Αριθμ. 139818 ΕΞ 2022

Προϋποθέσεις, διαδικασία και είδη δαπανών που πραγματοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Ε του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4941/2022 (Α’ 113).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 22Ε του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4941/2022 (Α’ 113).

2. Τα άρθρα 22Β, 24, 27, 72 του ν. 4172/2013.

3. Τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352) (εφεξής: «Κανονισμός de minimis»), βάσει του οποίου χορηγούνται οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας.

5. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-06-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 – ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178).

11. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

12. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

13. Το Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα το άρθρο 7, την παρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 41 του νόμου αυτού.

14. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

15. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

16. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

17. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

18. Την θετική εισήγηση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

19. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

1. Με την παρούσα καθορίζονται η ενωσιακή νομική βάση, η διαδικασία, οι όροι και οι λεπτομέρειες χορήγησης και ελέγχου της ενίσχυσης της παρ. 1 του άρθρου 22Ε του ν. 4172/2013, εξειδικεύονται οι επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, υπό μορφή ΚΑΔ των επιχειρήσεων που προμηθεύουν τα αγαθά ή παρέχουν τις υπηρεσίες, για τις οποίες χορηγείται η δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των δικαιούχων, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22Ε του ν. 4172/2013, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους, προσαυξημένων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),τα είδη των δαπανών αυτών και οι προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων συμβατότητας από άποψη κρατικών ενισχύσεων.

2. Η προσαυξημένη έκπτωση για τις δαπάνες που αφορούν την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού de minimis 1407/2013.

3. Ειδικότερα, η ενίσχυση που χορηγείται για τις δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά την ψηφιοποίηση, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντάσσονται στο Έργο με κωδ. 16706 – «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ».

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Παραρτήματος της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

α) Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

β) Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

γ) Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

2. Στον ορισμό της ενιαίας επιχείρησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού de minimis, θεωρείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: α) Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.

3. Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων: η παραγωγή των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, και η οποία αντιστοιχεί στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της κατηγορίας 01. Αγροτική Παραγωγή.

4. Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: οι τομείς που εμπίπτουν στην παρ. δ του άρθρου 5 του Κανονισμού 1379/2013 (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EE L17/22 της 21.1.2000), και οι οποίοι αντιστοιχούν στους ΚΑΔ του Παραρτήματος III το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

5. Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων: κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση.

6. Εμπορία γεωργικών προϊόντων: η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, την προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι της προσαυξημένης έκπτωσης είναι:

α) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και

β) νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, εφόσον χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας και είτε δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση, είτε δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και εκτελούν έργα ή δραστηριότητες με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης.

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς: α) της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, β) της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις περιπτώσεις όπου i) το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, ii) η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και γ) της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας και απαριθμούνται υπό μορφή ΚΑΔ στο Παράρτημα III της παρούσας.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και δραστηριοποιείται και στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς αυτούς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας δυνάμει της παρούσας.

Άρθρο 4

Όριο ενίσχυσης και σώρευση ενισχύσεων
1. Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι, κατ’ εφαρμογή της παρούσας απόφασης, συνυπολογιζομένων τυχόν άλλων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, ήτοι το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό της πραγματοποίησης των δαπανών, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση σε οποιαδήποτε περίοδο τριών (3) οικονομικών ετών.

2. Σε περίπτωση που η δικαιούχος επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, ήτοι στον ΚΑΔ 49.41 το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών και επιπλέον η ενίσχυση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

3. Εφόσον η δικαιούχος επιχείρηση ασκεί επιπλέον δραστηριότητες που είτε δεν είναι επιλέξιμες για χορήγηση ενισχύσης βάσει της παρούσας είτε σε τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με τον Κανονισμό de minimis, θα πρέπει να διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι δεν ενισχύεται μη επιλέξιμη δραστηριότητα είτε ότι τηρείται το αντίστοιχο ανώτατο όριο για κάθε δραστηριότητα, αντιστοίχως.

4. Απαγορεύεται ρητά η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευ-ση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Άρθρο 5

Είδη δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση
1. Τα είδη των δαπανών που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους του άρθρου 3 της παρούσας και σχετίζονται με την εκτέλεση έργων ή δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην πράσινη οικονομία και ενέργεια, καθώς και τα είδη των δαπανών που επίσης πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους του άρθρου 3 της παρούσας και σχετίζονται με την εκτέλεση έργων ή δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ψηφιοποίηση, απαριθμούνται υπό μορφή Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας των επιχειρήσεων (ΚΑΔ) που τα παρέχουν, στο Παράρτημα Ι. Ειδικότερα, επιλέξιμα είναι τα είδη των δαπανών που αφορούν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που η κύρια δραστηριότητά τους ή η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, και υπό τον όρο ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αγοράζονται από την εν λόγω επιχείρηση αφορούν σε είδη σχετιζόμενα με την εν λόγω δραστηριότητα της επιχείρησης και επιπλέον αφορούν δαπάνες σχετιζόμενες με μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

– Προστασία και διαχείριση δασικού περιβάλλοντος, εξυγίανση και καθαρισμός εδάφους, υδάτων, θαλάσσιων περιοχών, αέρα και έλεγχο ρύπανσης με σκοπό την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή την πρόωρη εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.

– Δράσεις Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας (παραγόμενη και καταναλισκόμενη), πράσινης μετάβασης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.

– Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία και έρευνα στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού.

2. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο είδη δαπανών είναι περιοριστικά και κανένα άλλο είδος δαπάνης δεν γίνεται αποδεκτό.

Άρθρο 6

Προϋποθέσεις χορήγησης της προσαυξημένης έκπτωσης και λοιπά φορολογικά ζητήματα
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των δαπανών του άρθρου 5 και τη χορήγηση της ενίσχυσης της παρούσας είναι η καταχώρησή τους σε ηλεκτρονικά παραστατικά, τα οποία διαβιβάζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (εφεξής: «ΑΑΔΕ») μέσω της πλατφόρμας MyData.

2. Στην περίπτωση που για την πραγματοποίηση των δαπανών του άρθρου 5 της παρούσας τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες προμηθεύονται από επιχειρήσεις της αλλοδαπής, ο ΚΑΔ (NACE CODE) της αλλοδαπής επιχείρησης σύμφωνα με την στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, NACE (Nomenclature statistique des activates economiques dans la Communaute europeenne), καταχωρείται σε ξεχωριστό πεδίο στο ψηφιακό τιμολόγιο, που φέρει ειδική πρόβλεψη για τον σκοπό αυτό.

3. Οι δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες στο πλαίσιο του έργου, υπολογίζονται στη βάση του πραγματικού κόστους, δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους και τεκμηριώνονται από λογιστικά στοιχεία κατά τον ν. 4308/2014.

4. Η διενέργεια προσαυξημένης έκπτωσης παρέχεται για τις δαπάνες του άρθρου 5 της παρούσας για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις και εκπίπτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ΚΦΕ.

5. Η προσαυξημένη έκπτωση επί των υπόψη δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου, στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών. Ως έτος πραγματοποίησης των δαπανών αυτών νοείται το έτος που αυτές αφορούν.

6. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση του ποσοστού της προσαυξημένης έκπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 22Ε του ν. 4172/2013 προκύψουν ζημίες, αυτές μεταφέρονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4172/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22Ε του Κ.Φ.Ε.

7. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας οι δαπάνες για τις οποίες οι δικαιούχοι του παρόντος άρθρου έχουν κάνει χρήση της προσαυξημένης έκπτωσης των διατάξεων του άρθρου 24 και των περ. δ’ και ε’ του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013.

Σε διαφορετική περίπτωση, η επιχείρηση δύναται να επιλέξει την εφαρμογή της προσαυξημένης έκπτωσης είτε των διατάξεων του άρθρου 24 ή των περ. δ’ και ε’ του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013 είτε των διατάξεων του άρθρου 22Ε του ίδιου νόμου.

Άρθρο 7

Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, υποχρέωση παρακολούθησης/ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων του Κανονισμού de minimis

1. Η χορήγηση της ενίσχυσης επί των δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση κατά την έννοια του άρθρου 5 της παρούσας, ενεργείται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου.

2. Ο δικαιούχος συνυποβάλλει εμπρόθεσμα στην ΑΑΔΕ με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος II της παρούσας, σχετικά με τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έχει λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, βάσει του Κανονισμού de minimis ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα έτη και κατά το τρέχον έτος, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρηση. Επιπλέον, ο δικαιούχος δηλώνει ρητά πως είναι ενήμερος ότι η ενίσχυση που αιτείται να λάβει υπάγεται στον Κανονισμό de minimis και πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων που ορίζονται με την παρούσα. καθώς και ότι αφορά σε τιμολόγια για δαπάνες σε πράσινη οικονομία, ενέργεια ή ψηφιοποίηση.

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ η οποία μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας (ή άλλου πρόσφορου μέσου) πραγματοποιεί την ενημέρωση του ΠΣΣΕΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ 913/2020 (Β’ 2417) απόφασης.

3. Η ΑΑΔΕ ελέγχει τον ΚΑΔ της επιχείρησης που εξέδωσε το παραστατικό, ως προς τη συμπερίληψη σε αυτούς του Παραρτήματος Ι. Σε κάθε περίπτωση, ο λήπτης του παραστατικού πριν την έκδοσή του θα πρέπει να ενημερώνει τον εκδότη αυτού ότι ανήκει στους δικαιούχους του άρθρου 3 της παρούσας, με σκοπό τη σχετική επισήμανση από τον εκδότη. Στην πρώτη φάση λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA, η επισήμανση γίνεται στο πεδίο «Σχόλια». Όσον αφορά το χρόνο διαβίβασης των παραστατικών, αυτός εξαρτάται από το κανάλι διαβίβασης που χρησιμοποιεί ο λήπτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Η Α.Α.Δ.Ε. προσδιορίζει για τους λήπτες των ψηφιακών τιμολογίων το ύψος της προσαυξημένης έκπτωσης για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν και αφορούν την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση και πραγματοποιεί την ενημέρωση του ΠΣΣΕΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ 913/2020 (Β’ 2417) απόφασης.

4. Προκειμένου για τον έλεγχο σώρευσης του άρθρου 4 στη βάση των υπεύθυνων δηλώσεων της παρ. 1 του άρθρου αυτού, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τον δικαιούχο, σχετικά με την υπέρβαση ή μη του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού 1407/2013, καθώς και το τελικό ποσό ενίσχυσης που δικαιούται να λάβει ο δικαιούχος.

6. Βάσει συμμόρφωσης με τον Κανονισμό de minimis τηρούνται λεπτομερή αρχεία με όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισμού de minimis, για δέκα (10) οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Κανονισμού.

7. Σε περίπτωση που οι ληφθείσες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, πλέον της χορηγηθείσας έκπτωσης δαπάνης δυνάμει της παρούσας, ξεπερνούν το όριο των 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση, ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος στο έτος χορήγησης της ενίσχυσης, η οποία προσαρμόζεται ανάλογα ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση του ανωτέρω ορίου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αντίστοιχα και στην περίπτωση που το είδος των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος δεν χορηγείται η προσαυξημένη έκπτωση του άρθρου 22Ε του ν. 4172/2013.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους δικαιούχους του άρθρου 3 της παρούσας, οφείλουν να τηρούν ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά τους αρχεία, στα οποία καταχωρούνται οι δαπάνες πράσινης οικονομίας, ενέργειας και ψηφιοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 5 της παρούσας, και να διαφυλάττουν τα λογιστικά αρχεία για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του ν. 4174/2013.

Άρθρο 9

Ανάκτηση της ενίσχυσης

1. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης διαπιστωθεί ότι δεν έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 7 της παρούσας, γίνεται ανάκτηση (φορολογική αναμόρφωση) του αναλογούντος ποσού του κινήτρου από την Α.Α.Δ.Ε., εφαρμοζομένων των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).

2. Το κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης της δαπάνης απόσβεσης που έχει ήδη χορηγηθεί δεν αίρεται σε περίπτωση πώλησης του πάγιου στοιχείου, αλλά παύει να χορηγείται από την ημερομηνία πώλησης του παγίου και εφεξής.

Άρθρο 10

Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, τα συνημμένα Παραρτήματα Ι,ΙΙ και ΙΙΙ.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 80 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Είδη δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους

26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων

28112400 Κατασκευή ανεμογεννητριών

39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων

39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων

39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών

39001300 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα

39002000 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης

39002100 Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου

39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων

39002102 Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος

39002300 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης

43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)

46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική

46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων

47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων

70221503 Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)

Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών

71121302 κλπ)

71121907 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση

72191500 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος

72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας

72194002 Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία

74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών

72110000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές

72111100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας

72111200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία

72111300 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία

72112000 Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία

72192906 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού


i Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

ii Αναγράφεται ολογράφως.

iii Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

iv Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

v Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης’

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης’

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας’

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.

vi Ή ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό νομικό καθεστώς (πχ ημερομηνία έκδοσης εγκριτικής απόφασης/ΚΥΑ/σύμβασης), ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στην επιχείρηση.

vii Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο.

viii Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III  

ΚΑΔ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
10.2 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
10.41.12 Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών
46.11.11.07 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, Ζώντων και γόνου
46.17.11.27 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, μη ζώντων
46.21.19.11 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών, μαλακίων η άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων
46.38.1 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
46.76.19.14 Χονδρικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών
46.76.19.15 Χονδρικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων
46.76.19.30 Χονδρικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων
47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.77.82.08 Λιανικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων
47.77.82.13 Λιανικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων
47.78.86.18 Λιανικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών
47.91.15 Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
47.99.15 Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Πηγή