Αριθμ. 65106/2022

(ΦΕΚ Β’ 3649/11-07-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 80, 80Α και 80Β του ν. 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 160) και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 80Α του ιδίου νόμου.

2. Τα άρθρα 29, 30, 31 και 32 του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/ΓΚΠΔ).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», (Α’ 168).

10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

13. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

14. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

15. Την υπ’ αρ. 59097/23-6-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

16. Την ανάγκη εξειδίκευσης της μεθοδολογίας της συνεργασίας μεταξύ της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων, των κοινωνικών εταίρων και λοιπών φορέων με σκοπό τη συλλογή στοιχείων και την ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας, στη βάση της οποίας γίνεται η συνεργασία μεταξύ της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων, των κοινωνικών εταίρων και λοιπών φορέων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Μ.Δ.Α.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και Φορείς Λειτουργίας του Μ.Δ.Α.

1. Ο Μ.Δ.Α. έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό των βασικών μεγεθών της αγοράς εργασίας, σε επίπεδο προσφοράς και ζήτησης εργασίας, καθώς και τον εντοπισμό των ενδεχόμενων αναντιστοιχιών μεταξύ αυτών, σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό, καθώς και κλαδικό επίπεδο. Ο Μ.Δ.Α. αναζητά, συλλέγει, αξιολογεί, αποθηκεύει και ταξινομεί δεδομένα από βάσεις δεδομένων φορέων της παρ. 4 (δεδομένα εισροών). Τα δεδομένα εισροών εμπεριέχουν στοιχεία για την αγορά εργασίας, όπως τις θέσεις αγοράς εργασίας, τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων και των ανέργων (ενδεικτικά: δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία εκπαίδευσης), καθώς και ειδικότερα δεδομένα σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό, καθώς και κλαδικό επίπεδο. Τα δεδομένα εισροών υφίστανται επεξεργασία, ανάλυση και οπτικοποίηση μέσω ειδικής εφαρμογής προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διάφορους χρήστες όπως αναλυτές άλλων φορέων, σχεδιαστές οικονομικών και άλλων πολιτικών, πολίτες κ.ά. Τα δεδομένα εκροών διατίθενται προς τους διαφόρους χρήστες με τη μορφή πινάκων, διαγραμμάτων ή αναλυτικών δεδομένων.

2. Η Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για τη λειτουργία και ανάπτυξη του Μ.Δ.Α. και τον καθορισμό των εισροών και εκροών του.

3. Η Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συμμετέχει και συμβάλλει στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και λειτουργία του Μ.Δ.Α. και την επίτευξη των στόχων που τίθενται κάθε φορά, στο πλαίσιο της σύνδεσης των πολιτικών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

4. Τα δεδομένα εισροών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Μ.Δ.Α. αντλούνται από τους συνεργαζόμενους φορείς, οι οποίοι είναι οι εξής:

α) Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», β) ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.ΚΑ), γ) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δ) το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ε) το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στ) το Υπουργείο Τουρισμού, ζ) η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), η) η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), θ) ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ι) οι Περιφέρειες της χώρας, ια) οι Κοινωνικοί Εταίροι που υπογράφουν τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ιβ) το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ιγ) η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), ιδ) φορείς των οποίων οι δραστηριότητες δύνανται να συμβάλουν στη λειτουργία του Μ.Δ.Α., ιδίως, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.

5. Για τις ανάγκες του Μ.Δ.Α. λειτουργεί Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο υποστηρίζεται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στου οποίου το περιβάλλον θα φιλοξενείται. Το Πληροφοριακό Σύστημα του Μ.Δ.Α. δύναται να διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλων φορέων.

Άρθρο 2
Ρόλος των συνεργαζόμενων φορέων
στη λειτουργία του Μ.Δ.Α.

1. Υπεύθυνος φορέας για τον συντονισμό και την εποπτεία της υλοποίησης των απαραίτητων δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων φορέων της παρ. 4 του άρθρου 1 είναι η Μ.Ε.Κ.Υ.

2. Οι φορείς και οι οργανισμοί που συνεργάζονται για τη λειτουργία του Μ.Δ.Α. υποχρεούνται να παρέχουν στον μηχανισμό τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ παρέχει στοιχεία αναφορικά με τη μισθωτή απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, καθώς και σε επαγγελματικό και κλαδικό επίπεδο.

β. Ο Θ-Ε.Φ.Κ.Α. παρέχει στοιχεία αναφορικά με τη μισθωτή και τη μη μισθωτή απασχόληση και αναφορικά με τους εργαζομένους, αλλά και τους εργοδότες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, καθώς και σε επαγγελματικό και κλαδικό επίπεδο.

γ. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. παρέχει πρωτογενή στοιχεία από την έρευνα εργατικού δυναμικού και την έρευνα κενών θέσεων εργασίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, καθώς και σε κλαδικό επίπεδο.

δ. Η Δ.ΥΠ.Α. παρέχει στοιχεία για την ανεργία, ιδίως, βασικά χαρακτηριστικά των εγγεγραμμένων ανέργων, κατά φύλο, αναλυτικές ηλικιακές ομάδες, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση και εθνικότητα, διάρκεια ανεργίας για το σύνολο της χώρας, για κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο. Παρέχει επίσης δεδομένα για ατομικά σχέδια δράσης (Α.Σ.Δ.), προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης και καταρτιζόμενους.

ε. Η Α.Α.Δ.Ε. παρέχει στοιχεία από τις διάφορες βάσεις δεδομένων της, ιδίως από τη βάση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, τη βάση εισοδήματος φορολογίας νομικών προσώπων, τη βάση οφειλετών, οφειλών και ρυθμίσεων, τη βάση φορολογίας ακίνητης περιουσίας και τη βάση φορολογίας του φόρου προστιθέμενης αξίας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Μ.Δ.Α.

στ. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με την ΕΘ.Α.Α.Ε., τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το Ι.Ε.Π., συμβάλλει στην παροχή δεδομένων σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς του καθώς και στον καθορισμό των εκροών του. Ενδεικτικά παρέχει στη Μ.Ε.Κ.Υ. χρονοσειρές δεδομένων αποφοίτων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, ΤΕΙ, ΑΕΙ, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών προγραμμάτων και αποφοίτων τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά ειδικότητα, μελέτες απορροφητικότητας στην αγορά εργασίας αποφοίτων διαφόρων σχολών και βαθμίδων, καθώς και τα δεδομένα αυτών των μελετών. Τα δεδομένα πρέπει να παρέχονται με ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης μεταξύ των βαθμίδων, όπου αυτό είναι δυνατόν. ζ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Τουρισμού παρέχουν δεδομένα σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς τους, ιδίως, αναφορικά με τις επενδύσεις που γίνονται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, καθώς και σε κλαδικό επίπεδο.

η. Οι Περιφέρειες παρέχουν στοιχεία από διαθέσιμες μελέτες και έρευνες για την αγορά εργασίας για την περιοχή ευθύνης τους. Οι Περιφέρειες οι οποίες έχουν αναπτύξει Μ.Δ.Α. μεριμνούν για τη σύνδεση και τη δια-λειτουργικότητά τους με τον Εθνικό Μ.Δ.Α., καθώς και για την αποφυγή επικάλυψης στη συλλογή δεδομένων και ερευνών.

θ. Οι κοινωνικοί εταίροι παρέχουν δεδομένα από έρευνες που διεξάγουν ιδίως για τις ανάγκες σε δεξιότητες σε κλαδικό και επαγγελματικό επίπεδο.

ι. Φορείς των οποίων οι δραστηριότητες είναι συναφείς με τη λειτουργία του Μ.Δ.Α., ιδίως ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, παρέχουν στοιχεία που δύνανται να συμβάλουν στην εκπλήρωση της αποστολής του.

ια. Κατά περίπτωση, είναι δυνατόν να καλούνται, και άλλοι φορείς που μπορούν να αποστέλλουν δεδομένα που έχουν σχέση με το αντικείμενο του Μ.Δ.Α.

3. Οι συνεργαζόμενοι φορείς και η Μ.Ε.Κ.Υ. μπορούν, κατά την παρ. 11 του άρθρου 80 του ν. 4826/2021, να συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας με περιεχόμενο την περαιτέρω εξειδίκευση των παρεχόμενων στοιχείων για τις ανάγκες λειτουργίας του Μ.Δ.Α.

Άρθρο 3
Μεθοδολογία

1. Η Μ.Ε.Κ.Υ. είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό της μεθοδολογίας του Μ.Δ.Α., τη μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από τους συνεργαζόμενους φορείς, καθώς και την παραγωγή των εκροών του Μ.Δ.Α.

2. Οι φορείς και οι οργανισμοί που συνεργάζονται για τη λειτουργία του Μ.Δ.Α. υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Μ.Ε.Κ.Υ., στη μορφή που καθορίζεται από τον Μ.Δ.Α. μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Μ.Δ.Α., τα στατιστικά δεδομένα, ποσοτικά και ποιοτικά, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία του Μ.Δ.Α., βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται από τη Μ.Ε.Κ.Υ. και σύμφωνα με τις ανάγκες των παραδοτέων του Μ.Δ.Α.

3. Για τις ανάγκες των παραδοτέων του Μ.Δ.Α., στην περίπτωση ειδικών θεμάτων ζητείται η συνδρομή των φορέων και των οργανισμών, των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν τα θέματα αυτά. Επίσης, κατά περίπτωση, είναι δυνατόν να ζητείται η συνδρομή φορέων που μπορούν να αποστέλλουν δεδομένα που έχουν σχέση με το αντικείμενο του Μ.Δ.Α.

4. Τα δεδομένα που παρέχουν οι συνεργαζόμενοι φορείς και οργανισμοί εισάγονται στην κεντρική βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος του Μ.Δ.Α., με τη μορφή μικροδεδομένων ή/και συγκεντρωτικών στοιχείων ανάλογα με τις ανάγκες του Μ.Δ.Α. Η ανωνυμοποίηση ή ψευδοανωνυμοποίηση των δεδομένων πραγματοποιείται με ενιαίο τρόπο σε συνεννόηση με τους συνεργαζόμενους φορείς προκειμένου να είναι δυνατή η διασύνδεση των μικροδεδομένων των διαφόρων βάσεων, τηρουμένων των ειδικών διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το Πληροφοριακό Σύστημα του Μ.Δ.Α. δύναται να διαλειτουργεί με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλων φορέων.

5. Τα δεδομένα εισροών υφίστανται από τη Μ.Ε.Κ.Υ. επεξεργασία, ανάλυση και σύνθεση σε συγκεκριμένου τύπου εκροές όπως πίνακες, διαγράμματα και άλλες οπτικοποιήσεις. Οι συνεργαζόμενοι φορείς του Μ.Δ.Α. έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στις εκροές του Μ.Δ.Α.

6. Παράλληλα, λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία αποτελεί έναν ηλεκτρονικό χώρο (ιστοσελίδα), όπου παρουσιάζονται με εύληπτο τρόπο τα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας, προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε επαγγέλματα και σε δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, καθώς και σε κλαδικό επίπεδο, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διάφορους χρήστες όπως αναλυτές άλλων φορέων, σχεδιαστές οικονομικών και άλλων πολιτικών και πολίτες.

7. Μία φορά τον χρόνο οι συνεργαζόμενοι φορείς, οργανισμοί και κοινωνικοί εταίροι δύνανται να υποβάλλουν στη Μ.Ε.Κ.Υ. προτάσεις για τροποποιήσεις που αφορούν τις εισροές ή/και εκροές του Μ.Δ.Α και ειδικότερα για πρόσθετους πίνακες, διαγράμματα ή διαφορετικές οπτικοποιήσεις που θα ήταν χρήσιμα στο έργο τους.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Πηγή