Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12017/1245/27.10.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη σύσταση ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ». Πηγή