Αριθμ. 37378/2024

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 33919/29.5.2024 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2024-2025, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» (Β’ 3071).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υποπερ. εε), της περ. β), της παρ. 6 του άρθρου 34, του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότη-τας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88).

2. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75), ιδίως την περ. ζ) της παρ. 3 και την περ. κδ) της παρ. 4 του άρθρου 3, την περ. γ) της παρ. 4 και τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 15 και το άρθρο 19 αυτού.

3. Το άρθρο 178 του ν. 5078/2023 «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 211).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/ΓΚΠΔ).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

11. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση υπουργείου και μετονομα-σία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

12. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

13. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές Διατάξεις.» (Α’ 139).

14. Το π.δ. 32/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 91).

15. Την υπό στοιχεία 2/85154/ΔΠΓΚ/4.3.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 -Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων» (Β’ 1137).

16. Την υπό στοιχεία 102928ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

17. Την υπ’ αρ. 33919/29.5.2024 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2024-2025, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» (Β’ 3071).

18. Την υπ’ αρ. 1598/52/4.6.2024 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 654852/ 4.6.2024 έγγραφό της.

19. Την υπ’ αρ. 35596/10.6.2024 εισήγηση της προϊ-σταμένης της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας μπορεί να προκληθεί επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στην υπ’ αρ. 33919/29.5.2024 κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων, καθώς εξαρτάται από το πλήθος των ωφελούμενων που θα επιλέξουν τους συγκεκριμένους τουριστικούς προορισμούς και θα καλυφθεί για το έτος 2024 από τις ήδη εγγεγραμμένες και δεσμευμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ 2639) και για το έτος 2025, η σχετική δαπάνη έχει προβλεφθεί στην πρόταση του ΜΠΔΣ 2025- 2028 της Δ.ΥΠ.Α., αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 33919/29.5.2024 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2024-2025, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» (Β’ 3071), ως ακολούθως:

Ι. Στην παρ. 2 του άρθρου 4, προστίθεται περ. γ ως εξής:

«γ. Για τις νήσους Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάμο, πλέον της προσαύξησης του ως άνω στοιχείου β; οι τιμές επιδότησης του Πίνακα 1 “Με Πρωινό” και “Χωρίς Πρωινό” προσαυξάνονται με τις προβλεπόμενες στον Πίνακα 3 της παρ. 3 του παρόντος ανώτατες τιμές ιδιωτικής συμμετοχής της αντίστοιχης κατηγορίας.».

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 33919/29.5.2024 (Β’ 3071) κοινή υπουργική απόφαση.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής
    

Εργασίας και

Οικονομίας και Οικονομικών
    

Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Πηγή