Αριθμ. 127341

Καθορισμός πρόσθετων στοιχείων δημόσιων εγγράφων, που αποθηκεύονται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022, διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης, απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(ΦΕΚ 6991/31.12.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης -Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136) και ιδίως του τρίτου εδαφίου της παρ. 10, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 85 του ν. 4985/2022 (Α’ 203),

β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation – GDPR) (L 119),

δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ε) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

στ) του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75), και ιδίως των άρθρων 16 έως 23,

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

η) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ι) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιγ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ιδ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιστ) του π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Την υπ’ αρ. 4082/2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)» (Β’ 3982).

5. Την υπ’αρ. 122164/16-12-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. και της έκδοσης της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α.» (Β’ 6509).

6. Την υπ’ αρ. 125676/27-12-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ολοκλήρωση μετάπτωσης υφιστάμενων μητρώων ανεργίας Δ.ΥΠ.Α. και έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α.» (Β’6867).

7. Την υπό στοιχεία 118944/ΕΞ2019/23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

8. Την υπό στοιχεία 3981/ΕΞ2020/25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

9. Το υπ’ αρ. 1668/15-12-2022 έγγραφο της Δ.ΥΠ.Α., με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 6512/15-11-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.

10. Το υπ’ αρ. 16414 αίτημα στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

11. Την υπ’ αρ. 124897/23-12-2022 εισήγηση της Προ-ϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

12. Την ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης μέσω της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 σε πληροφορίες που αφορούν τους κατόχους της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α., αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό πρόσθετων στοιχείων δημόσιων εγγράφων, που αποθηκεύονται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022, τη διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης, τις απαιτούμενες δι-αλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Σκοπός και αντικείμενο

1) Σκοπός της παρούσας είναι η ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης μέσω της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 σε πληροφορίες που αφορούν τους κατόχους της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. και σχετίζονται με τη σύνδεσή τους με το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. ή τα επιμέρους μητρώα που τηρεί η Δ.ΥΠ.Α., καθώς και με τις παροχές, τα επιδόματα, τα βοηθήματα και τις διευκολύνσεις τα οποία λαμβάνουν από τη Δ.ΥΠ.Α. εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

2) Με την παρούσα:

α) προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 τα στοιχεία ή μέρος των στοιχείων που αφορούν στην Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α., όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4921/2022 και στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 79 του ως άνω νόμου,

β) καθορίζεται η διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης των στοιχείων της περ. α;

γ) προσδιορίζονται οι απαιτούμενες διαλειτουργικό-τητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα,

δ) προσδιορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο του άρθρου 80 του ν. 4954/2022.

Άρθρο 2

Προσθήκη στοιχείων Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων

1) Προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 τα στοιχεία ή μέρος των στοιχείων που περιέχονται στο ψηφιακό έγγραφο της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α., όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4921/2022 και στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 79 του ως άνω νόμου.

2) Τα στοιχεία της παρ. 1 δύνανται να αποτυπωθούν σε έγγραφο που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr – ΕΨΠ), με τίτλο «Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας Δ.ΥΠ.Α.», φέρει τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και τηρείται στην προσωπική θυρίδα του χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4727/2020.

3) Το έγγραφο της παρ. 2:

α) εφόσον έχει εκδοθεί, δύνανται να αντλούνται τα δεδομένα που αξιοποιούνται για τη δημιουργία του, μέσω διαλειτουργικότητας από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

β) είναι ισοδύναμο με την κατοχή της κάρτας ανεργίας και αποδεικνύει την ταυτότητα του κατόχου της και την ιδιότητα του αναζητούντος εργασία των υποπερ. αα, αβ’ και αγ’ της περ. α’ του άρθρου 16 του ν. 4921/2022, καθώς διασυνδέεται με το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. ή στις περιπτώσεις διασύνδεσης με τα επιμέρους μητρώα της Δ.ΥΠ.Α., την ιδιότητα του παρόχου ή του ωφελούμενου κάποιας παροχής, επιδόματος, βοηθήματος και διευκόλυνσης, έναντι κάθε δημόσιας αρχής και τρίτου,

γ) συνδέεται μονοσήμαντα με το φυσικό πρόσωπο που αφορά και με το ψηφιακό του αποθετήριο εγγράφων.

Άρθρο 3

Διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης των στοιχείων Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α.

1) Το έγγραφο του άρθρου 2 επαληθεύεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 4082/2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας (Β’ 3982).

2) Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την ανάκληση του εγγράφου του άρθρου 2, για οποιονδήποτε λόγο, σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής ή σε ειδική υπηρεσία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

3) Σε περίπτωση ακύρωσης, ανάκλησης ή αντικατάστασης της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α., το έγγραφο του άρθρου 2 ανακαλείται αυτοδικαίως.

Άρθρο 4

Διαλειτουργικότητες

Για την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3, το ψηφιακό αποθετήριο του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 διασυνδέεται με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δ.ΥΠ.Α. και ιδίως με το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και τα επιμέρους μητρώα που τηρεί η Δ.ΥΠ.Α.

Άρθρο 5

Τεχνικά – Οργανωτικά Μέτρα

1) Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) και του ν. 4624/2019.

2) Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων -Γ.Κ.Π.Δ.), για τη λειτουργία της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής
    

Εργασίας και

Υπουργός Οικονομικών
    

Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
    

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
    

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Επικρατείας
    

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Πηγή