Αριθμ. 33513 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 4162/04-08-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).
2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), ιδίως το άρθρο 84.
3. Το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).
4. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’94).
5. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
6. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
7. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
8. Του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (Α’ 302).
9. Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), και ιδίως των άρθρων 15 παρ. 5, 54Α και 57.
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006.
11. Του άρθρου 49 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 59).
12. Τις περ. β’ γ’ και δ’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).
13. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
14. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
15. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).
16. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 96), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 116 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Την υπό στοιχεία 67743/ΕΥΘΥ 615/22-6-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπό στοιχεία 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 1248).

Ε. Το υπ’ αρ. 5098/17-11-2020 αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το υπ’ αρ. 11649/31-1-2022 αίτημα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία””, το υπ’ αρ. 11685/1-2-2022 αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών και το υπ’ αρ. 12256/15-3-2022 αίτημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου της ΑΑΔΕ» στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων (ΕΔΑ) Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).

ΣΤ. Το υπ’ αρ. 7169/18-3-2021 αίτημα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Άντληση πληροφοριών (Μόνο ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων)».

Ζ. Το υπό στοιχεία Φ.008/11/349369/Σ.818/3-2-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το υπ’ αρ. 448/16-3-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία””, το υπ’ αρ. 23241/9-6-2022 έγγραφο του Οικονομικών και το υπ’ αρ. 146535/13-5-2022 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου ΑΑΔΕ».

Η. Το υπ’ αρ. 7169/18-3-2021 έγγραφο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Άντληση πληροφοριών (Μόνο ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων)».

Θ. Το υπ’ αρ. 510/1-2-2022 έγγραφο της ΕΥΔ με θέμα «Αίτημα παροχής επιπλέον πεδίων για την υπηρεσία Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.)».

Ι. Το υπό στοιχεία ΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1025794 ΕΞ 2021/29-3-2021 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

ΙΑ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1018412 ΕΞ 2022/ 4-3-2022 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα «Απάντηση σε αίτημα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ”” του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για διάθεση επιπλέον στοιχείων στη διαδικτυακή υπηρεσία “Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου””».

ΙΒ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Διατίθεται στα κάτωθι πληροφοριακά συστήματα η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:
α) στο πληροφοριακό σύστημα «Στρατολογικές Υπηρεσίες» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με σκοπό την αναζήτηση και επαλήθευση στοιχείων στο πλαίσιο καταγραφής και στρατολογικής παρακολούθησης των αρρένων Ελλήνων, κατ’ εφαρμογή του ν. 3421/2005 (Α’ 302) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών αποφάσεων.
Η αναζήτηση πληροφοριών πραγματοποιείται βάσει ΑΦΜ ή ονοματεπωνύμου/πατρώνυμου ή Α.Δ.Τ. Τα επιστρεφόμενα πεδία περιγράφονται αναλυτικά στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας.
β) στο πληροφοριακό σύστημα «Εφαρμογή αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο ΕΣΠΑ/ ΕΠΑΝΕΚ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, με σκοπό την αξιολόγηση φορέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο έργων επιχορήγησης και την παρακολούθηση υλοποίησης των πράξεων του Ε.Π., σύμφωνα με τον ν. 4314/2014 (Α’ 265) και το συναφές νομικό πλαίσιο.
Στον φορέα διατίθενται τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ και, κατόπιν του αιτήματός του υπ’ αρ. 510/1-2-2022, διατίθενται επίσης τα στοιχεία του Παραρτήματος IV της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1018412 ΕΞ 2022/4-3-2022 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
γ) στο πληροφοριακό σύστημα «Εθνικού Εκδότη Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών (ID Issuer)» του Υπουργείου Οικονομικών, με σκοπό την άντληση φορολογικών στοιχείων κατά την εγγραφή Οικονομικών Φορέων στο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας Καπνικών Προϊόντων, κατ’ εφαρμογή του Α.1202 (Β’1830 /2019) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/574 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2017 για τα τεχνικά πρότυπα για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού, Παράρτημα II, ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, ΤΜΗΜΑ 1, Πίνακας 1.1. «Αίτημα για αναγνωριστικό κωδικό οικονομικού φορέα».
Η αναζήτηση πληροφοριών πραγματοποιείται με βάση τον ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου. Τα επιστρεφόμενα πεδία περιγράφονται αναλυτικά στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας.
δ) στο πληροφοριακό σύστημα «Άδειες Κυκλοφορίας και Άδειες Οδήγησης» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό την διασταύρωση στοιχείων κατά τη χορήγηση αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας.
Η αναζήτηση πληροφοριών πραγματοποιείται με βάση τον ΑΦΜ. Τα επιστρεφόμενα πεδία περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

2. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Άντληση πληροφοριών (Μόνο ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων)» στο πληροφοριακό σύστημα «resCom – ΕΛΚΕ ΕΑΠ» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), με σκοπό και την είσπραξη των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης προς τον ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, σύμφωνα με τις περ. β’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195). Για τον σκοπό αυτό, η ΑΑΔΕ χορηγεί στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει το ετήσιο καθαρό εισόδημα των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων που υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και στην υπ’ αρ. 165788/ Ζ2/4.12.2020 κοινή απόφαση (Β’ 5351).
Η αναζήτηση στοιχείων διενεργείται βάσει του ΑΦΜ του υπόχρεου και συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Η διαδικτυακή υπηρεσία επιστρέφει στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία που αφορούν στο μέλος ΔΕΠ του οποίου δίνεται ως είσοδος το ΑΦΜ, σε μορφή εγγραφών. Τα επιστρεφόμενα πεδία περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα V της παρούσας.

3. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Οι φορείς των παρ. 1 και 2 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι τρεις φορείς, και ειδικότερα οι χρήστες κάθε πληροφοριακού συστήματος, έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Βασικά πεδία που χορηγούνται στην αναζήτηση με βάση το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου

1. Aριθμός Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ
2. Επώνυμο
3. Επώνυμο 2ο (εφόσον υπάρχει)
4. Όνομα
5. Όνομα Πατέρα
6. Όνομα Μητέρας
7. Ημερομηνία Γέννησης
8. Ημερομηνία Θανάτου
9. Δ.Ο.Υ (υποχρεωτικό)
10. Περιγραφή Δ.Ο.Υ
11. Ταυτότητα
12. Περιγραφή Αρχής Έκδοσης Ταυτότητας
13. Ένδειξη Επιτηδευματία (επιστρεφόμενες τιμές: 1 = Επιτηδευματίας, 2 = Μη Επιτηδευματίας, 3 = Πρώην Επιτηδευματίας)
14. Οδός Κατοικίας
15. Αριθμός Οδού Κατοικίας
16. Ταχυδρομικός Κώδικας Κατοικίας
17. Περιοχή Κατοικίας
18. Οδός Επιχείρησης
19. Αριθμός Οδού Διεύθυνσης Επιχείρησης
20. Ταχυδρομικός Κώδικας Επιχείρησης
21. Περιοχή Επιχείρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Βασικά πεδία που χορηγούνται στην αναζήτηση με βάση τον ΑΦΜ για Φυσικά Πρόσωπα:

1. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ.
2. Δ.Ο.Υ
3. Περιγραφή Δ.Ο.Υ
4. Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο (λαμβάνει τις τιμές 1 = Φυσικό Πρόσωπο, 2 = Μη Φυσικό Πρόσωπο) Ένδειξη Απενεργοποίησης Α.Φ.Μ. (λαμβάνει τις τιμές 1 = Ενεργό, 2 =Απενεργοποιημένο) ΑΦΜ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ (ΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΦΜ)
5. Επωνυμία ή Επώνυμο, Β’ Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο (υποχρεωτικό, με διαχωριστικό χαρακτήρα το κόμμα)
6. Μητρώνυμο
7. Ημερομηνία Γέννησης
8. Τόπος Γέννησης
9. Χώρα Κατοικίας
10. Οδός κατοικίας
11. Αριθμός κατοικίας
12. Ταχυδρομικός Κώδικας κατοικίας
13. Περιοχή κατοικίας
14. Τίτλος Επιχείρησης
15. Δ.Ο.Υ Επιχείρησης
16. Οδός Επιχείρησης
17. Αριθμός Επιχείρησης
18. Ταχυδρομικός Κώδικας Επιχείρησης
19. Περιοχή Επιχείρησης
20. Φαξ Επιχείρησης για Νομικά Πρόσωπα:
1. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ
2. Περιγραφή Δ.Ο.Υ
3. Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο (λαμβάνει τις τιμές 1 = Φυσικό Πρόσωπο, 2 = Μη Φυσικό Πρόσωπο) Ένδειξη Απενεργοποίησης Α.Φ.Μ. (λαμβάνει τις τιμές 1 = Ενεργό, 2 =Απενεργοποιημένο)
4. ΑΦΜ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ (ΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΦΜ)
5. Επωνυμία ή Επώνυμο, Β’ Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο (υποχρεωτικό, με διαχωριστικό χαρακτήρα το κόμμα)
6. Τίτλος Επιχείρησης
7. Δ.Ο.Υ Επιχείρησης
8. Οδός Επιχείρησης
9. Αριθμός Επιχείρησης
10. Ταχυδρομικός Κώδικας Επιχείρησης
11. Περιοχή Επιχείρησης
12. Φαξ Επιχείρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Βασικά πεδία που χορηγούνται στην αναζήτηση με βάση τον Αριθμό και το Είδος Ταυτότητας

1. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
2. Περιγραφή Είδους Ταυτότητας
3. Περιγραφή Αρχής Έκδοσης Ταυτότητας
4. Ημερομηνία Έκδοσης Ταυτότητας
5. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ
6. Ένδειξη Απενεργοποίησης Α.Φ.Μ. (1: Ενεργό, 2:Απενεργοποιημένο)
7. Ενεργό ΑΦΜ στην Περίπτωση του Απενεργοποιημένου
8. Ένδειξη Επιτηδευματία (1 = Επιτηδευματίας, 2 = Μη Επιτηδευματίας, 3 = Πρώην Επιτηδευματίας)
9. Υπηκοότητα
10. Ημερομηνία Γέννησης
11. Τόπος Γέννησης
12. Ημερομηνία Θανάτου
13. Δ.Ο.Υ
14. Περιγραφή Δ.Ο.Υ.
15. Επώνυμο
16. Επώνυμο 2ο (εφόσον υπάρχει)
17. Όνομα
18. Πατρώνυμο
19. Επώνυμο Πατέρα
20. Όνομα Μητέρας
21. Επώνυμο Μητέρας
22. Χώρα κατοικίας
23. Οδός Κατοικίας
24. Αριθμός Οδού Κατοικίας
25. Ταχυδρομικός Κώδικας Κατοικίας
26. Περιοχή Κατοικίας
27. Οδός Φορολογικής Διεύθυνσης
28. Αριθμός Φορολογικής Διεύθυνσης
29. Ταχυδρομικός Κώδικας Φορολογικής Διεύθυνσης
30. Περιοχή Φορολογικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Επιπλέον στοιχεία που χορηγούνται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”

Βασικά Στοιχεία:
1 Α.Φ.Μ
2 Δ.Ο.Υ
3 Περιγραφή Δ.Ο.Υ
4 ΦΠ/ΜΗ ΦΠ
5 Ένδειξη Απενεργ. Α.Φ.Μ
6 Α.Φ.Μ που διατηρείται (για απενεργοποιημένο Α.Φ.Μ)
7 Ένδειξη Επιτηδευματία
8 Επωνυμία ή Επώνυμο, Β’ Επώνυμο, Όνομα Πάτρ.
9 Μητρώνυμο
10 Κατηγορία Μη ΦΠ
11 Περιγραφή Κατηγορίας Μη ΦΠ
12 Μορφή Μη ΦΠ
13 Περιγραφή Μορφής Μη ΦΠ
14 Οδός Φορολογικής Διεύθυνσης
15 Αριθμός Φορολογικής Διεύθυνσης
16 Τ.Κ Φορολογικής Διεύθυνσης
17 Περιοχή Φορολογικής Διεύθυνσης
18 Τίτλος επιχείρησης
19 Δ.Ο.Υ επιχείρησης
20 Οδός επιχείρησης
21 Αριθμός επιχείρησης
22 Ταχ. Κωδικός επιχείρησης
23 Περιοχή επιχείρησης
24 Ημ/νία έναρξης
25 Ημ/νία διακοπής
26 Τηλέφωνο επιχείρησης
27 FAX επιχείρησης
28 Κύρια Δραστηριότητα
29 Περιγραφή Κύριας Δραστηριότητας
30 Αριθμός Υποκαταστημάτων
31 Περιγραφή Προέλευσης Έναρξης
32 Βιβλία
33 Περιγραφή Βιβλίων
34 Φ.Π.Α
35 Περιγραφή Φ.Π.Α
36 Περιγραφή Κατάστασης Επιχείρησης
37 Λήξη Πρώτης Διαχειριστικής
38 Λήξη Διαχειριστικής
39 Περιγραφή Αιτίας Διακοπής
40 Ιδιότητα Επιχείρησης
Δραστηριότητες Επιχείρησης:
41 Κωδικός δραστηριότητας
42 Περιγραφή Κύριας Δραστηριότητας
43 Είδος δραστηριότητας
44 Ημ/νία έναρξης δραστηριότητας Υποκαταστήματα Επιχείρησης:
45 Κωδικός υποκαταστήματος
46 Περιγραφή Είδους υποκαταστήματος
47 Οδός υποκαταστήματος
48 Αριθμός υποκαταστήματος
49 ΤΚ υποκαταστήματος
50 Περιοχή υποκαταστήματος
51 Τίτλος υποκαταστήματος
52 Έναρξη υποκαταστήματος
53 Τηλέφωνο υποκαταστήματος
54 fax υποκαταστήματος
55 Δ.Ο.Υ υποκαταστήματος
Δραστηριότητες Υποκαταστημάτων Επιχείρησης:
56 Κωδικός υποκαταστήματος
57 Κωδικός δραστηριότητας
58 Περιγραφή δραστηριότητας
59 Είδος δραστηριότητας
60 Έναρξη δραστηριότητας

Παράρτημα V

– Στοιχεία εγγραφής «Βασικά Στοιχεία»:
-Επώνυμο
-Δεύτερο επώνυμο
-Όνομα -Πατρώνυμο
-Ένδειξη Επιτηδευματία
– Στοιχεία εγγραφής «Κατηγορίες Βιβλίων»:
-Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης
-Ημερομηνία ισχύος (μέχρι ποια ημερομηνία)
-Κατηγορία βιβλίων
-Περιγραφή κατηγορίας βιβλίων
-Στοιχεία εγγραφής «Πληροφορίες για τους ΚΑΔ»:
-Ημερομηνία έναρξης επιχείρησης
-Δραστηριότητα ΚΑΔ -Περιγραφή ΚΑΔ
-Ημερομηνία έναρξης -Ημερομηνία διακοπής
– Στοιχεία εγγραφής «Συμμετοχές σε εταιρίες»:
-Α.Φ.Μ. εταιρίας
-Επωνυμία εταιρίας
-Έναρξη ημερομηνίας σε συμμετοχή
-Λήξη ημερομηνίας σε συμμετοχή
– Στοιχεία εγγραφής «Επιχειρηματικές Δραστηριότητες»:
-Α.Φ.Μ. εταιρίας
-Ημερομηνία έναρξης επιχείρησης
-Δραστηριότητα ΚΑΔ -Περιγραφή ΚΑΔ
-Ημερομηνία έναρξης
-Ημερομηνία διακοπής

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 2 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Πηγή