Αριθμ. 74086

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α’ 16) και ιδίως τα άρθρα 29 και 30, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4949/2022 (Α’ 126), καθώς και τα άρθρα 72 – 77 αυτού.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (Γ.Α.Κ.)] (EE L 187).

3. Την υπό στοιχεία C(2002) 25 final/6.1.2022 πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα (1 Ιανουαρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2027) – Κρατική ενίσχυση SA. 100372 (2021/N) – Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία C(2022) 5087 final/14.7.2022 πράξη της.

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Την υπό στοιχεία Υ35/22.9.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4405).

11. Την υπ’ αρ. 90882/1.9.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 703).

12. Την υπ’ αρ. 70757/13.7.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού ν. 4887/2022, του έτους 2022» (Β’ 3702).

13. Το υπ’ αρ. 74049/21.7.2022 (ΕΥΚΕ: 1326) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με θέμα «Διατύπωση γνώμης επί σχεδίου Προκήρυξης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Καθεστώτος Ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022».

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός – Διάρκεια Καθεστώτος

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 27η Ιουλίου 2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ.-Αν), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://opsan.mindev.gov.gr).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ, εκ των οποίων εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Τα λοιπά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 2

Ενωσιακό Δίκαιο

1. Η υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων στο παρόν καθεστώς διέπεται ιδίως από:

α. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (Γ.Α.Κ.)] (EE L 187), και

β. Την υπό στοιχεία C(2022) 25 final/6.1.2022 πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα (1 Ιανουαρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2027) – Κρατική ενίσχυση SA. 100372 (2021/N) – Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία C(2022) 5087 final/14.7.2022 πράξη της.

2. Στις ενισχύσεις του παρόντος για τις οποίες αξιοποιούνται και πόροι των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, έχουν εφαρμογή οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου που διέπουν τις ενισχύσεις αυτές.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, εκτός από τους ορισμούς που περιλαμβάνονται σε αυτήν, ισχύουν και οι ορισμοί του άρθρου 4 του ν. 4887/2022 και του άρθρου 2 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, όπως ισχύει (Γ.Α.Κ. – Κανονισμός 651/2014 της Επιτροπής).

Άρθρο 4

Γενικοί κανόνες χορήγησης των ενισχύσεων

Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος εφαρμόζονται οι παρακάτω γενικοί κανόνες:

1. Κανόνες Σώρευσης

α. Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται βάσει του παρόντος καθεστώτος επιτρέπεται να υπαχθούν σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων ή καθεστώς ενισχύσεων «ήσσονος σημασίας» (de minimis) ή να δανειοδοτηθούν με δάνεια που ενέχουν στοιχεία κρατικής στήριξης με την προϋπόθεση ότι οι ενισχύεις του παρόντος και οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει άλλων καθεστώτων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν σωρευθούν δεν οδηγούν σε υπέρβαση της έντασης της ενίσχυσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4887/2022 ή των ποσών της ενίσχυσης που ορίζονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Γ.Α.Κ.), στους Κανονισμούς «ήσσονος σημασίας» (de minimis) ή στην οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

β. Για να εξακριβωθεί η τήρηση των ορίων στις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης και στα μέγιστα ποσά ενίσχυσης που προβλέπονται στο Γ.Α.Κ. για το παρόν καθεστώς λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται τόσο στο ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο όσο και στην επιχείρηση, εφόσον αυτή υλοποιεί περισσότερα του ενός επενδυτικά σχέδια, ενώ ελέγχεται η περίπτωση τεχνητής κατάτμησής του.

γ. Αν ενωσιακή χρηματοδότηση, η οποία υπόκειται σε κεντρική διαχείριση από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς, κοινές επιχειρήσεις ή τους φορείς της Ένωσης και δεν τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του κράτους, συνδυάζεται με ενίσχυση του παρόντος, για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα όρια κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Γ.Α.Κ. και οι μέγιστες εντάσεις ή ποσά ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη μόνο η κρατική ενίσχυση, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό ποσοστό χρηματοδότησης, όπως καθορίζεται από τους κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας.

2. Χαρακτήρας Κινήτρου

α. Οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω του παρόντος καθεστώτος λειτουργούν ως κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων και δεν παρέχονται για δραστηριότητες τις οποίες θα ανέπτυσσε ούτως ή άλλως ο δικαιούχος, ακόμη και αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση. Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης επιφέρει την απόρριψη της ή και την ανάκληση της εγκριτικής απόφασης, ανεξαρτήτως σταδίου υλοποίησης της επένδυσης και εντός του προ-βλεπόμενου χρονικού ορίου ελέγχου, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

β. Έναρξη των εργασιών είναι το πρώτο χρονικά σημείο μεταξύ, είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την επένδυση, είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού ή άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. Για τις εξαγορές, ως έναρξη των εργασιών νοείται η στιγμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση (άρθρο 2 στοιχείο 23 Γ.Α.Κ.).

3. Αρχή «Deggendorf»

Στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων δεν μπορούν να υπαχθούν σχέδια φορέων για τους οποίους εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει της οποίας οι προγενεστέρως χορηγηθείσες ενισχύσεις έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά.

Κάθε επενδυτής, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον παρόντα νόμο, οφείλει να δηλώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου.

4. Ενιαίο Επενδυτικό Σχέδιο (εδάφιο πρώτο της παρ. 13 του άρθρου 14 Γ.Α.Κ.)

Για την εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων, ως ενιαίο επενδυτικό σχέδιο θεωρείται κάθε πρόσθετη αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου), περιλαμβανομένων και των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, η οποία αρχίζει εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση στην ίδια Περιφέρεια (Nuts 3) του Κανονισμού (ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (L 154). Ως ημερομηνία έναρξης εργασιών του πρώτου επενδυτικού σχεδίου νοείται η πραγματική ημερομηνία έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Όταν το ενιαίο επενδυτικό σχέδιο αποτελεί μεγάλο επενδυτικό σχέδιο (επιλέξιμο κόστος άνω των 50.000.000 €), το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για το ενιαίο έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει το προσαρμοσμένο ποσό ενίσχυσης για μεγάλα επενδυτικά σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στην περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 10.

5. Κανόνας μη διάκρισης και της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος οφείλουν να διασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά. Η αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος ευπαθών ομάδων διασφαλίζεται εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει διακριτές επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού που έχουν στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας / προσπελασιμότητας στα άτομα με αναπηρία ή/και αναλύεται σε ειδικό εδάφιο της οικονομοτεχνικής μελέτης ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται από το σχεδιασμό του έργου η παραπάνω προϋπόθεση.

Άρθρο 5

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

1. Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια, τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και της εφοδιαστικής αλυσίδας και περιλαμβάνονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων, όπως θα αποτυπωθούν, στη βάση διοικητικού εγγράφου, σε πίνακα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: https://ependyseis.mindev. gov.gr/

2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος, που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης, οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των 3 τελευταίων φορολογικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, θεωρείται ότι δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση.

3. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται δύναται να περιλαμβάνουν και επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 7 «Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων».

4. Για τα ενιαία επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στο παρόν καθεστώς και αφορούν την καλλιέργεια και τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, χωρίς από την επέμβαση να προκύπτει γεωργικό προϊόν, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 10 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ., ενισχύεται μόνο το τμήμα που αφορά τη μεταποιητική δραστηριότητα.

5. Για τα επενδυτικά σχέδια των υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics – ΚΑΔ 52.29.19.03) η παροχή υπηρεσίας σε εταιρείες του ίδιου ομίλου δύναται να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 30% των συνολικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τα ίδια επενδυτικά σχέδια ο τόπος εγκατάστασής τους θα πρέπει να είναι διακριτός από εγκαταστάσεις άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ή των εταιρειών του Ομίλου. Για την ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό μονάδων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας απαραίτητη προϋπόθεση, εφόσον δεν υφίστανται, είναι η υλοποίηση επενδυτικών έργων εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών – τηλεματικής, για την υποστήριξη των αποθηκεύσεων, των φορτοεκφορτώσεων και της εν γένει διαχείρισης των υλικών – εμπορευμάτων.

6. Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αναπτύσσονται σε έκαστη Περιφερειακή Ενότητα και δύνανται να διαχωρίζονται σε τμήματα αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μέρη του ιδίου – ενιαίου επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, πλην όμως διέπονται από διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο, ή διαφέρουν στην ένταση της οριζόμενης ενίσχυσης.

Στις περιπτώσεις που το επενδυτικό σχέδιο διαρθρώνεται σε τμήματα, οι ενισχυόμενες δαπάνες πρέπει να είναι απόλυτα διακριτές και διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της παρούσης στο σύνολό τους.

7. Στο παρόν καθεστώς δύναται να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια για ενισχύσεις προς ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 17 του Γ.Α.Κ. και την παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4887/2022, όπως προστέθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4949/2022 για τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης σύμφωνα με την παρ. 2, επιπλέον δε εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 6 (Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων), 8 (Μη επιλέξιμες δαπάνες), 9 (Είδη Ενισχύσεων) και 12 (Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων). Επιπρόσθετα τα επενδυτικά σχέδια δύναται να συμπληρώνονται με πρόσθετες δαπάνες του άρθρου 7 (Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων).

Άρθρο 6

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στην παρούσα, είναι οι κατωτέρω:

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

αα. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) για τα επενδυτικά σχέδια των Υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics – κωδ. αριθμός δραστηριότητας: 52.29.19.03) καθώς και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται και στην περίπτωση που πραγματοποιούνται επί κατασκευών οι οποίες, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος, έχουν υπαχθεί στον ν. 1337/1983 (Α’ 33) ή στον ν. 4178/2013 (Α 174) ή στον ν. 4495/2017 (Α’ 167). Η έναρξη καταβολής των ενισχύσεων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης περιλαμβάνονται κατασκευές για τις οποίες δεν έχει περαιωθεί η ως άνω διαδικασία νομιμοποίησης ή τακτοποίησής τους.

αβ. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς:

i. η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,

ii. η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή της επιχειρηματικής εγκατάστασης της περ. i εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν έχει συγγένεια μέχρι 3ου βαθμού με τον ιδιοκτήτη / ιδιοκτήτες της μονάδας που έπαυσε τη λειτουργία της (σε περίπτωση νομικού προσώπου στη θέση του ιδιοκτήτη εννοούνται τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μερίδιο / μετοχές του εταιρικού / μετοχικού κεφαλαίου) και η υπαλληλική σχέση να είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) ετών,

iii. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Από τις εν λόγω επιλέξιμες δαπάνες αφαιρείται το κόστος στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων πριν από την αγορά τους,

αγ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

αδ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

αε. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων,

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:

βα. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

ββ. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Οι δαπάνες των υποπερ. βα και ββ πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

i. να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένες με το έργο, για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση, για το χρονικό διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων της παρ. β του άρθρου 25,

ii. να περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης,

iii. να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερ-βούν το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των ενι-σχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).

γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολο-γικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περ. α’ ή/και β’ και εφόσον υλοποιείται αρχική επένδυση.

2. Όταν οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αποτυπωμένη σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) στην επιχειρηματική εγκατάσταση και αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις Ε.Μ.Ε. του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,

β. η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, και

γ. κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης διατηρείται στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη εγκατάσταση για περίοδο πέντε (5) τουλάχιστον ετών για μεγάλες, τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών για μεσαίες επιχειρήσεις και τριών (3) τουλάχιστον ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της.

3. Οι επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων, η ενδεικτική περιγραφή εργασιών ανά κατηγορία δαπάνης καθώς και τα στοιχεία κόστους των επενδυτικών δαπανών θα αποτυπωθούν, στη βάση διοικητικού εγγράφου, σε πίνακα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: https://ependyseis.mindev.gov.gr/

Άρθρο 7

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια δύναται να ενισχυθούν επιπρόσθετα των περιφερειακών ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 6 και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

α. Τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ.

Οι δαπάνες αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του Παραρτήματος Β του ν. 4887/2022 και στο άρθρο 18 του Γ.Α.Κ. και αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης. Νέα επιχείρηση θεωρείται η νεοσύστατη επιχείρηση που δεν έχει κλείσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς διαχειριστική χρήση.

β. Τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

Οι δαπάνες αυτές ορίζονται στην παρ. 11 του Παραρτήματος Β του ν. 4887/2022 και στο άρθρο 45 του Γ.Α.Κ. και επιλέξιμες είναι όσες απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης, μειωμένες κατά την αύξηση της αξίας του οικοπέδου. Στην περίπτωση της αποκατάστασης μολυσμένων χώρων, όλες οι δαπάνες, στις οποίες υποβάλλεται μια επιχείρηση κατά την αποκατάσταση του χώρου της, μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμες, ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι δυνατή η εγγραφή των εν λόγω δαπανών στον ισολογισμό της ως πάγιων στοιχείων ενεργητικού.

γ. Τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

Οι δαπάνες αυτές ορίζονται στην παρ. 12 του Παραρτήματος Β του ν. 4887/2022 και στο άρθρο 47 του Γ.Α.Κ. και επιλέξιμες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί μία επένδυση σε καλύτερες ή αποδοτικότερες δραστηριότητες ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης σε σύγκριση με μία συμβατική μονάδα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης ιδίας δυναμικότητας που θα κατασκευαζόταν ελλείψει ενίσχυσης. Τα προς επεξεργασία ανακυκλούμενα ή επαναχρησιμοποιούμενα υλικά σε άλλη περίπτωση θα απορρίπτονταν, ή θα υφίσταντο επεξεργασία με τρόπο λιγότερο φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν καλύπτονται ενισχύσεις για άλλες εργασίες ανάκτησης αποβλήτων πλην της ανακύκλωσης.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις χορηγούνται για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων που δημιουργούν άλλες επιχειρήσεις.

δ. Τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.

Οι δαπάνες αυτές ορίζονται στην παρ. 13 του Παραρτήματος Β του ν. 4887/2022 και στο άρθρο 31 του Γ.Α.Κ. και επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην αναβάθμιση των προσόντων ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων.

Ειδικότερα, είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:

α) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση,

β) λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης. Εξαιρούνται τα έξοδα διαμονής, εκτός από τα ελάχιστα αναγκαία έξοδα διαμονής των εκπαιδευομένων που είναι εργαζόμενοι με αναπηρία,

γ) δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης,

δ) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες, όπως διοικητικές δαπάνες, μισθώματα και γενικά έξοδα, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.

ε. Τις δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

Οι δαπάνες αυτές ορίζονται στην παρ. 14 του Παραρτήματος Β του ν. 4887/2022 και στο άρθρο 19 του Γ.Α.Κ. και επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

στ. Τις δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ.

Οι δαπάνες αυτές ορίζονται στο άρθρο 17 του Γ.Α.Κ. και επιλέξιμες είναι οι δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από το επενδυτικό έργο υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών.

2. Οι επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων, η ενδεικτική περιγραφή εργασιών ανά κατηγορία δαπάνης καθώς και τα στοιχεία κόστους των επενδυτικών δαπανών θα αποτυπωθούν, στη βάση διοικητικού εγγράφου, σε πίνακα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: https://ependyseis.mindev.gov.gr/

Άρθρο 8

Μη Επιλέξιμες δαπάνες

Οι κατωτέρω δαπάνες θεωρούνται μη επιλέξιμες και εξαιρούνται από την παροχή ενισχύσεων:

α. Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, εκτός εάν εντάσσονται στις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση της περ. δ του άρθρου 7 ή για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις της περ. ε του άρθρου 7.

β. Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός εάν είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της επένδυσης.

γ. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων. δ. Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων, δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.

ε. Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων.

στ. Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4170/2014 (Α’ 143), ή έχει μισθωθεί από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή έχει αποκτηθεί επ’ αυτού δικαίωμα επιφανείας για τον σκοπό αυτόν για τόσα έτη όσα ορίζονται στη περ. β του άρθρου 25 περί τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων πλέον τεσσάρων (4) ετών από την πιστοποιηθείσα ημερομηνία ολοκλήρωσης. Οι μισθώσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της επένδυσης, δύναται να καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον τα στοιχεία τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το συμφωνητικό της μίσθωσης μεταγράφεται στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, ή καταχωρίζεται στο Κτηματολόγιο αρμοδίως. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταγραφής ή καταχώρισης στο οικείο κτηματολογικό φύλλο, η μίσθωση αποκτά την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 9

Είδη Ενισχύσεων

1. Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού και συνιστά σε φορολογική βάση ισόποσο αποθεματικό, σε λογιστική βάση υποχρέωση και το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις,

β. επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών,

γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης,

δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση,

2. Τα είδη ενισχύσεων των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, με την επιφύλαξη της παρ. 5, και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου. Το είδος ενίσχυσης της περ. δ’ της παρ. 1 παρέχεται αυτοτελώς και μόνο για τις δαπάνες του μισθο-λογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6.

3. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενι-σχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως προβλέπονται στην παρ. 1. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα, πλην της επιχορήγησης, με την επιφύλαξη της παρ. 4.

4. Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό (30% για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις της παρούσας ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα.

5. Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και για το μέρος που αφορά την συμβατική επένδυση παρέχεται είτε το κίνητρο της επιχορήγησης είτε το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, χωρίς να δύνανται τα συγκεκριμένα κίνητρα να αποτελέσουν μίγμα της ενίσχυσης αυτής.

6. Για τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 7 παρέχονται τα κίνητρα της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής.

Το είδος της ενίσχυσης είναι το αντίστοιχο της αρχικής επένδυσης και των δαπανών των Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Σε περίπτωση ενίσχυσης της αρχικής επένδυσης με το κίνητρο της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, το είδος κινήτρου είναι το προτεινόμενο από το φορέα του επενδυτικού σχεδίου και με τις προϋποθέσεις της παρ. 3.

7. Στα επενδυτικά σχέδια της παρ. 7 του άρθρου 5 παρέχονται όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Άρθρο 10

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα

1α. Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως έχει εγκριθεί με την υπό στοιχεία C (2002) 25 final/6.1.2022 πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία C(2022) 5087 final/14.7.2022 πράξη της.

Ο ισχύων Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων θα αναρ-τηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: https://ependyseis.mindev.gov.gr/

β. Τα αναγραφόμενα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 αφορούν τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι εν λόγω εντάσεις προσαυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

γ. Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις στο 55%, για τις μεσαίες επιχειρήσεις στο 65% και για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο 75%.

2. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. β(ββ) που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).

β. για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 9, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4, του ιδίου άρθρου, χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 τα ανωτέρω κίνητρα χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. β(ββ) που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).

3. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων σύμφωνα με την παρ. 1 χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που:

α. υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:

αα. ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,

αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,

αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.

αδ. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Οι περιοχές της υποπερ. αα και αβ και τα νησιά της υποπερίπτωσης αγ θα αποτυπωθούν, στη βάση διοικητικού εγγράφου, σε πίνακα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: https://ependyseis.mindev.gov.gr/

β. υλοποιούνται:

βα. σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,

ββ. σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,

γ. αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

4α. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα είδη ενισχύσεων της παρ. 3 του άρθρου 9.

β. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

5. Οι εντάσεις και τα ανώτατα ύψη των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης τελούν υπό τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

α. οι αναφερόμενες στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αυξημένες εντάσεις ενισχύσεων του Χ.Π.Ε. δεν ισχύουν για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000,00) ευρώ. Ο ανωτέρω περιορισμός εφαρμόζεται, επίσης, και στις εκτός περιφερειακών ενισχύσεων επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 7,

β. στις περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α’ της παρ. 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) (Περιοχές «α»), όπως αυτές προσδιορίζονται στον Χ.Π.Ε., οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται για οποιαδήποτε μορφή αρχικής επένδυσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος του δικαιούχου,

γ. στις περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 107 της Σ.Λ.Ε.Ε. (Περιοχές «γ» – Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Δυτικού Τομέα Αθηνών), οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για οποιαδήποτε μορφή αρχικής επένδυσης, ενώ σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση,

δ. για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ (μεγάλα επενδυτικά σχέδια) το μέγιστο επιτρεπτό ποσό ενίσχυσης για μεγάλο επενδυτικό έργο υπολογίζεται ως εξής:

δα. Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ, παρέχεται το εκατό τοις εκατό (100%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, εξαιρουμένης της αυξημένης έντασης ενίσχυσης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό όριο),

δβ. για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και μέχρι τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το πενήντα τοις εκατό (50%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, και

δγ. για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης.

δδ. Για τον υπολογισμό του κόστους των επιλέξιμων δαπανών έχει εφαρμογή ο ορισμός του ενιαίου επενδυτικού σχεδίου της παρ. 4 του άρθρου 4.

Άρθρο 11

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Οι εντάσεις των ενισχύσεων και το ύψος των ενισχυόμενων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία παρέχονται άλλες, πλην των περιφερειακών, ενισχύσεις είναι:

α. Για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ η ένταση ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών και οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

β. Για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών και οι δαπάνες ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

γ. Για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) αυτών.

Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά είκοσι (20) ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης για τη μονάδα παραγωγής μπορεί να αυξηθεί κατά δεκαπέντε (15) ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυ-όμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α’ της παρ. 3 του άρθρου 107 της Σ.Λ.Ε.Ε. και κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 107 της Σ.Λ.Ε.Ε.. Οι ενισχύσεις για επενδύσεις που αφορούν στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων του ίδιου του δικαιούχου δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης.

Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

δ. Για επαγγελματική κατάρτιση η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί, μέχρι το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των επιλέξιμων δαπανών, ως εξής:

α) Κατά δέκα (10) εκατοστιαίες μονάδες, εάν η επαγγελματική κατάρτιση απευθύνεται σε εργαζομένους που είναι άτομα με αναπηρία ή σε εργαζομένους σε μειονεκτική θέση,

β) κατά δέκα (10) εκατοστιαίες μονάδες, εάν η ενίσχυση χορηγείται σε μεσαίες επιχειρήσεις και κατά είκοσι (20) εκατοστιαίες μονάδες, εάν χορηγείται σε μικρές επιχειρήσεις.

Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

ε. Για τη συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των επιλέξιμων δαπανών και οι δαπάνες ενισχύονται μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

στ. Για τις επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται στο 20% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων και στο 10% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους.

Άρθρο 12

Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

1α. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) για όλα τα είδη ενισχύσεων, ήτοι της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

β. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί: ι) τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και της επιχορήγησης στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 9 (ενισχύσεις για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης) και ιι) τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000 €) για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

γ. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 7 δεν μπορεί να υπερβεί τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, υπολογιζομένου εντός των ορίων των περιπτώσεων α και β.

Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες της περ. στ (δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ) της παρ. 1 του άρθρου 7.

2α. Το ανώτατο όριο των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €) για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνδυασμού των ενισχύσεων και υπολογίζεται με την εξής σειρά: επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (εφόσον ζητείται με την επενδυτική πρόταση), φορολογική απαλλαγή.

β. Το ανώτατο όριο, για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €) που αφορούν την ενίσχυση της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ή και της επιχορήγησης στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 9 (κεφαλαιακά κίνητρα), καθώς και των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000 €) για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνδυασμού των ενισχύσεων. Για το όριο των 3.000.000 ευρώ υπολογίζεται αρχικά η επιχορήγηση στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 9 (ενισχύσεις για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης), εν συνεχεία η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (εφόσον ζητείται με την επενδυτική πρόταση), και τέλος η φορολογική απαλλαγή για το υπόλοιπο μέχρι τα 5.000.000 ευρώ.

3. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του Γ.Α.Κ.. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στο παρόν και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου του. Ως ποσό ενίσχυσης, ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, λαμβάνεται υπόψη το εγκριθέν με την απόφαση υπαγωγής. Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και ομάδα δαπανών. Τα ανώτατα όρια της παρούσας παραγράφου προσαυξάνονται κατά 50% στις περιπτώσεις που η ενίσχυση δίδεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Άρθρο 13

Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Εμπορική εταιρεία,

β. Συνεταιρισμός,

γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),

δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:

στ. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,

στα. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,

στβ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 25.

2. Από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στον παρόν καθεστώς εξαιρούνται:

α. επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf),

β. οι προβληματικές επιχειρήσεις, εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. 18 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ.

γ. επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης:

γα. Έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή

γβ. αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκατα-στήσουν την ως άνω επιχειρηματική εγκατάσταση, για περίοδο δύο (2) ετών, μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης,

δ. επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 14

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

1. Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών).

2. Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

3. Η συμμετοχή του φορέα στο ενισχυόμενο κόστος συμβατικής επένδυσης υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτού, αφού αφαιρεθεί το ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης, εφόσον προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα, και μπορεί να καλύπτεται με στους ακόλουθους τρόπους:

Α. Κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με ίδια κεφάλαια:

α. με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων. Η αύξηση του κεφαλαίου υφιστάμενων επιχειρήσεων μπορεί να γίνεται και πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκε μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες ή στους είκοσι τέσσερις μήνες προκειμένου για εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση έχει ως αποκλειστικό σκοπό την χρησιμοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στη συγκεκριμένη επένδυση, βάσει της σχετικής απόφασης των εταίρων ή της Γενικής Συνέλευσής τους κατά περίπτωση, και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγμένα υφίσταται με τη μορφή διαθεσίμων και δεν έχει αναλωθεί.

β. με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: i) κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις), μετά την αφαίρεση του ποσού των διαθεσίμων της, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια, ii) τα φορολογηθέντα αποθεματικά έχουν σχηματισθεί από πραγματοποιηθέντα έσοδα του φορέα της επένδυσης βάσει διατάξεων οι οποίες δεν εμπεριέχουν όρους σχηματισμού και χρήσης τους που να αντιτίθενται στους κανόνες χορήγησης ενισχύσεων και δεν έχουν δεσμευθεί για να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

γ. με την ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον, τα οποία στην περίπτωση αυτή δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση έξι ετών, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: i) κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις), μετά την αφαίρεση του ποσού των διαθεσίμων της, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια, ii) τα φορολογηθέντα αποθεματικά έχουν σχηματισθεί από πραγματοποιηθέντα έσοδα του φορέα της επένδυσης βάσει διατάξεων οι οποίες δεν εμπεριέχουν όρους σχηματισμού και χρήσης τους που να αντιτίθενται στους κανόνες χορήγησης ενισχύσεων και δεν έχουν δεσμευθεί για να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Β. Κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με εξωτερική χρηματοδότηση:

α. με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδό-μενο με δημόσια ή μη εγγραφή, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού. Σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη της σχετικής δανειακής σύμβασης, το ως άνω δάνειο συνάπτεται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που στις εξασφαλίσεις του δανείου εμπεριέχεται ενεχυρίαση μετρητών και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου αιτείται τη χρηματοδότηση τμήματος του επενδυτικού σχεδίου και με ίδια κεφάλαια, προκειμένου να αποδεικνύεται η επάρκεια των τελευταίων, αυτά θα πρέπει να υπερβαίνουν το απαιτούμενο ποσό τουλάχιστον κατά το ποσό της ενεχυρίασης.

Στο Παράρτημα Α’ ορίζονται τα αποδεκτά δικαιολο-γητικά τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης του ενι-σχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

4. Για την περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο παρέχεται επιδότηση μισθολογικού κόστους επί των δαπανών της δημιουργούμενης απασχόλησης, η κάλυψη του μη ενισχυόμενου τμήματος αυτών μπορεί να γίνεται με ίδια κεφάλαια ή με εξωτερική χρηματοδότηση που δεν περιορίζονται στους ανωτέρω περιγραφόμενους τρόπους των περ. Α και Β.

Άρθρο 15

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο: α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Άρθρο 16

Προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

1. Τα επενδυτικά σχέδια για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, τα οποία υπάγονται στο παρόν καθεστώς πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. δημιουργία νέας μονάδας,

β. επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, γ. διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τουλάχιστον τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου,

δ. θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, οι οποίες συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί και έγιναν κατά τα τρία (3) προηγούμενα φορολογικά έτη. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις, θεωρείται ότι δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση.

2. Κατά την εξέταση των ανωτέρω προϋποθέσεων εφαρμόζεται η έννοια του ενιαίου επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4.

3. Σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ως κύριο τόπο εγκατάστασης περιοχή που πληροί τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης (συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Αττικής), οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ως νέα οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός ΚΑΔ στατιστικής ταξινόμησης) με ήδη ασκούμενη από το φορέα δραστηριότητα.

Άρθρο 17

Υποβολή αίτησης

1. Η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Την επωνυμία και το μέγεθος της επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, μικρή, πολύ μικρή),

β. την περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων ημερομηνιών έναρξης και λήξης,

γ. τον τόπο εκτέλεσης του έργου,

δ. τον κατάλογο των δαπανών του έργου, ε. τα είδη και το ποσό ενίσχυσης και

στ. το χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου. ζ. αποδεικτικό καταβολής παραβόλου το οποίο ορίζεται στο ένα τοις χιλίοις (0,001) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ.

2. Η αίτηση υπαγωγής και τα απαιτούμενα δικαιολο-γητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν), όπως προβλέπεται στο άρθρο 126 του ν. 4887/2022, και ο φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή τους. Όλα τα ανωτέρω τηρούνται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 17. Το περιεχόμενο της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται στο Παράρτημα Α της παρούσας Προκήρυξης.

3. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται ως εξής:

α. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, τα οποία υλοποιούνται μέσα στα όρια της εκάστοτε περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της χώρας.

β. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και έως τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας – Θράκης.

γ. Τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

4. Με την υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται ο έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών, με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας.

5. Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, το πρότυπο της οποίας αποτελεί το Παράρτημα Β’της παρούσας προκήρυξης. Η έκθεση πιστοποίησης υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 117 του ν. 4887/2022, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στις διατάξεις που αφορούν στην άσκηση ιδιωτικού έργου. Το πρόσωπο που υπογράφει την έκθεση πιστοποίησης δεν συμμετέχει υπό οιαδήποτε ιδιότητα στην Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 118 του ν. 4887/2022, για όσα επενδυτικά σχέδια έχει υποβάλλει την εν λόγω έκθεσης πιστοποίησης.

6. Σε όσες περιπτώσεις ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου πρόκειται να λάβει δάνειο από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, στην αίτηση υπαγωγής θα συμπληρώνει σχετικά στην Υπεύθυνη Δήλωση αναγράφοντας το αιτούμενο ποσό. Η εγκριτική πράξη του δανείου (προέγκριση) θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ.Αν το αργότερο εντός 45 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Το ενδεικτικό πρότυπο της προέγκρισης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: https://ependyseis.mindev.gov.gr/

7. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης υπαγωγής: α. Σε περισσότερα του ενός καθεστώτα ενισχύσεων από τον ίδιο φορέα, για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, ή

β. για επενδυτικό σχέδιο το οποίο, είτε στο σύνολό του είτε εν μέρει, έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις του παρόντος ή άλλων καθεστώτων ενίσχυσης.

Οι ως άνω αιτήσεις απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας, το δε παράβολο του άρθρου 27 καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

Οι περ. α και β δεν εφαρμόζονται για το καθεστώς ενισχύσεων «ήσσονος σημασίας» (de minimis) και τη δανειοδότηση με δάνεια που ενέχουν στοιχεία κρατικής στήριξης, όπως του Ταμείου Ανάκαμψης, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κ.λπ, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4.

Άρθρο 18

Περιεχόμενο αξιολόγησης

Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς απαιτείται η διενέργεια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, η οποία περιλαμβάνει έλεγχο νομιμότητας, καθώς και αξιολόγηση εύλογου κόστους και έλεγχο δεικτών βαθμολογίας:

α. Ο έλεγχος νομιμότητας, για κάθε επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού τα εξής:

αα. Πλήρη συμμόρφωση της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου με τις διατάξεις του ν. 4887/2022 και τους όρους της παρούσας προκήρυξης,

αβ. τεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, με την προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών, ιδίως φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξης,

αγ. τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου μέσω ιδίων κεφαλαίων ή με εξωτερική χρηματοδότηση, σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.

β. Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους πραγματοποιείται επί τη βάσει:

βα. εκτίμησης του εύλογου κόστους των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου,

ββ. εκτίμησης της υποβληθείσας ανάλυσης βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου,

γ. Ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας πραγματοποιείται επί τη βάσει κριτηρίων που εξειδικεύονται με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών οι οποίοι βαθμολογούνται με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου ή του επενδυτικού φορέα. Ως νεοσύστατος επενδυτικός φορέας νοείται αυτός, ο οποίος δεν έχει μια κλεισμένη διαχειριστική χρήση κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι τιμές των δεικτών, με τη μορφή που αποτυπώνονται στις σχετικές κλίμακες βαθμολογίας, καθώς και η αποδιδόμενη βαθμολογία, υπολογίζονται με στρογγυλοποίηση σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Τα κριτήρια αποτυπώνονται στο Παράρτημα Γ’και διακρίνονται σε τέσσερις (4) Ομάδες:

i. Ομάδα Κριτηρίων Ωριμότητας επενδυτικού σχεδίου με εύρος βαθμολογίας 0 έως 10

ii. Ομάδα Κριτηρίων Αξιολόγησης του χρηματοδοτικού σχήματος με εύρος βαθμολογίας 0 έως 25

iii. Ομάδα Κριτηρίων Αξιολόγησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με εύρος βαθμολογίας 0 έως 25

iv. Ομάδα Κριτηρίων Αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου με εύρος βαθμολογίας 0 έως 40.

Η συνολική βαθμολογία των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προσαυξάνεται κατά 10% και των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης και Ροδόπης προσαυξάνεται κατά 5%.

Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να μπορεί να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης ανέρχεται σε 50 βαθμούς.

Άρθρο 19

Όργανα και διαδικασία αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 118 του ν. 4887/2022.

Εάν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή δικαιολογητικών που δεν υποβλήθηκαν, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την έκδοσή τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, τάσσεται προθεσμία έως επτά (7) εργάσιμων ημερών στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να τις παράσχει ή να τα υποβάλει. Η δυνατότητα αξιοποιείται άπαξ. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται στο σύνολό της.

2. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος.

Οι ως άνω προθεσμίες αναστέλλονται κατά τον μήνα Αύγουστο.

Στις περιπτώσεις υπέρβασης των ως άνω ορίων, ο έλεγχος αξιολόγησης ανατίθεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών – Λογιστών της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 117 του ν. 4887/2022. Ο ορκωτός ελεγκτής οφείλει, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάθεση, να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

3. Η αξιολόγηση του ευλόγου κόστους και ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας διενεργούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

4. Με βάση τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης τα οποία προέρχονται είτε από την Επιτροπή Αξιολόγησης είτε από τον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών, καταρτίζεται Προσωρινός Πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Στον Προσωρινό Πίνακα δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις επενδυτικών φορέων, οι οποίοι ενώ είχαν συμπεριλάβει στο χρηματοδοτικό τους σχήμα την τραπεζική χρηματοδότηση, εντούτοις δεν προσκόμισαν εντός της 45ήμερης προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 17 την επιστολή προέγκρισης δανείου.

5. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δύναται να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από:

α. την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα της παρ. 4 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή

β. την κοινοποίηση της πράξης που εκδίδεται εφόσον η αίτησή του απορρίφθηκε είτε κατά τον έλεγχο νομιμότητας, είτε κατά της βαθμολογίας του επενδυτικού του σχεδίου.

6. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων του άρθρου 119 του ν. 4887/2022 και αποτελούν ενδικοφανείς προσφυγές. Στην Επιτροπή δύναται να ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της Επιτροπής, αυτή μπορεί να ορίζει ειδικούς εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη της. Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης.

α. Τα μέλη της Επιτροπής ή οι ειδικοί εισηγητές οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως την αρμόδια υπηρεσία αν συντρέχει στο πρόσωπο τους κώλυμα στην περίπτωση που έχουν ήδη εξετάσει το επενδυτικό σχέδιο που αφορά η ένσταση ή στην περίπτωση που στο μετοχικό / εταιρικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση του επενδυτικού φορέα συμμετέχει σύΖυγος ή συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης από τον επενδυτικό φορέα και την παραλαβή της από την Επιτροπή, ορίζεται από τον Πρόεδρο της μέλος της Επιτροπής αρμόδιο να συντάξει πλήρη και αιτιολογημένη εισήγηση επί της ένστασης. Το αρμόδιο για την εισήγηση μέλος της Επιτροπής αποκτά πρόσβαση μέσω του ΠΣ.Αν. στο ηλεκτρονικό περιβάλλον εξέτασης ενστάσεων του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου, στο σύνολο των στοιχείων της αίτησης υπαγωγής, στα τυχόν διευκρινιστικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον φορέα και στις αξιολογήσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον αξιολογητή και την Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων. Οι εισηγητές θα πρέπει να εξετάζουν τα στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν τα κριτήρια επί των οποίων υποβάλλεται η εκά-στοτε ένσταση και να διατυπώνουν στα σχετικά πεδία του ΠΣ.Αν την κρίση τους και την τεκμηρίωση αυτής.

β. Η ένσταση εξετάζεται με βάση τα στοιχεία που είχε υποβάλει ο φορέας στο αίτημα υπαγωγής, τα οποία δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν. Τυχόν διευκρινιστικά στοιχεία που απαιτούνται κατά τη διαδικασία εξέτασης της ένστασης ζητούνται διά της Επιτροπής από την αρμόδια Υπηρεσία ή τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου και υποβάλλονται αναλόγως μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της σχετικής εφαρμογής του ΠΣ.Αν. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία των μελών της Επιτροπής με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Το έργο της Επιτροπής συνδράμει Γραμματεία που ορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία και είναι αρμόδια για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται στην εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, μετά από πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η ημερήσια διάταξη, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η αποστολή της πρόσκλησης, των εισηγήσεων και κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Σε περίπτωση που μέλος της Επιτροπής έχει εξαιρεθεί από την εξέταση ένστασης λόγω των προαναφερθέντων κωλυμάτων, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του.

δ. Η Επιτροπή εξετάζει την ένσταση και βάσει του πορίσματος της διαμορφώνει και υποβάλλει το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης και την παραγόμενη έκθεση αξιολόγησης στο ΠΣ.Αν. Η απόφαση της Επιτροπής επί της ένστασης κοινοποιείται στον επενδυτή μέσω του ΠΣ.Αν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει και την οποία ο επενδυτής οφείλει να παρακολουθεί.

7. Μετά από την έκδοση αποφάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, καταρτίζεται Οριστικός Πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται με κριτήριο το μικρότερο ενισχυόμενο κόστος επένδυσης.

8. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδει Οδηγό Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων νομιμότητας και τις μεθόδους αξιολόγησης, τα πρότυπα κόστη ανά είδος επενδυτικών σχεδίων και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης.

Άρθρο 20

Αποφάσεις ένταξης

1. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης εντάσσονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, κατόπιν έκδοσης ατομικής απόφασης υπαγωγής από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17.

2. Περίληψη της απόφασης υπαγωγής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

3. Στις περιπτώσεις μη έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου εκδίδεται απορριπτική απόφαση από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, η οποία κοινοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ενδιαφερομένου. Το σχετικό παράβολο δεν επιστρέφεται.

Άρθρο 21

Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων

1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ελέγχονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και για την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους.

2. Ο έλεγχος μπορεί να είναι είτε διοικητικός έλεγχος (επί των εγγράφων του φακέλου) είτε επιτόπιος έλεγχος.

α. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται:

αα. είτε από την υπηρεσία και προς τον σκοπό αυτό δύναται να επιλέγονται μέλη από όλες τις υπηρεσίες των φορέων της παρ. 3 του άρθρου 17,

αβ. είτε από εντεταλμένο όργανο ελέγχου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του ν. 4887/2022, το οποίο συγκροτείται από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του άρθρου 120 του ν. 4887/2022. Για την παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων ο διοικητικός έλεγχος δύναται να διε-νεργείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας.

β. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται είτε από εντεταλμένο όργανο ελέγχου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του ν. 4887/2022, το οποίο συγκροτείται από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του άρθρου 120 του ν. 4887/2022, ή επιλέγεται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου από μέλη του Δημόσιου Μητρώου του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (Α’ 7).

3. Ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων ύψους:

α. άνω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, προκειμένου για την πιστοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ή της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, διενεργείται υποχρεωτικά από το όργανο ελέγχου της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 120 του ν. 4887/2022 (ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία) και

β. κάτω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, προκειμένου για την πιστοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ή της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, διενεργείται είτε από εντεταλμένο όργανο ελέγχου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του ν. 4887/2022, το οποίο συγκροτείται από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), είτε από το όργανο ελέγχου της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 120 (ορκωτό ελεγκτή -λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία).

Σε περίπτωση που διενεργείται διοικητικός έλεγχος, ύστερα από αίτημα του φορέα για την πιστοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του επενδυτικού σχεδίου, ο έλεγχος κατά το στάδιο ολοκλήρωσης πραγματοποιείται υποχρεωτικά από εντεταλμένο όργανο ελέγχου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του ν. 4887/2022, το οποίο συγκροτείται από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), για όσα επενδυτικά σχέδια δεν υπερβαίνουν τις επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ.

4. Σκοπός του ελέγχου είναι η διαπίστωση:

α. Της συμμόρφωσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με τις διατάξεις του ν. 4887/2022, καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων των αποφάσεων προκήρυξης και υπαγωγής και

β. η διαπίστωση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

5. Ο έλεγχος διακρίνεται στον τακτικό έλεγχο και στον έκτακτο έλεγχο:

α. Ο τακτικός έλεγχος διενεργείται μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παρούσα απόφαση προκήρυξης, προκειμένου να πιστοποιηθεί, με την έκδοση σχετικής απόφασης των αρμόδιων οργάνων της παρ. 3 του άρθρου 17, ότι:

αα. έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) διαζευκτικά, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24,

αβ. έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο και έχει αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της επένδυσης κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 23.

β. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο με απόφαση των αρμόδιων οργάνων της παρ. 3 του άρθρου 17.

6. Για την υποβολή αίτησης τακτικού ελέγχου απαιτείται:

α. Η υποβολή συνοδευτικών δικαιολογητικών σύμφωνα με την προκήρυξη, τα οποία ελέγχονται από τα όργανα ελέγχου του άρθρου 120 του ν. 4887/2022,

β. κατάθεση παραβόλου το οποίο ορίζεται στο ένα τοις χιλίοις (0,001) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ. Ειδικώς κατά τον έλεγχο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο 0,5 τοις χιλίοις (0,0005) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ.

Σε περίπτωση υποβολής νέου αιτήματος ελέγχου της περ. γ’ της παρ. 8 του άρθρου 21, απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου ορίζεται στο διπλάσιο του ως άνω προβλεπόμενου.

γ. ο έλεγχος της πληρότητας του αιτήματος ελέγχου, ο οποίος διενεργείται από τα όργανα που είναι επιφορτισμένα με αυτόν.

7. Μετά από την ολοκλήρωση του διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου συντάσσεται έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν).

8. Η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί έλεγχο πληρότητας της έκθεσης ελέγχου και των όρων της απόφασης υπαγωγής και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Αν η έκθεση ελέγχου είναι πλήρης, εισηγείται την έκδοση σχετικής απόφασης.

β. Αν διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σημασίας, οι οποίες αφορούν είτε στην έκθεση ελέγχου, είτε στην επένδυση, παραγγέλλει την προσκόμιση συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου.

γ. Αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις της έκθεσης ελέγχου, παραγγέλλει την εκ νέου διενέργεια ελέγχου από όργανο με διαφορετική σύνθεση, ή ενημερώνει τον φορέα της επένδυσης να υποβάλλει νέο αίτημα ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η καταβολή παραβό-λου όπως ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της περ. β της παρ. 6.

δ. Αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, μπορεί να εισηγηθεί τη λήψη ενεργειών, σύμφωνα με τα άρθρα 23, 25 και 28.

9. Δαπάνες ή άλλες πράξεις, οι οποίες διενεργούνται μετά από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να συνυπολογίζονται στην οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

10. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης των δηλωθέντων με την αίτηση ελέγχου στοιχείων από το όργανο ελέγχου, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 28. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, που συνοδεύουν την αίτηση ελέγχου, πραγματοποιείται από τα όργανα ελέγχου του άρθρου 120.

11. Αν, στο πλαίσιο πιστοποίησης της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) τουλάχιστον, όπως προβλέπεται στις περ. α’ και β’ της παρ. 3, έχουν καταβληθεί και προκαταβολές έργου για το επενδυτικό σχέδιο, αναγνωρίζεται και πιστοποιείται κόστος προκαταβολών μέχρι ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) ανά κατηγορία δαπανών στην ημεδαπή και μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) για τις αντίστοιχες δαπάνες που πραγματοποιούνται για την προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού από την αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ανωτέρω πιστοποιούμενων δαπανών για προκαταβολές δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

12. Οι δαπάνες για τις προκαταβολές πρέπει να αποδεικνύονται από επίσημα και νόμιμα παραστατικά, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, όπως προεμβάσματα, ανοίγματα πιστώσεων ή απλές αποδείξεις ή τιμολόγια, και να συνοδεύονται από συμφωνητικό παραγγελίας, με λεπτομερή περιγραφή των παραγγελθέντων ειδών και έργων.

Άρθρο 22

Τροποποιήσεις επενδυτικών σχεδίων

1. Η τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής είναι δυνατή μετά από αίτημα του φορέα της επένδυσης, το οποίο μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την υποβολή αιτήματος τελικού ελέγχου. Μετά την υποβολή αιτήματος τελικού ελέγχου και την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος έγκρισης μεταβολής στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου, τα οποία υποχρεούται να τηρεί ο φορέας έως τη λήξη του διαστήματος μακροχρόνιων υποχρεώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25.

2. Τα αιτήματα τροποποίησης ή έγκρισης μεταβολής στοιχείων της παρ. 1 υποβάλλονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ή μείωση της δυναμικότητας του επενδυτικού σχεδίου,

β. αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης,

γ. αλλαγή του τόπου εγκατάστασης,

δ. αλλαγή τρόπου χρηματοδότησης της επένδυσης, καθώς και αλλαγή του τρόπου απόκτησης των ενισχυόμενων δαπανών (συμβατική – χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)) σε περίπτωση που, για τις ενισχυόμενες δαπάνες, έχει εγκριθεί η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής χωρίς να επέλθει μεταβολή στη μορφή της ενίσχυσης,

ε. παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης, στ. αλλαγή άλλων όρων της απόφασης υπαγωγής, οι οποίοι μπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα στην απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος,

ζ. εκμίσθωση της ενισχυθείσας επένδυσης.

3. Τα αιτήματα της παρ. 2 υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) και γίνονται δεκτά, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της απόφασης προκήρυξης και της εγκριτικής απόφασης,

β. εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και να διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της,

γ. δεν διαφοροποιούνται κριτήρια επιλεξιμότητας και υπαγωγής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση προκήρυξης,

δ. δεν επέρχεται αύξηση του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, του συνολικού ποσού της ενίσχυσης, ούτε των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών,

ε. πληρούνται οι ειδικοί όροι για κάθε περίπτωση τροποποίησης ή μεταβολής στοιχείων, που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.

4. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις έγκρισης αιτημάτων τροποποίησης ή μεταβολής στοιχείων.

α) Αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου υποβάλλεται σε περίπτωση: (i) προσθήκης νέας κατηγορίας ενισχυόμενης δαπάνης ή/και (ii) ουσιωδών διαφοροποιήσεων επί του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ή/και (iii) μείωσης της δυναμικότητας του επενδυτικού σχεδίου μεγαλύτερης του 5% της εγκεκριμένης ή/και (v) μεταβολής των παγίων στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου σε περίπτωση διαφοροποίησης της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν (περ. 1.γ. του άρθρου 16 της παρούσας). Το αίτημα γίνεται αποδεκτό εφόσον πληρού-νται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 καθώς και οι παρακάτω όροι:

i. H μεταφορά επιλέξιμων δαπανών μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών εντός της ίδιας ομάδας δαπανών είναι δυνατή υπό τις προϋποθέσεις ότι η αύξηση του επιλέξιμου κόστους ανά κατηγορία δαπάνης δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου του εγκεκριμένου επιλέξιμου κόστους της αντίστοιχης ομάδας δαπανών και το 100% του εγκεκριμένου επιλέξιμου κόστους της κατηγορίας. Η τελευταία προϋπόθεση δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση προσθήκης νέας κατηγορίας δαπάνης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να επέρχεται αύξηση του εγκεκριμένου επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους της ομάδας δαπανών. Τυχόν υπερβάλλον κόστος δεν ενισχύεται.

ii. Δεν είναι δυνατή η μεταφορά δαπανών μεταξύ διαφορετικών ομάδων δαπανών των Άρθρων 6 και 7 της παρούσης ήτοι, α) δαπανών για περιφερειακές ενισχύσεις β) δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 18 Γ.Α.Κ.) γ) δαπανών για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, δ) δαπανών για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων ε) δαπανών για επαγγελματική κατάρτιση, στ) δαπανών για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στην απόφαση υπαγωγής και ζ) δαπανών για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜμΕ.

iii. Δεν επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιμέρους κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της παρούσας. Τυχόν υπερβάλλον κόστος αφαιρείται από το ενισχυ-όμενο, προκειμένου να πληρούνται τα εκάστοτε όρια.

iv. Δεν επέρχεται μείωση της δυναμικότητας μεγαλύτερη του 25% της εγκεκριμένης συνολικά και ανά παρα-γόμενο προϊόν, εκτός περιπτώσεων που επιβάλλονται από αλλαγές του θεσμικού πλαισίου αδειοδοτήσεων για την επένδυση που επήλθαν μετά την έκδοση της προκήρυξης του καθεστώτος, οπότε η απόφαση υπαγωγής τροποποιείται ανεξαρτήτως του ποσοστού μείωσης, με αιτιολογημένη κατά περίπτωση αναπροσαρμογή του κόστους της επένδυσης. Σε άλλη περίπτωση, το αίτημα τροποποίησης απορρίπτεται. Για μείωση της δυναμικότητας έως ποσοστού 5% της εγκεκριμένης, δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος τροποποίησης και το επενδυτικό σχέδιο δύναται να ολοκληρώνεται με αιτιολογημένη κατά περίπτωση αναπροσαρμογή ή όχι του κόστους της επένδυσης.

v. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς του καθώς και τεκμηρίωση του κόστους με πρωτότυπες προσφορές προμηθευτών ή συμβάσεις ανάθεσης, προκειμένου να εξεταστεί. Επιπλέον, συνοδεύεται από αναλυτική τεχνική περιγραφή, ενημερωτικά δελτία, αρχιτεκτονικά ή άλλα σχέδια, όπου κατά περίπτωση απαιτείται. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν (περίπτωση αρχικής επένδυσης 1.γ. του άρθρου 16 της παρούσας), ο φορέας θα πρέπει να συνυποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα υφιστάμενα κατά την αίτηση υπαγωγής πάγια στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης που θα χρησιμοποιηθούν εκ νέου στην επένδυση, δεν μεταβάλλονται λόγω της τροποποίησης. Σε διαφορετική περίπτωση, προκειμένου να τεκμηριώνεται ο χαρακτήρας αρχικής επένδυσης του σχεδίου και μετά την αιτούμενη τροποποίηση, πρέπει να υποβληθεί νέα κατάσταση των εν λόγω παγίων, συνοδευόμενη με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Α’ δικαιολογητικά (Κεφ. Γ. παρ. 8.ii, απόσπασμα του Μητρώου Παγίων με την αναπόσβεστη αξία τους κατά το χρόνο της αίτησης υπαγωγής).

vi. Για την εξέταση του αιτήματος δεν απαιτείται επανεξέταση της βαθμολογίας που έλαβε το επενδυτικό σχέδιο κατά την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης με την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου εδαφίου.

viii. Σε περίπτωση που το σύνολο ή τμήμα της επένδυσης υλοποιείται σε διατηρητέο κτίριο, τυχόν αίτημα τροποποίησης εξετάζεται υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζει να υλοποιείται σε διατηρητέο κτίριο.

β) Αιτήματα αλλαγής του φορέα της επένδυσης κατά την υλοποίηση, λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης, εξετάζονται και γίνονται αποδεκτά υπό τους εξής όρους, πλέον των γενικών προϋποθέσεων της παρ. 3:

i. Πρόθεση ολοκλήρωσης της επένδυσης από το νέο φορέα.

ii. Καθολική διαδοχή του φορέα από τον νέο, ως προς όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του ή, σε περίπτωση διάσπασης, κατ’ ελάχιστον ως προς αυτές που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής.

iii. Κατά την εξέταση του αιτήματος εξετάζονται επιπλέον, το μέγεθος του νέου φορέα και η σώρευση της ενίσχυσης με τυχόν άλλες ενισχύσεις, και εφόσον απαιτείται, μειώνεται το ποσοστό ή το ποσό ενίσχυσης προ-κειμένου να πληρούνται όλοι οι όροι νομιμότητας για το επενδυτικό σχέδιο.

iv. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά: α) επιστολή του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα για την αλλαγή, β) σε περίπτωση συγχώνευσης, Υπεύθυνση Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της συγχωνευόμενης ή απορροφώσας επιχείρησης, με την οποία δηλώνονται η πρόθεση ολοκλήρωσης της επένδυσης καθώς και τυχόν επενδυτικά σχέδια της επιχείρησης και των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων αυτής που έχουν υπαχθεί στον ν. 4887/2022, γ) σύντομο εταιρικό προφίλ της συγχωνευόμενης ή απορροφώσας επιχείρησης, δ) Δήλωση Μεγέθους για τις υπό συγχώνευση επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου και του φορέα της επένδυσης, συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης που προβλέπονται στο Παράρτημα Α, Κεφ. Γ. παρ. 7 της παρούσας, επίκαιρα κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος υπαγωγής, ε) τυχόν λοιπά δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση του σημείου iii ανωτέρω, εφόσον απαιτείται.

vi. Για την εξέταση του αιτήματος δεν απαιτείται επανεξέταση της βαθμολογίας που έλαβε το επενδυτικό σχέδιο κατά την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης.

Εφόσον το αίτημα αλλαγής φορέα υποβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, γίνεται αποδεκτό υπό τον όρο συνέχισης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο αντικείμενο, καθ’ όλο το διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή το αίτημα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των εδαφίων α, γ και ε της προηγούμενης παραγράφου και εκδίδεται απόφαση έγκρισης της μεταβολής.

γ) Αιτήματα αλλαγής τόπου εγκατάστασης, εξετάζονται και γίνονται αποδεκτά υπό τους εξής όρους, πλέον των γενικών προϋποθέσεων της παρ. 3:

i. Η επένδυση διατηρείται στην ίδια Περιφέρεια (NUTS 2) εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση και δεν επέρχεται μεταβολή του είδους και των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών

ii. Το αίτημα αλλαγής τόπου εγκατάστασης συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά: α) τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του αιτήματος, β) στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης, γ) δήλωση του φορέα.

iii. Αν η αλλαγή τόπου εγκατάστασης επισύρει ουσιώδεις διαφοροποιήσεις επί του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου, υποβάλλεται και αίτημα τροποποίησης φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β.

δ) Αιτήματα αλλαγής του τρόπου χρηματοδότησης του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, με ίδια κεφάλαια ή με εξωτερική χρηματοδότηση και του τρόπου απόκτησης των ενισχυόμενων δαπανών (συμβατική – χρηματοδοτική μίσθωση σε περίπτωση που, για τις ενισχυόμενες δαπάνες, έχει εγκριθεί η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, χωρίς να επέλθει μεταβολή στη μορφή της ενίσχυσης), εξετάζονται και γίνονται αποδεκτά υπό τους παρακάτω όρους, πλέον των γενικών προϋποθέσεων της παρ. 3:

i. Η αιτούμενη αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 14 της παρούσας προκήρυξης.

ii. Η μεταβολή στον τρόπο χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιφέρει μείωση της συνολικής βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου, κατά το χρόνο αξιολόγησης και υπαγωγής του, κάτω του ορίου που προσδιορίζεται από τη βαθμολογία του τελευταίου κατά σειρά επενδυτικού σχεδίου του οριστικού πίνακα κατάταξης στον οποίο είχε περιληφθεί το σχέδιο, εφόσον κατά την κατάρτιση του πίνακα είχε εξαντληθεί ο σχετικός προϋπολογισμός κονδυλίων. Σε περίπτωση μη εξάντλησης του προϋπολογισμού μετά και το τελευταίο σχέδιο του οριστικού πίνακα και επάρκειας του υπολει-πόμενου ποσού για την ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου, το όριο αποδεκτής μείωσης της βαθμολογίας είναι το ελάχιστο απαιτούμενο.

iii. Το αίτημα αλλαγής του τρόπου χρηματοδότησης της επένδυσης και του τρόπου απόκτησης των ενισχυ-όμενων δαπανών (συμβατική – χρηματοδοτική μίσθωση) σε περίπτωση που, για τις ενισχυόμενες δαπάνες, έχει εγκριθεί η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, χωρίς να επέλθει μεταβολή στη μορφή της ενίσχυσης, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά: α) επιστολή του φορέα για την αιτούμενη τροποποίηση, β) έγγραφα / στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με τον νέο τρόπο που αιτείται ο φορέας, όπως απαιτούνται για κάθε περίπτωση χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα προβλε-πόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης. Τα έγγραφα και στοιχεία θα πρέπει να είναι επίκαιρα ως προς το χρόνο υποβολής του αιτήματος τροποποίησης, ιδιαίτερα κατά την περίπτωση που ο φορέας αιτείται ως νέο τρόπο χρηματοδότησης, την κεφαλαιοποίηση ή την ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών, αυτά θα πρέπει να εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν από την υποβολή του αιτήματος τροποποίησης, βάσει των οποίων θα πρέπει να διαπιστώνεται και η πλήρωση των λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 14 της παρούσας, γ) επι-καιροποιημένη βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου με το νέο χρηματοδοτικό σχήμα (βάσει των πινάκων του υποδείγματος που είχανε υποβληθεί κατά την υπαγωγή οι οποίοι θα μεταβάλλονται μόνο ως προς τα νέα δεδομένα βάσει της αιτούμενης αλλαγής, προκειμένου να υπολογίζονται εκ νέου οι δείκτες ιδίων και διαθέσιμων κεφαλαίων και ο δείκτης ικανότητας αποπληρωμής το-κοχρεωλυσίων).

ε) Αιτήματα έγκρισης εκμίσθωσης της ενισχυθείσας επένδυσης, σύμφωνα με τα οριΖόμενα στην περ. γΖ’ του άρθρου 25, εξετάζονται και γίνονται αποδεκτά υπό τους εξής όρους, πλέον των γενικών προϋποθέσεων της παρ. 3:

i. Φερεγγυότητα του μισθωτή και συνέχιση της λειτουργίας της ενισχυόμενης επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο.

ii. Το αίτημα έγκρισης εκμίσθωσης συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) σχέδιο σύμβασης εκ-μίσθωσης της εγκατάστασης με αναφορά στη διάρκεια, μίσθωμα και λοιπούς όρους αυτής, β) επιστολή του νομίμου εκπροσώπου του μισθωτή ως προς την πρόθεση ή και τον προγραμματισμό λειτουργίας της ενισχυόμενης επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο, γ) εταιρικό προφίλ και αντίγραφο τελευταίου καταστατικού του μισθωτή, δ) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του μισθωτή.

Εφόσον τα ως άνω αιτήματα συνοδεύονται από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς τους, καθώς και τα απαιτού-μενα δικαιολογητικά, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να απαντήσει μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από την περιέλευση του αιτήματος σε αυτή. Αν η υπηρεσία αποδεχθεί το αίτημα τροποποίησης ολικά ή μερικά, εισηγείται σχετικά προς το όργανο που εξέδωσε κατά περίπτωση την απόφαση υπαγωγής, για την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής ή την έκδοση απόφασης έγκρισης της μεταβολής αντίστοιχα. Στην αντίθετη περίπτωση, εκδίδει αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον φορέα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν.). Νέο αίτημα του ίδιου φορέα για τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής με το ίδιο περιεχόμενο δεν εξετάζεται στην ουσία του και αρχειοθετείται.

5. α. Η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής μπορεί να διενεργηθεί και αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία, εφόσον διαπιστωθεί μεταβολή των όρων της απόφασης υπαγωγής στις περιπτώσεις αλλαγής επωνυμίας ή/και νομικής μορφής του φορέα της επένδυσης, οι οποίες διαπιστώνονται κατά τη διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων του φορέα σύμφωνα με τις παρ. γθ και δ του άρθρου 25 της παρούσας. Για την έκδοση τροποποιητικής απόφασης, κατά την γνωστοποίηση της μεταβολής συνυποβάλλεται υποχρεωτικά ισχύον καταστατικό της επιχείρησης και βεβαίωση της μεταβολής στο ΓΕΜΗ.

β) Εφόσον κατά τη γνωστοποίηση μεταβολής της εταιρικής σύνθεσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. γθ και δ του άρθρου 25 της παρούσης, προδήλως διαπιστώνεται ότι, λόγω αυτής ο φορέας έπαυσε να είναι πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση, ή επίκειται έκδοση διοικητικής πράξης καταβολής ενισχύσεων, η υπηρεσία προβαίνει αυτεπάγ-γελτα σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής.

6. Τα αιτήματα τροποποίησης που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα, δύναται να εξετάζονται κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης ή της πιστοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε (65%) της επένδυσης, σε όσες περιπτώσεις, κατ’ επιλογήν του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, αυτός υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, περί πλήρωσης όλων των νόμιμων προϋποθέσεων τροποποίησης της απόφασης, όπως ορίζονται στον ν. 4887/2022 και στην παρούσα προκήρυξη. Το παρόν εφαρμόζεται διαζευκτικά σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4.

7. Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να παραταθεί άπαξ έως δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. Ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού αιτήματος πριν από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται αρχικά στην απόφαση υπαγωγής,

β. υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής ή, ύστερα από έγκριση, παράτασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. α’, μπορεί, επίσης, να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης, με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μέσα στη νέα προθεσμία.

Αιτήματα παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας εξετάζονται και γίνονται αποδεκτά υπό τους όρους των γενικών προϋποθέσεων της παρ. 3. Το αίτημα παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας υποβάλλεται πριν από τη λήξη της αρχικά εγκεκριμένης ημερομηνίας ολοκλήρωσης και για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης, με την προϋπόθεση ότι θα τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου εντός της νέας προθεσμίας. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: α) επιστολή του φορέα στην οποία αναφέρονται αναλυτικά και με χρονική σειρά τα γεγονότα που επέβαλαν τη διακοπή ή την καθυστέρηση των εργασιών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, β) επίσημα έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης των ανωτέρω, γ) τεχνικό υπόμνημα για το υλοποιηθέν έργο και χρονοδιάγραμμα εργασιών για την ολοκλήρωση της επένδυσης ώστε να τεκμηριώνεται η δυνατότητα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου εντός της αιτούμενης προθεσμίας.

Το αίτημα παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) μέσα στην αρχική ή την παραταθείσα προθεσμία ολοκλήρωσης.

8. Για την υποβολή αιτημάτων τροποποιήσεων της παρ. 1 απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο 0,7 τοις χιλίοις (0,0007) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ.

Άρθρο 23

Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

1. O επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) σύμφωνα με το άρθρο 126 του ν. 4887/2022 για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.

Εάν ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν υποβάλει την αίτηση του πρώτου εδαφίου, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εντός της ως άνω προθεσμίας, η επένδυση θεωρείται ως μη ολοκληρωθείσα. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και ανακτώνται τα ποσά ενίσχυσης, τα οποία έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28.

2. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην απόφαση υπαγωγής προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης υπαγωγής. Η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης, από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την υποβολή της έκθεσης τελικού ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, εφόσον εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης και τεκμηριώνεται η λειτουργία της μονάδας, ιδίως με την πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών και με την έκδοση όλων των νομιμοποιητικών αδειών.

3. Με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καθορίζονται ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και το τελικό ποσό ενίσχυσης. Ως χρόνος ολοκλήρωσης νοείται ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και όχι ο χρόνος δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης.

4. Με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν μπορεί να επέλθει αύξηση του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, ούτε του συνολικού ποσού της ενίσχυσης, ούτε των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά έχουν οριστεί αρχικά στην απόφαση υπαγωγής. Σε περίπτωση όπου υφίστανται ήσσονος σημασίας διαφοροποιήσεις επί του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου το επενδυτικό σχέδιο δύναται να ολοκληρωθεί υπό την προϋπόθεση ότι η αύξηση του επιλέξιμου κόστους ανά κατηγορία δαπάνης δεν υπερβαίνει το 5% του εγκεκριμένου επιλέξιμου κόστους της εν λόγω κατηγορίας και εφόσον δεν επέρχεται αύξηση του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

6. Με την απόφαση προκήρυξης εξειδικεύονται περαιτέρω οι προϋποθέσεις ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.

7. Μετά από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος έγκρισης μεταβολής στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου, τα οποία υποχρεούται να τηρεί ο φορέας έως τη λήξη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25.

Άρθρο 24

Περιεχόμενο και καταβολή ενισχύσεων

Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας από τον δικαιούχο μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ, με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου, είτε σταδιακά και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περ. 1 έως 7. Ο προσδιορισμός των ποσών της δικαιούμενης ενίσχυσης ανά είδος ενίσχυσης γίνεται βάσει των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά έχουν οριστεί στην απόφαση υπαγωγής.

1. Φορολογική απαλλαγή

α. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου με την έκδοση απόφασης εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας με τους ακόλουθους περιορισμούς που ισχύουν σωρευτικά: αα. Η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει, κατ’ έτος, το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών.

Στην περίπτωση αυτή, εναπομείναν ποσό ενίσχυσης από προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ανωτέρω υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό δικαιούμενης ενίσχυσης.

αβ. Η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

β. Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για το τμήμα του εξοπλισμού του επενδυτικού σχεδίου, που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος ως ποσοστό επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους.

γ. Το κατ’ έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται σε ειδικό αποθεματικό και αντίστοιχο λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης, που σχηματίζεται από τον φόρο εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβλήθηκε λόγω της παρεχόμενης φορολογικής απαλλαγής.

2. Επιχορήγηση

α. Ποσό που ανέρχεται μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο με την υλοποίηση έργου συνολικού ύψους ίσου τουλάχιστον με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με βεβαίωση – δηλωτική πράξη περί της ορθότητάς τους από ορκωτό λογιστή. Η απόφαση της διοίκησης εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Το υπόλοιπο ποσό έως το πενήντα τοις εκατό (50%) ή το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης ή, σε περίπτωση μη εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, ποσό που ανέρχεται μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) ή το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης, μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ύστερα από αίτημά του και μετά από την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο, μέσω επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης, από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.

β. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ή το σύνολό της σε περίπτωση μη εφαρμογής της περ. α’, καταβάλλεται μετά από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

γ. Τα ποσά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών, προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.

δ. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της απαίτησης του ποσού της επιχορήγησης σε τραπεζικά ιδρύματα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης της απαίτησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου.

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

α. Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μπορεί να πραγματοποιείται μετά από την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της εγκατάστασης στη μονάδα του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού, σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά από την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ποσοστά ενισχύσεων και με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Είναι δυνατή η προεξόφληση των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) από τον φορέα της επένδυσης μόνο για τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της σύμβασης μίσθωσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

δ. Τα ποσά της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών, προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

α. Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης μπορεί να πραγματοποιείται μετά από την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της δημιουργίας των συνδεόμενων με το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας.

β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά από την εκάστοτε πληρωμή του μισθολογικού κόστους εκ μέρους του φορέα της επένδυσης, με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

5. Οι επιχορηγήσεις, οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και οι επιδοτήσεις του μισθολογικού κόστους που προβλέπονται στον παρόντα καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόμενη δαπάνη για κάθε οικονομικό έτος και προέρχονται από εθνικούς πόρους ή Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Ε.Δ.Ε.Τ.) ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

6. Τα ποσά της ληφθείσας επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και απαλλαγής από καταβολή φόρου εμφανίζονται σε φορολογική βάση σε λογαριασμό ειδικού αποθεματι-κού, σε λογιστική βάση ως υποχρέωση και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην περ. β’ του άρθρου 25, επιστρέφονται ή και ανακτώνται και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον ν. 4174/2013 (Α’ 170).

Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης μέρους ή του συνόλου του αποθεματικού μετά από την παρέλευση του ως άνω διαστήματος, προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στο φορολογικό έτος, κατά το οποίο έλαβε χώρα η διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αποθεματικού, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Άρθρο 25

Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων

Στα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) Οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στο παρόν καθεστώς, οφείλουν, πλέον όσων ορίζονται στο άρθρο 13, να τηρούν, από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα για επενδυτικά σχέδια των οποίων το επιλέξιμο κόστος δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών, που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής. Στις αποφάσεις προκήρυξης μπορεί να ορίζονται πρόσθετα λογιστικά βιβλία και άλλες υποχρεώσεις, που οφείλουν να τηρούν οι φορείς επενδυτικών σχεδίων με απλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, πριν από την υποβολή αίτησης υπαγωγής.

β) Το διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων μετά από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του ορίζεται στα έξι (6) έτη. Σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), το παραπάνω διάστημα παρατείνεται για όσα επιπλέον έτη διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης. Σε περιπτώσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, το παραπάνω διάστημα ορίζεται σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6.

γ) Οι φορείς, μετά από την υπαγωγή τους στον παρόντα και μέχρι τη λήξη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων, οφείλουν:

γα. Να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής. γβ. Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης.

γγ. Να μην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης.

γδ. Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της οικείας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

γε. Να μην μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έτυχαν ενίσχυσης, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα καινούρια, κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που να ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο φορέας υπέχει υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. δ’.

γστ. Να μην μεταβάλουν τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 και υπό τους όρους της διατήρησης της επένδυσης στην ίδια περιφέρεια, εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση, και της μη μεταβολής του είδους και του ποσοστού αυτής.

γζ. Να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενι-σχυθείσας επένδυσης μετά από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι τη λήξη τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της μεταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 22 και την παρ. 6 του άρθρου 23 και υπό τους όρους της φερεγγυότητας του μισθωτή και της συνέχισης της λειτουργίας της ενι-σχυόμενης επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο. Την ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής υπέχει ο εκμισθωτής. Η υποχρέωση προηγούμενης τροποποίησης ισχύει και στην περίπτωση εκμίσθωσης της επένδυσης πριν από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται και μετά από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

γη. Να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορρο-φηθούν από άλλη εταιρεία, ή αποσχίσουν κλάδο στον οποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση, χωρίς προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 και την παρ. 7 του άρθρου 23. Η έγκριση δίνεται υπό τους όρους της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή συνέχισης της λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο, καθώς και υπό τον όρο ανάληψης από τον νέο φορέα του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής.

γθ. Να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων τους, όπως επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή της εταιρικής τους σύνθεσης. Εάν διαπιστωθεί, κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης, ότι, λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση, επέρχεται οι συνέπειες για το είδος και το ποσό της ενίσχυσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9, 10 και 11.

γι. Να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση υπαγωγής και μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

για. Να αναρτούν στον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης πινακίδα που θα περιέχει την αναφορά της ένταξης της επένδυσης στο Ειδικό Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου.

γιβ. Να υποβάλλουν Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.), μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) στις οριζόμενες προθεσμίες υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, από το πρώτο έτος χρήσης της ωφέλειας και κάθε έτος μέχρι την εξάντληση του δικαιούμενου ποσού, ή μέχρι την παρέλευση των δεκαπέντε (15) ετών από τη θεμελίω-ση του δικαιώματος έναρξης χρήσης της ωφέλειας. Τα δηλωθέντα στη Δ.Φ.Α. στοιχεία διασταυρώνονται από την αρμόδια υπηρεσία με τα αντίστοιχα της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η υποχρέωση αυτή ισχύει αποκλειστικά για τους φορείς που κάνουν χρήση της φορολογικής απαλλαγής.

γιγ. Να διατηρούν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες, βάσει των οποίων έτυχαν ειδικής αντιμετώπισης στην αξιολόγηση και στις παρεχόμενες ενισχύσεις, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του Μέρους Β.

δ. Η γνωστοποίηση των μεταβολών των υποπερ. γε’ και γθ’ της περ. γ, με τα σχετικά δικαιολογητικά, πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) εντός διμήνου από τη συντέλεσή τους.

ε. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο παρόν, διατηρούν λεπτομερείς φακέλους με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης.

στ. Σε περίπτωση αιτημάτων τροποποίησης που υποβάλλονται μετά την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης, η προθεσμία εξέτασης αυτών ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.

ζ. Στην περίπτωση ένταξης επενδυτικών σχεδίων του παρόντος καθεστώτος σε καθεστώς συγχρηματοδότη-σης οι πρόσθετες υποχρεώσεις που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο για τις υπηρεσίες χορήγησης των ενισχύσεων και για τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων θα οριστούν με τροποποίηση του παρόντος. επενδυτικά σχέδια υπάγονται στο παρόν και εντάχθηκαν σε καθεστώς συγχρηματοδότησης.

Άρθρο 26

Παρακολούθηση τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων

1. Η παρακολούθηση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων διενεργείται ετησίως με την αποστολή στοιχείων από τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 3 του άρθρου 17, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση εκάστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης, βάσει της ημερομηνίας ολοκλήρωσης, και μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Τα στοιχεία υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) και αφορούν στα εξής:

α) Τεκμηρίωση της νόμιμης λειτουργίας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου,

β) πιστοποίηση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου,

γ) τεκμηρίωση της παραγωγικής λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης,

δ) τεκμηρίωση των θέσεων απασχόλησης, ε) τεκμηρίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, στ) ειδικότερα στοιχεία που ορίζονται με την απόφαση προκήρυξης.

Για τα επενδυτικά σχέδια ύψους άνω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, πλέον των ανωτέρω στοιχείων, υποβάλλεται έκθεση ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (Α’ 171), στην οποία πιστοποιείται η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων.

2. Ο έλεγχος των στοιχείων διενεργείται ετησίως σε τυχαίο δείγμα, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλουν στοιχεία, σύμφωνα με την περ. α’, βάσει καταλόγου που καταρτίζεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν). Ο κατάλογος μπορεί να τροποποιείται, προκειμένου να συμπεριληφθούν επενδυτικά σχέδια, για τα οποία προέκυψαν ενδείξεις για μη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους. Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διατηρούν λεπτομερείς φακέλους με όλες τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται, οι οποίοι φυλάσσονται επί 10 έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των πράξεων.

Άρθρο 27

Παράβολα

1. Κατά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο ένα τοις χιλίοις (0,001) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ.

2. Κατά τον έλεγχο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο ένα τοις χιλίοις (0,001) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ.

Ειδικώς κατά τον έλεγχο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο 0,5 τοις χιλίοις (0,0005) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ.

Σε περίπτωση υποβολής νέου αιτήματος ελέγχου της περ. γ’ της παρ. 8 του άρθρου 21, απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου ορίζεται στο διπλάσιο του ως άνω προβλεπόμενου.

3. Για την υποβολή αιτημάτων τροποποιήσεων της παρ. 1 του άρθρου 22 απαιτείται η καταβολή παραβό-λου, το οποίο ορίζεται στο 0,7 τοις χιλίοις (0,0007) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ.

Άρθρο 28

Ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής – Κυρώσεις

1. Σε περιπτώσεις παραβάσεων των υποπερ. γβ’, γγ’, γδ’, γε’, γστ’ και γι’ της περ. γ του άρθρου 25, ή εν γένει παραβάσεων των όρων συμβατότητας με τον Γ.Α.Κ., ανακαλείται από το αρμόδιο όργανο της παρ. 3 του άρθρου 17 η απόφαση υπαγωγής και ανακτάται, με τη διαδικασία είσπραξης δημόσιων εσόδων, το σύνολο της ενίσχυσης, προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

2. Στις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 25 μπορεί να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να ανακτηθεί η ενίσχυση, ή να παρακρατηθεί ή ανακτηθεί μέρος αυτής, προσαυξημένη κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή.

Όταν η επιχείρηση αξιοποιεί το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, επιβάλλεται ολική ή μερική απώλεια του φορολογικού οφέλους, ή καταβολή του συνόλου ή μέρους μη αποδοθέντος φόρου, προσαυξημένου κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από το κάθε έτος χρήσης της ωφέλειας.

3. Αν δεν τηρηθούν οι όροι υπαγωγής, όπως καθορίζονται στο παρόν καθεστώς επιστρέφεται το πρόσθετο ποσό ενίσχυσης, προσαυξημένο κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

4. Αν διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, ή ότι έχουν αποσιωπηθεί στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο παρόν καθεστώς, ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής:

α. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση και έχει δοθεί τμήμα της ενίσχυσης, η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και η χορηγηθείσα ενίσχυση επιστρέφεται,

β. εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

5. Οι συνέπειες των παρ. 1, 2 και 3 επέρχονται, εφόσον η διαπίστωση της παράβασης γίνει εντός δεκαετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας.

6. Σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. γιβ’ της περ. γ και στην περ. δ του άρθρου 25 επιβάλλεται στον φορέα πρόστιμο που μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0,5 τοις εκατό (0,5%) έως τρία τοις εκατό (3%) της ενίσχυσης, που έχει εγκριθεί, για κάθε έτος μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων, λαμβανομένων υπόψη των ειδικότερων περιστάσεων κάθε υπόθεσης. Σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση παραβίασης της ως άνω υποχρέωσης διατάσσεται αμέσως έλεγχος σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. β της παρ. 5 του άρθρου 21 και επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις του παρόντος.

7. Για την επέλευση των αποτελεσμάτων των παρ. 2 και 3 εκτιμώνται οι ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης και λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, κριτήρια, όπως ο χρόνος αθέτησης της υποχρέωσης, το ύψος του ποσοστού συμμετοχής στην εταιρική σύνθεση της εταιρείας, το μέγεθος της ενισχυθείσας επένδυσης που εκμισθώθηκε, το ύψος της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έχουν ενισχυθεί και μεταβιβάστηκαν, καθώς και ο βαθμός αναίρεσης της υλοποίησης και λειτουργίας της επένδυσης κατά τους όρους της υπαγωγής. Η επιβολή μερικής επιστροφής της εγκριθείσας ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0,5 τοις εκατό (0,5%) και τριάντα τοις εκατό (30%), βάσει των παραπάνω αναφερόμενων κριτηρίων.

8. Δεν ανακαλούνται οι αποφάσεις, ούτε επιβάλλονται κυρώσεις, όταν ο φορέας υποβάλει αίτηση τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, λόγω μεταβολών, οι οποίες οφείλονται σε έκδοση μεταγενέστερου νόμου ή απόφασης δημόσιας αρχής, και ο φορέας αναγκάστηκε να τροποποιήσει το επενδυτικό σχέδιο εξαιτίας της συμμόρφωσης με το πλαίσιο αυτό.

Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων του φακέλου τεκμηρίωσης της αίτησης υπαγωγής στο Καθεστώς Ενισχύσεων «Μεταποίηση -Εφοδιαστική Αλυσίδα» του ν.4887/2022.

Η Αίτηση Υπαγωγής και όλα τα στοιχεία, έγγραφα και δικαιολογητικά του οικείου ηλεκτρονικού φακέλου τεκμηρίωσης υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν.).

Α. Υποβολή Αίτησης Υπαγωγής

Για την υπαγωγή στις διατάξεις του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» υποβάλλεται Αίτηση Υπαγωγής ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν.), η οποία περιλαμβάνει:

o στοιχεία του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου, όπως προσδιορίζονται στις σχετικές οθόνες και τα υπό συμπλήρωση πεδία του ΠΣ-Αν..

o πραγματικές, σαφείς και ορισμένες προσφορές για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

o Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Υ.Δ.), βάσει του υποδείγματος που παρατίθεται στο Πρώτο Προσάρτημα του παρόντος. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα με ηλεκτρονική υπογραφή.

o αναλυτικά τεχνικοοικονομικά και λοιπά στοιχεία του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου όπως προσδιορίζονται στις σχετικές οθόνες και τα υπό συμπλήρωση πεδία του ΠΣ-Αν, συνοδευόμενα από έγγραφα και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Β. Υποβολή Ερωτηματολογίου με ψηφιακή υπογραφή και Έκθεσης Πιστοποίησης -Οριστική υποβολή αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο του ΠΣ-Αν (προσωρινή υποβολή) και ακολουθεί εκτύπωση του εντύπου «Ερωτηματολόγιο» (σε μορφή αρχείου pdf), το οποίο υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της επένδυσης.

Για τα επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, ο φορέας της επένδυσης αναθέτει την σύνταξη της έκθεσης Πιστοποίησης σε μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) ο οποίος συντάσσει τα απαιτούμενα πεδία της Έκθεσης Πιστοποίησης λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δικαιολογητικών της αίτησης υπαγωγής και ακολουθώντας τις οδηγίες του υποδείγματος του Παραρτήματος της Προκήρυξης και υπογράφει ψηφιακά το αρχείο της Έκθεσης Πιστοποίησης σε μορφή αρχείου pdf.

Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα αρχεία της «Αίτησης Ερωτηματολογίου», της «Έκθεσης Πιστοποίησης» (εφόσον το ύψος του επενδυτικού σχεδίου είναι άνω των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ) επισυνάπτονται στο ΠΣ-Αν και ακολουθεί η οριστική υποβολή της αίτησης από τον φορέα της επένδυσης.

Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης παρέχεται από το ΠΣ-Αν: α. κωδικός υποβολής και β. κωδικός επενδυτικού σχεδίου και γ. ημερομηνία και ώρα οριστικής υποβολής τα οποία αποτελούν. το στοιχείο θεμελίωσης της σειράς προτεραιότητας μέχρι την έκδοση της διοικητικής πράξης αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης.

Η αίτηση παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Υπηρεσία και λαμβάνει, υποχρεωτικά κατά τη σειρά προτεραιότητας της οριστικής υποβολής, αριθμό πρωτοκόλλου.

Γ. Στοιχεία και δικαιολογητικά της Αίτησης Υπαγωγής

1. Έκθεση πιστοποίησης

Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, το πρότυπο της οποίας αποτελεί παράρτημα της παρούσας προκήρυξης. Η έκθεση πιστοποίησης υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 117.

2. Οικονομοτεχνική μελέτη

Η οικονομοτεχνική μελέτη πρέπει να είναι αρχείο word που επισυνάπτεται στο Π.Σ.-Αν και να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

– Εισαγωγή:

Συνοπτική παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου (σύντομη περιγραφή αντικειμένου και χαρακτηριστικών επενδυτικού σχεδίου, τόπος εγκατάστασης, συνολικό κόστος, αναφορά της σκοπιμότητας και των στόχων της επιχείρησης από την υλοποίηση αυτού καθώς και τεκμηρίωση του χαρακτήρα αρχικής επένδυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5)

– Ενότητα Α: Στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου

α. Στοιχεία ίδρυσης φορέα: χρόνος ίδρυσης – σύντομο ιστορικό ανάπτυξης, καταστατικός σκοπός.

β. Εταιρική – Μετοχική Σύνθεση

Η εταιρική μετοχική σύνθεση θα πρέπει να αποτυπώνεται:

■ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής και

■ όπως θα είναι κατά τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

γ. Μετοχικό/ Εταιρικό / Συνεταιριστικό Κεφάλαιο (κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής).

δ. Στοιχεία μετόχων / εταίρων / μελών του φορέα: σύντομη παρουσίαση της δραστηριότητας των βασικών συμμετεχόντων στο φορέα καθώς και των προσώπων που ασκούν διοίκηση και κυρίαρχη επιρροή (κατά την αίτηση και κατά το χρόνο έναρξης εργασιών).

ε. Δραστηριότητα του φορέα: Σύντομη αναφορά στη δραστηριότητα που ασκεί ο φορέας και τυχόν σχόλια-παρατηρήσεις επί των απολογιστικών στοιχείων του Προσαρτήματος 1 της Οικονομοτεχνικής Μελέτης, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

στ. Μέγεθος φορέα επενδυτικού σχεδίου

Αναφορά στο μέγεθος του φορέα. Το μέγεθος του φορέα προσδιορίζεται σύμφωνα με τον ορισμό της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6πς Μαΐου 2003, με βάση την εταιρική σύνθεση που δηλώνεται ότι αυτός θα έχει κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, και όχι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Για το λόγο αυτό ο φορέας θα πρέπει να προσδιορίσει τυχόν συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με βάση την εταιρική σύνθεση όπως θα ισχύει κατά το χρόνο έναρξης εργασιών και να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αναφέρονται στο οικείο εδάφιο του παρόντος. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έχει προκύψει μετά από διαδικασία συγχώνευσης υφιστάμενων εταιριών, το μέγεθος προσδιορίζεται αθροιστικά βάσει των συνολικών οικονομικών στοιχείων και στοιχείων απασχόλησης των υπό συγχώνευση εταιρειών, για κάθε χρήση πριν τη συγχώνευση που περιλαμβάνεται εντός των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

– Ενότητα Β: Τεχνική περιγραφή επενδυτικού σχεδίου

α. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης δραστηριότητας, της παραγωγικής διαδικασίας και του χρησιμοποιούμενου πάγιου ενεργητικού (με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού).

β. Περιγραφή του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου και της παραγωγικής διαδικασίας αυτού.

Γενική παρουσίαση, στοιχεία οικοπέδου και κυριότητας αυτού, περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων, τρόπος κατασκευής, επιφάνειες και χρήσεις χώρων, περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας και τεχνική περιγραφή των βασικών εργασιών και εξοπλισμού κατά κατηγορία δαπανών (σε αντιστοιχία με τον Πίνακα Ανάλυσης Κόστους του του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν.)), με αναφορά σε επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (προσφορές, σχέδια).

Αναφορά έργων ή / και εγκαταστάσεων, νέων είτε ήδη υφιστάμενων που θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται και μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά.

Ανάλυση και τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας των δαπανών εντός και εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

– Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο ενισχύεται για το μισθολογικό κόστος απαιτείται να περιγράφεται το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου κατά τα ανωτέρω και να αναλύονται οι επιλέξιμες δαπάνες αυτού, καθώς επίσης να αναλύεται και να τεκμηριώνεται ο τρόπος υπολογισμού του εκτιμώμενου μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Δυναμικότητα – Ισχύς: Τεκμηρίωση της δυναμικότητας του επενδυτικού σχεδίου με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού (συσχετισμός με τεχνική περιγραφή ή / και προσφορές).

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, αναλύεται η υφιστάμενη δυναμικότητα αυτών (ονομαστική και πραγματική). Ειδικότερα:

Στην περίπτωση επενδυτικού σχεδίου της παραγράφου ί.γ του Άρθρου 16, (διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν):

Περιγραφή των στοιχείων ενεργητικού που θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται και μετά τη διαφοροποίηση της παραγωγής. Περιγραφή του υφιστάμενου πάγιου εξοπλισμού με σήμανση αυτού που θα χρησιμοποιηθεί και μετά την επένδυση με αναφορά και στο τμήμα (%) κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετήσουν τις δραστηριότητες του επενδυτικού σχεδίου και σε συμφωνία με το Μητρώο Παγίων που υποβάλλεται ως δικαιολογητικά .

Στην περίπτωση επενδυτικού σχεδίου της παραγράφου ί.δ του Άρθρου 16, (θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας):

Περιγραφή των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αναλυτική περιγραφή του υφιστάμενου πάγιου εξοπλισμού με σήμανση αυτού που συνδέεται με τη δραστηριότητα στην οποία αφορά η θεμελιώδης αλλαγή (σε συμφωνία με το απόσπασμα Μητρώου Παγίων που υποβάλλεται ως δικαιολογητικά).

– Ενότητα Γ: Στοιχεία απασχόλησης (υφιστάμενης και νέας)

Παρουσίαση των υφιστάμενων και νέων θέσεων απασχόλησης σε συσχετισμό με τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό Πίνακα Απασχόλησης του Προσαρτήματος 1 της Οικονομοτεχνικής Μελέτης και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Ειδικότερα:

α. Τεκμηρίωση του υπολογισμού των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου σε ΕΜΕ κατά τους 12 τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του καθεστώτος σε συμφωνία με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

β. Ανάλυση των δημιουργούμενων με το επενδυτικό σχέδιο νέων θέσεων απασχόλησης και τεκμηρίωση του υπολογισμού αυτών σε ΕΜΕ. Η ανάλυση των δημιουργούμενων με το επενδυτικό σχέδιο νέων θέσεων απασχόλησης πρέπει να συνδέεται με τη φύση και το μέγεθος της επένδυσης, και να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της επένδυσης. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο ενισχύεται με τη μορφή επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σαφής προσδιορισμός των ειδικοτήτων και της εκπαιδευτικής βαθμίδας των απασχολούμενων στις θέσεις των οποίων το μισθολογικό κόστος ενισχύεται.

– Ενότητα Δ: Κόστος επενδυτικού σχεδίου και πηγές χρηματοδότησης

α. Παρουσίαση συγκεντρωτικού πίνακα κόστους ανά κατηγορία δαπάνης, ομάδα δαπάνης και χαρακτηρισμό αυτής ως περιφερειακής ή μη, σε συμφωνία με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν.).

Ειδικά για την περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που αιτούνται επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, ο φορέας παρέχει επαρκή τεκμηρίωση για τον προϋπολογισμό κόστους μισθοδοσίας ανά δημιουργούμενη θέση απασχόλησης (ενδεικτικά, παράθεση στοιχείων αγοράς, στοιχεία μισθοδοσίας υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης, συμβάσεις κ.α.)

β. Παρουσίαση χρηματοδοτικού σχήματος, σε συμφωνία με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν.).

γ. Ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης.

Ιδιαίτερα αναλύονται:

■ ο τρόπος κάλυψης των ιδίων κεφαλαίων, σε συσχετισμό με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά,

■ οι εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης, με ειδική αναφορά στις περιπτώσεις που αυτές περιέχουν κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (π.χ. εγγυήσεις Δημοσίου, χαμηλότοκα δάνεια κ.λπ.).

– Ενότητα Ε: Προβλέψεις βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου

α. Ανάλυση των παραδοχών βιωσιμότητας και στοιχεία για την τεκμηρίωση αυτών (οικονομικά στοιχεία προηγούμενης λειτουργίας της επιχείρησης και του κλάδου, τεκμηρίωση της δυνατότητας διάθεσης των προϊόντων – υπηρεσιών του επενδυτικού σχεδίου στην ελληνική και ξένη αγορά κ.α.)

β. Τυχόν σχόλια-παρατηρήσεις επί των σχετικών πινάκων του Προσαρτήματος 1 της Οικονομοτεχνικής Μελέτης.

Η οικονομοτεχνική μελέτη συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα κάτωθι Προσαρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και συνυποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν.).

– Προσάρτημα 1 Οικονομοτεχνικής Μελέτης (αρχείο xls στο οποίο θα πρέπει να εμφανίζονται και οι συναρτήσεις υπολογισμού των τιμών)

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα βάσει υποδείγματος αναρτημένου στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόμου.

– Προσάρτημα 2 Οικονομοτεχνικής Μελέτης:

Σχέδια αποτύπωσης εγκαταστάσεων επενδυτικού σχεδίου: τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου, διάγραμμα κάλυψης, βασικά αρχιτεκτονικά σχέδια υφιστάμενων και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, και σχέδιο διάταξης υφιστάμενου και νέου μηχανολογικού εξοπλισμού (lay out).

Σε περίπτωση όπου στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται δαπάνες προς ενίσχυση που θα πραγματοποιηθούν επί κατασκευών που είχαν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν. 1337/1983 (Α’33) είτε του ν. 4178/2013 (Α’174) είτε του ν. 4495/2017 (Α’167) κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος υπαγωγής αναφορικά με τα αρχιτεκτονικά σχέδια υποβάλλονται:

1. Βεβαίωση οριστικής υπαγωγής συνοδευόμενη από την αντίστοιχη βεβαίωση μηχανικού

2. Σειρά σχεδίων που έχουν υποβληθεί στο σύστημα του ΥΠΕΚΑ για την υπαγωγή στο νόμο των αυθαιρέτων (υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον μηχανικό)

3. Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα σχέδια που έχουν προσκομισθεί είναι αυτά που έχουν υποβληθεί στο σύστημα του ΥΠΕΚΑ και συνοδεύουν την δήλωση για την υπαγωγή στον νόμο των αυθαιρέτων με αναφορά στον αριθμό της δήλωσης

3. Παράβολο υποβολής αίτησης υπαγωγής

Υποβάλλεται μέσω του ΠΣ-Αν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη (Άρθρο 27). Η εξόφληση του παράβολου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και να τεκμηριώνεται με την διαλειτουργικότητα του ΠΣ-Αν. Επισημαίνεται ότι το απαιτούμενο παράβολο υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και όχι επί του ενισχυόμενου τμήματος αυτού.

4. Στοιχεία τεκμηρίωσης της νόμιμης υπόστασης υφιστάμενων φορέων κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής:

i. Βεβαίωση καταχώρησης και μεταβολών του φορέα στο ΓΕΜΗ. Για τους φορείς της παρ. 1γ του Άρθρου 13 πιστοποιητικό καταχώρησης στο οικείο Μητρώο, όπως αυτό ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους (Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τις Κοιν.Σ.Επ, κλπ). Ως χρόνος ίδρυσης νοείται ο χρόνος ίδρυσης που αποτυπώνεται στο πιστοποιητικό καταχώρησης του φορέα στο οικείο μητρώο. Για επιχειρήσεις που προέρχονται από μετατροπή, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της αρχικής σύστασής τους.

ii. Ισχύον καταστατικό.

iii. Δήλωση μεταβολών από την αρμόδια ΔΟΥ ή Εκτύπωση «Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» από το myaade.gr όπου αναφέρονται οι κωδικοί δραστηριότητας του φορέα

iv. Στοιχεία πιστοποίησης της σύνθεσης του φορέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής (δεν αφορά εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά και προσωπικές εταιρείες):

Πρακτικά τελευταίας Γενικής Συνέλευσης Μετόχων / εταίρων / μελών του φορέα. Σε περίπτωση μεταβολής της μετοχικής / εταιρικής σύνθεσης, μετά την τελευταία Γ.Σ., απόσπασμα του βιβλίου Μετόχων ή Μελών, για τη μεταβολή, με υπογραφή του λογιστή.

ν. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.

Σε περίπτωση φορέα που έχει την έδρα του στο εξωτερικό και υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια, τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται για την αλλοδαπή εταιρεία-φορέα ενώ για το υποκατάστημα υποβάλλονται τα στοιχεία (i), (iii) και (ν) που έχουν εφαρμογή. Σε περίπτωση που στη χώρα εγκατάστασης της αλλοδαπής εταιρείας δεν εκδίδονται ίσης νομιμοποιητικής βαρύτητας δικαιολογητικά, υποβάλλεται βεβαίωση της οικείας προξενικής αρχής. Τα άνω έγγραφα φέρουν, εφ’ όσον προβλέπεται, τη σφραγίδα της Χάγης και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

5. Στοιχεία φερεγγυότητας υφιστάμενου φορέα.

i. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής

ii. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής

iii. Ενιαίο Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας περί μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου μηνός πριν την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση όπου στο Ενιαίο Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας δεν υπάρχει σχετική αναφορά περί μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση

Σε περίπτωση φορέα που έχει την έδρα του στο εξωτερικό και υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια, τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται για το υποκατάστημα ενώ για την αλλοδαπή εταιρεία-φορέα υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ίσης νομιμοποιητικής βαρύτητας.. Σε περίπτωση που στη χώρα εγκατάστασης της αλλοδαπής εταιρείας δεν εκδίδονται ίσης νομιμοποιητικής βαρύτητας δικαιολογητικά, υποβάλλεται βεβαίωση της οικείας προξενικής αρχής. Τα άνω έγγραφα φέρουν, εφ’ όσον προβλέπεται, τη σφραγίδα της Χάγης και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

6. Οικονομικά στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου, όπως τηρούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογιστικές διατάξεις.

i. Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων με τις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή, όταν η εταιρία επιλέγει ή υποχρεούται να ελέγχεται από νόμιμους ελεγκτές.

ii. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) του τελευταίου οικονομικού έτους, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων

iii. Έντυπο Ε3 των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων

iv. Οριστικό ισοζύγιο (τουλάχιστον 2θμιας ανάλυσης) της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, υπογεγραμμένα

ν. Ισοζύγιο (τουλάχιστον 2θμιας ανάλυσης) του προηγούμενου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

Σε περίπτωση όπου ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου αιτείται να λάβει βαθμολογία λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά μεγέθη της τέταρτης κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά (i έως και iii) αυτής.

Σε περίπτωση φορέα που έχει την έδρα του στο εξωτερικό και υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια, τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται για το υποκατάστημα ενώ για την αλλοδαπή εταιρεία – φορέα υποβάλλεται το στοιχείο i.

7. Στοιχεία τεκμηρίωσης του μεγέθους ως ΜΜΕ (υποβάλλεται μόνο για ΜΜΕ).

Υποβάλλεται:

Δήλωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σύμφωνα με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6πς Μαΐου 2003 και το Υπόδειγμα 2003/C 118/03, υπογεγραμμένη (ψηφιακά) από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. Η Δήλωση ΜΜΕ συμπληρώνεται με βάση τη μετοχική/εταιρική σύνθεση του φορέα κατά τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, όπως δηλώνεται στο αίτημα υπαγωγής.

Η Δήλωση συνοδεύεται από διάγραμμα συμμετοχών όπου απεικονίζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ο φορέας και οι επιχειρήσεις – μέτοχοι του φορέα, καθώς και οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες όλων των παραπάνω επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που φυσικά πρόσωπα (μέτοχοι-εταίροι ή ασκούντες διοίκηση στο φορέα ή σε κάποια από τις παραπάνω εταιρείες) συμμετέχουν ή ασκούν διοίκηση και σε άλλες πέραν των προαναφερθεισών επιχειρήσεων, αυτές πρέπει επίσης να απεικονίζονται στο παραπάνω διάγραμμα, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορη αγορά με το φορέα της επένδυσης. Το διάγραμμα συμμετοχών υποβάλλεται από όλους του φορείς επενδυτικών σχεδίων με σχετική αναφορά αν δεν υπάρχουν συμμετοχές κατά τα παραπάνω οριζόμενα.

Για κάθε συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση του φορέα κατά τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποβάλλονται:

– στοιχεία τεκμηρίωσης της μετοχικής-εταιρικής σύνθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3iv της παρούσας καθώς και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

– οικονομικές καταστάσεις των 3 τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων (για επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας) ή αντίστοιχα έντυπα Ε3 (για επιχειρήσεις με βιβλία Β’ κατηγορίας). Για επιχειρήσεις τα αποτελέσματα των οποίων ενοποιούνται στα αποτελέσματα ομίλου επιχειρήσεων, υποβάλλονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, με απόσπασμα του παραρτήματος τους όπου εμφανίζονται οι συμμετοχές.

– Υποβληθείσες ΑΠΔ των 3 τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, για το φορέα της επένδυσης και για κάθε συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρησή του συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας της επιχείρησης ή εναλλακτικά Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της κάθε επιχείρησης (του φορέα της επένδυσης και της κάθε συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης του) που δηλώνει τις θέσεις απασχόλησης της επιχείρησης εκφρασμένες σε ΕΜΕ για κάθε μία από τις 3 τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν την αίτηση υπαγωγής. Κάθε μία υπεύθυνη δήλωση ανά επιχείρηση θα συνοδεύεται είτε από αρχείο xls (Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης) για κάθε μία από τις 3 τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις της επιχείρησης πριν την αίτηση υπαγωγής, συμπληρωμένο με την ονομαστική κατάσταση των εργαζομένων της επιχείρησης (βάσει υποδείγματος αναρτημένου στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόμου), είτε από σχετική εκτυπωμένη αναφορά πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης που περιέχει τα στοιχεία του υποδείγματος.

Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έχει προκύψει μετά από διαδικασία συγχώνευσης υφιστάμενων εταιριών τα ανωτέρω δικαιολογητικά τεκμηρίωσης μεγέθους ΜΜΕ υποβάλλονται ξεχωριστά για καθεμία από τις υπό συγχώνευση εταιρείες.

8. Στοιχεία τεκμηρίωσης του χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.4887/22 (όταν δεν αφορά την δημιουργία νέας μονάδας).

i. Στις περιπτώσεις β, γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 16 (επέκταση δυναμικότητας, διαφοροποίηση παραγωγής, θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας): Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας. Σε περίπτωση που η άδεια περιλαμβάνει συμπληρωματικές εγκρίσεις που αποτελούν προϋπόθεση της ισχύος αυτής, υποβάλλονται οι σχετικές εγκρίσεις ή υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα, ότι πληρείται το σύνολο των προϋποθέσεων αυτών.

Σε περιπτώσεις επέκτασης, η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας ως αποτέλεσμα του επενδυτικού σχεδίου γίνεται αποδεκτή εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα πιστοποιείται από επίσημα στοιχεία (άδεια λειτουργίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δημόσιας αρχής με αναφορά στην παραγωγική δυναμικότητα) ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπονται, με Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού παραγωγής της μονάδας για τη δυναμικότητα αυτής.

ii. Στην περίπτωση γ της παρ. 1 του άρθρου 16 (διαφοροποίηση της παραγωγής) υποβάλλονται επιπλέον των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου:

Απόσπασμα του Μητρώου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της επιχείρησης υπογεγραμμένο από το λογιστή, το οποίο θα περιλαμβάνει την αναπόσβεστη αξία όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος πριν το αίτημα υπαγωγής, των στοιχείων ενεργητικού που θα χρησιμοποιηθούν εκ νέου για την παραγωγική λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου, σε πλήρη συμφωνία με την περιγραφή τους στην Ενότητα Β της οικονομοτεχνικής μελέτης.

iii. Στην περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4487/22 (θεμελιώδης αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας) και εφόσον ο φορέας της επένδυσης είναι μεγάλη επιχείρηση υποβάλλονται επιπλέον των δικαιολογητικών της περίπτωσης i ανωτέρω:

Αποσπάσματα των τριών τελευταίων ετών του Μητρώου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της εγκατάστασης που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί, υπογεγραμμένα από το λογιστή σε πλήρη συμφωνία με την περιγραφή τους στην Ενότητα Β της οικονομοτεχνικής μελέτης, τα οποία θα περιλαμβάνουν τις ετήσιες αποσβέσεις των στοιχείων αυτών.

Σε περίπτωση που στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με την δραστηριότητα αποσβέσεις για τα τρία τελευταία έτη, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.

9. Τεκμηρίωση επιλεξιμότητας δαπανών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της.

Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο εμπεριέχονται δαπάνες αγοράς μέρους των στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει υποβάλλονται (ανά περίπτωση όπου απαιτείται):

α. Βεβαιώσεις αρμόδιων αρχών ή και λοιπά στοιχεία από τα οποία να τεκμηριώνεται ότι η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής (ενδεικτικά, βεβαίωση ΓΕΜΗ ή δήλωση μεταβολών ΔΟΥ για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης ή τη θέση σε εκκαθάριση ή συγκεντρωτικές καταστάσεις μισθοδοσίας και λογαριασμοί καταναλώσεων, των τελευταίων περιόδων παραγωγικής και μη παραγωγικής λειτουργίας)

β. Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εκτιμητή μηχανικό ή από επίσημο φορέα (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος) στο οποίο θα αναφέρεται η εμπορική αξία των ακινήτων (κτίρια) αφαιρουμένης της αξίας του γηπέδου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί και θα βεβαιώνεται ότι η κατασκευή τους είναι σύμφωνη με την πολεοδομική και λοιπή νομοθεσία. Σε περίπτωση που τμήμα των κτιριακών εγκαταστάσεων έχει ρυθμιστεί με τον Ν.4495/2017 ή προγενέστερο νόμο, το πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαμβάνει επιμέρους εκτίμηση του κόστους αυτών.

γ. Έκθεση από πραγματογνώμονα Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή άλλου επίσημου φορέα για την εμπορική αξία και την κατάσταση του εξοπλισμού καθώς και την δυνατότητα επαναλειτουργίας του. Στην έκθεση θα βεβαιώνεται η παλαιότητα του εξοπλισμού με βάση την ημερομηνία κτήσης του όπως προκύπτει από το μητρώο παγίων της επιχείρησης.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία θα αναφέρονται:

– κρατικές ενισχύσεις που τυχόν έχει λάβει η επιχειρηματική μονάδα και αναλυτική περιγραφή των παγίων που έχουν ενισχυθεί.

– ότι ο πωλητής (ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν σχετίζεται με τον φορέα της επένδυσης, δηλαδή δεν κατέχει/ελέγχει την πλειοψηφία των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου και δεν ασκεί κυρίαρχη επιρροή στο φορέα της επένδυσης μέσω εταιριών ή μέσω ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού (π.χ. μέλη της ίδιας οικογένειας) εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται από έναν υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη ο οποίος δεν έχει συγγένεια μέχρι 3ου βαθμού με τον ιδιοκτήτη της μονάδας που έπαυσε τη λειτουργία της (σε περίπτωση νομικού προσώπου στη θέση του ιδιοκτήτη εννοούνται τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μερίδιο/μετοχές του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου) και η υπαλληλική σχέση να είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) ετών.

10. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας χρηματοδότησης του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το φορέα μέσω ιδίων κεφαλαίων.

Η τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου αναφέρεται στο συνολικό αιτηθέν ενισχυόμενο κόστος αυτού που προκύπτει μετά την εφαρμογή των ορίων και περιορισμών του νόμου 4887/2022 (π.χ. περιορισμοί άρθρου 6) και της οικείας απόφασης προκήρυξης καθεστώτος, αφού αφαιρεθεί το ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης εφόσον προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα.

10.1 Αύξηση κεφαλαίου με νέες εισφορές

Σε περίπτωση που σύνολο ή τμήμα των ιδίων κεφαλαίων πρόκειται να καλυφθεί με αύξηση κεφαλαίου του φορέα από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων / μελών, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, υποβάλλεται απόφαση Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) για την υποβολή αιτήματος υπαγωγής στο Ν.4887/2022 και τον τρόπο χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.

Επιπρόσθετα, υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i. Αν οι συμμετέχοντες στο φορέα είναι Φυσικά Πρόσωπα η δυνατότητα καταβολής του απαιτούμενου ποσού είναι δυνατό να τεκμηριώνεται με:

– τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών

των φυσικών προσώπων και τα μέσα διαθέσιμα υπόλοιπα του προηγούμενου μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής,

– βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους και η μέση αξία του προηγούμενου μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Οι βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρουν όλες την ίδια ημερομηνία διαθέσιμων υπολοίπων ή και αποτίμησης αξιών.

11. Σε περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης είναι συνεταιρισμός και εφόσον η συμμετοχή κάθε μέλους στην αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου για τους σκοπούς της επένδυσης, δεν υπερβαίνει τις 5.000 €, είναι δυνατό, αντί των παραπάνω δικαιολογητικών να υποβληθεί μόνο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

iii. Αν οι μέτοχοι-εταίροι του φορέα είναι Νομικά πρόσωπα υποβάλλονται για το καθένα: οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και οριστικό ισοζύγιο της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης για εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ’ Κατηγορίας (εκτός αν έχουν ήδη υποβληθεί με τη Δήλωση ΜΜΕ για τον υπολογισμό του μεγέθους, οπότε δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή) ή, για εταιρείες που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, καταρτισθείς προς τούτο ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και ισοζύγιο λογαριασμών του προηγούμενου μήνα υπογεγραμμένα από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η συμμετοχή του νομικού προσώπου στην αύξηση κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, δεν προέλθει από υφιστάμενα διαθέσιμα, αλλά απαιτείται για το σκοπό αυτό προηγούμενη αύξηση του κεφαλαίου από νέες εισφορές των μετόχων/εταίρων του, υποβάλλονται:

– απόφαση της Γ.Σ. της μετόχου ή του Δημοτικού Συμβουλίου (εφόσον ο φορέας της επένδυσης είναι δημοτική επιχείρηση), για τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου του φορέα για τους σκοπούς της επένδυσης.

– κατά περίπτωση (για φυσικό ή νομικό πρόσωπο), τα δικαιολογητικά των προηγούμενων εδαφίων.

iv. Σε περίπτωση επενδυτικών φορέων εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, αντί των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλεται η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

10.2 Αύξηση κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής

Σε περίπτωση που η αύξηση κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο έχει πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, υποβάλλονται:

■ Νομιμοποιητικά στοιχεία αύξησης και καταβολής του κεφαλαίου από τα οποία και να προκύπτει ότι αυτή πραγματοποιήθηκε για το σκοπό της επένδυσης. Αναλυτικότερα:

– Σε περίπτωση κεφαλαιουχικών εταιρειών: (1) Απόσπασμα απόφασης Γενικής

Συνέλευσης (Γ.Σ.) για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για το σκοπό της προτεινόμενης επένδυσης. (2) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ καταχώρησης της απόφασης αύξησης (3) Καταθετήρια του εισφερόμενου ποσού από τους μετόχους όπου θα αναγράφεται η αιτιολογία καταβολής (4) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ της πιστοποίησης καταβολής της αύξησης ή αντίγραφο της σχετικής καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.

– Σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών: Πράξη τροποποίησης καταστατικού, κατατεθειμένη στο ΓΕΜΗ και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ της εν λόγω καταχώρησης, αναφορικά με την πραγματοποιηθείσα αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, όπου θα αναγράφεται ο σκοπός της.

■ Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του κεφαλαίου της αύξησης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής (βεβαίωση μέσου υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού του τελευταίου μηνός καθώς και πρόσφατο απόσπασμα ισοζυγίου στο οποίο εμφανίζονται τα υπόλοιπα των εν λόγω λογαριασμών για επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ Κατηγορίας).

Σημειώνεται ότι ως χρόνος της αύξησης θεωρείται: α) για τις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση πιστοποίησης της καταβολής: η ημερομηνία ανακοίνωσης από το Γ.Ε.Μ.Η (ή το οικείο μητρώο) της καταχώρησης πιστοποίησης της καταβολής του ποσού της αύξησης β) για τις λοιπές επιχειρήσεις: η ημερομηνία ανακοίνωσης από το Γ.Ε.Μ.Η (ή το οικείο μητρώο) της καταχώρησης της τροποποίησης του καταστατικού.

10.3 Κεφαλαιοποίηση ή ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών ή κερδών εις νέον

Σε περίπτωση που σύνολο ή τμήμα των ιδίων κεφαλαίων πρόκειται να καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση ή ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών ή κερδών εις νέον:

■ Για υφιστάμενες εταιρείες με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Γ κατηγορίας), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καλύπτονται από τα Οικονομικά στοιχεία του φορέα που υποβάλλονται σύμφωνα με το εδάφιο 6 της παρούσας (Οικονομικά στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου, όπως τηρούνται κατά περίπτωση).

■ Για υφιστάμενες εταιρείες με απλογραφικό σύστημα (βιβλία Β κατηγορίας), αυτός ο τρόπος κάλυψης ιδίων κεφαλαίων δεν γίνεται αποδεκτός.

Για την τεκμηρίωση του τρόπου σχηματισμού των φορολογηθέντων αποθεματικών (από πραγματοποιηθέντα έσοδα του φορέα) και της δυνατότητας διάθεσης τους για τον σκοπό της επένδυσης, υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά για τις χρήσεις στις οποίες σχηματίστηκαν:

• Ισοζύγιο των λογαριασμών: ΕΛΠ:46 (Αποθεματικά νόμων) και 48 (Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά). Σε περίπτωση που οι χρήσεις αναφέρονται σε ΕΓΛΣ: 41.03, 41.04, 41.05.

• Ισολογισμό για τις σχετικές χρήσεις σχηματισμού τους.

• Το προσάρτημα του παραπάνω ισολογισμού, το οποίο στο στοιχείο (12) «Στοιχεία Καθαρής Θέσης», υποχρεωτικά πρέπει να έχει ανάλυση κάθε αποθεματικού, με σύντομη περιγραφή του σκοπού του και της κίνησης που παρουσίασε στην περίοδο (Μόνο για μικρές, μεσαίες, μεγάλες – όχι για πολύ μικρές βάσει κριτηρίων ΕΛΠ). Ο αριθμός (12) και η περιγραφή «Στοιχεία Καθαρής Θέσης» στο προσάρτημα είναι ενδεικτικός και μπορεί να διαφέρει αριθμητικά ή λεκτικά, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε οντότητας. Ωστόσο, σίγουρα θα υπάρχει σχετική αναφορά καθώς είναι υποχρέωση του Άρθρου 29 του Ν.4308/14.

• Κατάσταση Μεταβολών καθαρής θέσης, όπου φαίνονται αναλυτικά το αρχικό-τελικό υπόλοιπο και οι μεταβολές στην κάθε χρήση των αποθεματικών (Μόνο για Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις βάσει κριτηρίων ΕΛΠ).

• Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των φορέων για τα έτη στα οποία σχηματίστηκαν αποθεματικά από την διανομή κερδών.

11. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας χρηματοδότησης του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το φορέα με εξωτερική χρηματοδότηση.

Η τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου αναφέρεται στο συνολικό αιτηθέν ενισχυόμενο κόστος που προκύπτει μετά την εφαρμογή των ορίων και περιορισμών του νόμου 4887/22 (π.χ. περιορισμοί άρθρου 6) και της οικείας απόφασης προκήρυξης καθεστώτος.

Η δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με τη λήψη δανείου, τεκμηριώνεται με την υποβολή ενός εκ των παρακάτω δικαιολογητικών:

i. Προέγκριση χορήγησης δανείου από Τράπεζα ή άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό, στην οποία αναφέρονται το ύψος, ο σκοπός, η διάρκεια, το επιτόκιο, η περίοδος χάριτος, οι εξασφαλίσεις για την χορήγηση του δανείου. Στην επιστολή έγκρισης δανείου αναφέρονται σαφώς το αντικείμενο, ο τόπος και το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου.

Η υποβολή της προέγκρισης δύναται να πραγματοποιείται το αργότερο 45 ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων της οικείας προκήρυξης. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της επένδυσης περί προσκόμισης της εγκριτικής πράξης του δανείου (προέγκριση) εντός 45 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Στην Υπεύθυνη Δήλωση αναγράφεται το αιτούμενο ποσό του δανείου.

Σε περίπτωση χορήγησης δανείου από fund υποβάλλονται τα εξής:

α) απόφαση της επενδυτικής επιτροπής του fund για τη χορήγηση δανείου χρηματοδότησης της επένδυσης

β) βεβαίωση καταχώρησης του fund από την αρμόδια Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στην περίπτωση που στις εξασφαλίσεις του δανείου εμπεριέχεται ενεχυρίαση μετρητών και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου αιτείται τη χρηματοδότηση τμήματος του επενδυτικού σχεδίου και με ίδια κεφάλαια, προκειμένου να αποδεικνύεται η επάρκεια των τελευταίων, αυτά θα πρέπει να υπερβαίνουν το απαιτούμενο ποσό τουλάχιστον κατά το ποσό της ενεχυρίασης.

ii. Σε περίπτωση χρήσης ομολογιακού δανείου, Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου

της Α.Ε. (Δ.Σ. ή Γ.Σ.) για την έκδοση ομολογιακού δανείου και βεβαίωση γνωστοποίησής της στο ΓΕΜΗ. Στην απόφαση αναφέρεται ο σκοπός, το είδος, το ύψος, οι

εξουσιοδοτήσεις και λοιποί όροι του δανείου.

iii. Στην περίπτωση προσκόμισης της έγκρισης του δανείου σε χρόνο μεταγενέστερο της αίτησης για την ανάλυση της βιωσιμότητας και τον υπολογισμό του δείκτη Ικανότητας Αποπληρωμής Τοκοχρεωλυσίων, θα θεωρηθεί ότι ο φορέας λαμβάνει δάνειο συγκεκριμένης διάρκειας και επιτοκίου, τα οποία ορίζονται στο σχετικό πίνακα του Προσαρτήματος της Οικονομοτεχνικής Μελέτης (Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα).

12. Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης.

Υποβάλλονται:

i. οι υποβληθείσες ΑΠΔ για τους τελευταίους 12 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας της επιχείρησης ή εναλλακτικά Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα της επένδυσης ψηφιακά υπογεγραμμένη που δηλώνει τις θέσεις απασχόλησης της επιχείρησης εκφρασμένες σε ΕΜΕ για τους τελευταίους 12 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής

ii. αρχείο xls (Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης) με την ονομαστική κατάσταση των εργαζομένων για το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την αίτηση υπαγωγής (βάσει υποδείγματος αναρτημένου στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόμου), ή σχετική εκτυπωμένη αναφορά πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης που περιέχει τα στοιχεία του υποδείγματος

iii. Στην περίπτωση που ο φορέας λαμβάνει βαθμολογία για την αύξηση της απασχόλησης με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό (ποσοστό % πτυχιούχων (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ) καθώς και των πτυχιούχων μέσων επαγγελματικών σχολών (ΙΕΚ, ΔΙΕΚ κλπ) στις νέες θέσεις εργασίας), υποβάλλεται με συμπληρωματικό έγγραφο ονομαστική κατάσταση των απασχολούμενων πτυχιούχων (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ) και μέσων επαγγελματικών σχολών (ΙΕΚ, ΔΙΕΚ κλπ) εφόσον δεν επισημαίνονται στο παραπάνω αρχείο xls ή δεν προκύπτει από τις υποβληθείσες καταστάσεις μισθοδοσίας.

13. Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε – ιδιόκτητο ή σε μισθωμένο χώρο (γήπεδο ή ακίνητο).

i. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ιδιόκτητο χώρο, υποβάλλονται τίτλος κυριότητας και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

ii. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε μη ιδιόκτητο χώρο, υποβάλλεται σύμβαση μίσθωσης με αντίστοιχη εγγραφή δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ. Σε άλλη περίπτωση, δήλωση ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα) για την πρόθεση πώλησης ή μίσθωσης για το σκοπό της επένδυσης, στην οποία θα αναφέρονται και οι όροι αυτής (κόστος, διάρκεια, κα). Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες ανέγερσης, ή επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων, θα πρέπει στους όρους της μίσθωσης να τεκμηριώνεται διάρκεια κατ’ ελάχιστον τεσσάρων ετών μετά από την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

iii. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.), όπου ο φορέας απαιτεί αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων σύμφωνα με την παο. 2 βα του άρθρου 10 της οικείας προκήρυξης, επιπρόσθετα των ανωτέρω (i ή ii) υποβάλλονται:

α) βεβαίωση νόμιμης υπόστασης και λειτουργίας του ειδικού φορέα υποδοχής

β) Σαφής αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση του Προσαρτήματος της παρούσης ότι εντός του χώρου υποδοχής δεν ασκείτο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής ίδια ή παρεμφερής (ίδιο τετραψήφιο ΚΑΔ) οικονομική δραστηριότητα από τον φορέα.

14. Έγκριση χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

Υποβάλλονται :

i. Έγκριση χρηματοδοτικής μίσθωσης στην οποία αναφέρονται το είδος και το κόστος του εξοπλισμού, η διάρκεια της μίσθωσης, το επιτόκιο, οι όροι για την απόκτηση της κυριότητας του εξοπλισμού με τη λήξη της μίσθωσης και λοιποί όροι.

15. Στοιχεία τεκμηρίωσης για την αξιοποίηση διατηρητέου κτιρίου ή επαναλειτουργίας βιομηχανικής μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της

15.1 Αξιοποίηση διατηρητέου κτιρίου:

ΦΕΚ δημοσίευσης της πράξης χαρακτηρισμού διατηρητέου κτιρίου.

15.2 Επαναλειτουργία βιομηχανικής μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής:

15.2.1. Βεβαιώσεις αρμόδιων αρχών ή και λοιπά στοιχεία από τα οποία να τεκμηριώνεται ότι η βιομηχανική εγκατάσταση έχει κλείσει δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής (ενδεικτικά, βεβαίωση ΓΕΜΗ ή δήλωση μεταβολών ΔΟΥ για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης ή τη θέση σε εκκαθάριση ή συγκεντρωτικές καταστάσεις μισθοδοσίας και λογαριασμοί καταναλώσεων, των τελευταίων περιόδων παραγωγικής και μη παραγωγικής λειτουργίας)

15.2.2. Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εκτιμητή μηχανικό ή από επίσημο φορέα (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος) στο οποίο θα αναφέρεται η εμπορική αξία των ακινήτων (κτίρια) αφαιρουμένης της αξίας του γηπέδου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί και θα βεβαιώνεται ότι η κατασκευή τους είναι σύμφωνη με την πολεοδομική και λοιπή νομοθεσία. Σε περίπτωση που τμήμα των κτιριακών εγκαταστάσεων έχει ρυθμιστεί με τον Ν.4495/2017 ή προγενέστερο νόμο, το πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαμβάνει επιμέρους εκτίμηση του κόστους αυτών.

15.2.3. Έκθεση από πραγματογνώμονα Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή άλλου επίσημου

φορέα για την εμπορική αξία και την κατάσταση του εξοπλισμού καθώς και την δυνατότητα επαναλειτουργίας του. Στην έκθεση θα βεβαιώνεται η παλαιότητα του εξοπλισμού με βάση την ημερομηνία κτήσης του όπως προκύπτει από το μητρώο παγίων της επιχείρησης.

16. Πρόσθετα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Βαθμολογίας

16.1. Δεικτών ωριμότητας επενδυτικού σχεδίου

i. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την νέα επένδυση (π.χ. ΑΕΠΟ, ΠΠΔ, κ.λ.π.)

ii. Έγκριση όρων δόμησης για την νέα επένδυση

iii. Άδεια Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την νέα επένδυση

iv. Άδεια εγκατάστασης για την νέα επένδυση

ν. Βεβαίωση νόμιμης υπόστασης και λειτουργίας του ειδικού φορέα υποδοχής (εφόσον δεν έχει υποβληθεί με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 13 περίπτωση iii Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε – ιδιόκτητο ή σε μισθωμένο χώρο (γήπεδο ή ακίνητο))

16.2. Δεικτών αξιολόγησης φορέα επενδυτικού σχεδίου

Σε περίπτωση νεοσύστατου φορέα, υποβάλλονται:

i. Υπεύθυνες δηλώσεις των μετόχων/εταίρων του φορέα (που υπογράφονται ψηφιακά από τους εταίρους (φυσικά πρόσωπα) ή από τους νόμιμους εκπροσώπους (νομικά πρόσωπα)) όπου δηλώνουν σε ποιές επιχειρήσεις συμμετέχουν, το ποσοστό συμμετοχής τους και την κατηγορία Βιβλίων των επιχειρήσεων αυτών. (Σε περίπτωση μη ύπαρξης συμμετοχών υποβάλλεται Υ/Δ με σχετική επισήμανση).

ii. Για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν οι μέτοχοι/εταίροι του φορέα με ποσοστό 25% και άνω υποβάλλονται οι οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης (Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα υποβάλλεται συνοπτικός πίνακας οικονομικών στοιχείων από τα στοιχεία του οποίου προκύπτει η βαθμολογία των σχετικών κριτηρίων (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Προσαρτήματος του Παρατήματος Γ) ο οποίος υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και τον λογιστή της επιχείρησης,

16.3. Στοιχεία τεκμηρίωσης υφιστάμενων δανείων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για τον υπολογισμό του σχετικού Δείκτη (Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων δανείων μετά την επένδυση)

Για τα υφιστάμενα δάνεια του φορέα, υποβάλλεται επίκαιρη επιστολή του φορέα χορήγησης κάθε δανείου, για τις μελλοντικές τοκοχρεωλυτικές δόσεις μέχρι την αποπληρωμή τους.

Για τις υφιστάμενες μισθώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης υποβάλλεται επίκαιρη επιστολή του φορέα χορήγησης στην οποία αναφέρονται τα μελλοντικά μισθώματα (με ανάλυση τοκοχρεολυσίου)

17. Στοιχεία τεκμηρίωσης χαρακτήρα κινήτρου

Για υφιστάμενους φορείς με βιβλία Γ’ κατηγορίας (βάσει ΕΓΛΣ), υποβάλλεται ανάλυση του λογαριασμού λογιστικής 15 «Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση» για τα υποβληθέντα ισοζύγια α) του οριστικού της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και β) του ισοζυγίου του προηγούμενου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Σε περίπτωση που εμφανίζονται χρεωστικά υπόλοιπα, υποβάλλεται αναλυτική περιγραφή των δαπανών και των έργων στα οποίες αφορούν και σχετική τεκμηρίωση (π.χ. παραστατικά δαπανών, δελτία αποστολής, συμβάσεις έργου, κ.α) προκειμένου να τεκμηριώνεται ότι δεν υπάρχει έναρξη εργασιών του υπό εξέταση επενδυτικού σχεδίου πριν την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής.

18. Στοιχεία τεκμηρίωσης δαπανών εκτός περιφερειακού χαρακτήρα

18.1. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

Υποβάλλεται Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εκτιμητή μηχανικό ή από επίσημο φορέα (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος) στο οποίο θα αναφέρεται η εμπορική αξία του γηπέδου πριν και μετά την αποκάσταση/υλοποίηση της επένδυσης.

18.2 Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

Υποβάλλεται τεκμηρίωση με αντιπαράδειγμα για τον υπολογισμό των πρόσθετων επενδυτικών δαπανών που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί η επένδυση σε καλύτερες ή αποδοτικότερες δραστηριότητες ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης σε σύγκριση με μία συμβατική μονάδα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης ιδίας δυναμικότητας που θα κατασκευαζόταν ελλείψει της ενίσχυσης

Προσάρτημα Παραρτήματος A

Υπεύθυνη Δήλωση

Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 για το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας

«…………………………» ή δηλώνω ότι:

1. Τα αναγραφόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση υποβολής καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και αρχεία που περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό φάκελο της πρότασης είναι, ακριβή και αληθή.

2. (Ανώτατο ποσό χορηγούμενης ενίσχυσης, άρθρο 12)

Έχω λάβει γνώση ότι

α. το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000.000 (για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις) ή των 3.000.000 για τα κεφαλαιακά κίνητρα (επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης) ή των 5.000.000 ευρώ φορολογική απαλλαγή για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

β. το συνολικό ποσό των 20.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και,

γ. το συνολικό ποσό των 30.000.000 για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του Γ.Α.Κ.

Σημείωση.

Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στο παρόν και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου του. Ως ποσό ενίσχυσης, ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, λαμβάνεται υπόψη το εγκριθέν με την απόφαση υπαγωγής.

Τα ανώτατα όρια της περ. β και γ προσαυξάνονται κατά 50% στις περιπτώσεις που η ενίσχυση δίδεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

3. (Σώρευση ενισχύσεων, άρθρο 4 παρ. 1., άρθρο 17 παρ. 7)

α. O φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει υποβάλει και δεν προτίθεται να υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων του νόμου 4887/2022, ή άλλων καθεστώτων ενίσχυσης για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες με αυτές που προτείνονται προς ενίσχυση στο παρόν.

β. Το παρόν επενδυτικό σχέδιο (σύνολο ή τμήμα) δεν έχει υπαχθεί στο ίδιο ή σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων του νόμων 4887/2022 ή προγενέστερων αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενίσχυσης.

Σημείωση. Εξαιρείται η υποβολή ή η υπαγωγή σε καθεστώς ενίσχυσης «ήσσονος σημασίας» (de minimis) ή η δανειοδότηση του με δάνεια που ενέχουν στοιχεία κρατικής στήριξης, όπως του Ταμείου Ανάκαμψης, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κ.λπ.

Στην περίπτωση αυτή οι ενισχύσεις του παρόντος και οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει άλλων καθεστώτων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν σωρευθούν δεν οδηγούν σε υπέρβαση της έντασης της ενίσχυσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 4 του νόμου 4887/2022 ή των ποσών της ενίσχυσης που ορίζονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Γ.Α.Κ.), στους Κανονισμούς «ήσσονος σημασίας» (de minimis) ή στην οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ενδεικτικά αναφέρεται :

Πρόγραμμα, καθεστώς ενίσχυσης, Δάνειο που ενέχει στοιχεία κρατικής στήριξης…..

Είδος και κόστος δαπανών που ενισχύονται από το Πρόγραμμα…..

Ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης (ποσοστό ενίσχυσης)……

γ. (Σώρευση – ενιαίο σχέδιο, άρθρο 4 παρ. 4, άρθρο 10 παρ. 5 περ. δ).

Η ημερομηνία έναρξης του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου θα είναι μεταγενέστερη των τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης οποιοσδήποτε άλλης ενισχυόμενης αρχικής επένδυσης του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου, περιλαμβανομένων και των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων) στην ίδια περιφέρεια (NUTS 3) του Κανονισμού (ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 154) ανεξαρτήτως καθεστώτος ενίσχυσης. Σε διαφορετική περίπτωση γνωρίζω ότι τα επενδυτικά σχέδια θεωρούνται ως ένα ενιαίο σχέδιο και σε περίπτωση που αθροιστικά το επιλέξιμο κόστος τους υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000 €) θα γίνει εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Ν. 4887/2022. Για το λόγο αυτό παραθέτω τα κάτωθι στοιχεία των υπολοίπων επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στον ανωτέρω περιορισμό της τριετίας:

Ενδεικτικά αναφέρονται για κάθε επενδυτικό σχέδιο:

– Περιοχή υλοποίησης κατά NUTS 3

– Επωνυμία και ΑΦΜ επιχείρησης

– Ap. φακέλου επενδυτικού σχεδίου

– Αρ πρωτ/λου και ημ/νία Αίτησης Υπαγωγής

– Αρ πρωτ/λου και ημ/νία Απ. Υπαγωγής/Ένταξης σε Καθεστώς

– Ημερομηνία έναρξης εργασιών:

– αρ πρωτ/λου και ημ/νία Απ. Ολοκλήρωσης:

– Συνολικό επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου και συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο (βάσει είτε της υποβληθείσας αίτησης υπαγωγής, είτε της τελευταίας τροποποιημένης απόφασης υπαγωγής είτε της δημοσιευμένης απόφασης ολοκλήρωσης (παρατίθενται τα στοιχεία ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το επενδυτικό σχέδιο).

Υποβάλλω τα ανωτέρω στοιχεία για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις υπαγωγής, για λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και των συνεργαζόμενων ή/και συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων στις παρεχόμενες ενισχύσεις προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου

4. (Χαρακτήρας κινήτρου – Έναρξη Εργασιών. άρθρο 4 παρ. 2)

Δεν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της προκήρυξης.

Σημείωση. Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών η επενδυτική πρόταση δεν μπορεί να υποβληθεί ή εφόσον διαπιστωθεί μεταγενέστερα επιβάλλεται η κύρωση της ανάκλησης και της επιστροφής της ενίσχυσης.

5. (Αρχή deggendorf, άρθρο 4 παρ. 3, άρθρο 13 παρ. 2 περ. α)

Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί ή εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά.

Σημείωση. Στην περίπτωση που έχει λάβει και συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις η επενδυτική πρόταση δεν μπορεί να υποβληθεί ή εφόσον διαπιστωθεί μεταγενέστερα επιβάλλεται η κύρωση της ανάκλησης και της επιστροφής της ενίσχυσης.

6. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου:

– δεν είναι προβληματική επιχείρηση (άρθρο 13 παρ. 2 περ. β), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 18 του άρθρου 2 ΓΑΚ,

– δεν έχει προβεί σε μετεγκατάσταση (άρθρο 13 παρ. 2 περ. γ) όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 61α του τροποποιημένου Γ.Α.Κ. με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017 (άρθρο 6, παρ.3.β της παρούσας προκήρυξης)- στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, κατά τη διετία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και δεν θα το πράξει εντός περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση

– δεν πραγματοποιεί το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών (άρθρο 13 παρ. 2 περ. δ).

– (α) δεν έχει ανατεθεί στο φορέα η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, (β) δεν έχει ανατεθεί στο φορέα από το κράτος αποκλειστικά η προσφορά υπηρεσιών και (γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία του φορέα με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21 της προκήρυξης (μόνο σε περίπτωση που ο φορέας είναι δημόσια ή δημοτική επιχείρηση ή θυγατρική αυτών) (άρθρο 13 παρ. 1 περ. στ).

7. Κανόνας μη διάκρισης και της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία (άρθρο 4 παρ.5)

Το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο διασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος των ευπαθών ομάδων, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά

8. Ελάχιστο, μη ενισχυόμενο, ποσό χρηματοδότησης (άρθρο 14 παρ. 2).

Το 25%, τουλάχιστον ποσό χρηματοδότησης (μέσω ιδίων κεφαλαίων ή εξωτερικής χρηματοδότησης) του επιλέξιμου κόστους του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

9. Νομική μορφή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου (άρθρο 13 παρ. 1, άρθρο 25 παρ. α).

Κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου η δικαιούχος επιχείρηση θα έχει αποκτήσει την νομική μορφή, την εταιρική σύνθεση, την κατηγορία βιβλίων και την έδρα (ή το υποκατάστημα της επιχείρησης στην ελληνική επικράτεια) όπως αυτά αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία του ερωτηματολογίου της αίτησης υπαγωγής στο ΟΠΣ ΑΝ.

10. Προϋποθέσεις αναγνώρισης άυλων στοιχείων ενεργητικού (άρθρο 6, παρ. 1, περ. β).

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού η αγορά των οποίων ενισχύεται από το επενδυτικό σχέδιο (α) θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση, (β) θα περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και (γ) αγοράζονται από πωλητή μεταξύ του οποίου και του φορέα της επένδυσης δεν υφίσταται καμία σχέση εξάρτησης (μόνο στην περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο εμπεριέχει δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού).

11. Προϋποθέσεις αναγνώρισης δαπανών πάγιων στοιχείων από επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει (άρθρο 6, παρ. 1 περ. αβ)

Δεν υφίσταται σχέση μεταξύ του φορέα της επένδυσης και του πωλητή και τα πάγια στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται από επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει δεν έχουν στο παρελθόν ενισχυθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων (μόνο στην περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο εμπεριέχει την αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει).

12. Προϋποθέσεις για τις επιδοτούμενες νέες θέσεις απασχόλησης (άρθρο 9 παρ. 1 περ. δ).

Οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση (έχει εφαρμογή μόνο για την περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο λαμβάνει την ενίσχυση της επιδότησης κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης).

13. Προϋποθέσεις επενδυτικού σχεδίου για μεγάλες επιχειρήσεις (άρθρο 16 παρ. 3).

Το επενδυτικό σχέδιο αφορά νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή (NUTS 3). Ως νέα οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός ΚΑΔ στατιστικής ταξινόμησης) με ήδη ασκούμενη από το φορέα δραστηριότητα. (αφορά μόνο μεγάλες επιχειρήσεις και εφόσον ο τόπος εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 107 παρ. 3 στοιχείο γ’ της Συνθήκης. Στην παρούσα προγραμματική περίοδο περιλαμβάνεται η Περιφέρεια Αττικής).

14. Αποδέχομαι οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων στοιχείων από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές, καθώς και τη διασταύρωση αυτών με τα στοιχεία που παρέχονται από τα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων κατά περίπτωση δημοσίων υπηρεσιών και ασφαλιστικών οργανισμών.

Ημερομηνία: ……….20……

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Έκθεσης πιστοποίησης Tnc παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.4887/2022

Για την υπαγωγή στο Καθεστώτος Ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β- ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ- Άρθρα 72-77).

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος…………………………. (ονοματεπώνυμο) με ΑΦΜ ………….., εγγεγραμμένο μέλος στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών με την απόφαση ……………/…-…- και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό μητρώου ………………, κατόπιν του ελέγχου που διενήργησα στα στοιχεία της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «………………………………» με δ.τ. «……………..» στο Καθεστώτος Ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022, με κωδικό υποβολής ………….. και κωδικό επενδυτικού σχεδίου ………….., πιστοποιώ την ορθότητα του περιεχομένου της αίτησης ως προς τα ακόλουθα στοιχεία:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

• Επωνυμία Επιχείρησης: …………………………….

• Διακριτικός Τίτλος: …………………………….

• Κατάσταση Επιχείρησης: …………………………….(υφιστάμενη /νεοσύστατη)

• Νομική Μορφή:…………………

• Α.Φ.Μ. Επιχείρησης: …………………()

• Αριθμός ΓΕΜΗ: …………………(για συνεταιρισμούς αριθμός καταχώρησης στο οικείο μητρώο)

• Ημερομηνία Ίδρυσης: …… (ημερομηνία ίδρυσης του φορέα είναι αυτή που αναγράφεται ως

ημερομηνία ίδρυσης στο πιστοποιητικό καταχώρισής του ΓΕΜΗ ή στο οικείο μητρώο. Σε περίπτωση που ο φορέας έχει προκόψει από συγχώνευση με απορρόφηση, χωρίς δημιουργία νέας εταιρίας, ως ημερομηνία ίδρυσης νοείται η ημερομηνία ίδρυσης της απορροφώσας επιχείρησης.)

• Δ.Ο.Υ.: …………………

• Διεύθυνση Έδρας ()

• Οδός, Αριθμός: …………………

• Δημοτική Ενότητα, Τ.Κ.: …………………

• Τηλέφωνα επικοινωνίας: …………………

• e-mail: [email protected]

• Οι μετοχές της εταιρίας είναι/δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο: ΝΑΙ/ΟΧΙ

• Κατηγορία Βιβλίων: … Κατηγορίας

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

• Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου

– Ονοματεπώνυμο: …………………

– Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου: …………………

– Θέση στην επιχείρηση: …………………

– Νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης: ………………… • Στοιχεία Αντικλήτου Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου

– Ονοματεπώνυμο: …………………

– Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου: …………………

– Τηλέφωνο επικοινωνίας: …………………

– E-mail: [email protected]

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ/ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ/ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης)

• Εταιρική / Μετοχική σύνθεση

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Ποσοστό συμμετοχής ΑΦΜ
………………. …………… ………
………………. …………… ………

• Εταιρικό/Μετοχικό κεφάλαιο του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου: …………………€

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (για ΜΜΕ)

• Μέγεθος Επιχείρησης: …………………

(Σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και λαμβάνοντας υπόψη τον οδηγό χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου https://ependyseis.mindev.gov.gr)

• Στοιχεία τεκμηρίωσης του μεγέθους της επιχείρησης που είναι:

– Δήλωση ΜΜΕ που υποβάλλεται με την αίτηση

– Διάγραμμα συμμετοχών που υποβάλλεται με την αίτηση

– Συγκεντρωτικά Στοιχεία προσδιορισμού Μεγέθους Επιχείρησης – Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου βάσει των δηλωθέντων που είναι ο ακόλουθος:

Συγκεντρικός πίνακας προσδιορισμού μεγέθους του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου

Διαχειριστική Χρήση

3η πριν την Αίτηση Υπαγωγής

2η πριν την Αίτηση Υπαγωγής

Τελευταία πριν την Αίτηση Υπαγωγής

Σύνολο Ενεργητικού (€)

……………,…

……………,…

……………,…

Συνολικός Κύκλος Εργασιών (€)

……………,…

……………,…

……………,…

Συνολική Απασχόληση (ΕΜΕ)

……………,…

……………,…

……………,…

– Οικονομικά στοιχεία και στοιχεία απασχόλησης του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου και των

Συνδεδεμένων και Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων αυτού που είναι τα ακόλουθα:

Φορέας επενδυτικού σχεδίου
ΑΦΜ…………………..

Διαχειριστική Χρήση

3η πριν την Αίτηση Υπαγωγής

2η πριν την Αίτηση Υπαγωγής

Τελευταία πριν την Αίτηση Υπαγωγής

Σύνολο Ενεργητικού (€)

……………,…

……………,…

……………,…

Συνολικός Κύκλος Εργασιών (€)

……………,…

……………,…

……………,…

Συνολική Απασχόληση (ΕΜΕ)

……………,…

……………,…

……………,…

Επωνυμία Συνδεδεμένης επιχείρησης
ΑΦΜ…………………..

Διαχειριστική Χρήση

3η πριν την Αίτηση Υπαγωγής

2η πριν την Αίτηση Υπαγωγής

Τελευταία πριν την Αίτηση Υπαγωγής

Σύνολο Ενεργητικού (€)

……………,…

……………,…

……………,…

Συνολικός Κύκλος Εργασιών (€)

……………,···

……………,···

……………,···

Συνολική Απασχόληση (ΕΜΕ)

……………,…

……………,…

……………,…

(ο πίνακας επαναλαμβάνεται για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση)

Επωνυμία Συνεργαζόμενης επιχείρησης
ΑΦΜ…………………..
Ποσοστό σύνδεσης (%)

Διαχειριστική Χρήση

3η πριν την Αίτηση Υπαγωγής

2η πριν την Αίτηση Υπαγωγής

Τελευταία πριν την Αίτηση Υπαγωγής

Σύνολο Ενεργητικού (€)

……………,…

……………,…

……………,…

Συνολικός Κύκλος Εργασιών (€)

……………,…

……………,…

……………,…

Συνολική Απασχόληση (ΕΜΕ)

……………,···

……………,···

……………,···

(ο πίνακας επαναλαμβάνεται για κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση)

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

• Δραστηριότητες Επιχείρησης

ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας

Είδος Δραστηριότητας

(Κύρια/Δευτερεύουσα)

Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία διακοπής
……………. ……………. ……………. ……………. …………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

• Υφιστάμενη Απασχόληση του Φορέα του επενδυτικού Σχεδίου (τελευταίου 12μήνου πριν την αίτηση υπαγωγής)

ΕΜΕ Υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης – Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ …………….
ΕΜΕ Υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης – Πτυχιούχοι μέσων επαγγελματικών σχολών (ΙΕΚ, ΔΙΕΚ κλπ) …………….
ΕΜΕ Υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης – Λοιποί …………….
ΕΜΕ Υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης – Σύνολο …………….

6. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου:

• Διαθέτει βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

• Διαθέτει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

• Διαθέτει πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας τελευταίου μηνός πριν την υποβολή της αίτησης

7. ΑΡΙΘΜΟΔΕΊΚΤΕς ΕΠΊΔΟΣΗς ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ

Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου εμφανίζει του ακόλουθους Αριθμοδείκτες Επίδοσης ως υφιστάμενη επιχείρηση (βάσει των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης της χρήσης……….. ) ή ως νεοσύστατη (επιλέγεται αντίστοιχα)

Α. Αξιολόγηση υφιστάμενου Φορέα
Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας του φορέα πριν την επένδυση: Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

………….

Δείκτης οικονομικής μόχλευσης :

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (return on equity/ROE) / Αποδοτικότητα απασχολούμενων κεφαλαίων (return on capital employed – ROCE)

ROE : Return On Equity = ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ROCE : Return On Capital Employed = ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΦΟΡΩΝ / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

………,..

Δείκτης καθαρού περιθωρίου: (Κέρδη προ φόρων / Κύκλος Εργασιών) X 100

………….

Δείκτης διάρθρωσης κεφαλαίων: Ίδια κεφάλαια / Δανειακά κεφάλαια

………,..

Δείκτης συνολικής ικανότητας δανεισμού: Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο ενεργητικού

………….

Β. Αξιολόγηση  νεοσύστατου Φορέα μέσω των μετόχων
Βαθμολογούνται τα διαθέσιμα κεφάλαια των μετόχων /εταίρων φυσικών προσώπων του φορέα που  δεν συμμετέχουν σε άλλες εταιρείες ή συμμετέχουν σε εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο από  25% ή συμμετέχουν σε άλλες εταιρείες με βιβλία Β’ κατηγορίας ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής)

Διαθέσιμα κεφάλαια / ύψος ίδιας συμμετοχής του εταίρου-μετόχου φυσικού προσώπου

Το κριτήριο Διαθέσιμα/ίδια Κεφάλαια βαθμολογείται μόνο σε περίπτωση που στο προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η κάλυψη του συνόλου ή τμήματος των ιδίων κεφαλαίων με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές μετρητών των μετόχων/εταίρων και εφόσον το ποσό της αύξησης ανέρχεται τουλάχιστον στο 15% του ενισχυόμενου κόστους.
Βαθμολογούνται τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια των μετόχων /εταίρων φυσικών προσώπων του φορέα που αφορούν αποκλειστικά μετρητά και κινητές αξίες (όπως τεκμηριώνονται με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά) εφόσον είναι περισσότερα από τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια που πρόκειται να καλυφθούν με εισφορές μετρητών και το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των μετόχων /εταίρων φυσικών προσώπων στο φορέα είναι άνω του 50%.

………,..

Γ.Αξιολόγηση νεοσύστατου Φορέα μέσω των μετόχων /εταίρων
• νομικών προσώπων με ποσοστό συμμετοχής στο φορέα άνω του 15% και που μετέχουν σε άλλες εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής άνω από 25%

• φυσικών προσώπων με ποσοστό συμμετοχής στο φορέα άνω του 15% και που μετέχουν σε εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής άνω από 25% και

Υπολογίζονται οι παρακάτω αριθμοδείκτες λαμβάνοντας υπόψη αθροιστικά τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών που μετέχουν οι προαναφερθέντες μέτοχοι /εταίροι του φορέα όπως αυτά αποτυπώνονται στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις τους της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.

Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός μέτοχοι/εταίροι συμμετέχουν στην ίδια εταιρεία, τα

οικονομικά μεγέθη στοιχεία της εν λόγω εταιρείας λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς μια φορά.

Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας του φορέα πριν την επένδυση: Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

………,…

Δείκτης οικονομικής μόχλευσης :

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (return on equity/ROE) / Αποδοτικότητα απασχολούμενων κεφαλαίων (return on capital employed – ROCE)

ROE : Return On Equity = ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ROCE : Return On Capital Employed = ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΦΟΡΩΝ / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

………,.

Δείκτης καθαρού περιθωρίου:  (Κέρδη προ φόρων / Κύκλος Εργασιών) X 100

………,.

Δείκτης διάρθρωσης κεφαλαίων: Ίδια κεφάλαια / Δανειακά κεφάλαια

………,.

Δείκτης συνολικής ικανότητας δανεισμού: Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο ενεργητικού

………,.

8. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

8.1.

Η αίτηση υπαγωγής συνοδεύεται από υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση;

Εξετάζεται ότι η Υ.Δ. φέρει μία τουλάχιστον ψηφιακή υπογραφή – χωρίς να ελέγχεται η ταυτότητα του/των υπογράφοντος/ων.

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

8.2.

Το εκτυπωτικό «Αίτηση – Ερωτηματολόγιο» είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και εμφανίζει στο κάτω δεξιά υποσέλιδο την κατάσταση «Προσωρινά Υποβεβλημένη»;

Εξετάζεται ότι το σχετικό συνημμένο αρχείο περιέχει μία τουλάχιστον ηλεκτρονική υπογραφή και εμφανίζει την αναφερόμενη κατάσταση.

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

8.3.

Έχει υποβληθεί οικονομοτεχνική μελέτη για το επενδυτικό σχέδιο;

Εξετάζεται ότι υπάρχει σχετικό συνημμένο αρχείο.

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

8.4.

Έχει υποβληθεί το αρχείο (xls) Πινάκων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του επενδυτικού σχεδίου;

Εξετάζεται ότι υπάρχει σχετικό συνημμένο αρχείο βάσει του υποδείγματος του αντίστοιχου καθεστώτος, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου https://ependyseis.mindev.gov.gr

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

8.5.

Έχει υποβληθεί παράβολο α) του προβλεπόμενου ύψους, β) πληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής;

Εξετάζεται ότι: α) το ύψος του παράβολου δεν είναι μικρότερο του απαιτούμενου (ορίζεται στο 0,0001 του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ και β) έχει υποβληθεί δικαιολογητικό τεκμηρίωσης για την εξόφληση του παράβολου πριν την οριστική υποβολή της αίτησης υπαγωγής

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

8.6.

Έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικό για την τεκμηρίωση της νόμιμης υπόστασης, του υφιστάμενου φορέα,

(για τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικό, βλ. παράγραφο 4 του Κεφ. Γ του Παραρτήματος Α της οικείας προκήρυξης)

Γενικές οδηγίες για τον έλεγχο των εν λόγω δικαιολογητικών:
o Βεβαίωση καταχώρησης σε Μητρώο απαιτείται για κάθε μορφή επιχείρησης)
o Καταστατικό υποβάλλεται για κάθε μορφή εταιρείας.

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

8.7.

Έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα γενικά οικονομικά στοιχεία του υφιστάμενου φορέα,

(για τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικό, βλ. παράγραφο 6 του Κεφ. Γ του Παραρτήματος Α της οικείας προκήρυξης)

Εφόσον οι επιχειρήσεις με υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών, δεν έχουν κλείσει 3 διαχειριστικές χρήσεις πριν την αίτηση υπαγωγής, τα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο για κάθε κλεισμένη χρήση.

Γενικές οδηγίες για τον έλεγχο των εν λόγω δικαιολογητικών:

o Τα Έντυπα Ν και Ε3 απαιτούνται για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων ή νομικής μορφής.

o Οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός εκμετάλλευσης) και ισοζύγιο απαιτούνται για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

8.8.

Εφόσον ο φορέας της επένδυσης έχει δηλώσει υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης, έχουν υποβληθεί οι ΑΠΔ του τελευταίου 12μηνου πριν την υποβολή της αίτησης ή Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα που δηλώνει τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου κατά τους 12 τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής εκφρασμένες σε ΕΜΕ συνοδευομένη από αρχείο xls (Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης) με την ονομαστική κατάσταση των εργαζομένων του φορέα της επένδυσης;

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

8.9.

Έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της φερεγγυότητας, του υφιστάμενου φορέα.

(για τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, βλ. παράγραφο 5 του Κεφ. Γ του Παραρτήματος Α της οικείας προκήρυξης).

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

8.10.

Εφόσον ο φορέας δεν δηλώνει «Μεγάλη» επιχείρηση, έχει υποβληθεί δήλωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (MME);

Το εν λόγω δικαιολογητικά απαιτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A (Κεφ. Γ, παρ. 7), για τον υπολογισμό του μεγέθους του φορέα με βάση τη μετοχική/εταιρική του σύνθεση κατά το χρόνο έναρξης εργασιών

ΝΑΙ/ 0XΙ/ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

8.11.

Εφόσον ο φορέας δεν δηλώνει «Μεγάλη» επιχείρηση, έχει υποβληθεί διάγραμμα συμμετοχών, ή έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν;

ΝΑΙ/ 0X1/

ΔΕΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

8.12.

Έχει υποβληθεί η άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας ή εναλλακτικό δικαιολογητικά;

Δεν απαιτείται για υπό ίδρυση μονάδα

ΝΑΙ/ 0X1/

ΔΕΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

8.13.

Έχει υποβληθεί απόσπασμα Μητρώου Παγίων των στοιχείων ενεργητικού που θα χρησιμοποιηθούν εκ νέου, του τελευταίου έτους πριν την αίτηση υπαγωγής, (περ. 1.γ Άρθρου 16)

Τα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο σε περίπτωση που ο φορέας έχει δηλώσει ως αρχική επένδυση την περίπτωση διαφοροποίησης της παραγωγής σε νέα προϊόντα

ΝΑΙ/ 0X1/

ΔΕΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

8.14.

Εφόσον ο φορέας της επένδυσης είναι Μεγάλη επιχείρηση, έχουν υποβληθεί αποσπάσματα του Μητρώου Παγίων των 3 τελευταίων ετών της εγκατάστασης που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί (περ. 1.δ Άρθρου 16);

Τα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο σε περίπτωση που ο φορέας είναι Μεγάλη επιχείρηση και έχει δηλώσει ως αρχική επένδυση την περίπτωση θεμελιώδους αλλαγής της παραγωγικής διαδικασίας

ΝΑΙ/ 0X1/

ΔΕΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

8.15.

Έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της απόκτησης του συνόλου ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει); (για τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, βλ. παράγραφο 9 του Κεφ. Γ του Παραρτήματος Α της οικείας προκήρυξης)

Τα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο σε περίπτωση που ο φορέας αιτείται την απόκτηση του συνόλου ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει

ΝΑΙ/ 0X1/ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

8.16.

Για την τεκμηρίωση της χρήσης διατηρητέου κτιρίου, έχει υποβληθεί το ΦΕΚ δημοσίευσης της πράξης χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου;

Το εν λόγω δικαιολογητικά απαιτείται μόνο σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε διατηρητέο κτήριο

ΝΑΙ/ 0X1/

ΔΕΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΡΟΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
8.17.

Έχει υποβληθεί Απόφαση Γενικής Συνέλευσης του φορέα για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο ν.4887/2022 και τον τρόπο χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου;

Το δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικό μόνο για φορείς οι οποίοι έχουν Γενική Συνέλευση

ΝΑΙ/ 0X1/ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

8.18.

Σε περίπτωση νέων εισφορών από μετόχους/εταίρους-φυσικά πρόσωπα, έχουν υποβληθεί κατά περίπτωση:

Τραπεζικές βεβαιώσεις διαθέσιμων μετρητών ή/ και βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών

(για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βλ. Παράρτημα Α της οικείας προκήρυξης, Κεφ. Γ, παρ. 10.1. i)

ΝΑΙ/ 0X1/

ΔΕΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

8.19.

Σε περίπτωση νέων εισφορών από μετόχους/εταίρους – νομικά πρόσωπα, που προέρχονται από υφιστάμενα διαθέσιμό τους, έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης;

(για τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, βλ. παράγραφο 10.1.iii του Κεφ. Γ του Παραρτήματος Α της οικείας προκήρυξης)

ΝΑΙ/ 0X1/ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

8.20.

Σε περίπτωση νέων εισφορών από μετόχους/εταίρους – νομικά πρόσωπα, που θα προέλθουν από προηγούμενη αύξηση του κεφαλαίου τους, έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης;

(για τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, βλ. Παράρτημα Α της οικείας προκήρυξης, Κεφ. Γ, παράγραφος 10.1.iii)

ΝΑΙ/ 0X1/

ΔΕΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

8.21.

Σε περίπτωση επενδυτικού φορέα εισηγμένου σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά έχει υποβληθεί η Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου;

ΝΑΙ/ 0X1/

ΔΕΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

8.22.

Έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πραγματοποιηθείσα αύξηση ανάλογα με τη νομική μορφή του φορέα (κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία);

(για τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, βλ. Παράρτημα Α της οικείας προκήρυξης, Κεφ. Γ, παράγραφος 10.2)

ΝΑΙ/ 0X1/

ΔΕΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

8.23.

Έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του κεφαλαίου της αύξησης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής;

(Βεβαίωση μέσου υπολοίπου τραπεζικού λογ/σμου τελευταίου μηνάς και πρόσφατο απόσπασμα ισοζυγίου για επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας)

ΝΑΙ/ 0X1/ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

8.24.

Έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του ενισχυόμενου κόστους με χρήση μακροπρόθεσμου δανείου;

• Προέγκριση χορήγησης δανείου από Τράπεζα ή άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό, ή Υπέυθυνη δήλωση για την υποβολή της έγκρισης χορήγησης δανείου εντός 45 ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων της οικείας προκήρυξη

• Απόφαση της επενδυτικής επιτροπής του fund και Βεβαίωση καταχώρησης του fund από την αρμόδια Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή

• Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της Α.Ε. (Δ.Σ. ή Γ.Σ.) για την έκδοση ομολογιακού δανείου και βεβαίωση γνωστοποίησής της στο ΓΕΜΗ (Σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου) ή

ΝΑΙ/ 0X1/ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

8.25.

Έχει υποβληθεί έγκριση χρηματοδοτικής μίσθωσης για την τεκμηρίωση της απόκτησης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση;

Το εν λόγω δικαιολογητικά απαιτείται μόνο σε περίπτωση που ο φορέας έχει δηλώσει δαπάνες εξοπλισμού που πρόκειται να αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση

ΝΑΙ/ 0X1/ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 
Ε. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑς ΔΕΙΚΤΏΝ ΩΡΙΜΌΤΗΤΑς ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ
 
8.26.

Έχει υποβληθεί η Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την νέα επένδυση (εφόσον απαιτείται);

ΝΑΙ/ ΟΧΙ I

8.27.

Έχει υποβληθεί η Έγκριση όρων δόμησης για την νέα επένδυση (εφόσον απαιτείται);

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

8.28.

Έχει υποβληθεί Άδεια Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την νέα επένδυση (εφόσον απαιτείται);

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

8.29.

Έχει υποβληθεί η Άδεια εγκατάστασης για την νέα επένδυση (εφόσον απαιτείται);

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

8.30.

Έχει υποβληθεί η Βεβαίωση νόμιμης υπόστασης και λειτουργίας του ειδικού φορέα υποδοχής (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ.,Β.Ε.ΠΕ., Τεχνολογικά Πάρκα, Ζώνες Καινοτομίας κ.λπ.) για την νέα επένδυση (εφόσον απαιτείται);

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

9. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

9.1.

Η υποβληθείσα «ΑΙΤΗΣΗ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» είναι υπογεγραμμένη (με έγκυρη ψηφιακή υπογραφή) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της επένδυσης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής;

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

9.2.

Το περιεχόμενο της αίτησης υπαγωγής, της Οικονομοτεχνικής μελέτης και των προσαρτημάτων αυτής καθιστά δυνατή την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας και την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.

Εξετάζονται τα εξής:

Οικονομοτεχνική μελέτη:

α) Περιλαμβάνονται οι Ενότητες και τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα Α παρ Γ.2 της οικείας προκήρυξης ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.

β) Περιλαμβάνεται αναφορά έργων ή/και εγκαταστάσεων, νέων ή υφιστάμενων που θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται και μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά. Σε διαφορετική περίπτωση, ζητούνται διευκρινήσεις σχετικά με το πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση.

Προσάρτημα 1
(Αρχείο xls «Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων φορέα») εξετάζονται ότι:

α. Το αρχείο έχει υποβληθεί με συναρτήσεις και όχι με τιμές καθώς και ότι είναι συμπληρωμένα τουλάχιστον τα παρακάτω φύλλα «ΑΜΟΣ ΕΚΜΕΤ» και «ΔΕΙΚΤΗΣ IRR».

β. Είναι συμπληρωμένα τα φύλλα «ΕΜΕ 3 ΔΙΑΧΕΙΡ. ΧΡΗΣΕΩΝ» για το φορέα και για τις συνεργαζόμενες /συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εφόσον απαιτούνται με βάση τα δηλωθέντα στην αίτηση υπαγωγής.

Προσάρτημα 2:

Εξετάζεται η υποβολή των δικαιολογητικών του Προσαρτήματος 2 (εφόσον απαιτείται). Τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται κατά περίπτωση με βάση το είδος του επενδυτικού σχεδίου και τις επιλέξιμες δαπάνες αυτού. Σε περίπτωση όπου στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται δαπάνες προς ενίσχυση που θα πραγματοποιηθούν επί κατασκευών που είχαν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν. 1337/1983 (Α’33) είτε του ν. 4178/2013 (Α’ 174) είτε του ν. 4495/2017 (Α’167) κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος υπαγωγής εξετάζεται η υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σύμφωνα με το Προσάρτημα 2 Οικονομοτεχνικής Μελέτης

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

9.3.

Το υποβληθέν Προσάρτημα 1 της Οικονομοτεχνικής μελέτης (Αρχείο xls «Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα») είναι συμπληρωμένο ως εξής:

α. Το αρχείο έχει υποβληθεί με συναρτήσεις και όχι με τιμές καθώς και ότι είναι συμπληρωμένα τουλάχιστον τα παρακάτω φύλλα «ΑΜΟΣ ΕΚΜΕΤ» και «ΔΕΙΚΤΗΣ IRR».

β. Είναι συμπληρωμένα τα φύλλα «ΕΜΕ 3 ΔΙΑΧΕΙΡ. ΧΡΗΣΕΩΝ» για το φορέα και για τις συνεργαζόμενες /συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εφόσον απαιτούνται με βάση τα δηλωθέντα στην αίτηση υπαγωγής.

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

9.4.

Το περιεχόμενο των υποβληθέντων δικαιολογητικών νόμιμης υπόστασης καθιστά δυνατή την επικαιροποίηση των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Ερωτηματολογίου που αφορούν

1. την κατάσταση της επιχείρησης

2. την δηλωθείσα νομική μορφή του φορέα κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής

3. την κατηγορία βιβλίων της επιχείρησης κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής

4. Η ημερομηνία ίδρυσης της επιχείρησης

5. Η μετοχική / εταιρική σύνθεση της επιχείρησης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής για υφιστάμενους φορείς

6. Το Εταιρικό/Μετοχικό κεφάλαιο της Επιχείρησης κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, όπως αποτυπώνεται στο ισχύον καταστατικό της επιχείρησης

Διευκρινίζεται ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης εξαρτώνται από την νομική μορφή της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται: το ισχάον καταστατικό του φορέα, το Πρακτικό Γενικής συνέλευσης που ορίζεται η εκπροσώπηση, (η το ΦΕΚ αυτής), Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με επισυναπτόμενο πρακτικό ΔΣ σχετικά με την εκπροσώπηση, κλπ.

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

9.5.

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά οικονομικών στοιχείων καθιστούν δυνατή την επικαιροποίηση των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Ερωτηματολογίου και τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών επίδοσης και του μεγέθους του φορέα (εφόσον πρόκειται για ΜΜΕ επιχείρηση).

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

9.6.

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά υφιστάμενης απασχόλησης καθιστούν δυνατή την επικαιροποίηση των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Ερωτηματολογίου (των ΕΜΕ του φορέα του τελευταίου 12μήνου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής).

Εφόσον ο φορέας της επένδυσης έχει δηλώσει υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης, εξετάζονται τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και βάσει αυτών γίνεται έλεγχος και επικαιροποίηση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί

Σημείωση: Η διάκριση των ΕΜΕ μεταξύ «Πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ». «Πτυχιούχοι μέσων επαγγελματικών σχολών (ΙΕΚ, ΔΙΕΚ κλπ)» και «Λοιπών» απαιτείται να επικαιροποιηθεί μόνο σε περίπτωση που ο φορέας λαμβάνει βαθμολογία για την αύξηση της απασχόλησης πτυχιούχων.

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα που δηλώνει τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου κατά τους 12 τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής εκφρασμένες σε ΕΜΕ εξετάζεται ότι τα στοιχεία απασχόλησης που αναφέρονται στην Υπεύθυνη δήλωση είναι σε συμφωνία με τα στοιχεία του αρχείου xls (Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης) ή την εκτύπωση με την ονομαστική κατάσταση των εργαζομένων για το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την αίτηση υπαγωγής με ανάλυση ΕΜΕ που έχει υποβληθεί.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

9.7.

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά φερεγγυότητας τεκμηριώνουν τη φερεγγυότητα του φορέα του επενδυτικού σχεδίου,

Κατά τον έλεγχο αυτό εξετάζεται ότι

• οι Βεβαιώσεις είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο (ημερομηνία) υποβολής της αίτησης υπαγωγής και

• το Πιστοποιητικό είναι του τελευταίου μηνάς πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής

Σημείωση: Σε περίπτωση που στο υποβληθέν πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου δεν υπάρχει σχετική αναφορά περί μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ελέγχεται η Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση (δεν απαιτείται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής).

ΝΑΙ / ΟΧΙ

9.8.

Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας, δεν είναι προβληματική επιχείρηση

Το Σημείο Ελέγχου δεν αφορά επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ Κατηγορίας καθώς και ΜΜΕ που δεν έχουν κλείσει τριετία από τη σύστασή τους (για τις επιχειρήσεις αυτές ο έλεγχος διενεργείται βάσει του σχετικού σημείου της Υπεύθυνης Δήλωσης).

Ελέγχονται οι οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση του παρακάτω κριτηρίου :

Κριτήριο 1

Ίδια κεφάλαια (Καθαρή θέση) (ομάδα λογ/σμών 4*) /μετοχικό κεφάλαιο (αριθ. λογ/σμού 40 και 41)  0,5

– Οι αριθμοί λογαριασμών που αναφέρονται για τον υπολογισμό του δείκτη, είναι κατά ΕΑΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).Επομένως, οι λογαριασμοί που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δείκτη είναι αναλυτικά οι εξής:

– ΑΡΙΘΜΗΤΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ:

« Ίδια κεφάλαια (ομάδα λογ/σμών 4*)»

Αφορά τα ίδια κεφάλαια της ομάδας λογαριασμών (4) κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΟΜΑΔΑ 4: Ίδια Κεφάλαια ή Καθαρή Θέση: Λογαριασμοί: 40 έως 49) δηλαδή το άθροισμα των παρακάτω λογαριασμών:

40 Κεφάλαιο

41 Υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών

42 Καταθέσεις ιδιοκτητών

43 Ίδιοι τίτλοι

43.01 Αξία κτήσης ίδιων τίτλων

43.02 Αποτέλεσμα (κέρδος/ζημία) από τη διάθεση ίδιων τίτλων

44 Διαφορές εύλογης αξίας

44.01 Διαφορές εύλογης αξίας ενσώματων παγίων

44.02 Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση

44.03 Διαφορές εύλογης αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

45 Συναλλαγματικές διαφορές

46 Αποθεματικά νόμων

47 Αφορολόγητα αποθεματικά

48 Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά

48.01 Αποθεματικά καταστατικού

48.02 Προαιρετικά αποθεματικά αποφάσεων γενικής συνέλευσης ιδιοκτητών

49 Αποτελέσματα εις νέο

– ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ :

«μετοχικό κεφάλαιο (αριθ. λογ/σμού 40 και 41)»

Από την ίδια ομάδα λογαριασμών (4) οι λογαριασμοί του παρονομαστή (40 και 41) αφορούν το σύνολο του κεφαλαίου (40) και τα (τυχόν) ποσά από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών (41) σύμφωνα πάντα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014), δηλαδή το άθροισμα των παρακάτω λογαριασμών:

40 Κεφάλαιο

41 Υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών

Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι μεγάλη επιχέιρηση ελέγχεται επιπλέον η πλήρωση των παρακάτω κριτηρίων για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις:

Κριτήριο 2

0 δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια μικρότερος του 7,5, ήτοι (Μακροχρόνιες υποχρεώσεις + Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις) (ομάδα λογ/σμών 5) / Ίδια Κεφάλαια (ομάδα λογ/σμών4) 7,5 και

Κριτήριο 3

– 0 δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων μεγαλύτερος του 1,0,

ήτοι:

Καθαρά κέρδη προ φόρων (αριθ. λογ/σμού 82.01)+ Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (ομάδα λογ/σμών 65) + αποσβέσεις(ομάδα λογ/σμών 66) / χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (ομάδα λογ/σμών 65) 1.

*Oι αριθμοί λογαριασμών είναι κατά ΓΛΣ

Σημείωση: Για να είναι προβληματική μια «Μεγάλη» επιχείρηση θα πρέπει τα κριτήρια / δείκτες 2 και 3 να εμφανίζουν αποτέλεσμα επί τα χείρω και για τα δύο έτη. Σε περίπτωση όπου τουλάχιστον ένας από τους δείκτες 2 και 3 πληρείται έστω και για μια κλεισμένη διαχειριστική χρήση η εταιρεία δεν χαρακτηρίζεται προβληματική.

Σύμφωνα με τα αναγρφόμενα στην παράγραφο 4, του άρθρου 1 του Καν.651/2014 (τοοποποίηση 01.08.2021) δύναται να είναι επιλέξιμη επιχείρηση για ένταξη στο νέο αναπτυξιακό νόμο 4887/2022 που δεν ήταν προβληματική την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστη προβληματική κατά την περίοδο από 1η Ιανουαοίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

ΝΑΙ/ 0X1/ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

9.9.

Το επενδυτικό σχέδιο αφορά δραστηριότητα η οποία εμπίπτει σε επιλέξιμο ΚΑΔ που υπάγεται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων του Ν.4887/2022.

Οι επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες ορίζονται βάσει του διοικητικού εγγράφου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Προκειμένου να πληρείται το σημείο ελέγχου, ο ΚΑΔ που αντιστοιχεί στην κύρια οικονομική δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου που έχει δηλωθεί πρέπει να προκύπτει από την οικονομοτεχνική μελέτη και τυχόν λοιπά δικαιολογητικά (σε περίπτωση υφιστάμενης επιχείρησης).

Το επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο εφόσον ο ΚΑΔ είναι επιλέξιμος από το ΠΣ-Αν.

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

9.10.

Τεκμηριώνεται ο χαρακτήρας αρχικής επένδυσης του επενδυτικού σχεδίου δηλαδή, πληρείται μία τουλάχιστον από τις περιπτώσεις της παρ. 1 του Άρθρου 16 της απόφασης προκήρυξης και είναι ολοκληρωμένο μετά και τον έλεγχο επιλεξιμότητας των δαπανών.

Εξετάζεται σε ποια περίπτωση αρχικής επένδυσης εμπίπτει το επενδυτικό σχέδιο (μία ή περισσότερες) με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τα κάτωθι ανά περίπτωση σημεία ελέγχου.

Α. Δημιουργία νέας μονάδας

Εξετάζεται εάν από την Οικονομοτεχνική μελέτη και τα λοιπά στοιχεία και δικαιολογητικά του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου τεκμηριώνεται η δημιουργία νέας μονάδας.

Β. Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας

Εξετάζεται ότι:

α) Η δυναμικότητα της υφιστάμενης μονάδας όπως έχει υποβληθεί στην αίτηση υπαγωγής είναι σε συμφωνία με την περιγραφή της στην Ενότητα Β της οικονομοτεχνικής μελέτης και

β) Πιστοποιείται από επίσημα στοιχεία (άδεια λειτουργίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δημόσιας αρχής με αναφορά στην παραγωγική δυναμικότητα) ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπονται, με Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού παραγωγής της μονάδας για τη δυναμικότητα αυτής.

Γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν. Εξετάζονται τα εξής:

α) Η δυναμικότητα της υφιστάμενης μονάδας όπως έχει καταχωρηθεί στην αίτηση υπαγωγής σε συσχετισμό με την τεχνική περιγραφή του σχεδίου στην Ενότητα Β της οικονομοτεχνικής μελέτης καθώς και με τα σχετικά υποβληθέντα δικαιολογητικά. Από τον έλεγχο πρέπει να τεκμηριώνεται ότι οι παραγωγικοί στόχοι του επενδυτικού σχεδίου συνιστούν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ στην παραγωγική μονάδα.

β) Το Απόσπασμα του Μητρώου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της επιχείρησης είναι υπογεγραμμένο από το λογιστή και περιλαμβάνει την αναπόσβεστη αξία όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος πριν το αίτημα υπαγωγής των στοιχείων ενεργητικού που θα χρησιμοποιηθούν εκ νέου για την παραγωγική λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου, σε πλήρη συμφωνία με την περιγραφή τους στην Ενότητα Β της οικονομοτεχνικής μελέτης.

γ) Οι επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, σύμφωνα με το υποβληθέν Απόσπασμα του Μητρώου Παγίων.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση ή που στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνεται η παραπάνω προϋπόθεση, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.

Δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Εξετάζονται τα εξής:

α) Η δυναμικότητα της υφιστάμενης μονάδας όπως έχει καταχωρηθεί στην αίτηση υπαγωγής σε συσχετισμό με την τεχνική περιγραφή του σχεδίου στην Ενότητα Β της οικονομοτεχνικής μελέτης καθώς και με τα σχετικά υποβληθέντα δικαιολογητικά.

β) Εφόσον ο Φορέας Tης επένδυσης είναι Μενάλη επιχείρηση, ελέγχεται εάν;

– τα αποσπάσματα των τριών τελευταίων ετών του Μητρώου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου είναι υπογεγραμμένα από το λογιστή βρίσκονται σε συμφωνία με τα

περιγραφόμενα στην Ενότητα Β της οικονομοτεχνικής μελέτης, και περιλαμβάνουν τις ετήσιες αποσβέσεις των στοιχείων αυτών.

– οι επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνουν το σύνολο των αποσβέσεων των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί.

Σημειωση: Σε περίπτωση που ο Φορέας Tης επένδυσης είναι Μεγάλη επιχείρηση και δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με την δραστηριότητα αποσβέσεις, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

9.11.

Από το περιεχόμενο των υποβληθέντων δικαιολογητικών προκύπτει η πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων του θεσμικού πλαισίου ως προς τον τόπο εγκατάστασης

Εξετάζονται τα εξής:

i. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πιστοποιούν την ταυτότητα του εν λόγω ακινήτου

ii. Στην δήλωση ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα) για την πρόθεση πώλησης ή μίσθωσης αναφέρονται ο σκοπός της επένδυσης (ειδικά για μίσθωση) και οι όροι αυτής (κόστος, διάρκεια, κα). Επίσης από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τεκμηριώνεται η κυριότητα του ακινήτου προς πώληση ή μίσθωση

iii. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες ανέγερσης, ή επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων, θα πρέπει στους όρους της μίσθωσης να τεκμηριώνεται διάρκεια για τόσα έτη όσα ορίζονται στη περ. β του άρθρου 25 περί τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων πλέον τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ολοκλήρωσης (σε περίπτωση εγκατάστασης σε μη ιδιόκτητο χώρο).

iv. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ. Υ.Κ. Τ.) και αιτείται αυξημλενα ποσοστά ενισγύσεων σύμφωνα μρ την παε. 2 βα του άρθρου 10 της οικίας προκύρυξης ελέγχονται :

1. Τα δικαιολογητικά του κύριου τόπου εγκατάστασης προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι αυτός βρίσκεται εντός χώρου υποδοχής (ΒΕΠΕ, Επιχειρηματικά Πάρκα εξαιρουμένων των ΕΠΕΒΟ, Τεχνολογικά Πάρκα, Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων δραστηριοτήτων)

2. 0 κύριος ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου δεν συμπίπτει κατά τα 4 πρώτα ψηφία με ΚΑΔ δραστηριότητας που ασκεί ήδη ο φορέας εντός του ίδιου χώρου υποδοχής, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομοτεχνικής μελέτης και της υπεύθυνης δήλωσης, προκειμένου να τεκμηριώνεται η «νέα οικονομική δραστηριότητα».

3. Υπάρχει σαφής αναφορά στην υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση ότι το επενδυτικό σχέδιο αφορά νέα οικονομική δραστηριότητα εντός του χώρου υποδοχής

4. Σε περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης δραστηριοποιείται εκτός του χώρου υποδοχής, ελέγχεται εάν το επενδυτικό σχέδιο που θα υλοποιηθεί εντός του χώρου υποδοχής αφορά:

– είτε την ίδρυση νέας μονάδας για την παραγωγή νέων προϊόντων, με χρήση αποκλειστικά νέου εξοπλισμού

– είτε, τη διαφοροποίηση της παραγωγής με νέα προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν με χρήση μέρους του υφιστάμενου εξοπλισμού της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που έχουμε ταυτόχρονα και μεταφορά εντός του χώρου υποδοχής της υφιστάμενης δραστηριότητας του φορέα, επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες ανά κατηγορία (κτιριακά, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ) που αφορούν στην παραγωγή των νέων προϊόντων και όχι στη λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας που μεταφέρεται εντός του χώρου υποδοχής.

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

9.12.

Εφόσον ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι Μεγάλη επιχείρηση και το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ’της Συνθήκης αυτό αφορά νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, στις εν λόγω περιοχές, ο χαρακτήρας αρχικής επένδυσης τεκμηριώνεται μόνο εφόσον επιπρόσθετα στις λοιπές προϋποθέσεις, το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Ελέγχονται σχετικά:

– Το αντίστοιχο σημείο της υπεύθυνης δήλωσης, και

– O ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου σε αντιπαραβολή με τους ΚΑΔ στους οποίους ο φορέας έχει ήδη αναπτύξει παραγωγική δραστηριότητα (όπως αποτυπώνονται στο οικείο δικαιολογητικά της ΔΟΥ και το ισχύον καταστατικό του φορέα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ασκείται δραστηριότητα από τον φορέα στην περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Στην Βεβαίωση Μεταβολών, ελέγχεται αν είχαν δηλωθεί στο παρελθόν οι ελεγχόμενοι ΚΑΔ και απενεργοποιήθηκαν, αν λειτουργούσε στην περιοχή του επενδυτικού σχεδίου υποκατάστημα κατά το παρελθόν και έκλεισε, ή και τυχόν άλλα στοιχεία.

Διευκρινίζεται ότι προκειμένου ο φορέας της επένδυσης (μεγάλη επιχείρηση) να είναι επιλέξιμος για ενίσχυση στις εν λόγω περιοχές πρέπει:

– είτε να δημιουργεί νέα εγκατάσταση χωρίς λειτουργικούς δεσμούς με υφιστάμενη εγκατάσταση,

– -είτε, στην περίπτωση που η επένδυση γίνεται σε υφιστάμενη εγκατάσταση, να υλοποιεί επένδυση σε νέα δραστηριότητα σε σχέση με τη δραστηριότητα που ασκείτο έως τότε στην εγκατάσταση – ήτοι η νέα δραστηριότητα να εμπίπτει σε διαφορετική τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός) της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων της NACE αναθ. 2 από τη δραστηριότητα στην εγκατάσταση πριν από την υλοποίηση του έργου.

– Ως προς την πρώτη περίπτωση, για να θεωρηθεί ότι μια νέα εγκατάσταση δεν έχει λειτουργικούς δεσμούς με υφιστάμενη, πρέπει η νέα εγκατάσταση να αποτελεί μια αυτοτελή μονάδα, η οποία να μην βασίζεται σε κοινούς πόρους με υπάρχουσα εγκατάσταση. Πρέπει δηλαδή να αποτελεί μια οργανωτικά και

λειτουργικά ξεχωριστή εγκατάσταση.

– Περαιτέρω, ως προς τη δεύτερη περίπτωση (επένδυσης σε υφιστάμενη εγκατάσταση) η επένδυση μπορεί να θωρηθεί επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση υπάρχει διαφοροποίηση δραστηριότητας σε σχέση με την προηγούμενη.

– Σημειώνεται ότι η ύπαρξη ή μη αυτοτελούς εγκατάστασης εξετάζεται στη βάση της φυσικής της μορφής, και όχι στη βάση της νομικής οντότητας στην οποία ανήκει ή στη βάση του τόπου εγκατάστασης, κι επομένως δεν στοιχειοθετείται λειτουργικός δεσμός από μόνο το γεγονός της συμμετοχής στην ίδια επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο δύο εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Αντιθέτως, λαμβάνεται υπ’ όψιν η πρακτική αυτονομία της νέας εγκατάστασης σε σχέση με την ήδη υφιστάμενη (δηλαδή η νέα εγκατάσταση να μην έχει π.χ. κοινούς χώρους, κοινά κτήρια γραφείων, κοινές αποθήκες κλπ με την υφιστάμενη εγκατάσταση).”

ΝΑΙ/ 0X1/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

9.13.

Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου αιτείται να λάβει ως ενίσχυση επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης πληρούνται οι προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου

Εξετάζεται ότι πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Τεκμηριώνεται ο χαρακτήρας αρχικής επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη μόνο

τις υποβληθείσες επιλέξιμες δαπάνες, (δηλ. εξαιρουμένων των δαπανών

δημιουργούμενης απασχόλησης)

– Προσδιορίζεται σαφώς το παραγόμενο προϊόν / υπηρεσία που θα προκόψει από την παραγωγική λειτουργία και αποτελεί αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο και θα ελεγχτεί για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσής του

– Οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν είναι αποκλειστικά συνδεδεμένες με την περιγραφείσα αρχική επένδυση

– Το επενδυτικό έονο συνεπάνεται καθαοά αύΕπσπ των ΕΜΕ στην επιχειρηματική εγκατάσταση, και αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,

– Βάσει της οικονομοτεχνικής μελέτης (Ενότητες Β & Γ) και των στοιχείων των καταχωρημένων δαπανών δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης στο ΠΣΑν, τεκμηριώνεται το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότητες, την εκπαιδευτική βαθμίδα και το εύλογο κόστος των δαπανών.

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

9.14.

Το επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει το ελάχιστο ύψος ανάλογα με το μέγεθος και τη νομική μορφή (κατά το χρόνο έναρξης εργασιών) του φορέα του επενδυτικού σχεδίου (άρθρο 15)

Για το επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου που έχει υποβληθεί εξετάζονται τα εξής:

1. Ελέγχεται ότι οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες προσφορές ή σε άλλο έγγραφο τεκμηρίωσης αυτών

2. Ελέγχεται ότι οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες με βάση τις διατάξεις των Άρθρων 6, 7 και 8 της οικείας προκήρυξης

3. Η κατανομή των δαπανών στις επιμέρους ομάδες δαπανών ανά κατηγορία ενισχύσεων (δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (π.χ. κτηριακές εγκαταστάσεις, λοιπός εξοπλισμός, κ.λπ.), δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων), είναι ορθή και σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της οικείας προκήρυξης.

4. Για την επιλεξιμότητα των δαπανών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει και που αιτείται ο φορέας προς ενίσχυση εξετάζονται ότι:

i. Οι υποβληθείσες βεβαιώσεις αρμόδιων αρχών ή και λοιπά στοιχεία (ενδεικτικά, βεβαίωση ΓΕΜΗ ή δήλωση μεταβολών ΔΟΥ για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης ή τη θέση σε εκκαθάριση ή συγκεντρωτικές καταστάσεις μισθοδοσίας και λογαριασμοί καταναλώσεων, των τελευταίων περιόδων παραγωγικής και μη παραγωγικής λειτουργίας) τεκμηριώνουν ότι η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής

ii. Στο Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εκτιμητή μηχανικό ή από επίσημο φορέα (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος) αναφέρεται η εμπορική αξία των ακινήτων (κτίρια) αφαιρούμενης της αξίας του γηπέδου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί, βεβαιώνεται ότι η κατασκευή τους είναι σύμφωνη με την πολεοδομική και λοιπή νομοθεσία. Σε περίπτωση που τμήμα των κτιριακών εγκαταστάσεων έχει ρυθμιστεί με τον Ν.4178/2013 ή προγενέστερο νόμο, το πιστοποιητικό περιλαμβάνει επιμέρους εκτίμηση του κόστους αυτών.

iii. Η Έκθεση από πραγματογνώμονα Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή άλλου επίσημου φορέα αναφέρει την εμπορική αξία, την κατάσταση του εξοπλισμού, την δυνατότητα επαναλειτουργίας του, βεβαιώνει την παλαιότητα του εξοπλισμού με βάση την ημερομηνία κτήσης του όπως προκύπτει από το μητρώο παγίων της επιχείρησης.

iv. Στην Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή αναφέρονται:

– Κρατικές ενισχύσεις που τυχόν έχει λάβει η επιχειρηματική μονάδα και αναλυτική περιγραφή των παγίων που έχουν ενισχυθεί.

– Ότι ο πωλητής (ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν σχετίζεται με τον φορέα της επένδυσης, δηλαδή δεν κατέχει/ελέγχει την πλειοψηφία των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου και δεν ασκεί κυρίαρχη επιρροή στο φορέα της επένδυσης μέσω εταιριών ή μέσω ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού (π.χ. μέλη της ίδιας οικογένειας). (Η εν λόγω προϋπόθεση δεν αφορά την περίπτωση μικρής επιχείρησης, η οποία αποκτάται από έναν υπάλληλο του αοχικού ιδιοκτήτη ο οποίος δεν έχει συννένεια μέχρι 3ου βαθμού με τον ιδιοκτήτη τηο υονόδαο που έπαυσε τη λειτουονία τηο (σε περίπτωση νομικού προσώπου στη θέση του ιδιοκτήτη εννοούνται τα Φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μερίδιο/μετοχές του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου) και η υπαλληλικά σχέση να είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) ετών)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

9.15.

Η Υ.Δ. έχει υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α της οικείας προκήρυξης και υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα
Κατά τον έλεγχο εξετάζεται η πληρότητα και η ορθότητα του περιεχομένου της Υ.Δ. με βάση το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Προσάρτημα του Παραρτήματος Α. της οικείας προκήρυξης και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου.

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

9.16.

0 φορέας υλοποίησης δεν έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο ίδιο ή σε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες με αυτές του υπό εξέταση επενδυτικού σχεδίου (σημείο 3 υποδείγματος Υ.Δ.) Εξαιρείται η υποβολή αίτησης σε καθεστώς ενίσχυσης «ήσσονος σημασίας» (de minimis) ή η δανειοδότηση με δάνεια που ενέχουν στοιχεία κρατικής στήριξης, όπως του Ταμείου Ανάκαμψης, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κ.λπ. με την προϋπόθεση ότι οι ενισχύσεις του παρόντος και οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει άλλων καθεστώτων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, δεν οδηγούν σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης (σημείο 3 υποδείγματος Υ.Δ.)

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

9.17.

Το παρόν επενδυτικό σχέδιο (σύνολο ή τμήμα) δεν έχει υπαχθεί στο ίδιο ή σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων του Ν.4887/2022 ή προγενέστερων αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενίσχυσης.

Εξαιρείται η υπαγωγή σε καθεστώς ενίσχυσης «ήσσονος σημασίας» (de minimis) ή η δανειοδότηση με δάνεια που ενέχουν στοιχεία κρατικής στήριξης, όπως του Ταμείου Ανάκαμψης, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κ.λπ. με την προϋπόθεση ότι οι ενισχύσεις του παρόντος και οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει άλλων καθεστώτων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, δεν οδηγούν σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης (σημείο 3 υποδείγματος Υ.Δ.)

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

9.18.

Δεν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη του υπό εξέταση του επενδυτικού σχεδίου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 4 ν.4887/2022) (σημείο 4 υποδείγματος Υ.Δ.)

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

9.19.

0 φορέας που υλοποιεί το επενδυτικό σχέδιο δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας εκκρεμεί η διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά. (σημείο 5 υποδείγματος Υ.Δ.)

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

9.20.

Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου:

• δεν είναι προβληματική επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 18 του άρθρου 2 ΓΑΚ,

• δεν έχει προβεί σε μετεγκατάσταση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 61α του τροποποιημένου Γ.Α.Κ. με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017 (άρθρο 13, παρ.2.β της παρούσας προκήρυξης) – στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, κατά τη διετία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής ή αρνούνται να δεσμευτούν ότι δε θα το πράξουν για περίοδο δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.

• δεν πραγματοποιεί το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

• (α) δεν έχει ανατεθεί στο φορέα η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, (β) δεν έχει ανατεθεί στο φορέα από το κράτος αποκλειστικά η προσφορά υπηρεσιών και (γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία του φορέα με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 25 της προκήρυξης (μόνο σε περίπτωση που ο φορέας είναι δημόσια ή δημοτική επιχείρηση ή θυγατρική αυτών) (άρθρο 13 παρ. 1 περ στ Ν.4887/22). (σημείο 6 υποδείγματος Υ.Δ.)

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

9.21.

Σε περίπτωση που στο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται συμμετοχή του φορέα στο επιλέξιμο κόστος με ίδια κεφάλαια ή εξωτερική χρηματοδότηση, τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτής δεν περιέχει κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (σημείο 8 υποδείγματος Υ.Δ.).

ΝΑΙ/ 0X1/ ΔΕΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

9.22.

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο διασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά (σημείο 7 υποδείγματος Υ.Δ.)

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

10. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

10.1.

Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες συμβατικής επένδυσης, τεκμηριώνεται η δυνατότητα του φορέα για την χρηματοδότηση του ενισχυόμενου κόστους αυτών μέσω ιδίων κεφαλαίων (εφόσον προβλέπονται στο προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα).

Για την τεκμηρίωση της χρηματοδότησης του ενισχυόμενου κόστους αυτών μέσω ιδίων κεφαλαίων εξετάζονται ανά περίπτωση ανάλογα με:

• τον τρόπο (ή τον συνδυασμό των τρόπων) κάλυψης του ενισχυόμενου κόστους συμβατικής επένδυσης που έχει δηλώσει ο φορέας στο χρηματοδοτικό σχήμα

• το χρόνο πραγματοποίησης της αύξησης κεφαλαίου (πριν ή μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής) τη φύση μετόχων – εταίρων (νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή μέλη συνεταιρισμού)

Α. Αύξηση κεφαλαίου με νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων

– Α.1 Αύξηση κεφαλαίου με νέες εισφορές σε μετρητά υετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής» Εξετάζονται:

o Ta δικαιολογητικό που αφορούν στην απόφαση του φορέα για την κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων με ΑΜΚ για τους σκοπούς της επένδυσης ήτοι, Απόφαση Γ.Σ για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες και Απόφαση επιτροπής κεφαλαιαγοράς, για τις εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Το περιεχόμενο της απόφασης θα πρέπει να συμφωνεί με τα δηλωθέντα από τον φορέα.

Α.1.1. Σε περίπτωση νέων εισφορών σε μετρητά από

μετόχους/εταίρους-φυσικά πρόσωπα

Εξετάζονται τα εξής:

o Οι τραπεζικές βεβαιώσεις αναφέρουν τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των φυσικών προσώπων και τα μέσα διαθέσιμα υπόλοιπα του προηγούμενου μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Το ποσό που γίνεται αποδεκτό είναι το μικρότερο από τα δύο παραπάνω.

o Οι βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών) των φυσικών προσώπων αναφέρουν την τρέχουσα αξία αποτίμησης και την μέση αξία του προηγούμενου μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Το ποσό που γίνεται αποδεκτό είναι αυτό της τρέχουσας αποτίμησης.

o Οι βεβαιώσεις αναφέρονται στην ίδια ημερομηνία διαθέσιμων υπολοίπων ή και αποτίμησης αξιών (πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής).

Τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια των μετόχων προκύπτουν αθροιστικά από το σύνολο των παραπάνω πηγών.

Α.1.1.2.Σε περίπτωση νέων εισφορών από μετόχοσς/εταίρους -νομικά πρόσωπα, που προέρχονται από υφιστάμενα διαθέσιμό τους.

Εξετάζονται τα εξής:

o Για εταιρείες που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας ο καταρτισθείς ισολογισμός τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και το ισοζύγιο λογαριασμών του προηγούμενου μήνα (θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο τους εταιρείας.)

o Τα υφιστάμενα διαθέσιμα των μετόχων (νομικών προσώπων) όπως αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις και στο αντίστοιχο ισοζύγιο.

o Η επάρκεια αυτών σε σχέση με τα κεφάλαια που απαιτούνται για την αύξηση κεφαλαίου του φορέα (στο ποσό που τους αναλογεί) για την κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων με νέες εισφορές του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης.

o Η επάρκεια των διαθεσίμων των μετόχων – νομικών προσώπων, τεκμηριώνεται είτε με βάση τη θετική ρευστότητα της επιχείρησης όπως προσδιορίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μετά την αφαίρεση του εν λόγω ποσού), είτε με βάση τα ταμειακά διαθέσιμα της επιχείρησης όπως απεικονίζονται στο πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο (λογ.34, 38), εφόσον το ύψος τους είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό που θα πρέπει να εισφέρει η μέτοχος για την αύξηση κεφαλαίου του φορέα.

Α.1.1.3. Σε περίπτωση νέων εισφορών από μετόχοσς/εταίρους -νομικά πρόσωπα, που θα προέλθουν από προηγούμενη αύξηση του κεφαλαίου.

Εξετάζονται τα εξής:

o Στην απόφαση της Γ.Σ. της μετόχου επιχείρησης ή του Δημοτικού Συμβουλίου (εφόσον ο φορέας της επένδυσης είναι δημοτική επιχείρηση), υπάρχει σαφής αναφορά για τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου του φορέα για τους σκοπούς της επένδυσης.

o Για τα Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετόχους της επιχείρησης-μετόχου του φορέα: ελέγχεται η δυνατότητα καταβολής του αναγκαίου ποσού για την ΑΜΚ στην επιχείρηση-μέτοχο του φορέα, προκειμένου στη συνέχεια να εισφερθούν τα απαιτούμενα ποσά για την ΑΜΚ στο φορέα, βάσει των δικαιολογητικών που αποτυπώνονται ανά περίπτωση στις προηγούμενες παρ. A (νέες εισφορές σε μετρητά από μετόχους/εταίρους-φυσικά πρόσωπα και Β (νέες εισφορές από μετόχους/εταίρους – νομικά πρόσωπα, που προέρχονται από υφιστάμενα διαθέσιμό τους)

Α.1.1.4 Σε περίπτωση επενδυτικού φορέα εισηγμένου σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά

Εξετάζονται τα εξής:

o Σε περίπτωση συνεταιρισμού όπου η συμμετοχή κάθε μέλους στην αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου για τους σκοπούς της επένδυσης, δεν υπερβαίνει τις 5.000 €, εξετάζεται ότι στην Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο και ότι ο τρόπος χρηματοδότησης του ποσού των ιδίων κεφαλαίων αυτής θα γίνει με αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου από εισφορές μετρητών των μελών της.

o Σε περίπτωση συνεταιρισμού όπου η συμμετοχή κάθε μέλους στην αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου για τους σκοπούς της επένδυσης υπερβαίνει τις 5.000 €, ελέγχονται επιπρόσθετα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Α.2 Αύξηση κεφαλαίου με νέες εισφορές σε μετρητό ποιν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής»

Εξετάζεται τα εξής:

o Η αύξηση κεφαλαίου έχει λάβει χώρα εντός του τελευταίου 12μηνου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής (ή 24μηνου εφόσον πρόκειται για εταιρεία εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά). Ως χρόνος της αύξησης θεωρείται

α) για τις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση πιστοποίησης της καταβολής: η ημερομηνία ανακοίνωσης από το Γ.Ε.Μ.Η (ή το οικείο μητρώο) της καταχώρησης πιστοποίησης της καταβολής του ποσού της αύξησης

β) για τις λοιπές επιχειρήσεις: η ημερομηνία ανακοίνωσης από το Γ.Ε.Μ.Η (ή το οικείο μητρώο) της καταχώρησης της τροποποίησης του καταστατικού o Ο σκοπός της πραγματοποιηθείσας αύξησης κεφαλαίου είναι η κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων για την υλοποίηση της επένδυσης.

o Η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων της πραγματοποιηθείσας αύξησης όπως αυτά αποτυπώνονται στην Τραπεζική βεβαίωση και στο αντίστοιχο ισοζύγιο και η επάρκεια της για την κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται σύμφωνα με το προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης.

Σημειώνεται ότι στο ποσό της αύξησης εταιρικού κεφαλαίου συνυπολογίζονται και ποσά υπέρ το άρτιο, εφόσον οι αυξήσεις από τις οποίες έχουν προκύψει αφορούσαν το σκοπό της επένδυσης.

Β. Αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον

Εξετάζονται τα εξής:

o Ότι τα υφιστάμενα φορολογηθέντα αποθεματικά ή / και κέρδη εις νέον που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης πριν την υποβολή τους αίτησης υπαγωγής επαρκούν για την κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων, εφόσον η ρευστότητα της επιχείρησης (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες

υποχρεώσεις), μετά την αφαίρεση των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων (που θα καλυφθούν με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών) είναι θετική,

o Ότι τα απαιτούμενα φορολογηθέντα αποθεματικά έχουν σχηματισθεί από πραγματοποιηθέντα έσοδα του φορέα της επένδυσης βάσει διατάξεων οι οποίες δεν εμπεριέχουν όρους σχηματισμού και χρήσης τους που να αντιτίθενται στους κανόνες χορήγησης ενισχύσεων και δεν έχουν δεσμευθεί για να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Γ. Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον

Εξετάζονται τα εξής:

o Ότι τα απαιτούμενα υφιστάμενα φορολογηθέντα αποθεματικά ή/ και κέρδη εις νέον που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης πριν την υποβολή τους αίτησης υπαγωγής επαρκούν για την κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων, εφόσον η ρευστότητα τους επιχείρησης (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις), μετά την αφαίρεση των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων (που θα καλυφθούν με ανάλωση αποθεματικών) είναι θετική,

o Ότι τα απαιτούμενα φορολογηθέντα αποθεματικά έχουν σχηματισθεί από πραγματοποιηθέντα έσοδα του φορέα της επένδυσης βάσει διατάξεων οι οποίες δεν εμπεριέχουν όρους σχηματισμού και χρήσης τους που να αντιτίθενται στους κανόνες χορήγησης ενισχύσεων και δεν έχουν δεσμευθεί για να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

ΝΑΙ/ 0X1/ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

10.2.

Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες συμβατικής επένδυσης, τεκμηριώνεται η δυνατότητα του φορέα για την χρηματοδότηση του ενισχυόμενου κόστους αυτών μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης (εφόσον προβλέπεται στο προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα).

Για την τεκμηρίωση Εξωτερικής Χρηματοδότησης εξετάζονται τα εξής:

i. Το αναγραφόμενο ποσό εξωτερικής χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το αντίστοιχο απαιτούμενο ποσό του προτεινόμενου χρηματοδοτικού σχήματος

ii. Η προέγκριση χορήγησης δανείου από Τράπεζα ή άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό, αναφέρει το ύψος, τον σκοπό, την διάρκεια, το επιτόκιο, την περίοδος χάριτος, τις εξασφαλίσεις για την χορήγηση του δανείου, το αντικείμενο, τον τόπο και το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που στις εξασφαλίσεις του δανείου εμπεριέχεται ενεχυρίαση μετρητών και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου αιτείται τη χρηματοδότηση τμήματος του επενδυτικού σχεδίου και με ίδια κεφάλαια, προκειμένου να αποδεικνύεται η επάρκεια των τελευταίων, αυτά θα πρέπει να υπερβαίνουν το απαιτούμενο ποσό τουλάχιστον κατά το ποσό της ενεχυρίασης.

iii. Η απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της Α.Ε. (Δ.Σ. ή Γ.Σ.) για την έκδοση ομολογιακού δανείου θα πρέπει να αναφέρει τον σκοπό, το είδος, το ύψος, τις εξουσιοδοτήσεις και τους λοιπούς όρους του δανείου.

ΝΑΙ/ 0X1/

ΔΕΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

10.3.

Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες με χρηματοδοτική μίσθωση, έχει υποβληθεί σχετική έγκριση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Εξετάζεται ότι στην υποβληθείσα Έγκριση χρηματοδοτικής μίσθωσης αναφέρεται το είδος και το κόστος του εξοπλισμού, η διάρκεια της μίσθωσης, το επιτόκιο και ο όρος περί απόκτησης από το φορέα της κυριότητας του εξοπλισμού με τη λήξη της μίσθωσης. Αν ο τελευταίος όρος δεν αναφέρεται στην έγκριση χρηματοδοτικής μίσθωσης ελέγχεται ότι περιλαμβάνεται στο Σχέδιο σύμβασης που έχει υποβληθεί.

ΝΑΙ/ 0X1/

ΔΕΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ο/Η συντάξας/σα

…………………………..(Ονοματεπώνυμο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

Καθορισμός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών βαθμολογίας και στάθμισης των επενδυτικών σχεδίων του Καθεστώτος Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα του νόμου 4887/2022.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της παραγράφου του άρθρου 18 του νόμου 4887/2022 εξειδικεύονται με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών οι οποίοι βαθμολογούνται με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου ή του επενδυτικού φορέα.

Οι τιμές των δεικτών, με τη μορφή που αποτυπώνονται στις σχετικές κλίμακες βαθμολογίας, καθώς και η αποδιδόμενη βαθμολογία, υπολογίζονται με στρογγυλοποίηση σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης διακρίνονται σε τέσσερις (4) Ομάδες:

Ομάδα κριτηρίων

Όρια βαθμολογίας

Α. Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου 0-10
Β. Αξιολόγηση Χρηματοδοτικού Σχήματος 0-25
Γ. Αξιολόγηση Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου 0-25
Δ. Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου 0-40

Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να μπορεί να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης ανέρχεται σε 50 βαθμούς.

Οι δείκτες και οι κλίμακες βαθμολόγησής τους είναι οι εξής:

Α. Ομάδα Κριτηρίων: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου

Σύνολο βαθμολογίας ομάδας: 10
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΣ

Δείκτης 1

Άμεση διαθεσιμότητα τόπου εγκατάστασης
• Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ιδιόκτητο χώρο ένει υποβληθεί ο τίτλος κυριότητας του τόπου εγκατάστασης με βεβαίωση μεταγραφής ή
• Σε περίπτωση εγκατάστασης σε  μη ιδιόκτητο χώρο έχει υποβληθεί σύμβαση μίσθωσης με αντίστοιχη εγγραφή δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ.

3

Δείκτης 2

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
Έχει υποβληθεί η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη νέα επένδυση (π.χ. ΑΕΠΟ, ΠΠΔ, κ.λ.π.)

2

Δείκτης 3

Έγκριση Όρων Δόμησης
Έχει υποβληθεί η Έγκριση όρων δόμησης για την νέα επένδυση

1

Δείκτης 4

Άδεια Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Έχει υποβληθεί η Άδεια Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την νέα επένδυση

1

Δείκτης 5

Άδεια Εγκατάστασης
Έχει υποβληθεί η Άδεια εγκατάστασης για τη νέα επένδυση

1

Δείκτης 6

Εγκατάσταση σε οργανωμένους χώρους υποδοχής (πχ. ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ.,Β.Ε.ΠΕ., Τεχνολογικά Πάρκα, Ζώνες Καινοτομίας κ.λπ.)
Έχει υποβληθεί η Βεβαίωση νόμιμης υπόστασης και λειτουργίας του ειδικού φορέα υποδοχής
2

Β. Ομάδα Κριτηρίων: Αξιολόγηση Χρηματοδοτικού Σχήματος

Σύνολο βαθμολογίας ομάδας: 25
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΣ

Δείκτης 1

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων (ΙΚ) στο Ενισχυόμενο Κόστος Επένδυσης (ΔΧ = Κόστος – Επιχορήγηση)

ΙΚ ΔΧ/2

15

ΔΧ/3 ΙΚ < ΔΧ/2

12

ΔΧ/4 ΙΚ < ΔΧ/3

9

ΔΧ/5 ΙΚ < ΔΧ/4

6

ΙΚ < ΔΧ/5

0

Δείκτης 2

Ύψος Έγκρισης Δανείου (Δ) σε σχέση με το Ενισχυόμενο Κόστος ανά Είδος Ενίσχυσης

Έχει υποβληθεί έγκριση χορήγησης δανείου από Τράπεζα ή άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό ή δήλωση του φορέα ότι θα την προσκομίσει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.

α. Για Επενδυτικά σχέδια που θα λάβουν ενίσχυση με τη μορφή της Φοροαπαλλαγής: Δ  ΔΧ/5 10
β. Για Επενδυτικά σχέδια που θα λάβουν ενίσχυση με τη μορφή της Επιχορήγησης: Δ  ΔΧ/3 10
γ. Για Επενδυτικά σχέδια που θα λάβουν μίγμα ενισχύσεων | ποσοστό (Χ%) με τη μορφή της Φοροαπαλλαγής και με ποσοσ (100-Χ%) με τη μορφή της Επιχορήγησης:

Δ  ΔΧ/[(5* Χ°/ο/100) + (1-(Χ°/ο/100))*3]

10

Γ. Ομάδα Κριτηρίων: Αξιολόγηση Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου

Σύνολο βαθμολογίας ομάδας: 25

Αξιολόγηση υφιστάμενου φορέα

Σύνολο βαθμολογίας (δείκτες α.1-α.5): 25

α. Αξιολόγηση υφιστάμενου φορέα

Υπολογίζονται οι παρακάτω αριθμοδείκτες λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά μεγέθη όπως αυτά αποτυπώνονται σε μία (1) επίσημη

οικονομική κατάσταση, που επιλέγει ο φορέας εκ των τεσσάρων τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων. Οι φορείς που δεν έχουν συμπληρώσει τέσσερις διαχειριστικές χρήσεις δύνανται να επιλέξουν να βαθμολογηθούν με τα κριτήρια της β ομάδας των νεοσύστατων φορέων. Οι φορείς που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, θα υποβάλουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και τον λογιστή της επιχείρησης, τον επισυναπτόμενο πίνακα οικονομικών στοιχείων από τα στοιχεία του οποίου θα προκύπτει η βαθμολογία των κριτηρίων αυτής της ομάδας.

Δείκτης

α.1

Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας του φορέα πριν την επένδυση:

δ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αφορά μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση έως το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής και διαθέτουν βιβλία Γ κατηγορίας.

 
δ1,5 5
1δ<1,5 3
δ<1 0

Δείκτης

α.2

Δείκτης οικονομικής μόχλευσης:

δ = Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (return on equity/ROE) / Αποδοτικότητα Απασχολούμενων

Κεφαλαίων (return on capital employed – ROCE)

ROE : Return On Equity = ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ROCE : Return On Capital Employed = ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΦΟΡΩΝ / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αφορά μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση έως το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής και διαθέτουν βιβλία Γ κατηγορίας.

 
δ>3 5
0<δ3 3
δ<0 0

Δείκτης

α.3

Δείκτης καθαρού περιθωρίου:

δ = (Κέρδη προ φόρων / Κύκλος Εργασιών) X 100

Αφορά μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση έως το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

 
δ1,5 5
0,8δ<1,5 3
δ<0,8 0

Δείκτης

α.4

Δείκτης διάρθρωσης κεφαλαίων:

δ = Ίδια Κεφάλαια / Δανειακά Κεφάλαια

Αφορά μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση έως το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής και διαθέτουν βιβλία Γ κατηγορίας.

 
δ1,5 5
0,8δ<1,5 3
0,8δ<1,5 0

Δείκτης

α.5

Δείκτης συνολικής ικανότητας δανεισμού:

δ = Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Ενεργητικού

Αφορά μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση έως το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής και διαθέτουν βιβλία Γ κατηγορίας

 
δ0,4 5
0,4δ<0,6 3
δ0,6 0
Αξιολόγηση νεοσύστατου φορέα

Σύνολο βαθμολογίας (δείκτες β.1-γ.5): 25

β. Αξιολόγηση νεοσύστατου φορέα μέσω των μετόχων/εταίρων

δ = Διαθέσιμα Κεφάλαια / Ύψος Ίδιας Συμμετοχής του εταίρου-μετόχου φυσικού προσώπου

Το κριτήριο Διαθέσιμα/ίδια Κεφάλαια βαθμολογείται μόνο σε περίπτωση που στο προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η κάλυψη του συνόλου ή τμήματος των ιδίων κεφαλαίων με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές μετρητών των μετόχων/εταίρων και εφόσον το ποσό της αύξησης ανέρχεται τουλάχιστον στο 15% του ενισχυόμενου κόστους.

Βαθμολογούνται τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια των μετόχων /εταίρων φυσικών προσώπων του φορέα που αφορούν αποκλειστικά μετρητά και κινητές αξίες (όπως τεκμηριώνονται με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του Παραρτήματος) εφόσον είναι περισσότερα από τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια που πρόκειται να καλυφθούν με εισφορές μετρητών και το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των μετόχων /εταίρων φυσικών προσώπων στο φορέα είναι άνω του 50%

Δείκτης

α.1

Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας του φορέα πριν την επένδυση:

δ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αφορά μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση έως το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής και διαθέτουν βιβλία Γ κατηγορίας.

 
δ1,7 3
1,5δ<1,7 2
1,2δ<1,5 1
δ<1,2 0

Αξιολόγηση νεοσύστατου φορέα μέσω των μετόχων/εταίρων

• νομικών προσώπων με ποσοστό συμμετοχής στο φορέα άνω του 15% και που μετέχουν σε άλλες εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής άνω από 25%

• φυσικών προσώπων με ποσοστό συμμετοχής στο φορέα άνω του 15% και που μετέχουν σε εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής άνω από 25%

Υπολογίζονται οι παρακάτω αριθμοδείκτες λαμβάνοντας υπόψη αθροιστικά μεγέθη των εταιρειών που μετέχουν οι προαναφερθέντες μέτοχοι /εταίροι του φορέα όπως αυτά αποτυπώνονται στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις τους της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα για τον υπολογισμό των δεικτών λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά στοιχεία του συνοπτικού πίνακα (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Προσαρτήματος του Παρατήματος Γ) και εφόσον έχει υποβληθεί).

Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός μέτοχοι/εταίροι συμμετέχουν στην ίδια εταιρεία, τα οικονομικά μεγέθη στοιχεία της εν λόγω εταιρείας λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς μια φορά.

Δείκτης

γ·1

Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας:

δ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αφορά επιχειρήσεις για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση έως το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής

 

δ1,5

5

0,5δ<1,5

3

δ<0,5

0

Δείκτης

γ.2

Δείκτης οικονομικής μόχλευσης:

δ = Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (return on equity/ROE)   /   Αποδοτικότητα   Απασχολούμενων

Κεφαλαίων (return on capital employed – ROCE)

ROE : Return On Equity = ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ROCE : Return On Capital Employed = ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΦΟΡΩΝ / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αφορά μόνο επιχειρήσεις για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση έως το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

 

δ3

4

0δ<3

2

δ<0

0

Δείκτης

γ.3

Δείκτης καθαρού περιθωρίου:

δ = (Κέρδη προ Φόρων / Κύκλος Εργασιών) X 100

Αφορά μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση έως το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

 

δ1,5

5

0,8δ<1,5

3

δ<0,8

0

Δείκτης

γ.4

Δείκτης διάρθρωσης κεφαλαίων:

δ = Ίδια Κεφάλαια / Δανειακά Κεφάλαια

Αφορά μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση έως το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

 

δ1,5

4

1δ<1,5

2

δ<1

0

Δείκτης

γ.5

Δείκτης συνολικής ικανότητας δανεισμού:

δ = Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Ενεργητικού

Αφορά μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση έως το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

 

δ<0,4

4

0,4δ<0,6

2

δ0,6

0

Δ. Ομάδα Κριτηρίων: Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου

Σύνολο βαθμολογίας ομάδας: 40

Δείκτης 1

Χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης

Η βαθμολογία του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης (IRR) επί του συνόλου των επενδυόμενων κεφαλαίων με βάση τις εισροές – εκροές της επένδυσης με βάση τις προβλέψεις για τα πρώτα 10 έτη λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

IRR 20%

5

15% IRR < 20%

4

10% IRR < 15%

3

5% IRR < 10%

2

IRR < 5%

0

Δείκτης 2

Ικανότητα Αποπληρωμής Τοκοχρεωλυσίων Δανείων (ΔΙΑΤ) Η βαθμολογία της ικανότητας αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων προκύπτει από το λόγο των τοκοχρεολυσίων των υφιστάμενων και των νέων δανείων προς το σύνολο των αποτελεσμάτων προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων υπολογισμένα με βάση τον μέσο όρο των προβλέψεων για τα πρώτα 10 έτη λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.  

ΔΙΑΤ 0,7

4

0,7 < ΔΙΑΤ 0,8

3

0,8 < ΔΙΑΤ 0,9

2

0,9 < ΔΙΑΤ 1,0

1

ΔΙΑΤ > 1,0

0

Δείκτης 3

Αύξηση της Απασχόλησης και ιδίως δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης

ΔΑ = Ενισχυόμενο Κόστος Επένδυσης / Νέες Θέσεις Εργασίας

Η βαθμολογία του δείκτη προκύπτει από τον αριθμό των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας σε σχέση με το κόστος της επένδυσης σε χιλιάδες ευρώ.

Σε περίπτωση όπου για το επενδυτικό σχέδιο τεκμηριώνεται  δύο περιπτώσεις αργικής επένδυσης (π.γ. της επέκτασης μονάδας και της διαφοροποίησης προς νέα προϊόντα) η βαθμολογία του δείκτη που λαμβάνεται υπόψη προκύπτει από την 1η στήλη που αντιστοιχεί στην (ίδρυση/επέκταση).

 

Ίδρυση ή επέκταση μονάδας

Θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας ή διαφοροποίηση προς νέα προϊόντα

 

ΔΑ < 140

ΔΑ < 300

15

140 ΔΑ < 200

300 ΔΑ < 350

10

200 ΔΑ < 250

350 ΔΑ < 400

8

ΔΑ 250

ΔΑ 400

0

Δείκτης 4

Ποσοστό πτυχιούχων (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ) στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο (ΝΠτ), υπολογιζομένων σε Ε.Μ.Ε. Βαθμολογούνται τα επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν τουλάχιστον 6 νέες θέσεις (Ε.Μ.Ε.)

Η βαθμολογία του δείκτη προκύπτει από το ποσοστό των πτυχιούχων (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ) που θα καλύψουν τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο μετά την ολοκλήρωσή του, εκφρασμένων σε ΕΜΕ.

ΝΠτ 30%

8

30%> ΝΠτ 10%

4

10% > ΝΠτ

0

Δείκτης 5

Ποσοστό πτυχιούχων μέσων επαγγελματικών σχολών (ΙΕΚ, ΔΙΕΚ κλπ) στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο (ΝΕπ), υπολογιζομένων σε Ε.Μ.Ε.

Βαθμολογούνται τα επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν τουλάχιστον 6 νέες θέσεις (Ε.Μ.Ε.)

Η βαθμολογία του δείκτη προκύπτει από το ποσοστό των πτυχιούχων μέσων επαγγελματικών σχολών (ΙΕΚ, ΔΙΕΚ κλπ)που θα καλύψουν τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο μετά την ολοκλήρωσή του, εκφρασμένων σε ΕΜΕ.

ΝΕπ 30%

8

30%> ΝΕπ 10%

4

10% > ΝΕπ

0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Καθορισμός των δικαιολογητικών που συνοδεύουν το αίτημα καταβολής 25%

1. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης και μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

1.1 Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε.)

α. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του, από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου και μέχρι την υποβολή του αιτήματος καταβολής του 25%, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν κωδικοποιημένης μορφής αυτού, καθώς και τις σχετικές ανακοινώσεις στο ΓΕΜΗ.

β. Αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων/ Εταίρων από τα οποία να προκύπτουν τυχόν μεταβολές της μετοχικής/ εταιρικής σύνθεσης του φορέα μετά την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου και σε κάθε περίπτωση το σχετικό απόσπασμα της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης καθώς και αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου Μετόχων/Εταίρων για την προαναφερόμενη περίοδο.

γ. Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ.

δ. Δικαιολογητικά μεταβίβασης μετοχών (ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβολαιογραφικές πράξεις κ.α.)

ε. Καρτέλα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης (από taxis)

1.2 Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. – Ε.Ε.)

α. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του, από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου και μέχρι την υποβολή του αιτήματος καταβολής του 25%, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν κωδικοποιημένης μορφής αυτού, καθώς και τις σχετικές ανακοινώσεις στο ΓΕΜΗ.

β. Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ.

γ. Καρτέλα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης (από taxis)

1.3 Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

α. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του, από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου και μέχρι την υποβολή του αιτήματος ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν κωδικοποιημένης μορφής αυτού.

β. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Μητρώο (Μητρώο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο εργασίας κ.α.)

γ. Βεβαίωση μεταβολών από το οικείο Μητρώο.

δ. Καρτέλα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης (από taxis)

2. Παραστατικά

Τα σχετικά Παραστατικά δαπανών (Τιμολόγια, Τιμολόγια-Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, Τιμολόγια Έργου, Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών), παραστατικά εξοφλήσεων (τραπεζικά εμβάσματα, επιταγές, τραπεζικές καταθέσεις, εξόφληση με μετρητά εφόσον επιτρέπεται δικαιολογητικά της καταβολής της παρακράτησης φόρου), παραστατικά διακίνησης (δελτία διακίνησης αγαθών, φορτωτικές, διασαφήσεις, CMR, packing list κ.λπ.), βεβαιώσεις απαλλαγής ΦΠΑ, βεβαιώσεις εξόφλησης των βασικών προμηθευτών του έργου, που αφορούν το εγκριθέν ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου.

3. Στοιχεία λογιστικής απεικόνισης

3.1 Εταιρείες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Γ’ κατηγορίας)

α. Κίνηση των λογαριασμών (καρτέλες) των προμηθευτών του υλοποιούμενου έργου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταβολής του 25%.

β. Κίνηση των τραπεζικών εταιρικών λογαριασμών του φορέα μέσω των οποίων έγιναν οι πληρωμές των προμηθευτών για την παραπάνω χρονική περίοδο.

γ. Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικού Καθολικού κατά χρόνο έναρξης του επενδυτικού σχεδίου και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης καταβολής του 25% υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον υπεύθυνο λογιστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα..

δ. Ισολογισμοί της περιόδου ελέγχου καθώς της τελευταίας κλεισμένης χρήσης πριν έναρξη του έργου.

ε. Μητρώο παγίων της επένδυσης (τα πάγια της ενισχυόμενης επένδυσης θα πρέπει να σηματοδοτούνται διακριτά με αναφορά στον αναπτυξιακό νόμο και στην εγκριτική απόφαση).

3.2 Εταιρείες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Β’ κατηγορίας).

α. Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων στο οποίο σε διακριτές σελίδες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί το οικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου.

β. Μητρώο παγίων της επένδυσης (τα πάγια της ενισχυόμενης επένδυσης θα πρέπει να σηματοδοτούνται διακριτά με αναφορά στον αναπτυξιακό νόμο και στην εγκριτική απόφαση).

4. Συμβάσεις

Τις συμβάσεις προμηθευτών ή/και χρηματοδοτικής μίσθωσης, για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου και αντίγραφα των υποβεβλημένων στην αρμόδια Υπηρεσία, σχετικών καταστάσεων.

5. Αυθαίρετα

Βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού, μέσω της πλατφόρμας του ΥΠΕΚΑ, περί μη ύπαρξης αυθαιρέτων. Σε διαφορετική περίπτωση δήλωση ένταξης στον Ν.4178/2013 (ή οποιοδήποτε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών βρίσκεται σε ισχύ), τεχνική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών με τα σχέδια που τη συνοδεύουν.

6. Βεβαίωση ελέγχου ορθότητας των δικαιολογητικών για την καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) υπογεγραμμένη από Ορκωτό Λογιστή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Καθορισμός των δικαιολογητικών που συνοδεύουν το αίτημα τακτικού ελέγχου

Αίτημα Τακτικού Ελέγχου

Ο τακτικός έλεγχος διενεργείται μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικό που ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης, προκειμένου να πιστοποιηθεί, με την έκδοση σχετικής απόφασης των αρμόδιων οργάνων της παρ. 3 του άρθρου 17, ότι:

α. έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) διαζευκτικά, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24,

β. έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο και έχει αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της επένδυσης κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 23.

Το αίτημα τακτικού ελέγχου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνει:

1. την Αίτηση Ελέγχου προς την αρμόδια υπηρεσία υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

2. Το Ερωτηματολόγιο αίτησης ελέγχου, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8. του ν. 1599/1986.

3. Τα κατά περίπτωση παραστατικά νόμιμης εκπροσώπησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

Δικαιολογητικό Τακτικού Ελέγχου

Τα δικαιολογητικό του Τακτικού Ελέγχου τα οποία συνοδεύουν το αίτημα ελέγχου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, κατηγοριοποιούνται ως εξής:

1. Δικαιολογητικό νόμιμης υπόστασης και μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

1.1 Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε.)

α. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του, από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου και μέχρι την υποβολή του αιτήματος ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν κωδικοποιημένης μορφής αυτού, καθώς και τις σχετικές ανακοινώσεις στο ΓΕΜΗ.

β. Αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων/ Εταίρων από τα οποία να προκύπτουν τυχόν μεταβολές της μετοχικής/ εταιρικής σύνθεσης του φορέα μετά την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου και σε κάθε περίπτωση το σχετικό απόσπασμα της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης καθώς και αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου Μετόχων/Εταίρων για την προαναφερόμενη περίοδο.

γ. Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ.

δ. Δικαιολογητικά μεταβίβασης μετοχών (ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβολαιογραφικές πράξεις κ.α.)

ε. Καρτέλα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης (από taxis)

1.2 Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. – Ε.Ε.)

α. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του, από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου και μέχρι την υποβολή του αιτήματος ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν κωδικοποιημένης μορφής αυτού, καθώς και τις σχετικές ανακοινώσεις στο ΓΕΜΗ.

β. Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ.

γ. Καρτέλα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης (από taxis)

1.3 Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

α. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του, από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου και μέχρι την υποβολή του αιτήματος ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν κωδικοποιημένης μορφής αυτού.

β. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Μητρώο (Μητρώο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο εργασίας κ.α.)

γ. Βεβαίωση μεταβολών από το οικείο Μητρώο.

δ. Καρτέλα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης (από taxis)

2. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της κάλυψης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με Ίδια Κεφάλαια

2.1 Αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με νέες εισφορές:

Στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με νέες εισφορές των μετόχων/εταίρων σε μετρητά, υποβάλλονται τα στοιχεία για τις αυξήσεις του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο.

Ειδικότερα τα υποβαλλόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά είναι:

i. Κεφαλαιουχικές

Εταιρείες (Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε.)

α. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων/ Εταίρων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με σαφή αναφορά του σκοπού της αύξησης και τις σχετικές ανακοινώσεις στο ΓΕΜΗ .

β. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (για τις Α.Ε.) για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και δημοσίευσής τους στο ΓΕΜΗ.

γ. Λογιστική απεικόνιση των πράξεων αύξησης κεφαλαίου.

δ. Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας,

ε. Κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού

στ. Αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στην αρμόδια ΔΟΥ.

ii. Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. – Ε.Ε.)

α. Τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για την αύξηση του κεφαλαίου με σαφή αναφορά του σκοπού της αύξησης.

β. Λογιστική απεικόνιση των πράξεων αύξησης κεφαλαίου.

γ. Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας,

δ. Κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού

ε. Αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στην αρμόδια ΔΟΥ.

iii. Συνεταιρισμοί.

α. Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων για την αύξηση του κεφαλαίου με σαφή αναφορά του σκοπού της αύξησης.

β. Λογιστική απεικόνιση των πράξεων αύξησης κεφαλαίου.

γ. Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας,

δ. Κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού

ε. Αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στην αρμόδια ΔΟΥ.

2.2 Με κεφαλαιοποίηση Φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εκ νέον

α. Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου του φορέα (Γενική Συνέλευση Μετόχων κ.λπ.) για τη δέσμευση του ποσού που θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη της ιδίας συμμετοχής από τα υπάρχοντα φορολογηθέντα αποθεματικά του φορέα.

β. Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του φορέα (ή άλλου αρμόδιου οργάνου) ανάλογα με την νομική μορφή του φορέα.

γ. Λογιστική απεικόνιση των πράξεων δημιουργίας των αποθεματικών (ενδεικτικά αναφέρονται: καρτέλες, ισοζύγια, Ισολογισμοί, Οικονομικές καταστάσεις).

2.3 Με ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών και κερδών ειε νέον:

α. Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου του φορέα (Γενική Συνέλευση Μετόχων κ.λπ.) για τη δέσμευση του ποσού που θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη της ιδίας συμμετοχής από τα υπάρχοντα αποθεματικά του φορέα η/και κερδών εις νέον.

β. Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του φορέα (ή άλλου αρμόδιου οργάνου) ανάλογα με την νομική μορφή του φορέα.

γ. Λογιστική απεικόνιση (ενδεικτικά αναφέρονται: καρτέλες, ισοζύγια, Ισολογισμοί, Οικονομικές καταστάσεις).

3. Χρηματοδότηση τμήματος του επενδυτικού σχεδίου με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή.

3.1 Μεσομακροπρόθεσμο Επενδυτικό Δάνειο

α. Σύμβαση του δανείου και τροποποιήσεις αυτής από το περιεχόμενο της οποίας να προκύπτει ότι το δάνειο αφορά την χρηματοδότηση της συγκεκριμένης επένδυσης.

β. Πρόσφατη βεβαίωση της τράπεζας που έχει χορηγήσει το επενδυτικό δάνειο στην οποία θα αναφέρονται ο σκοπός και αναλυτικά, οι εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τις αντίστοιχες ημερομηνίες τους και το ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείου.

γ. Λογιστική απεικόνιση του δανείου.

3.2. Δάνειο έναντι εκχώρησης επιχορήγησης

α. Σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης έναντι παροχής ισόποσου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και τυχόν τροποποιήσεις.

β. Πρόσφατη βεβαίωση της τράπεζας που έχει χορηγήσει το δάνειο έναντι επιχορήγησης στην οποία θα αναφέρονται οι εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τις αντίστοιχες ημερομηνίες τους και το τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο.

γ. Λογιστική απεικόνιση του δανείου

3.3. Λοιπά Τραπεζικά Δάνεια νια τη χρηματοδότηση της επένδυσης Σε περίπτωση που για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου έχει γίνει χρήση άλλων Τραπεζικών Δανείων:

α. Συμβάσεις των δανείων και τυχόν τροποποιήσεις αυτών.

β. Πρόσφατη πρωτότυπη βεβαίωση της τράπεζας που έχει χορηγήσει το δάνειο στην οποία θα αναφέρεται ο σκοπός και το τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο.

γ. Λογιστική απεικόνιση των δανείων.

4. Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (leasing).

α. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού (leasing).

β. Βεβαίωση του χρηματοπιστωτικού φορέα (leasing) καταβολής των μισθωμάτων του leasing και του οφειλόμενου υπολοίπου.

γ. Παραστατικά προμήθειας και διακίνησης του εξοπλισμού.

δ. Βεβαίωση προμηθευτή περί καινουργούς του εξοπλισμού.

ε. Λογιστικές εγγραφές.

στ. Μητρώο παγίων.

5. Νομιμοποιητικά έγγραφα δικαιωμάτων του ακινήτου επί του οποίου θα πραγματοποιηθεί η επένδυση.

5.1 Στην περίπτωση κυριότητας του οικοπέδου

Τίτλος κυριότητας (και πιστοποιητικό μεταγραφής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο όπου αυτό βρίσκει εφαρμογή).

5.2 Στην περίπτωση απόκτησης του δικαιώματος χρήσης του οικοπέδου ή του ακινήτου με εκμίσθωση ή παραχώρηση

Σύμβαση μίσθωσης με αντίστοιχη δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ./ΑΑΔΕ (και πιστοποιητικό μεταγραφής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο όπου αυτό βρίσκει εφαρμογή).

Στη περίπτωση εγκατάστασης της επένδυσης σε (Β.Ε.ΠΕ.), (Ε.Π.) εξαιρουμένων των (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και (Θ.Υ.Κ.Τ.), πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, απαιτείται Βεβαίωση νόμιμης υπόστασης και λειτουργίας του Ειδικού φορέα Υποδοχής

6. Λογιστική απεικόνιση των στοιχείων υλοποίησης της επένδυσης.

6.1 Εταιρείες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Γ’ κατηγορίας) α. Κίνηση των λογαριασμών (καρτέλες) των προμηθευτών του υλοποιούμενου έργου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ελέγχου.

β. Κίνηση των τραπεζικών εταιρικών λογαριασμών του φορέα μέσω των οποίων έγιναν οι πληρωμές των προμηθευτών για την παραπάνω χρονική περίοδο.

γ. Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικού Καθολικού κατά χρόνο έναρξης του επενδυτικού σχεδίου και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ελέγχου υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον υπεύθυνο λογιστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα..

δ. Ισολογισμοί της περιόδου ελέγχου καθώς της τελευταίας κλεισμένης χρήσης πριν έναρξη του έργου.

ε. Μητρώο παγίων της επένδυσης (τα πάγια της ενισχυόμενης επένδυσης θα πρέπει να σηματοδοτούνται διακριτά με αναφορά στον αναπτυξιακό νόμο και στην εγκριτική απόφαση).

6.2 Εταιρείες που τηρούν απλογραφικό λονιστικό σύστημα (βιβλία Β’ κατηγορίας). α. Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων στο οποίο σε διακριτές σελίδες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί το οικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου.

β. Μητρώο παγίων της επένδυσης (τα πάγια της ενισχυόμενης επένδυσης θα πρέπει να σηματοδοτούνται διακριτά με αναφορά στον αναπτυξιακό νόμο και στην εγκριτική απόφαση).

7. Δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης της υλοποίησης – ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας

α. Τεχνική περιγραφή του επενδυτικού έργου που έχει υλοποιηθεί (ανά κατηγορία δαπάνης) μέχρι το χρόνο υποβολής του αιτήματος ελέγχου, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους μηχανικούς ανά κατηγορία δαπανών, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της απόφασης υπαγωγής στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται και οι τυχόν αποκλίσεις/διαφοροποιήσεις έναντι του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, συνοδευόμενη από αναλυτικές επιμετρήσεις.

β. Άδεια Δόμησης / Άδεια Κατεδάφισης με τις τυχόν Αναθεωρήσεις της ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας. Σε περίπτωση τελικού ελέγχου απαιτείται θεώρηση της αδείας για σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος.

γ. Οι απαιτούμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις και άδειες για την υλοποίηση της επένδυσης (άδεια εγκατάστασης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κ.α.).

δ. Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) ή Τελική Θεώρηση από την αρμόδια ΥΔΟΜ ε. Τα εγκεκριμένα σχέδια θεωρημένα από την Πολεοδομία (Τοπογραφικό Διάγραμμα, Διάγραμμα Κάλυψης / Δόμησης, Κατόψεις, Τομές, Όψεις).

στ. Βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού, μέσω της πλατφόρμας του ΥΠΕΚΑ, περί μη ύπαρξης αυθαιρέτων. Σε διαφορετική περίπτωση δήλωση ένταξης στον Ν.4178/2013 (ή οποιοδήποτε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών βρίσκεται σε ισχύ), τεχνική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών με τα σχέδια που τη συνοδεύουν και πιστοποιητικό περαίωσης της διαδικασίας.

ζ. Συμβάσεις προμηθευτών για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου και αντίγραφα των υποβεβλημένων στην αρμόδια Υπηρεσία, σχετικών καταστάσεων.

η. Παραστατικά δαπανών (Τιμολόγια, Τιμολόγια-Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, Τιμολόγια Έργου, Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών), παραστατικά εξοφλήσεων (τραπεζικά εμβάσματα, επιταγές, τραπεζικές καταθέσεις, εξόφληση με μετρητά εφόσον επιτρέπεται δικαιολογητικά της καταβολής της παρακράτησης φόρου), παραστατικά διακίνησης (δελτία διακίνησης αγαθών, φορτωτικές, διασαφήσεις, CMR, packing list κ.λπ.), βεβαιώσεις απαλλαγής ΦΠΑ, βεβαιώσεις εξόφλησης των βασικών προμηθευτών του έργου.

θ. Οι απαιτούμενες κατά περίπτωση άδειες για τη λειτουργία της επένδυσης (άδεια λειτουργίας, γνωστοποίηση)

ι. Έντυπο απόδοσης ΑΜΟΕ και αποπεράτωσης εργασιών Οικοδομοτεχνικού Έργου

ια. Φωτογραφικό υλικό του έργου (κτίρια, περιβάλλον χώρος, εξοπλισμός) καθώς και της ενημερωτικής πινακίδας σύμφωνα με τον οδηγό δημοσιότητας. Συστήνεται η προσκόμιση φωτογραφικού υλικού και για τη φάση κατασκευής, ειδικά για την τεκμηρίωση των αφανών εργασιών.

ιβ. Παραστατικά απασχόλησης:

– Πίνακας (xls) υφιστάμενης απασχόλησης εργαζομένων με ανάλυση ΕΜΕ και προσδιορισμό πτυχιούχων

– Συγκεντρωτικές ΑΠΔ που έχουν υποβληθεί στο ΙΚΑ για το διάστημα ελέγχου διατήρησης υφιστάμενων ΕΜΕ /δημιουργίας νέων ΕΜΕ

– Αναλυτικές Μισθοδοτικές Καταστάσεις για το ίδιο διάστημα

– Βεβαίωση αποδοχών από το Taxis (πρώην Ε7, στις περιπτώσεις ενίσχυσης μισθολογικού κόστους)

– Πίνακας προσωπικού Ε4 της Επιθεώρησης Εργασίας

ιγ. Πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης:

Για την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης απαιτούνται

i. αντίγραφα τιμολογίων αγοράς πρώτων υλών και πώλησης αγαθών στο βαθμό που να τεκμηριώνουν την λειτουργία της μονάδας

ii. αναλυτικά καθολικά των αντίστοιχων λογαριασμών που έχουν γίνει οι σχετικές εγγραφές (ομάδες λογαριασμών 2 και 7).

iii. Ισοζύγιο λογαριασμού «Πωλήσεις»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’

Δικαιολογητικά Καταβολής των ενισχύσεων της επιχορήγησης, της επιδότησης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και της Επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και της επιδότησης των τόκων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο παρόν καθεστώς είναι τα ακόλουθα:

Α. Δικαιολογητικά σε περίπτωση μη εκχώρησης ενίσχυσης σε Πιστωτικό Ίδρυμα :

1. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας/Κωδικοποιημένο Καταστατικό ή Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις.

2. Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί :

– Τροποποιήσεων του καταστατικού

– Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση

– Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση

3. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου περί :

– Μη πτώχευσης / μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

– Μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

4. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (φορείς Κεντρικής Διοίκησης)

5. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.

6. – Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι Ανώνυμη Εταιρεία/ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης:

Πρακτικό Δ.Σ (Α.Ε.)/ Πρακτικό Γ.Σ. (ΕΠΕ),

– Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία:

Πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων,

– Εάν ο φορέας της επένδυσης ανήκει στις Λοιπές περιπτώσεις:

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/ δημόσια υπηρεσία, στα οποία δηλώνεται:

α) ότι η επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα και

β) ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης-φορέα της επένδυσης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης.

7. Βεβαίωση Τραπέζης με το IBAN του εταιρικού λογαριασμού του φορέα της επένδυσης ή Αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου υποκαταστήματος.

Β. Δικαιολογητικά σε περίπτωση εκχώρησης της ενίσχυσης σε Πιστωτικό Ίδρυμα:

1. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας/Κωδικοποιημένο Καταστατικό ή Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις.

2. Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:

– Τροποποιήσεων του καταστατικού

– Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση

– Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση

3. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου περί:

– Μη πτώχευσης / μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

– Μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

4. Φορολογική ενημερότητα του Πιστωτικού Ιδρύματος, στο οποίο είναι εκχωρημένη η

επιχορήγηση, για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (φορείς Κεντρικής Διοίκησης).

5. Ασφαλιστική ενημερότητα του Πιστωτικού Ιδρύματος, στο οποίο είναι εκχωρημένη η

επιχορήγηση, για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.

6. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (φορείς Κεντρικής

Διοίκησης).

7. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.

8. Αντίγραφο Σύμβασης Εκχώρησης

9. Βεβαίωση Τραπέζης στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία εκταμίευσης, το ισχύον υπόλοιπο του κεφαλαίου του δανείου για το οποίο υφίσταται σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης και το IBAN του λογαριασμού στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης.

Άρθρο 29

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Πηγή