Αριθμ. 4111.08-01/811

(ΦΕΚ B’ 1810/29.4.2021)

Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2021.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 116).

β) Του άρθρου 112 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 148).

γ) Του άρθρου 13 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

δ) Του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 129).

ε) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

στ) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

ζ) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184).

η) Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός De Minimis).

θ) Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα (Κανονισμός De Minimis).

ι) Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (Κανονισμός De Minimis).

ια) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας υπ’ αρ. 95/46/ΕΚ.

ιβ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

ιγ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

ιδ) Του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»(Α’ 145).

ιε) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ιστ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

ιζ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

ιη) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).

ιθ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

κ) Της περ. δ του άρθρου 61 του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

κα) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155’).

κβ) Της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ, (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 46274/26.09.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

κγ) Της υπ’ αρ. 4796/31.12.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)» (Β’ 6124), όπως ισχύει.

κδ) Της υπό στιοχεία Υ70/2020 (Β’ 4805) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

κε) Της υπ’ αρ. 85847/11.08.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

κστ) Της υπ’ αρ. 4111.08-01/3755/29-12-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2021» (Β’ 5766).

κζ) Της υπό στοιχεία Α.1060/2021/29-3-2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β’ 1217).

κη) Της υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/20/18.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) (Β’ 2417).

κθ) Της υπ’ αρ. 4235/06.02.2020 (ΑΔΑ:ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ0ΒΛ) Εγκυκλίου οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021-2023 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Το έργο με κωδικό 2018ΣΕ03300006 «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ» της ΣΑΕ 033 του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Την υπ’ αρ. 4111_08-03/2879/30.09.2020 (ΑΔΑ: 69ΜΦ4653ΠΩ-ΧΦ8) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Χρηματοδότηση του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «Σχεδιασμός, ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος για την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) στο σκέλος των Καυσίμων».

4. Το υπ’ αρ. 2812.7/20246/2021/19-3-2021 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους 10.000.000 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2021, εξ’ αυτής που προκλήθηκε από τις διατάξεις της υπ’ αρ. 4111.0801/3755/29-12-2020 κοινής απόφασης των υπουργώνΟικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2021» (Β’ 5766), συνολικού ύψους 80.000.000 €. Η ως άνω δαπάνη των 10.000.000 € θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ033 του Π.Δ.Ε. 2021 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, έργο με κωδικό 2018ΣΕ03300006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός

1. Το Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων (Μ.Ι. Καυσίμων) συνιστά μέτρο ενίσχυσης της ανάπτυξης στη νησιωτική Ελλάδα. Σκοπός του μέτρου είναι η αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς καυσίμων στα νησιά σε σχέση με την αντίστοιχη χερσαία.

2. Ο δικαιούχος λαμβάνει το Αντιστάθμισμα του Νησιωτικού Κόστους Καυσίμων (Α.ΝΗ.ΚΟ. Καυσίμων), προκειμένου να εξισωθεί το αυξημένο κόστος μεταφοράς υγρών καυσίμων στα νησιά σε σχέση με το αντίστοιχο στην ξηρά.

Άρθρο 2

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καθορίζονται:

α) το είδος των υγρών καυσίμων που εντάσσεται στο μέτρο του Μ.Ι.,

β) το ύψος, οι παράμετροι και ο τύπος υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. για υγρά καύσιμα,

γ) η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

δ) ο χρόνος έναρξης και η χρονική διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου.

2. Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων εφαρμόζεται πιλοτικά:

α) Στα νησιά Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Αλόννησο, Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Ίο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, Μήλο, Νίσυρο, Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη και Ψαρά αναδρομικά από 1-01-2021 έως 31-12-2021.

β) Στα νησιά Αγκίστρι, Αμμουλιανή, Ελαφόνησος, Ιθάκη, Κουφονήσια, Μεγανήσι, Παξοί και Σχοινούσα από τη δημοσίευση της παρούσας έως 31-12-2021.

Άρθρο 3

Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής σημασία:

α) Αιτών: το φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο μέτρο του Μ.Ι. Καυσίμων.

β) Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους Καυσίμων (Α.ΝΗ.ΚΟ. Καυσίμων): το ποσό που καταβάλλεται στην ωφελούμενη μονάδα ή επιχείρηση που εξισώνει το αυξημένο κόστος μεταφοράς υγρών καυσίμων στα νησιά σε σχέση με το αντίστοιχο στην ξηρά.

γ) Άστεγος: το πρόσωπο που διαβιεί στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.

δ) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος: η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου της καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ. φορολογικού έτους.

ε) ΜΑΝ: ο Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη.

στ) ΜΑΝ επιχείρησης: ο Μοναδικός Αριθμός Νησιωτικής Επιχείρησης.

ζ) Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων (Μ.Ι. Καυσίμων): το μέτρο, με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς καυσίμων στα νησιά σε σχέση με την αντίστοιχη χερσαία.

η) Νοικοκυριό: η μονάδα που απαρτίζεται από ενήλικο άτομο ή από ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

θ) Ωφελούμενη μονάδα: το νοικοκυριό που, μετά την υποβολή της αίτησης, έχει κριθεί ότι δικαιούται να λάβει Α.ΝΗ.ΚΟ.

ι) Ωφελούμενη επιχείρηση: η πολύ μικρή, μικρή και μεσαία επιχείρηση ή οντότητα, με κριτήριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), η οποία μετά την υποβολή της αίτησης, έχει κριθεί ότι δικαιούται να λάβει Α.ΝΗ.ΚΟ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 4

Είδη καυσίμων – Παράμετροι υπολογισμού Α.ΝΗ.ΚΟ.

1. Στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων εντάσσονται τα εξής ήδη καυσίμων:

α) όλοι οι τύποι αμόλυβδης βενζίνης (unleaded),

β) όλοι οι τύποι πετρελαίου κίνησης (diesel),

γ) υγραέριο κίνησης (autogas),

δ) πετρέλαιο θέρμανσης (diesel θέρμανσης).

2. Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι η Βασική Τιμή Αποζημίωσης (ΒΤ) και ο Συντελεστής Νησιωτικότητας (ΣΝ), όπως ορίζονται κατωτέρω.

3. Η Βασική Τιμή Αποζημίωσης του Α.ΝΗ.ΚΟ καθορίζεται με βάση τις κάτωθι παραμέτρους:

α) Τη διαφορά τιμής χονδρικής πώλησης μεταξύ του

Ν. Αττικής και κάθε άλλου νησιωτικού Νομού της χώρας.

β) Το κόστος μεταφοράς εντός του νησιωτικού Νομού.

γ) Τη μεσοσταθμική τιμή χονδρικής πώλησης στο νησιωτικό Νομό προ Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

δ) Τη μεσοσταθμική τιμή χονδρικής πώλησης στο Ν. Αττικής προ ΦΠΑ.

ε) Τον αριθμό των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων που υφίστανται σε κάθε νησί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης.

4. Η Βασική Τιμή Αποζημίωσης του Α.ΝΗ.ΚΟ. ορίζεται ως εξής:

α) 0,13 ευρώ ανά λίτρο για τις ποσότητες «αμόλυβδης βενζίνης(unleaded)» σε νησιά που δεν διαθέτουν μόνιμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης του συγκεκριμένου καυσίμου.

β) 0,06 ευρώ ανά λίτρο για τις ποσότητες «αμόλυβδης βενζίνης(unleaded)» σε νησιά που διαθέτουν μόνιμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

γ) 0,11 ευρώ ανά λίτρο για τις ποσότητες «πετρελαίου κίνησης (diesel)» σε νησιά που δεν διαθέτουν μόνιμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

δ) 0,05 ευρώ ανά λίτρο για τις ποσότητες «πετρελαίου κίνησης (diesel)» σε νησιά που διαθέτουν μόνιμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

ε) 0,07 ευρώ ανά λίτρο για τις ποσότητες «Υγραερίου κίνησης (autogas)» σε νησιά που δεν διαθέτουν μόνιμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

στ) 0,05 ευρώ ανά λίτρο για τις ποσότητες «Υγραερίου κίνησης (autogas)» σε νησιά που διαθέτουν μόνιμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

ζ) 0,07 ευρώ ανά λίτρο για τις ποσότητες «πετρέλαιο θέρμανσης (diesel θέρμανσης) κατ οίκον» σε νησιά που δεν διαθέτουν μόνιμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

η) 0,05 ευρώ ανά λίτρο για τις ποσότητες «πετρέλαιο θέρμανσης (diesel θέρμανσης) κατ οίκον» σε νησιά που διαθέτουν μόνιμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης. 21250 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1810/29.04.2021

5. Ο Συντελεστής Νησιωτικότητας (ΣΝ) καθορίζεται από τον Συντελεστή Πρατηρίων (ΣΠ), τον Συντελεστή Ιδιαίτερα Μικρού Νησιού (ΣΜ), τον Συντελεστή Διασποράς (ΣΔ) και τον Συντελεστή Εξομάλυνσης (ΣΕ).

α) Ο Συντελεστής Πρατηρίων διαμορφώνεται από τον αριθμό των πρατηρίων που λειτουργούν σε κάθε νησί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης, και εφαρμόζεται ως ένα μέτρο αντιστάθμισης της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης της τοπικής αγοράς.

β) Ο Συντελεστής Ιδιαίτερα Μικρού Νησιού εφαρμόζεται σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 650 κατοίκων, ως αντιστάθμισμα της μικρής κατανάλωσης.

γ) Ο Συντελεστής Διασποράς εφαρμόζεται στις περιπτώσεις νησιών με ιδιαίτερη γεωγραφική μορφολογία και διασπορά των πρατηρίων ως ένα επιπλέον μέτρο αντιστάθμισης της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης.

δ) Ο Συντελεστής Εξομάλυνσης διαμορφώνεται από τη μεσοσταθμική τιμή λιανικής πώλησης στο νησί και την αντίστοιχη μεσοσταθμική τιμή λιανικής πώλησης στο Ν. Αττικής.

6. Ο τρόπος υπολογισμού του ύψους του Α.ΝΗ.ΚΟ. Καυσίμων και οι σχετικοί πίνακες παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας.

7. Όλες οι τιμές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι παραμένουν σταθερές έως και τη λήξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Επιλέξιμες δαπάνες

1. Επιλέξιμες δαπάνες για τη καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ. Καυσίμων είναι οι δαπάνες αγοράς των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας κατηγοριών υγρών καυσίμων των δικαιούχων, οι οποίες προκύπτουν από παραστατικά που εκδίδονται από τα πρατήρια υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα νησιά εφαρμογής του μέτρου και περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναρτάται στο ΠΣ της δράσης. Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου τεκμηριώνονται με όλα τα νόμιμα παραστατικά αγοράς που έχουν εκδοθεί από Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ) και έχουν σήμανση Προηγμένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης (ΠΑΗΨΣ) και QR-CODE.

2. Για τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας είναι επιλέξιμες έως και πέντε (5) δαπάνες προμήθειας υγρών καυσίμων ανά ημέρα, όπως αυτή αποδεικνύεται από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών.

3. Για τους δικαιούχους της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας είναι επιλέξιμη μία (1) δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων ανά ημέρα, όπως αυτή αποδεικνύεται από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών.

4. Οι δαπάνες προμήθειας υγρών καυσίμων των δικαιούχων των άρθρων 6 και 8 της παρούσας είναι επιλέξιμες σε όλα τα νησιά όπου εφαρμόζεται το μέτρο.

5. Η διάρκεια επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται ως εξής:

α) Για τα νησιά της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 2, αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Δεκεμβρίου 2021.

β) Για τα νησιά της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 2, από τη δημοσίευση της παρούσας έως και 31 Δεκεμβρίου 2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Άρθρο 6

Δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα

1. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. Καυσίμων είναι Νοικοκυριά, των οποίων τα μέλη είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί, που διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ, και κατοικούν μόνιμα σε νησί που εφαρμόζεται το μέτρο. Οι άστεγοι, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι, απαιτείται να έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του σχετικού νησιωτικού δήμου ή να κάνουν αποδεδειγμένα χρήση των υπηρεσιών των Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους δήμους αυτούς.

2. Ως μόνιμοι κάτοικοι, για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, εφόσον έχουν αναλάβει εργασία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο και για όσο διαρκεί η σχετική σύμβασή τους με δυνατότητα παράτασης για δέκα ήμερες μετά τη λήξη της, θεωρούνται επίσης:

α) προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες – επισκέπτες καθηγητές των Α.Ε.Ν. σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 και την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) και το άρθρο 14 του ν. 2638/1998 (Α’ 204),

β) ιατροί, υπόχρεοι της κατά το άρθρο 1 του ν.δ. 67/1968 (Α’ 303) υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, όπως η χρονική διάρκεια αυτής ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 262) και στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α’ 228),

γ) ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, με σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2071/1992 (Α’ 123),

δ) ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία, που υπηρετούν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με παράταση της σύμβασής τους, μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α’ 165).

ε) ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικότητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α’ 172),

στ) επικουρικοί ιατροί που προσλαμβάνονται σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 και την παράγραφο 2 του άρθρου 103 του ν. 4461/2017 (Α’ 38),

ζ) το επικουρικό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3329/2010 (Α’ 81),

η) μέλη ΔΕΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 77 του ν.4009/2011, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που έχει την έδρα του σε νησί,

θ) το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νησί. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Α.ΝΗ.ΚΟ. Καυσίμων χορηγείται αποκλειστικά στο φυσικό πρόσωπο, το οποίο φέρει την απαιτούμενη ιδιότητα και όχι στα λοιπά μέλη της οικογένειάς του.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση φυσικών προσώπων

1. Η πιστοποίηση των ωφελούμενων μονάδων για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. καυσίμων, γίνεται ηλεκτρονικά και απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή αίτησης στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από το πρόσωπο που είναι υπόχρεο προς υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστά φορολογική δήλωση, η παραπάνω αίτηση πιστοποίησης υποβάλλεται από καθέναν/καθεμία χωριστά και για τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη του/της.

2. Για την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο http:// metaforikoisodynamo.gr/τnς Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται πιστοποίηση του δικαιούχου μέσω του Open Authentication της Α.Α.Δ.Ε., με τα διαπιστευτήρια που έχει ο δικαιούχος στο TaxisNet. Προκειμένου να εξεταστεί η βασιμότητα του αιτήματος, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής λαμβάνει με τη μορφή Web Services τις ακόλουθες πληροφορίες από τα στοιχεία που τηρεί η Α.Α.Δ.Ε. στο Μητρώο και στο Εισόδημα Φυσικών προσώπων:

α) όνομα και επώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του αιτούντος, αύξοντα αριθμό (ΑΑ) φορολογικής δήλωσης,

β) στοιχεία μελών ωφελούμενης μονάδας του αιτούντος (σύζυγος και εξαρτώμενα μέλη): όνομα, επώνυμο, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και τύπος εξαρτώμενου μέλους (τέκνο, ανιών, κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνονται οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν δικό τους αυτοτελές δικαίωμα χορήγησης Α.ΝΗ.ΚΟ.,

γ) στοιχεία μόνιμης κατοικίας (Ταχυδρομικός Κώδικας – Νομός – Πόλη ή και Δημοτική Ενότητα/Οδός),

δ) φορολογικό έτος αναφοράς των παραπάνω.

Τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας με δυνατότητα προεπισκόπησης από τον αιτούντα/την αιτούσα. Προκειμένου να συλλεχθούν τα παραπάνω στοιχεία, ο αιτών/η αιτούσα πρέπει να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του προηγούμενου οικονομικού έτους, η οποία πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των δικαιούχων, που αντλείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), διασταυρώνεται μέσω κατάλληλης διεπαφής λογισμικού (Web Services) που παρέχεται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

3. Ο δικαιούχος συμπληρώνει επιπλέον:

α) Τον αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο αιτών είναι ο πρώτος δικαιούχος και την Τράπεζα, στην οποία έχει εκδοθεί ο λογαριασμός.

β) Τα στοιχεία επικοινωνίας του, πέραν του στοιχείου της κατοικίας και συγκεκριμένα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου.

4. Στην περίπτωση των δικαιούχων της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας:

α) Κατά την υποβολή της αίτησης δεν εμφανίζονται τα λοιπά μέλη (εξαρτώμενα ή μη) της ωφελούμενης μονάδας.

β) Τα στοιχεία που τακτοποιούν την ένταξη του στην ειδική κατηγορία κοινοποιούνται από το αρμόδιο Υπουργείο στον διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo. gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης πιστοποίησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της και η αποδοχή της ακρίβειας των στοιχείων. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της αίτησης είναι ανακριβή, ο αιτών οφείλει προηγουμένως να προβεί σε ενημέρωση των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε., από την οποία και αντλούνται τα στοιχεία αυτά. Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο μέτρο του Μ.Ι. Καυσίμων, όπως αυτές περιγράφονται στον ν. 4551/2018, όπως ισχύει, και στην παρούσα. Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή και ορθά.

6. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών λαμβάνει άμεσα ηλεκτρονικό μήνυμα ή μήνυμα κειμένου της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (Short Message Service/SMS), με το οποίο πληροφορείται:

α) Εάν έχει πιστοποιηθεί ως ωφελούμενη μονάδα.

β) Τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (M.A.N.) για κάθε μέλος της ωφελούμενης μονάδας.

7. Ο M.A.N. κάθε μέλους της ωφελούμενης μονάδας παράγεται από το διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ τnς Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε μορφή εκτυπώσιμης κάρτας, με ενσωματωμένο barcode ή/και QR code.

8. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της φορολογικής του δήλωσης, η αίτηση πιστοποίησης για το Μ.Ι. δύναται να υποβάλλεται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με την διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία ΔΙΔΔΑ/Φ.15/5/16501/19/22-05-2019 (Β’ 1795) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 21252 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1810/29.04.2021

9. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν υπέχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, η αίτηση πιστοποίησης για το Μ.Ι. δύναται να υποβάλλεται σε έγχαρτη μορφή στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4551/2018 (Α’ 116).

10. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχει το δικαίωμα, σε κάθε περίπτωση, να ελέγχει για τυχόν μεταβολές τα παρακάτω στοιχεία της ωφελούμενης μονάδας:

α) τον τόπο κατοικίας και

β) τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας.

Οι έλεγχοι γίνονται μέσω Web Services από τα στοιχεία που τηρεί η Α.Α.Δ.Ε. Στις περιπτώσεις που μετά τον παραπάνω έλεγχο διαπιστωθούν αλλαγές, αναστέλλεται η καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. έως ότου η ωφελούμενη μονάδα ενημερώσει τα στοιχεία της μέσω του πληροφοριακού συστήματος της δράσης.

Στην αρχή κάθε έτους η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής προβαίνει σε ενημέρωση όλων των στοιχείων των ωφελούμενων μονάδων με βάση την τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τα στοιχεία του Μητρώου φυσικών προσώπων που τηρούνται στην ΑΑΔΕ

11. Η διαδικασία πιστοποίησης της παρ. 1 της παρούσας δεν απαιτείται για τις ωφελούμενες μονάδες που έχουν ήδη αποκτήσει ΜΑΝ με τη διαδικασία του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 4796/18 κοινής υπουργικής απόφασης «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)» (Β’ 6124), όπως ισχύει.

12. Για την ενεργοποίηση της συμμετοχής της ωφελούμενης μονάδας στο Μ.Ι. Καυσίμων, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα εκ μέρους όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο μέτρο του Μ.Ι. Καυσίμων, όπως αυτές περιγράφονται στον ν. 4551/2018 (Α’ 116), όπως ισχύει και στην παρούσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Άρθρο 8

Δικαιούχοι νομικά πρόσωπα

1. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. καυσίμων είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή οντότητες με κριτήριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχουν την κύρια έδρα τους σε ένα από τα νησιά της Ελληνικής επικράτειας όπου ισχύει η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου β) Έχουν κύκλο εργασιών, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα 40.000.000 ευρώ κατά την τελευταία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση. Στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων, αυτές, κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας τους, εντάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες.

γ) Είναι ενεργές κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ήτοι παρουσιάζουν δραστηριότητα (κύκλο εργασιών).

2. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.

Άρθρο 9

Πιστοποίηση νομικών προσώπων

1. Η πιστοποίηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. καυσίμων, γίνεται στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ηλεκτρονικά και απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή αίτησης.

2. Για την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται πιστοποίηση της επιχείρησης μέσω του Open Authentication της Α.Α.Δ.Ε., με τα διαπιστευτήρια που έχει η επιχείρησης στο TaxisNet. Προκειμένου να εξεταστεί η βασιμότητα του αιτήματος, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής λαμβάνει με τη μορφή Web Services τις ακόλουθες πληροφορίες από τα στοιχεία που τηρεί η Α.Α.Δ.Ε.:

α) Στοιχεία Επιχείρησης: Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Είδος Επιχείρησης, Ένδειξη εάν ο ΑΦΜ είναι ενεργός ή απενεργοποιημένος, Περιγραφή Μορφής Νομικού Προσώπου/Νομικής Οντότητας, Ημερομηνία Έναρξης Επιχείρησης.

β) Στοιχεία Έδρας Επιχείρησης (ΤΚ-Νομός-Πόλη ή και Δημοτική Ενότητα/οδό.

γ) Στοιχεία Δραστηριοτήτων Επιχείρησης.

Τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας με δυνατότητα προεπισκόπησης από τον αιτούντα/την αιτούσα. Βάσει των στοιχείων αυτών διενεργείται αυτόματα έλεγχος πληρότητας των τυπικών προϋποθέσεων για συμμετοχή στο μέτρο ΜΙ Καυσίμων και ο αιτών ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

3. Εφόσον η επιχείρηση είναι επιλέξιμη για το Μ.Ι. Καυσίμων, καλείται να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία προκειμένου να αποκτήσει ΜΑΝ Ε για τη δράση του ΜΙ Καυσίμων:

α) Νόμιμος Εκπρόσωπος,

β) Τράπεζα Επιχείρησης,

γ) IBAN Επιχείρησης,

δ) Email επικοινωνίας,

ε) Τηλέφωνο επικοινωνίας,

στ) FAX Επιχείρησης,

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση για έλεγχο Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης πιστοποίησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της και η αποδοχή της ακρίβειας των στοιχείων. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της αίτησης είναι ανακριβή, ο αιτών/η αιτούσα οφείλει προηγουμένως να προβεί σε ενημέρωση των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε., από την οποία και αντλούνται τα στοιχεία αυτά. Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο μέτρο του Μ.Ι. Καυσίμων, όπως αυτές περιγράφονται στον ν. 4551/2018, όπως ισχύει και στην παρούσα. Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή και ορθά.

5. Ο M.A.N.Ε. της επιχείρησης παράγεται από το διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ τnς Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε μορφή εκτυπώσιμης κάρτας, με ενσωματωμένο barcode και QR code.

6. Για τους δικαιούχους του άρθρου 8 της παρούσας, οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει ΜΑΝΕ λόγω της συμμετοχής τους στο μέτρο «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων» διενεργείται αυτόματα έλεγχος πληρότητας των τυπικών προϋποθέσεων για συμμετοχή στο μέτρο ΜΙ Καυσίμων και όταν ο δικαιούχος συνδεθεί στον διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της

Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με τα διαπιστευτήρια που έχει η επιχείρηση στο TaxisNet, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα. Για την ενεργοποίηση της συμμετοχής της ωφελούμενης επιχείρησης στο ΜΙ Καυσίμων ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο μέτρο του Μ.Ι. Καυσίμων, όπως αυτές περιγράφονται στον ν. 4551/2018, όπως ισχύει και στην παρούσα.

Άρθρο 10

Έλεγχος σώρευσης

1. Για τους δικαιούχους του άρθρου 8 της παρούσας, διενεργείται έλεγχος σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, ως προς την τήρηση του Κανονισμού De minimis ΕΚ 1407/2013 (L352/1/24.1.2013), 1408/2013 (L352/9/24.12.2013) και 717/2014 (L190/45/28.6.2014).

Ο έλεγχος πραγματοποιείται με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) του άρθρου 57Α του ν. 4314/2014 (Α’ 265). Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύπτει υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου, η ωφελούμενη επιχείρηση ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα για το ποσό της υπέρβασης και την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης.

2. Ο προβλεπόμενος έλεγχος σώρευσης πραγματοποιείται καταρχήν σε επίπεδο επιχείρησης αλλά και σε επίπεδο χώρας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α.ΝΗ.ΚΟ.

Άρθρο 11

Καταχώρηση δικαιολογητικών από πρατήρια υγρών καυσίμων

1. Η καταχώρηση των δικαιολογητικών (παραστατικών) στο ΠΣ του Μ.Ι. Καυσίμων γίνεται από τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία λειτουργούν σε νησιά που εφαρμόζεται η πιλοτική φάση της δράσης με την ακόλουθη διαδικασία:

α) Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής διαθέτει στα πρατήρια καυσίμων των νησιών που συμμετέχουν στην πιλοτική φάση της δράσης κωδικούς πρόσβασης με τους οποίους συνδέονται στο ΠΣ της δράσης.

β) Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους στο ΠΣ της δράσης τα πρατήρια πρέπει να αποδεχτούν τους όρους συμμετοχής στη δράση, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας.

γ) Μέσω του λογαριασμού τους στο ΠΣ τα πρατήρια αποκτούν πρόσβαση στους κωδικούς που απαιτούνται για την χρήση της Εφαρμογής Κινητού Τηλεφώνου «e-MIK», που εξυπηρετεί την υλοποίηση της δράσης. Η εφαρμογή εγκαθίσταται σε οποιαδήποτε συσκευή (έξυπνο κινητό, ταμπλέτα, κ.λπ.) με λειτουργικό σύστημα Android, που διαθέτει το πρατήριο.

δ) Η λειτουργία της εφαρμογής απαιτεί πρόσβαση της συσκευής στο διαδίκτυο (μέσω wi-fi ή mi-fi του πρατηρίου, με πακέτο δεδομένων σε τηλεφωνική σύνδεση, κ.λπ.) ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι τηλεφωνικής σύνδεσης.

ε)Μέσω της εφαρμογής γίνεται η καταχώρηση στο ΠΣ της δράσης των αποδείξεων καυσίμων ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

i) σάρωση του QR CODE της κάθε απόδειξης και

ii) σάρωση του QR CODE της κάρτας ΜΑΝ/ΜΑΝΕ του δικαιούχου.

2. Προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα των στοιχείων των παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί στο ΠΣ από τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία λειτουργούν σε νησιά που εφαρμόζεται η πιλοτική φάση της δράσης, και να εξεταστεί η επιλεξιμότητά τους, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συνεργάζεται με ειδικό web service της ΑΑΔΕ (ΔΙΔΥΠΟΔ Τμήμα Ε) καθώς και με την εφαρμογή παρουσίασης δεδομένων απόδειξης, που αναφέρεται στο άρθρο 3 της Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1024/2020 (https://www1.aade.gr/tameiakes/myweb/ q1.php) και λαμβάνει για κάθε παραστατικό:

α) Στην περίπτωση που τα στοιχεία είναι σωστά και το παραστατικό επιλέξιμο, τις ακόλουθες πληροφορίες:

αα) FINAL ή TEMP

αβ) Προοδευτικός Α/Α Σήμανσης

αγ)ΑΦΜ εκδότη

αδ) Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ

αε) Ημερομηνία σήμανσης αστ) Κωδικός Καυσίμου

αζ) Λίτρα Καυσίμου

αη) Καθαρή αξία

αι) Συνολική αξία (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ακ) Κωδικός νομίσματος ακα)Αριθμός υποκαταστήματος εκδότη ακβ) Κωδικός αριθμός νησιού ακγ) Ονομασία νησιού ακδ) Είδος παραστατικού.

β) Προκειμένου η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής να λαμβάνει πληροφόρηση για τα παραστατικά πώλησης καυσίμων που έχουν εκδοθεί με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, όπως ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1060/2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1217), είναι απαραίτητο οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης να ενημερώνουν το πληροφοριακό σύστημα Φ.Η.Μ. για τα παραστατικά πώλησης και διακίνησης καυσίμων, που εκδόθηκαν με την χρήση των υπηρεσιών τους.

γ) Στην περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι εσφαλμένα ή το παραστατικό δεν είναι επιλέξιμο, αντίστοιχο μήνυμα λάθους.

3. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω του ΠΣ για την ορθότητα και την επιλεξιμότητα των παραστατικών τους που έχουν καταχωρηθεί.

4. Η διαδικασία της καταχώρησης πραγματοποιείται αποκλειστικά μέχρι και την επόμενη ημέρα από την έκδοση του παραστατικού αγοράς των καυσίμων.

Άρθρο 12

Καταχώρηση δικαιολογητικών από δικαιούχους

1. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η καταχώρηση των δικαιολογητικών από τα πρατήρια υγρών καυσίμων με τη διαδικασία του άρθρου 11 της παρούσας, οι ωφελούμενες μονάδες και οι επιχειρήσεις δύνανται να εισέλθουν στο ΠΣ της δράσης χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια που έχουν στο TaxisNet και να καταχωρήσουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την έκδοση του παραστατικού αγοράς υγρών καυσίμων, τα παρακάτω στοιχεία του παραστατικού:

α) Προοδευτικός Α/Α Σήμανσης (3ο μέρος της Προηγμένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής ΣύνοψηςΠΑΗΨΣ).

β) Χρονική σήμανση (4ο μέρος της ΠΑΗΨΣ).

γ) Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ (5ο μέρος της ΠΑΗΨΣ).

δ) Συνολική αξία (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

2. Προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα των στοιχείων των παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί στο ΠΣ από τις ωφελούμενες μονάδες και τις επιχειρήσεις, και να εξεταστεί η επιλεξιμότητά τους, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συνεργάζεται με ειδικό web service της ΑΑΔΕ (ΔΙΔΥΠΟΔ Τμήμα Ε) καθώς και με την εφαρμογή παρουσίασης δεδομένων απόδειξης, που αναφέρεται στο άρθρο 3 της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ υπό στοιχεία Α.1024/2020 (https://www1.aade. gr/tameiakes/myweb/q1.php) και λαμβάνει για κάθε παραστατικό:

α) Στην περίπτωση που τα στοιχεία είναι σωστά και το παραστατικό επιλέξιμο, τις ακόλουθες πληροφορίες:

αα) FINAL ή TEMP

αβ) Προοδευτικός Α/Α Σήμανσης

αγ) ΑΦΜ εκδότη

αδ) Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ

αε) Ημερομηνία σήμανσης αστ) Κωδικός Καυσίμου

αζ) Λίτρα Καυσίμου

αη) Καθαρή αξία

αι) Συνολική αξία (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ακ) Κωδικός νομίσματος ακα) Αριθμός υποκαταστήματος εκδότη ακβ) Κωδικός αριθμός νησιού ακγ) Ονομασία νησιού ακδ) Είδος παραστατικού.

β) Προκειμένου η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής να λαμβάνει πληροφόρηση για τα παραστατικά πώλησης καυσίμων που έχουν εκδοθεί με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, όπως ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1060/2021κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1217), είναι απαραίτητο οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης να ενημερώνουν το πληροφοριακό σύστημα Φ.Η.Μ. για τα παραστατικά πώλησης και διακίνησης καυσίμων, που εκδόθηκαν με την χρήση των υπηρεσιών τους.

γ) Στην περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι εσφαλμένα ή το παραστατικό δεν είναι επιλέξιμο, αντίστοιχο μήνυμα λάθους.

3. Δικαιούχοι που πιστοποιούνται για το Μ.Ι. με τη διαδικασία των παρ. 8 και 9 του άρθρου 8, δύνανται να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στο Γραφείο Αρωγής της δράσης, αίτημα καταχώρησης των παραστατικών.

Το αίτημα συνοδεύεται με αρχείο των παραστατικών σε ψηφιοποιημένη μορφή.

4. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω του ΠΣ για την ορθότητα και την επιλεξιμότητα των παραστατικών τους που έχουν καταχωρηθεί.

5. Οι επιχειρήσεις ενημερώνονται εγγράφως σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 των Κανονισμών ΕΕ 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014 με ρητή παραπομπή στους τίτλους των κανονισμών και στα στοιχεία δημοσίευσης τους στην επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. (L352/1/24.1.2013, L352/9/24.12.2013 και L190/45/28.6.2014 αντίστοιχα).

6. Η μη τήρηση των προθεσμιών καταχώρησης της παρ. 1, καθιστά τη δαπάνη αγοράς καυσίμων μη επιλέξιμη.

7. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 1 διαπιστώνεται βλάβη του ΠΣ του Μ.Ι. Καυσίμων ή του ΠΣ της ΑΑΔΕ, η διαδικασία της καταχώρησης δύναται να πραγματοποιείται έως και δύο (2) ημέρες μετά την αποκατάσταση της βλάβης.

Άρθρο 13

Διόρθωση σφαλμάτων καταχώρησης

1. Σε περίπτωση που οι πρατηριούχοι καταχωρήσουν μέσω της Εφαρμογής Κινητού Τηλεφώνου «e-MIK» παραστατικά σε λάθος ΜΑΝ/ΜΑΝ Ε, υποβάλουν άμεσα, μέσω του λογαριασμού που διαθέτουν στο ΠΣ της δράσης, αίτημα προς τη ΓΓΑΙΝΠ για τη διόρθωση του σφάλματος.

2. Σφάλματα που αφορούν στα συνεργαζόμενα πληροφοριακά συστήματα και στις μεταξύ τους διαλειτουργικότητες (Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου «e-MIK», ΠΣ ΜΙ Καυσίμων, Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Πρατηρίου, ΑΑΔΕ

κα) διορθώνονται άμεσα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στη δράση. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή των δικαιούχων, αυτοί ενημερώνονται μέσω του ΠΣ της δράσης για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωση του σφάλματος.

Άρθρο 14

Διαδικασία καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ.

1. Ο κατάλογος των δικαιούχων Α.ΝΗ.ΚΟ. Καυσίμων προκύπτει από την καταχώρηση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 11 και 12 της παρούσας και αποτελεί το δικαιολογητικό για την έκδοση εντολής πληρωμής και την εκκαθάριση της δαπάνης.

2. Η καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. στους δικαιούχους πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύο (2) φορές ετησίως, μέσω της διαδικτυακής πύλης e-ΠΔΕ, από την Σ.Α.Ε. 033 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). του έργου «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ».

3. Στην περίπτωση των δικαιούχων του άρθρου 6 της παρούσας, το Α.ΝΗ.ΚΟ. για κάθε μέλος της ωφελούμενης μονάδας καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος με τον Αριθμό ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει κατά την αίτησή του για την απόκτηση του ΜΑΝ. Η μεταφορά του ποσού γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Στην περίπτωση των δικαιούχων του άρθρου 8 της παρούσας, το Α.ΝΗ.ΚΟ. καταβάλλεται στον εταιρικό λογαριασμό το ΙΒΑΝ του οποίου δηλώνεται στην αίτηση για την απόκτηση ΜΑΝΕ, με ευθύνη του δικαιούχου.

Για τις ατομικές επιχειρήσεις, ο εταιρικός λογαριασμός δύναται να συμπίπτει με τον ατομικό λογαριασμό του δικαιούχου. Η μεταφορά του ποσού γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. καταβάλλεται στους δικαιούχους ανεξάρτητα από την ένταξή τους σε οποιαδήποτε άλλη δράση ενίσχυσης καυσίμων.

6. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτόν, για την είσπραξη του δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Επίσης, δεν προσμετράται στο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Τα παραπάνω ισχύουν και αν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) περί φορολόγησης κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του.

Άρθρο 15

Υποχρεώσεις πρατηριούχων

Οι πρατηριούχοι που συμμετέχουν στην δράση του ΜΙ Καυσίμων οφείλουν:

1. Να ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με τη συμμετοχή τους στη δράση του ΜΙ Καυσίμων προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο που αναρτάται στο ΠΣ της δράσης.

2. Να προμηθευτούν και να συντηρούν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την καταχώρηση των παραστατικών.

3. Να έχουν προβεί στην αναβάθμιση των Φορολογικών Μηχανισμών τους (Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές, Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης Στοιχείων – ΕΑΦΔΣΣ και Φορολογικοί Εκτυπωτές των επιχειρήσεων), όπως έχει ορισθεί σχετικά από την ΑΑΔΕ.

4. Να διευκολύνουν τους δικαιούχους της δράσης ΜΙ καυσίμων για την ορθή εφαρμογή του μέτρου.

5. Να καταχωρούν αποκλειστικά αποδείξεις αγοράς καυσίμων που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο δικαιούχο ΜΑΝ/ΜΑΝΕ που προμηθεύεται τα καύσιμα.

6. Να τοποθετούν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους αφίσα με το σήμα της δράσης, αναφορικά με τη συνδρομή του μέτρου στην επιχείρησή τους.

Άρθρο 16

Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι ωφελούμενοι του μέτρου του ΜΙ Καυσίμων είναι υπεύθυνοι εξ’ ολοκλήρου απέναντι στη ΓΓΑΙΝΠ και τους αρμόδιους Φορείς για την ορθότητα και εγκυρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται και οφείλουν:

1. Να επιδεικνύουν το ΜΑΝ ή ΜΑΝΕ σε κάθε αγορά επιλέξιμων καυσίμων.

2. Να κάνουν χρήση των καυσίμων που προμηθεύονται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των αναγκών των μελών της ωφελούμενης μονάδας ή της επιχείρησής τους.

3. Να φυλάσσουν τις αποδείξεις προμήθειας των επιλέξιμων καύσιμων για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη σχετική πληρωμή του Α.ΝΗ.ΚΟ. Καυσίμων.

4. Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τα σχετικά παραστατικά εξόφλησης των αντίστοιχων καταχωρηθέντων στο ΠΣ παραστατικών σε περίπτωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου.

5. Να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία πους τους ζητηθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν υποδείξει κατά την υποβολή της αίτησης προς επαλήθευση των ανωτέρω.

6. Να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία στο πλαίσιο διενέργειας έρευνας για την αξιολόγηση/αποτίμηση της δράσης στην οποία συμμετείχαν.

Μη ανταπόκριση σε αίτημα λήψης στοιχείων που απαιτούνται από την ΓΓΑΙΝΠ και τις λοιπές ελεγκτικές αρχές, συνεπάγεται τη μη χρηματοδότηση του δικαιούχου από 21256 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1810/29.04.2021 τη δράση και την έντοκη επιστροφή τυχόν ήδη καταβληθείσας αποζημίωσης. Τυχόν καταβληθέντα ποσά που συνιστούν παράνομη κρατική ενίσχυση αναζητούνται εντόκως από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν στη διάθεση του δικαιούχου και έως την επιστροφή τους με βάση το επιτόκιο αναφοράς της Ε.Ε., όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C/4/06).

Άρθρο 17

Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης ΜΙ Καυσίμων, συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ), όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και με τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ορίζεται η ΓΓΑΙΝΠ και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του «υπεύθυνου επεξεργασίας» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζει τους σκοπούς, τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, τη νομική βάση της επεξεργασίας αυτής, την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων καθώς και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων αυτών.

3. Ως «εκτελούσα την επεξεργασία» στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ορίζεται η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της «εκτελούσας την επεξεργασία», σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για λογαριασμό της ΓΓΑΙΠΝ – «υπεύθυνος επεξεργασίας» – και σύμφωνα με τις εντολές και τις κατευθύνσεις αυτής.

4. Η νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΓΓΑΙΝΠ, την ΑΑΔΕ και την ΕΔΥΤΕ ΑΕ και τα νομίμως εντεταλμένα όργανα αυτών, αποσκοπεί στην εφαρμογή και τήρηση των κανόνων, οι οποίοι διέπουν τη δράση, διενεργείται για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, την άσκηση δημόσιας εξουσίας και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στο ΠΣ της δράσης κατόπιν της αίτησης πιστοποίησης και της καταχώρησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών του δικαιούχου, ο οποίος υπέχει αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια τους. Περαιτέρω, ενημερώνεται μέσω της Δήλωσης Ιδιωτικότητας που υπάρχει στην ιστοσελίδα της δράσης, ότι είναι αναγκαία η ανάρτηση στο διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των αποτελεσμάτων της αίτησης συμμετοχής του και οιασδήποτε άλλης διοικητικής πράξης που προβλέπεται στην νομοθεσία και είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και της νομιμότητας που διέπει τη δράση.

6. Η χρονική διάρκεια τήρησης των υποβαλλόμενων στοιχείων στο ΠΣ της δράσης καθορίζεται ρητά δέκα (10) έτη μετά την ολοκλήρωση της δράσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 18

Αρμόδια Όργανα – Εμπλεκόμενοι Φορείς

1. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

α) αναπτύσσει και διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα για τη λειτουργία του Μ.Ι. Καυσίμων,

β) παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τις αιτήσεις πιστοποίησης των ενδιαφερομένων,

γ) είναι αρμόδια για την πιστοποίηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος,

δ) προβαίνει σε ηλεκτρονική διασταύρωση πληροφοριών με τις βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και ιδίως της Γ.Γ.Π.Σ.-Α.Α.Δ.Ε. και άλλων φορέων ή Υπουργείων,

ε) παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τις καταγγελίες που υποβάλλονται σχετικά με την υλοποίηση του Μέτρου Μ.Ι. Καυσίμων,

στ) ενημερώνει τους αιτούντες για την πορεία του αιτήματός τους και για κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

2. Για την υλοποίηση της παρούσας, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνεργάζεται:

α) Με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την εφαρμογή και τον ανασχεδιασμό της δράσης.

β) Με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) για την υλοποίηση και τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος εξυπηρέτησης δικαιούχων Μ.Ι.

γ) Με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για κάθε ζήτημα εξασφάλισης πιστώσεων για την υλοποίηση του Μ.Ι.

δ) Με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας, για τη πιστοποίηση δικαιούχων που εντάσσονται στο εποχικού χαρακτήρα εκπαιδευτικό και υγειονομικό προσωπικό.

ε) Με τις Διευθύνσεις Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε νησί.

στ) Με την ΕΛ.ΑΣ. και το Πυροσβεστικό Σώμα για την πιστοποίηση των στελεχών τους που υπηρετούν σε νησί.

ζ) Με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για την πιστοποίηση των στρατιωτικών που υπηρετούν σε νησί.

η) Με το Αρχηγείο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την πιστοποίηση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νησί.

Άρθρο 19

Έλεγχος τήρησης υποχρεώσεων δικαιούχων

1. Η ΓΓΑΙΝΠ είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2. Η ΓΓΑΙΝΠ στο πλαίσιο της υποχρέωσής της για τη διασφάλιση της τήρησης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων της δράσης προβαίνει σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων.

3. Η ΓΓΑΙΝΠ δύναται να προχωρά σε δειγματοληπτικούς ελέγχους για την ορθή εφαρμογή του μέτρου.

Άρθρο 20

Ενδικοφανής Προσφυγή

1. Κατά της απόφασης απόρριψης αίτησης πιστοποίησης, ο αιτών δύναται να υποβάλει ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 21 της παρούσας, ενδικοφανή προσφυγή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από τη λήψη του σχετικού απορριπτικού μηνύματος μέσω του ΠΣ της δράσης.

2. Κατά της απόφασης απόρριψης αίτησης καταβολής ΑΝΗΚΟ καυσίμων, ο δικαιούχος ΜΑΝ/ΜΑΝΕ δύναται να υποβάλει ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 21 της παρούσας, ενδικοφανή προσφυγή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από τη λήψη του σχετικού απορριπτικού μηνύματος μέσω του ΠΣ της δράσης.

3. Η Επιτροπή του άρθρου 21 της παρούσας αποφαίνεται επί των προσφυγών των παρ. 1 και 2 της παρούσας διάταξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την υποβολή τους.

Άρθρο 21

Επιτροπή εκδίκασης προσφυγών

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής συστήνεται άμισθη τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και είναι αρμόδια για την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών κατά αποφάσεων απόρριψης αιτήσεων πιστοποίησης και αιτήσεων χρηματοδότησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 22

Διοικητικές Κυρώσεις

1. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται μέσω της αίτησης συμμετοχής τους στη δράση για την υποβολή αληθών και ορθών στοιχείων.

2. Εφόσον εντοπιστούν ανακριβή στοιχεία, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής εκκινεί αυτοδικαίως διαδικασία ανάκτησης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού του Α.ΝΗ.ΚΟ.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής εγκρίνεται η έντοκη ανάκτηση του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του υπόχρεου. Ο υπολογισμός του τόκου που επιβαρύνει το ποσό επιστροφής γίνεται βάσει μηνιαίου ανατοκισμού και υπολογίζεται από τον μήνα καταβολής του ποσού μέχρι και το μήνα λήξης της προθεσμίας, με το εκάστοτε νόμιμο επιτόκιο ανά μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η διαδικασία βεβαίωσης του χρέους ολοκληρώνεται με τη σύνταξη χρηματικού καταλόγου προς τη ΔΟΥ του υπόχρεου και επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις καταβολής που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). αμέσως μετά την επιστροφή του οφειλόμενου ποσού, ο Υπόχρεος ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αποστέλλοντας αντίγραφα των σχετικών παραστατικών πληρωμής. Η μη εκπλήρωση εκ μέρους του υπόχρεου επιστροφής του οφειλόμενου ποσού συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη δράση.

Παράρτημα

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 26 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Πηγή