραφής της αίτησης εκλογέα με αυτοπρόσωπη παρουσία στις αρμόδιες προξενικές αρχές» (Β΄ 3994).
19. Της υπό στοιχεία Φ. 514.1/29-4-2013 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών» (Β΄ 1151).
20. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
21. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
22. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 121).
23. Της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
24. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 το άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

Γ. Το υπ’ αρ. 2548/6-4-2020 αίτημα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, το υπ’ αρ. 4666/1-12-2020 αίτημα της ΕΕΤΤ, το υπ’αρ. 4254/16-10-2020 αίτημα του e-ΕΦΚΑ, το υπ’αρ. 2837/28-4-2020 αίτημα του ΕΛΚΕ του ΑΠΘ, το υπ’ αρ. 5532/22-12-2020 αίτημα του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ, το υπ’ αρ. 5430/16-12-2020 αίτημα του ΕΛΚΕ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, το υπ’αρ. 1767/21-10-2019 αίτημα του ΕΛΚΕ του ΕΜΠ, το υπ’ αρ. 7162/18-3-2021 αίτημα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το υπ’ αρ. 7242/22-3-2021 αίτημα του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, το υπ’ αρ. 7244/22-3-2021 αίτημα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, το υπ’ αρ. 6416/15-2-2021 αίτημα  του  Υπουργείο  Εσωτερικών, το υπ’ αρ. 7339/29-3-2021 αίτημα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το υπ’ αρ. 7431/31-3-2021 αίτημα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

Δ. Το υπ’αρ. 2311/26-10-2020 αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ’ αρ. 4560/30-9-2020 αίτημα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου».

Ε. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ΄ 1140220 ΕΞ 2019/ 11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. σε τρίτους φορείς».

ΣΤ. Το υπ’ αρ. 135279/27-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών,το υπ’ αρ. 37276/1-12-2020 έγγραφο της ΕΕΤΤ, τα υπό στοιχεία 261511/Σ.82517/ 16-10-2020 και 309778/Σ.97538/23-11-2020 έγγραφα του e-ΕΦΚΑ, το υπ’ αρ. 185462/10-9-2020 έγγραφο του ΕΛΚΕ του ΑΠΘ, το υπ’αρ. 11533/17-3-2021 έγγραφο του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ, το υπ’αρ. 32651/18-1-2021 έγγραφο του ΕΛΚΕ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, το υπ’ αρ. 74100/ 11-12-2019 έγγραφο του ΕΛΚΕ του ΕΜΠ, το υπ’ αρ. 8323/30-3-2021 έγγραφο του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το υπ’ αρ. 11309/24-3-2021 έγγραφο του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, το υπ’ αρ. 13473/24-3-2021 έγγραφο του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, το υπ’αρ. 15302/1-3-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. 8213/2-4-2021 έγγραφο του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το υπ’ αρ. 32487/1-4-2021 έγγραφο του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

Ζ. Το υπ’ αρ. 70522/23-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ’ αρ. 2432.3-8/68467/ 14-102020 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου»

Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία των περ. α΄ και β’ της παρ. 1Β του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 και, συγκεκριμένα:
i. τα κάτωθι στοιχεία φυσικών προσώπων:
– Α.Φ.Μ.
– Δ.Ο.Υ.
– Επώνυμο
– Όνομα
– Ονοματεπώνυμο πατρός
– Ονοματεπώνυμο μητρός
– Ημερομηνία γέννησης
– Τόπος γέννησης
– Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας
– Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,
ii. τα κάτωθι στοιχεία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων:
– Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
– Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
– Επωνυμία
– Διακριτικός τίτλος
– Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της έδρας
– Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,
στα πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων φορέων:
α) στο Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.)» του Υπουργείου Οικονομικών για την επιβεβαίωση και καταχώριση στα Μητρώα κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, αντίστοιχα, των στοιχείων προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1 έως 82 του ν. 4182/2013 για τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομιές και, ιδίως, των διαθετών, δωρητών, κληρονομούμενων, εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών, κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, διαχειριστών και μισθωτών κοινωφελών περιουσιών, διοικητών κοινωφελών ιδρυμάτων, προμηθευτών και μελών επιτροπών διαγωνισμών,
β) στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο επιχειρήσεων και αδειών» της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αφενός για την επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων και Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και του Μητρώου παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αφετέρου για τον καταλογισμό και τη βεβαίωση των ετήσιων ανταποδοτικών τελών που οφείλουν να καταβάλουν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις,
γ) στο «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ» για την ταυτοποίηση προσώπων κατά την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους και, ιδίως, για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών προεγγραφής και έναρξης ασφάλισης, μεταβολής και λήξης ασφάλισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
δ) στα πληροφοριακά συστήματα των ΕΛΚΕ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης, αντίστοιχα, για την άντληση των στοιχείων των μελών ΔΕΠ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 κοινής απόφασης (Β΄ 5351),
ε) στα πληροφοριακά συστήματα των ΕΛΚΕ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για την επιβεβαίωση στοιχείων συναλλασσομένων στο πλαίσιο ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών και είσπραξης εσόδων,
στ) στην πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων για το πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3284/2004, όπως έχουν αντικατασταθεί από τον ν. 4735/2020 (Α΄ 197).

Άρθρο 2
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου»

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» της ΑΑΔΕ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της περ. α΄ της παρ. 1Β του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 και συγκεκριμένα τα κάτωθι:
– Α.Φ.Μ.
– Α.Δ.Τ.
– Πρώτο Επώνυμο
– Δεύτερο Επώνυμο (εάν υπάρχει)
– Όνομα
– Πατρώνυμο
– Όνομα μητρός
– Ημερομηνία γέννησης
στα κάτωθι πληροφοριακά συστήματα:
α) στο «ΟΠΣ Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών» του Υπουργείου Εσωτερικών, για την επιβεβαίωση των στοιχείων των εκλογέων που υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού, σύμφωνα με τον ν. 4648/2019,
β) στο πληροφοριακό σύστημα «Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους (Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.)» των Λιμενικών Αρχών, για την επιβεβαίωση των στοιχείων των αιτούντων άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ. 514.1/29-4-2013 (Β΄ 1151) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών» (Β΄ 1151).

Άρθρο 3
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας

1. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στους φορείς των άρθρων 1 και 2, διενεργείται σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τη Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Οι Φορείς των άρθρων 1 και 2 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, τη καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και τη προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων τους υποχρεούνται να κάνουν χρήση των πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού, όπως περιγράφεται, κατά περίπτωση, στην παρούσα.
 
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Πηγή