Αριθμ. 64520

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ. 62412/4.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2022-2023» (Β’ 3492).

(ΦΕΚ Β 3604/8.7.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την περ. η), της παρ. 4 του άρθρου 34, του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88).

2. Τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115).

3. Το άρθρο 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

4. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

5. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», (Α’ 258).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 – Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Το άρθρο 16 του π.δ. 134/25.10.2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

14. Την υπό στοιχεία οικ. 62412/4.7.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 20222023» (Β’ 3492).

15. Την υπ’ αρ. 64416/7.7.2022 εισήγηση του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη για το έτος 2022 και για το έτος 2023 σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της ΔΥΠΑ, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία οικ. 62412/4.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2022-2023» (Β’ 3492), ως ακολούθως:

α) Η παρ. 5 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:

«5. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Διόρθωση των αιτήσεων επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση».

β) Η παρ. 2 του άρθρου 8 συμπληρώνεται ως εξής:

«2. Η μοριοδότηση των δικαιούχων στηρίζεται:

α) Στο πραγματικό δηλωθέν εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό κατά περίπτωση – είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται αυτοτελώς – φορολογικού έτους 2020 και έχει ως εξής:

• για πραγματικό δηλωθέν εισόδημα έως 10.000,99€: 30 μόρια,

• για πραγματικό δηλωθέν εισόδημα από 10.001,00 έως 20.000,99€: 20 μόρια,

• για πραγματικό δηλωθέν εισόδημα από 20.001,00 έως 30.000,99€: 10 μόρια.

β) Στον αριθμό των έμμεσα ασφαλισμένων μελών και έχει ως εξής: 10 μόρια για κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι δικαιούχοι με τα περισσότερα μόρια στο δεύτερο κριτήριο κατάταξης και αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, προηγούνται οι δικαιούχοι με το χαμηλότερο εισόδημα».

γ) Η παρ. 4 του άρθρου 9 τροποποιείται ως εξής:

«4. Οι δυνητικοί πάροχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Διόρθωση των αιτήσεων επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουλιου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών
    

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
    

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
    

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Πηγή