Αριθμ. 24907

Ενίσχυση επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19.

(ΦΕΚ Β 1820/29.4.2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 70 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α’214), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (Α’ 26).

2. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352/ 1/24.12.2013).

3. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014) και ιδίως τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 (προβληματική επιχείρηση) και το παράρτημα Ι σχετικά με τον ορισμό ΜΜΕ.

4. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει και ιδίως το τμήμα 3.1.

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

7. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και την παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

11. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

12. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

15. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

16. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

17. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

18. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

19. Την υπό στοιχεία Υ6/2015 απόφαση του πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

20. Την υπ’ αρ. 8071/8-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β’ 35).

21. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 – ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).

22. Την υπ’ αρ. 40/2021 Γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδος Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

23. Την υπ’ αρ. 13134/26-3-2021 σε ορθή επανάληψη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

24. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών που επλήγησαν σημαντικά από τις συνέπειες των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ύψος της οποίας εκτιμάται έως του ποσού των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (8.000.000 €) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του 2021 στον ΕΦ 1033-501-0000000 και ΑΛΕ 2310988899, αποφασίζουμε:

καθορίζουμε το πλαίσιο χρηματοδότησης, τους δικαιούχους, τους όρους, τις προϋποθέσεις το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης καθώς και τη διαδικασία χορήγησης αυτής, ως εξής:

Άρθρο 1

Πλαίσιο χρηματοδότησης οικονομικής ενίσχυσης

1. Η οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας χορηγείται άμεσα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της αίτησης και του ελέγχου αυτής σύμφωνα με τα κατωτέρω και όχι αργότερα από τις 31/12/2021:

α) είτε σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει,

β) είτε σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).

2. Για τις επιχειρήσεις της παρούσας που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ.

3. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του Κανονισμού De minimis, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την τριετία 2019-2021 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

4. Προκειμένου για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στις επιχειρήσεις διενεργείται έλεγχος της σώρευσης με βάση τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ, https://www.sorefsis.gr) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τα σχετικά στοιχεία που υποβάλλει η επιχείρηση, και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

5. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα κατά περίπτωση όρια.

6. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis) της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις ένταξης για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης

Δικαιούχοι:

Α. 1. Οι επιχειρήσεις κινηματογράφου του ιδιωτικού τομέα ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, και γενικά οι επιχειρήσεις εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης και Ο.Τ.Α., υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έχουν κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ 59.14 ενισχύονται οικονομικά με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις της παρ. Α.1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν επί αδειοδοτημένου χώρου με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας κινηματογράφου ή γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας μέσω της ιστοσελίδας https//notifybusiness.gov.gr,

β. έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε οποιαδήποτε δήλωση ΦΠΑ από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, και

γ. παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2019 τουλάχιστον 20%.

Οι προϋποθέσεις των περ. β. και γ. δεν χρειάζεται να συντρέχουν για επιχειρήσεις κινηματογράφου που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1η/1/2019.

Β.1. Οι επιχειρήσεις διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έχουν ΚΑΔ 59.13 κύριο ή δευτερεύοντα με τα μεγαλύτερα έσοδα, ενισχύονται οικονομικά για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις της παρ. Β.1. του παρόντος άρθρου, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. είναι διανομείς ταινιών σε κινηματογράφους,

β. έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε οποιαδήποτε δήλωση ΦΠΑ από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, και

γ. παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών στο σύνολο της δραστηριότητας του ΚΑΔ 59.13 κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2020 -Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2019 τουλάχιστον 20%.

Γ. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων Α και Β, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:

α. Εφόσον η επιχείρηση αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ), πρέπει:

i) να μην έχει λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, κατά την έννοια του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε.,

ii) να μην ήταν προβληματική στις 31/12/2019, σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, σε επίπεδο αιτούσας καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης,

ή εάν πρόκειται για μικρή/πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμα και αν ήταν ήδη προβληματική στις 31/12/2019, να μην υπάγεται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης,

iii) σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους τους ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το τμήμα 3.1 του ΠΠ, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.

β. Εφόσον αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013 πρέπει:

i) να μη δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,

ii) σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους τους ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με Καν. De minimis, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο,

iii) σε περίπτωση που η επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους μη επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς και επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του Καν. 1407/2013, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι δεν ενισχύεται η μη επιλέξιμη δραστηριότητα,

iv) σε περίπτωση κατά την οποία η ενίσχυση που χορηγείται, σύμφωνα με την παρούσα, συνδυάζεται με ενισχύσεις δυνάμει άλλων ενωσιακών κανόνων, απαιτείται η συμμόρφωση με τις οικείες εντάσεις ενίσχυσης και τις σχετικές προϋποθέσεις.

γ. i) Σε περίπτωση επιχείρησης κινηματογράφου, η οποία αιτείται για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για περισσότερους του ενός κινηματογράφους, ο έλεγχος της σώρευσης πραγματοποιείται για το μοναδικό ΑΦΜ της επιχείρησης.

ii) Σε περίπτωση επιχείρησης η οποία αιτείται για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης και ως επιχείρηση κινηματογράφου και ως επιχείρηση διανομής κινηματογραφικών ταινιών, ο έλεγχος της σώρευσης, πραγματοποιείται για τον μοναδικό ΑΦΜ της επιχείρησης.

Άρθρο 3

Ύψος και Τρόπος Υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων κινηματογράφου

1. Στις επιχειρήσεις της παρ. Α του άρθρου 2, με κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ 59.14, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό σταθερό ποσό τεσσάρων (4) ευρώ, ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου που εφαρμόζει η επιχείρηση, ανά θέση θεατή/εισιτήριο, ανά προβολή, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, και για έως σαράντα (40) προβολές ανά μήνα, ως εξής:

α) Στην περίπτωση επιχείρησης που λειτούργησε εντός των χρονικών διαστημάτων από από 1/10/2020 έως 15/10/2020 ή έως 22/10/2020 ή έως 29/10/2020 ή έως 2/11/2020 ή έως 6/11/2020, ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα που βρίσκεται ο κινηματογράφος, σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ του τέταρτου τριμήνου 2020, καταβάλλεται στην επιχείρηση συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των συνολικών θέσεων θεατή/ εισιτηρίων, όπως οι θέσεις προκύπτουν από τον μέγιστο πληθυσμό της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά προβολή και έως σαράντα (40) προβολές τον μήνα, ως εξής :

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων x 20%) x 4 ευρώ/θέση x (x αριθμός πραγματοποιηθεισών προβολών στο δηλωθέν διάστημα)

β) Στην περίπτωση κλειστής επιχείρησης, η οποία είτε παρέμεινε κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Οκτώβριο 2020, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Νοεμβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Νοέμβριο 2020 και για όλον τον μήνα Δεκέμβριο 2020, καταβάλλεται στην επιχείρηση που διαχειρίζεται την αίθουσα και η επιχειρηματική της δραστηριότητα ανήκει στον ανωτέρω ΚΑΔ, συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% των συνολικών θέσεων θεατή/ εισιτηρίων, όπως οι θέσεις αυτές προκύπτουν από τον μέγιστο πληθυσμό της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά κινηματογράφο, και έως σαράντα (40) προβολές τον μήνα, ως εξής:

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων x 10%) x 4 ευρώ/θέση x (x αριθμός προγραμματισμένων προβολών στο δηλωθέν διάστημα)

Άρθρο 4

Ύψος και Τρόπος Υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων διανομέων κινηματογραφικών ταινιών

Στις επιχειρήσεις διανομέων κινηματογραφικών ταινιών της παρ. Β του άρθρου 2 της παρούσας, με ΚΑΔ 59.13 κύριο ή δευτερεύοντα με τα μεγαλύτερα έσοδα, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομική ενίσχυση που καλύπτει το 40% της διαφοράς της μείωσης του κύκλου εργασιών (πτώση τζίρου) του έτους 2020 σε σχέση με το έτος 2019 των εσόδων που προέρχονται από τη διανομή ταινιών σε κινηματογράφους.

Άρθρο 5

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων/ Δικαιολογητικά από επιχείρηση κινηματογράφου

Α. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων/ Δικαιολογητικά από λειτουργούσα επιχείρηση κινηματογράφου

1. Η λειτουργούσα επιχείρηση κινηματογράφου που επιθυμεί να λάβει την οικονομική ενίσχυση της παρούσας για χρονικό διάστημα από 1/10/2020 έως 15/10/2020 ή 22/10/2020 ή 29/10/2020 ή 2/11/2020 ή 6/11/2020, σύμφωνα με την περιφερειακή ενότητα που βρίσκεται ο κινηματογράφος και την ημερομηνία που έκλεισε με κρατική εντολή, υποβάλλει υποχρεωτικά στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), που τηρείται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα κάτωθι:

α. Ηλεκτρονική αίτηση /υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση σε ειδικό έντυπο «Αίτηση / δήλωση ένταξης λειτουργούσας επιχείρησης κινηματογράφου στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020» η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I), με την οποία αιτείται την οικονομική ενίσχυση και δηλώνει τα εξής:

αα. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, διεύθυνση, Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), περιφερειακή ενότητα, κ.λπ.).

ββ. Τον μέγιστο αριθμό θέσεων από την άδεια λειτουργίας ή τη δήλωση γνωστοποίησης, καθώς και τον αριθμό άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

γγ. Την επωνυμία, την έδρα και τη διεύθυνση του κινηματογράφου.

δδ. Τον αριθμό των προβολών που πραγματοποίησε στα δηλωθέντα διαστήματα.

εε. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ),

στστ. Τους μήνες και τα διαστήματα ένταξης στην οικονομική ενίσχυση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Α.2 του άρθρου 2 της παρούσας, τα οποία διασταυρώνονται με τα φορολογικά στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

Επίσης, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με την ίδια δήλωση / αίτηση αναρτάται η άδεια λειτουργίας ή δήλωση γνωστοποίησης του κινηματογράφου.

β. Ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο «Αίτηση / δήλωση υπαγωγής επιχείρησης στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 1407/2013 (De minimis)» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) η οποία συνιστά ταυτοχρό-νως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση.

2. Η επιχείρηση υποβάλλει μόνο μία «Αίτηση / δήλωση υπαγωγής επιχείρησης στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 1407/2013 (De minimis)» ανεξαρτήτως του αριθμού των υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης της περ. α της παρ. 1.

Β. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων/ Δικαιολογητικά από κλειστή επιχείρηση κινηματογράφου.

1. Η επιχείρηση που διαχειρίζεται την κινηματογραφική αίθουσα, η οποία είτε παρέμεινε κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Οκτώβριο 2020, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Νοεμβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Νοέμβριο 2020 και για όλον τον μήνα Δεκέμβριο 2020 σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται η επιχείρηση, η οποία επιθυμεί να λάβει την οικονομική ενίσχυση της παρούσας, υποβάλλει υποχρεωτικά στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ),που τηρείται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα κάτωθι:

α. ηλεκτρονική αίτηση /υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της παρούσας σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση ένταξης κλειστής επιχείρησης κινηματογράφου στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία αιτείται την οικονομική ενίσχυσή και δηλώνει τα κάτωθι:

αα. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), Περιφερειακή Ενότητα κ.λπ.).

ββ. Τον μέγιστο αριθμό θέσεων από την άδεια λειτουργίας ή τη δήλωση γνωστοποίησης, καθώς και τον αριθμό άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

γγ. Την επωνυμία, την έδρα του κινηματογράφου, καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται,

δδ. Τον αριθμό προγραμματισμένων προβολών για τα δηλωθέντα διαστήματα και όχι πάνω από 40.

εε. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

στστ. Τους μήνες και τα διαστήματα ένταξης στην οικονομική ενίσχυση καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Α του άρθρου 2 της παρούσας, τα οποία διασταυρώνονται με τα φορολογικά στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

Επίσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με την ίδια δήλωση / αίτηση αναρτάται η άδεια λειτουργίας ή δήλωση γνωστοποίησης του κινηματογράφου.

β. ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο «Αίτηση / δήλωση υπαγωγής επιχείρησης στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 1407/2013 (De minimis)» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) η οποία συνιστά ταυτοχρό-νως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75), με την οποία η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση.

2. Η επιχείρηση υποβάλλει μόνο μία αίτηση / δήλωση υπαγωγής επιχείρησης στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 1407/2013 (De minimis) ανεξαρτήτως του αριθμού των υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης της περ. α της παρ. 1.

Γ. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση αιτείται και ως λειτουργούσα και ως κλειστή από κρατική εντολή ή από επιλογή για διαφορετικά χρονικά διαστήματα, υποβάλλονται αυτοτελείς δηλώσεις υπεύθυνες δηλώσεις/αιτήσεις.

Άρθρο 6

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων/ Δικαιολογητικά από επιχείρηση διανομέων κινηματογραφικών ταινιών

1. Οι επιχειρήσεις διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, οι οποίες επιθυμούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση της παρούσας, υποβάλλουν στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), που τηρείται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα κάτωθι:

α. ηλεκτρονική αίτηση /υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της παρούσας σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση ένταξης επιχειρήσεων διανομέων κινηματογραφικών ταινιών στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ill, με την οποία αιτούνται την οικονομική ενίσχυσή τους, και δηλώνουν τα κάτωθι

αα. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κ.λπ.).

ββ. Είναι διανομέας κινηματογραφικών ταινιών σε κινηματογράφους και δηλώνει τα έσοδα της από τη διανομή ταινιών σε κινηματογράφους το έτος 2019 και το έτος 2020.

γγ. τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Β του άρθρου 2 της παρούσας, τα οποία διασταυρώνονται με τα φορολογικά στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

δδ. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Επίσης στο Π.Σ. Εργάνη με την ίδια δήλωση/αίτηση αναρτάται συμφωνητικό διανομής με κινηματογραφική αίθουσα που να έχει συναφθεί το έτος 2019 ή το έτος 2020,

β. ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο «Αίτηση / δήλωση υπαγωγής επιχείρησης στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 1407/2013 (De minimis)» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75), με την οποία η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση.

Άρθρο 7

Καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης

Μετά την υποβολή των οριζόμενων στην παρούσα υπεύθυνων δηλώσεων / αιτήσεων από τις επιχειρήσεις, τη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ, τον έλεγχο των επισυναπτόμενων δικαιολογητι-κών και τον έλεγχο σώρευσης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται ψηφιακά για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.

Το ποσό της ενίσχυσης επιχειρήσεων της παρούσας που υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρο 1 και 2 ή 3 κατά περίπτωση, καταβάλλεται στους δικαιούχους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις των δικαιούχων

1. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 τα εξής δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με τη νομική μορφή και το είδος των βιβλίων της επιχείρησης), δεν ήταν προβληματική σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 :

i. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,

ii. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της επιχείρησης, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων καθώς και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

iii. Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα δύο τελευταία έτη:

Ο δείκτης χρέους προς ίδια ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν ψηλότερος του 7,5 και ο δείκτης κάλυψης χρηματοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1.0.

β. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση, άλλως αντί των ανωτέρω, ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.

2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου της οικονομικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Καν. 1407/2013 ή υποβολή ψευδών στοιχείων, η χορηγηθείσα ενίσχυση αναζητείται κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και στο άρθρο 11 της παρούσας.

3. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμ-βανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

4. Οι επιχειρήσεις της παρ. Α.1 του άρθρου 2 επιστρέφουν ποσοστό 20% της οικονομικής ενίσχυσης για τη χορήγηση κοινωνικού εισιτηρίου εντός διαστήματος τριών (3) ετών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους.

5. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις των παρ. Α.1. και Β.1. του άρθρου 2 της παρούσας υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας που είχαν την 6η Νοεμβρίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4745/2020, για ένα μήνα από την ημερομηνία επαναλειτουργίας τους. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο όρος του ανωτέρω εδαφίου, οι επιχειρήσεις-εργοδότες εκπίπτουν από δικαιούχοι της ενίσχυσης.

Άρθρο 9

Υποχρέωση διαφάνειας – Τήρηση αρχείου -Υποβολή εκθέσεων

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από αρμόδιους φορείς, και τηρεί λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης των ενισχύσεων, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της παρούσας, προϋποθέσεις για την χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης.

2. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια «Transparency Award Module» (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από τη χορήγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου και στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).

3. Με τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου – λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την οικονομική ενίσχυση που έλαβε.

4. Το τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μεριμνά για την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, καθώς και για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 89 του Προσωρινού Πλαισίου.

Άρθρο 10

Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης

1. Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων του Πολιτισμού, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σύμφωνα με την 109/ 12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προ-κειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ. σε πίστωση του λογαριασμού με IBAN GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή οικονομικής αυτής ενίσχυσης η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

Άρθρο 11

Αχρεωστήτως καταβληθέντα -αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Τα καταβληθέντα ποσά αναζητούνται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο αναφοράς της ΕΕ, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Πηγή