Αριθμ. 64518/2022

(ΦΕΚ Β’ 3648/11-07-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις:

1. των παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ)», σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. – Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ -Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)» και άλλες διατάξεις» (Α’ 273).

2. Του άρθρου 80 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α’ 73).

3. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Του άρθρου 75 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240).

5. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

6. Την υπό στοιχεία 12642/Δ.14472/17.3.2020 απόφαση «Καθορισμός δαπανών για τις οποίες ορίζει ο Υπουργός Εργασίας διατάκτη τον ίδιο ή άλλο όργανο, ορισμός δευτερευόντων διατακτών για αντίστοιχες δαπάνες, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου» (Β’ 1033).

7. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 -Α’98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

9. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

10. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 21).

12. Της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

13. Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

Β) 14. Την υπό στοιχεία 105120/23310/20-12-2021 απόφαση «Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Οικονομικού έτους 2022» (ΑΔΑ: ΨΝΩΣ46ΜΤΛΚ-ΘΙΠ).

15. Την υπό στοιχεία 2/122106/ΔΠΓΚ/19.12.2021 απόφαση «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (ΑΔΑ: ΨΤ09Η-9Ρ3).

16. Την υπ’ αρ. 51655/1.6.2022 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

17. Την υπ’ αρ. 50337/30.5.2022 (ΑΔΑ: Ω3Ξ046ΜΤΛΚ-ΗΛΜ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση πίστωσης ύψους 30.000,00 € που καταχωρήθηκε με α.α. 45802 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος ύψους 30.000,00 € η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οικονομικού έτους 2022 (Ε.Φ. 1033 – 202 -0000000 – ΑΛΕ 2310989899),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), είναι οι εξής:

α. Ο/η σύζυγος θανόντων, κατά τη διάρκεια και εξαιτίας:

αα) των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν το Δήμο Φαρσάλων την 19η Σεπτεμβρίου 2020

ββ) του σεισμού που έπληξε το Δήμο Ελασσόνας την 3η Μαρτίου 2021 και

γγ) του σεισμού που έπληξε την περιοχή Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης την 27η Σεπτεμβρίου 2021 ή το πρόσωπο με το οποίο ο κατά τα ανωτέρω θανών είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

β. Ο πλησιέστερος συγγενής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κληρονομικού Δικαίου, σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσωπο με το οποίο είχε συναφθεί γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης.

2. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση χορηγείται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη οικονομική ενίσχυση ή επίδομα που καταβλήθηκε ή καταβάλλεται για την στήριξη των πληγέντων από την πλημμύρα ή τον σεισμό.

3. Η έκτακτη οικονομική βοήθεια δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 2
Αρμόδιες Υπηρεσίες

Αρμόδια όργανα για την καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι Αιτήσεις – Υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία είναι αρμόδια για τη συγκέντρωση των Αιτήσεων – Υπεύθυνων δηλώσεων, τις διασταυρώσεις των υποβληθέντων στοιχείων, τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, την έκδοση αποφάσεων εγκρίσεων δαπάνης.

Το ποσό καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης

1. Ο ενδιαφερόμενος ή από ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του υποβάλλει στη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 3, με την οποία γνωστοποιούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Πλήρες ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο.

β) Ημερομηνία γέννησης

γ) Σχέση με τον θανόντα (σύζυγος ή άτομο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή πλησιέστερος συγγενής).

δ) Αριθμό αστυνομικής Ταυτότητας ή αριθμό διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου.

ε) Αριθμό φορολογικού μητρώου.

στ) Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). ζ) Στοιχεία λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι κύριοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι και φωτοαντίγραφο αυτού.

η) απόφαση αρμόδιου δικαστικού οργάνου για ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη, σε περίπτωση δικαιούχου ατόμου που τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

θ) απόφαση αρμοδίου δικαστικού οργάνου στην οποία να ορίζεται ο έχων την επιτροπεία – επιμέλεια, σε περίπτωση δικαιούχου ανήλικου που τελεί υπό καθεστώς επιτροπείας – επιμέλειας.

2. Στις περ. η) και θ) της παρ. 1, η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το δικαστικό συμπαραστάτη, ή το φυσικό πρόσωπο που έχει με δικαστική απόφαση την επιτροπεία – επιμέλεια των ανήλικων, αντίστοιχα.

3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

α. Προσκομίζονται από τον αιτούντα:

αα) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

αβ) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από την υπηρεσία του Δήμου στο Δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

αγ) Δικαστική απόφαση ανάθεσης επιμέλειας του Επιτρόπου ή του ασκούντος την επιμέλεια σε περιπτώσεις ανήλικων δικαιούχων.

αδ) Δικαστική απόφαση ορισμού Δικαστικού Συμπαραστάτη, σε περιπτώσεις ατόμων που τελούν υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

αε) Υπεύθυνη δήλωση του/των δικαιούχων ότι δεν έχουν λάβει από άλλη πηγή την παροχή για την ίδια αιτία που προβλέπεται από το άρθρο 18 του ν. 2768/1999.

β. Αναζητούνται αυτεπάγγελτα:

βα) Βεβαίωση από αρμόδια δημόσια αρχή (αστυνομία ή πυροσβεστική υπηρεσία) που να βεβαιώνει την ύπαρξη του συγκεκριμένου κάθε φορά φυσικού φαινομένου στην εκάστοτε πληγείσα περιοχή.

ββ) Βεβαίωση που να βεβαιώνει ότι ο θάνατος του προσώπου για το οποίο ζητείται η καταβολή της εν λόγω έκτακτης οικονομικής βοήθειας στους δικαιούχους, επήλθε εξαιτίας του συγκεκριμένου κάθε φορά φυσικού φαινομένου που έλαβε χώρα, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σαφώς στη ληξιαρχική πράξη θανάτου η αιτία θανάτου.

4. Η αντικατάσταση των δικαιολογητικών από υπεύθυνη δήλωση είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση δικαιολογητικών, τα οποία δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν για αντικειμενικό και μόνο λόγο (π.χ. καταστροφή αρχείων δήμου).

5. Κατ’ εξαίρεση, εάν δεν καθίσταται δυνατή η αυτεπάγγελτη διασταύρωση στοιχείων, η αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί τους δικαιούχους να αποστείλουν με κάθε πρόσφορο μέσο τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα στοιχεία.

6. Η αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να αναζητά οποτεδήποτε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση κατά τα ανωτέρω.

7. Στην Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τηρείται ηλεκτρονικό ή και φυσικό αρχείο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν.

Άρθρο 4
Διαδικασία ελέγχου

1. Η καταβολή γίνεται με βάση τα δηλωθέντα από το δικαιούχο στοιχεία, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά, καθώς και τα δικαιολογητικά όπου αυτά απαιτούνται.

2. Εάν από τις διασταυρώσεις, ή από τον έλεγχο των δικαιολογητικών επιβεβαιωθούν τα δηλωθέντα στοιχεία, εκδίδεται εγκριτική πράξη από τη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Εάν από τις διασταυρώσεις, ή από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψει αναντιστοιχία με τα δηλωθέντα στοιχεία, εκδίδεται απορριπτική πράξη από την Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 5
Διαδικασία καταβολής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

1. Η πληρωμή πραγματοποιείται με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού επιλογής του δικαιούχου.

2. Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων, το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης μοιράζεται εξίσου μεταξύ των δικαιούχων με την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων ανά δικαιούχο.

Τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων εκδίδεται το τακτικό χρηματικό ένταλμα είναι:

α. Αντίγραφο της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση της πίστωσης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

β. Τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 3.

γ. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον: ι) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης, ιι) ο φορέας του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, ιιι) το οικονομικό έτος, ο προϋπολογισμός τον οποίο βαρύνει η δαπάνη, ιν) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, ν) το δικαιούμενο ποσό και νι) την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

δ. Σχετική εγκριτική πράξη της παρ. 2 του άρθρου 4.

3. Τα δικαιολογητικά που έχουν συγκεντρωθεί από τη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μαζί με τις σχετικές εγκριτικές πράξεις που αυτή εκδίδει, διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2022

Ο Αναπληρωτής

Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Πηγή