Αριθμ. 13387

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων και εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής.

(ΦΕΚ 3737/15.7.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230) και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο Ζ’, όπως αυτό συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21, 22 και 23 του ν. 4796/2021 (Α’ 63) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 36, όπως επίσης και των άρθρων 11 και 15.

2. Της παρ. 6 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).

3. Του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 155).

4. Του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’ 180).

5. Του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).

6. Του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ» (Α’ 90).

7. Του π.δ. 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως» (Α’ 46).

8. Της υπ’ αρ. 3/1996 αστυνομικής διάταξης «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» (Β’ 15).

9. Της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/2017 υγειονομικής διάταξης «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις» (Β’ 2161).

10. Της υπό στοιχεία Δ1γ/Γ.Π/38282/2020 υγειονομικής διάταξης «Προτυποποιημένα Έντυπα Ελέγχου Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» (Β’ 2678).

11. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

12. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως το άρθρο 22 αυτού.

13. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).

14. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

15. Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

16. Του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).

17. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

18. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

19. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

20. Του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162).

21. Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

22. Της υπ’ αρ. 1/13-9-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασία «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4215).

23. Της υπ’ αρ. 16228/2017 κοινής απόφασης «Απλού-στευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» (Β’ 1723).

24. Της υπ’ αρ. 216/8-1-2015 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β’ 10).

25. Της υπ’ αρ. 12868/24.07.2018 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών» (Β’ 3119).

26. Της υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Επικρατείας «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β’ 979).

27. Τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

28. Την υπ’ αρ. 11627/08.06.2022 εισήγηση της Προϊ-σταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), (ιδίως εστιατόρια – κομμωτήρια κ.λπ.) τα οποία λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), καθώς και εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου (κύρια τουριστική δραστηριότητα). Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα κέντρα διασκέδασης (άρθρο 27 του ν. 4442/2016), οι παιδότοποι (κοινή υπουργική απόφαση ν. 4365/2019 Β’ 2213), λειτουργία αρτοποιείων (ν. 3526/2007, Α’ 24), θέατρα και κινηματογράφοι (α.ν. 445, 446/1937 και το β.δ. 15/17 Μαΐου 1956 Α’ 123, ν. 4229/2014 (Α’ 8), κινητές καντίνες (ν. 4849/2021 Α’ 207), καθώς και δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίες δεν συνάδουν με τις ισχύουσες προδιαγραφές λειτουργίας της κύριας τουριστικής δραστηριότητας ή ρητά ορίζεται διαφορετικό αδειοδοτικό πλαίσιο.

Άρθρο 2

Αρμόδια Αρχή

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι, η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος ενώ για περιπτώσεις κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων, δυναμικότητας άνω των εκατό (100) κλινών και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων καθώς και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και μέτρων της παρούσας.

Άρθρο 3

Διαδικασία και περιεχόμενο γνωστοποίησης

1. Για την έναρξη λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων ή εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτήν στοιχεία.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ. – Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 (Α’ 230). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά στη γνωστοποίηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων ή εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr.

3. Η γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και τηρείται μαζί με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του άρθρου 4 ή 5, στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής γνωστοποίησης επιτρέπεται η λειτουργία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η υποβολή της γνωστοποίησης καθιστά υποχρεωτική τη λειτουργία της επιχείρησης από τον φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 10.

5. Όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του ίδιου τουριστικού καταλύματος ή εντός της ίδιας εγκατάστασης ειδικής τουριστικής υποδομής, υποβάλλεται ξεχωριστή γνωστοποίηση για το καθένα απο αυτά, εκτός περιπτώσεων μικτών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/2017 (Β’ 2161) υγειονομική διάταξη.

6. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 κοινοποιεί τη γνωστοποίηση αμελλητί και το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην υγειονομική Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στο οικείο αστυνομικό τμήμα και σε κάθε άλλη υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση, προκει-μένου αυτές να ασκήσουν τις κατά νόμο ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος www.notifybusiness.gov.gr ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 4

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τήρηση φακέλου

1. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού και βεβαιώνεται ρητά με παραπομπή στα σχετικά νομιμοποιητικά στοιχεία ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος -αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)- και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως ΚΥΕ, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτι-ριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:

I. αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής αδείας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.),

II. αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει το ΚΥΕ, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του. Εφόσον, λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων αφορούν την τελευταία νομιμοποιητική πράξη τη σχετική με τον χώρο εγκατάστασης του ΚΥΕ και αναλόγως με την περίπτωση προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περίπτωσης Ι (ηλεκτρονικής ή έντυπης).

β. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, ότι η κυ-κλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος-έξοδος, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση (άρθρα 32 παρ. 1 και 39 του β.δ. 465/1970 (Α’ 150) αντίστοιχα), εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, εφόσον απαιτείται.

γ. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων και την υπ’αρ. 13/2021 (Β’ 5519) Πυροσβεστική Διάταξη, στις περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με θεωρητικό πληθυσμό άνω των 150 ατόμων ή με χρήση υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες αυτών.

Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, απαιτείται μελέτη πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων, που τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης στον χώρο του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (στην περίπτωση που ο υγειονομικώς υπεύθυνος δεν ταυτίζεται με τον φορέα της δραστηριότητας).

ε. Παράβολο του άρθρου 9 της παρούσας.

στ. Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον απαιτείται

ζ. Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον γίνεται χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων πέραν του ωραρίου που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’αρ. 3/1996 (Β’ 15) Αστυνομικής Διάταξης. Η άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 2 κατά τα οριζόμενα της ανωτέρω διάταξης, ύστερα από τη διατύπωση γνώμης του οικείου Δήμου. Για τη χορήγηση της αδείας παράτασης ωράριού ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στον Δήμο με προσκόμιση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξετάζει και γνωμοδοτεί και δίδει έγκριση παράτασης ωραρίου μουσικής.

η. Τεχνική έκθεση μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας που συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις, εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο.

θ. Βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4442/2016, σε περίπτωση που το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν βρίσκεται εντός του ίδιου γηπέδου/οικο-πέδου με το τουριστικό κατάλυμα και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4179/2013 (Α’ 175).

ι. Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.): i) Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του, ii) Νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. Εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ η αρμόδια αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως, μέσω του (Γ.Ε.ΜΗ.), το ισχύον καταστατικό του νομικού προσώπου και τη νόμιμη εκπροσώπησή του.

2. Εφόσον το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι επιχείρηση τροφίμων ή ποτών κατά την έννοια της Υγειονομικής Νομοθεσίας θα πρέπει να πληρούνται επι-προσθέτως οι όροι της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης και να τηρούνται τα προβλεπόμενα αρχεία, τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης [ισχύουσες διατάξεις της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 47829/2017 (Β’ 2161) Υγειονομικής Διάταξης και της υπό στοιχεία Δ1γ/Γ.Π/38282/1.7.2020 (Β’ 2678) απόφασης του Υπουργού Υγείας]. Τα διαγράμματα ροής, καθώς και η περιγραφική έκθεση και η ανάπτυξη του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων, όπου απαιτείται θα συντάσσονται από τον αρμόδιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αντίστοιχη υγειονομική διάταξη.

3. Εφόσον το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. κομμωτήριο – κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών – ποδιών) θα πρέπει, πέραν των προβλεπόμενων στην παρ. 1, να πληρούνται επιπρο-σθέτως οι όροι της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης και να τηρούνται τα προβλεπόμενα αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματός τους τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης.

4. Τα προαναφερόμενα αρχεία των παρ. 2 και 3 δεν αποτελούν προϋπόθεση της γνωστοποίησης του καταστήματος, ωστόσο εάν διαπιστωθεί η έλλειψή τους από άλλη ελεγκτική αρχή πέραν της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η αρχή που διεξάγει τον έλεγχο ενημερώνει αμελλητί την Υγειονομική Υπηρεσία.

5. Οι διατάξεις του π.δ. 180/1979 (Α’ 46) δεν θίγονται.

Άρθρο 5

Απλούστευση διαδικασίας για μηχανήματα αυτόματης παρασκευής – πώλησης τροφίμων και ποτών

1. Ειδικά για τα μηχανήματα αυτόματης παρασκευής πώλησης τροφίμων και ποτών, όπως αυτά ορίζονται στην υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/2017 (Β’ 2161) υγειονομική διάταξη ακολουθείται η απλουστευμένη διαδικασία γνωστοποίησης του παρόντος άρθρου χωρίς την καταβολή παραβόλου.

2. Ο φορέας διαχείρισης της κύριας τουριστικής δραστηριότητας ή του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που διαχειρίζεται τα μηχανήματα και τα εγκαθιστά στους επιμέρους χώρους, οφείλει, πριν τεθεί το μηχάνημα σε λειτουργία και στη διάθεση του κοινού, να προβεί σε γνωστοποίηση της τοποθέτησης του μηχανήματος στο συγκεκριμένο χώρο σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ και να τηρεί στο αρχείο της έδρας του για το κάθε μηχάνημα που έχει θέσει σε λειτουργία τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ. (CE).

β. Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το συγκεκριμένο μηχάνημα ή της εταιρείας κατασκευής του εν λόγω μηχανήματος.

γ. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανών ως προς τις βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων.

Άρθρο 6

Απλουστευμένη διαδικασία για πώληση τυποποιημένων τροφίμων

Ειδικά για την πώληση τυποποιημένων τροφίμων και ποτών, ενδεικτικά παγωτών, αναψυκτικών, ειδών σοκο-λατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.λπ., υποβάλλεται η γνωστοποίηση του Παραρτήματος ΙΙ, χωρίς την καταβολή παραβόλου.

Άρθρο 7

Μεταβολή γνωστοποίησης

1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3.

2. Ειδικά αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον νέο φορέα της δραστηριότητας. Όλα τα δικαιο-λογητικά της παρ. 1 του άρθρου 4 πλην των δικαιολο-γητικών των περ. δ’, θ’ και ι’ εξακολουθούν να ισχύουν για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και υπό τον νέο φορέα, μέχρι τη λήξη τους.

3. Δεν επιτρέπεται αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο, εάν έχει διαπιστωθεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας που επισύρει το διοικητικό μέτρο της διακοπής της λειτουργίας του καταστήματος. Εάν υποβληθεί γνωστοποίηση αλλαγής φορέα κατά παράβαση του προηγουμένου εδαφίου, η διακοπή λειτουργίας επιβάλλεται στον νέο φορέα.

4. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας, για οποιαδήποτε λόγο, στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της διακοπής. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης διακοπής ο φορέας λαμβάνει σχετικό αποδεικτικό. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 εν συνεχεία διαβιβάζει τη γνωστοποίηση διακοπής λειτουργίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες αρχές της παρ. 8 του άρθρου 3 προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση.

5. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση, και να προβεί στην ακύρωση της γνωστοποίησης για την παλαιά έδρα.

6. Σε περίπτωση θανάτου του φορέα ως φυσικού προσώπου η υποβληθείσα γνωστοποίηση του θανόντος παύει αυτοδίκαια να ισχύει και απαιτείται υποβολή νέας γνωστοποίησης από τον νέο φορέα, εντός προθεσμίας 60 ημερών.

Άρθρο 8

Έλεγχοι

1. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 σε συνεργασία με τις συναρμόδιες ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου Ζ’ του ν. 4442/2016 και της παρούσας. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον φορέα, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου, εφόσον προκύψουν κατά τον έλεγχο διαπιστώσεις οι οποίες επισύρουν εκδήλωση περαιτέρω ενεργειών από πλευράς του φορέα.

2. Οι Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του άρθρου 2 για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης οφείλουν, να διεξαγάγουν επιτόπιους ελέγχους, για την ορθή υποβολή της γνωστοποίησης και την εν γένει τήρηση της παρούσας εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30% επί των υποβαλλόμενων γνωστοποιήσεων, ανά έτος.

Άρθρο 9

Παράβολο

1. Για την υποβολή κάθε αρχικής γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικού καταλύματος ή εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 35 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά κατάστημα. Εφόσον προστίθεται νέα δραστηριότητα στο ίδιο κατάστημα καταβάλλεται, εκ νέου το παράβολο και συμπληρώνεται εκ νέου ο αριθμός του παραβόλου στο Παράρτημα Ι της γνωστοποίησης.

2. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων που σχετίζονται με τη γνωστοποίηση, καθώς και την ανάπτυξη του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, τη λειτουργία και συντήρησή του.

3. Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4.

4. Το σύνολο των εσόδων από το παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113001 «Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης». Ποσοστό 20% επί των εσόδων αυτών εγγράφεται σε ύψος στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4442/2016. Ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.

Άρθρο 10

Παραβάσεις και εύρος πλαισίου κυρώσεων

1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως προς τη γνωστοποίηση της παρούσας, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016, και συγκεκριμένα διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ.

2. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται χρηματικές κυρώσεις στις εξής παραβάσεις:

(α) παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση),

(β) παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του υγειονομικά υπευθύνου,

(γ) παράλειψη γνωστοποίησης της αλλαγής φορέα,

(δ) παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση (ε) έλλειψη δικαιολογητικών του άρθρου 4 ή του άρθρου 6, κατά περίπτωση,

(στ) Μη λειτουργία επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, παρά την υποβολή γνωστοποίησης.

3. Ο υπολογισμός του διοικητικού προστίμου γίνεται ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων τα οποία δεν γνωστοποιήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν αναληθώς ή των στοιχείων για τα οποία δεν γνωστοποιήθηκε η μεταβολή.

4. Σε περίπτωση που η παράβαση κρίνεται ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και να τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση εντός της οποίας εάν ο ελεγχόμενος συμμορφωθεί δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

5. Αν η διαπίστωση της παράβασης γίνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο (2) ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του παρόντος άρθρου, η οποία οδήγησε σε επιβολή προστίμου, το επιβαλλόμενο πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 50%.

6. Πέραν των χρηματικών κυρώσεων που προβλέπο-νται, δύνανται να επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή και το διοικητικό μέτρο της διακοπής λειτουργίας με τη σφράγιση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, εφόσον προκύπτει άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού.

7. Πριν από την επιβολή του προστίμου, καλείται ο φορέας της δραστηριότητας να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, εκδίδεται η απόφαση επιβολής προστίμου.

8. Κατά των αποφάσεων επιβολής χρηματικού προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004.

9. Οι χρηματικές κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα βεβαιώνονται και εισπράττονται ως δημόσια έσοδα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974) και εμφανίζονται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 11

Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις

Η διαπίστωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

1. Σε περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας έχουν υποβάλει φάκελο για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2 και εκκρεμεί η έκδοσή της, ο φάκελος επιστρέφεται και ακολουθείται η διαδικασία της παρούσας.

2. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων και έχουν γνωστοποιήσει τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 16228/2017 «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» (Β’ 1723) εξακολουθούν τη λειτουργία τους και σε περίπτωση δήλωσης μεταβολής οποιαδήποτε στοιχείου, διέπονται από τις διατάξεις της παρούσας.

3. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής και διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.2.1/31600/2013 «Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου» (Β’ 3106) εξακολουθούν τη λειτουργία τους και σε περίπτωση δήλωσης μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου, διέπονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Παράρτημα

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται 60 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθηνά, 5 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής

Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Τουρισμού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

Πηγή