Αριθμ. 231708/2021

(ΦΕΚ Β’ 4320/17-09-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

2. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 204).

3. Τις διατάξεις του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 120).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), και του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 381 του ν. 4700/2020 (Α’ 127).

8. Τα καταχωρημένα στο Ε.ΣΗ.ΔΗΣ. και στο Κ.ΗΜ.ΔΗΣ. στοιχεία συμβάσεων του έτους 2020.

9. Την υπό στοιχεία Γ13/2021 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ.).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών, από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) για έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

Κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες που παρέχει η ΓΓΥ ως ΕΚΑΑ με αντικείμενο δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, των περιπτώσεων 5, 6, 7α και 9 περ. α της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), που υπάγονται στο Βιβλίο Ι του ιδίου νόμου και ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 3
Όροι ομαδοποίησης και υπαγωγής συμβάσεων στην ΓΓΥ

Αντικείμενο ομαδοποίησης και υπαγωγής στην ΓΓΥ δύναται να αποτελούν συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που πληρούν ένα η περισσότερα από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την γεωγραφική κατανομή των Αναθετουσών Αρχών για τις οποίες προορίζονται ή και τη διοικητική υπαγωγή αυτών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014:
– αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων για περισσότερες από μία Αναθέτουσες Αρχές.
– υπόκεινται σε συχνές ή τακτικές επαναλαμβανόμενες αναθέσεις από μία ή περισσότερες Αναθέτουσες Αρχές.
– παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να επιδέχονται ομαδοποίησης.
– παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό τυποποίησης.
– μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης οριζόντιων πολιτικών για το περιβάλλον, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τις κοινωνικές συμβάσεις. Κατά την ομαδοποίηση λαμβάνεται υπόψη κατά αναλογία και κατά περίπτωση, το σύστημα ταξινόμησης του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

1. Αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από την ΓΓΥ, θα αποτελέσουν επιμέρους έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και κατηγορίες, των τάξεων του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις, που παρατίθενται στο Παράρτημα «έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» της παρούσης.

2. Οι συμβάσεις των επιμέρους έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και κατηγοριών της παρούσης, που ομαδοποιούνται και συνάπτονται ετησίως από την ΓΓΥ, καθώς και οι Αναθέτουσες Αρχές για τις οποίες προορίζονται, καθορίζονται δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσης, οι Αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στη ΓΓΥ για την κάλυψη των αναγκών τους σε έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος άρθρου.
 
Άρθρο 5
Κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται δυνάμει του εδαφίου τρίτου της παρ. 3 του άρθρου 41 ν. 4412/2016

Από την αρμοδιότητα της ΓΓΥ για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που:
1. Προορίζονται για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του εξωτερικού.
2. Αφορούν απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες των αναθετουσών αρχών.
3. Εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Έχουν αιτιολογημένα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά ή απαιτήσεις.
5. Αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών μέχρι τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος από τη ΓΓΥ.
6. Κτήρια και εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 6
Επικουρικές δραστηριότητες αγορών

1. Η ΓΓΥ παρέχει την υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες πλαίσιο για έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22, 36 και 37 του ν. 4412/2016.

2. Η ΓΓΥ δύναται να παρέχει «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» για έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εκάστοτε κοινοτικών ορίων, σε Κεντρικές Αρχές Αγορών και Αναθέτουσες Αρχές.
Οι παρεχόμενες «επικουρικές δραστηριότητες αγορών», συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές:
α) Συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό ηλεκτρονικών και συγκεντρωτικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων.
β) Προετοιμασίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών και συγκεντρωτικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων, εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα.

3. Η σύμφωνα με την περίπτωση β’ της προηγούμενης παραγράφου παροχή «επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών» πραγματοποιείται μετά από έγγραφο αίτημα του υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου για τη διοίκηση της αναθέτουσας αρχής προς τη ΓΓΥ, στο οποίο αναφέρονται ιδίως το είδος του διαγωνισμού, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ο κωδικός CPV της έργου, μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, το είδος της πίστωσης, τυχόν ειδικοί όροι που αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές) και τη διαδικασία εκτέλεσης. Σε συνέχεια του γραπτού αιτήματος, η ΓΓΥ δύναται να προβαίνει στη διενέργεια των διαδικασιών δημόσιας σύμβασης, μέχρι και τη σύναψη της σύμβασης.
Η ΓΓΥ διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις συνθήκες της αγοράς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου, μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Άρθρο 7
Λοιπές ρυθμίσεις

1. Έως την ομαδοποίηση από την ΓΓΥ των έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης, οι αρμόδιες Αναθέτουσες Αρχές προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών τους σε αυτές, εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4412/2016, και τις ισχύουσες ειδικές προς τούτο διατάξεις.
Οι αναθέτουσες αρχές έχουν την υποχρέωση να προσφεύγουν στην ΓΓΥ όταν εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παρ. 4. του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.

2. Συμβάσεις και συμφωνίες πλαίσιο που συνήφθησαν από τις αναθέτουσες αρχές πριν την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 του αρ. 41 του ν. 4412/2016 εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Για την ομαδοποίηση και τον προσδιορισμό των συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της παρούσης, λαμβάνονται υπόψη τα ιστορικά ή τρέχοντα δεδομένα του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα ΚΗΜΔΗΣ ή και οι προγραμματιζόμενες ή εκτιμώμενες από τις Αναθέτουσες Αρχές ανάγκες τους.

Άρθρο 8
Παράρτημα

Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση παράρτημα«Έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

34928100-9 Στηθαία πρόσκρουσης
34928110-2 Κιγκλιδώματα οδικού δικτύου
34928120-5 Μέρη κιγκλιδωμάτων
34928200-0 Περιφράξεις
34928210-3 Ξύλινοι πάσσαλοι
34928220-6 Στοιχεία περίφραξης
34928230-9 Ηχοφράκτες
34928300-1 Στηθαία ασφαλείας
34928310-4 Φράγματα ασφαλείας
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης
45233223-8 Επαναδιάστρωση οδοστρώματος
45233225-2 Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς διαχωρισμένου οδοστρώματος με μια λωρίδα κυκλοφορίας
45233224-5 Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς διαχωρισμένου οδοστρώματος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας
45233226-9 Κατασκευαστικές εργασίες για συνδετήριες οδούς
45233227-6 Κατασκευαστικές εργασίες για εξόδους αυτοκινητοδρόμου
45233229-0 Συντήρησης ερεισμάτων
45233251-3 Εργασίες επαναδιάστρωσης
45233252-0 Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος δρόμων
45233261-6 Κατασκευαστικές εργασίες για άνω διάβαση πεζών
45233280-5 Τοποθέτηση φραγμάτων ασφαλείας οδών
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων
45262660-5 Εργασίες αφαίρεσης αμιάντου
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης
45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης
45454000-4 Εργασίες αναδόμησης
44211000-2 Προκατασκευασμένα Κτίρια
45233140-2 Οδικά έργα
45233120-6 Έργα οδοποιίας
45233141-9 Εργασίες Συντήρησης Οδών
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια
45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα
45241000-8 Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια
45112200-7 Εργασίες αφαίρεσης μολυσμένου εδάφους
72212210-4 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης
72212211-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών
72212213-5 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βελτίωσης λειτουργικών συστημάτων
72212214-2 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτυακών λειτουργικών συστημάτων
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
71315400-3 Υπηρεσίες επιθεώρησης κτιρίων
71354200-6 Υπηρεσίες εναέριας χαρτογράφησης
71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων
71319000-7 Υπηρεσίες πραγματογνωμόνων
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
71314300-5 Ενεργειακές μελέτες Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση
71354100-5 Μελέτες τοπογραφίας-Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης
71354300-7 Μελέτες τοπογραφίας-Υπηρεσίες κτηματολογικής έρευνας
90620000-2 Υπηρεσίες εκχιονισμού

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Πηγή