Αριθμ. 78564

Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών.

(ΦΕΚ Β 4530/26.8.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 51 του ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 174).

2. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70) και ιδίως την παρ. 1 αυτού.

3. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 – Α’ 45).

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

5. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α’ 205).

7. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α’ 184).

8. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

10. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

11. Τον ν.4772/2021 (Α’ 17), ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 42 αυτού, περί της διαδικασίας ένταξης και χρηματοδότησης από το ΠΔΕ έργων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

12. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

13. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.» (Α’ 75).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρου-αρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).

17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

18. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 – Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

19. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

20. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

21. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

22. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

23. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονοασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

24. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

25. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

26. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

27. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

28. Το π.δ. 6/2022«Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

29. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

30. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

31. Την υπό στοιχεία 1 19126ΕΞ2021/28.09.2021 υπουργική απόφαση «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»(Β’ 4498).

32. Την υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοι-κήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ 2.

33. Την υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ «Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708).

34. Την υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ «Ορισμός μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ» (Β’ 883).

35. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0).

36. Το υπ’ αρ. 4894/1200/19-1-2022 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

37. Την υπό στοιχεία ΓΝ 006/2022 γνωμοδότηση (ΑΠ:11851 ΕΞ2022/31-1-2022) της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

38. Την υπό στοιχεία 144641 ΕΞ 2021/17-11-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί ένταξης του έργου «SUB4. Πρόγραμμα προεργασίας για ανέργους νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150507), (ΑΔΑ: ΨΑ9ΚΗ-5ΜΒ).

39. Την υπ’ αρ. 38581/12-4-2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης του έργου 2021ΤΑ03400007 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 034 (ΑΔΑ: 6ΚΘΦ46ΜΤΛΡ-ΧΥ1).

40. Την υπό στοιχεία 46058 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 6-4-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί σύμφωνης γνώμης προέγκρισης πίστωσης έτους 2022 σε έργα της ΣΑΤΑ 034 στο ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με Κωδικούς ΟΠΣ ΤΑ 5149171, 5150092, 5150094, 5150507, 5149170, 5150752, 5157226, 5158526 (ΑΔΑ:647ΤΗ-ΨΨ4).

41. Την υπ’ αρ. 2391/57/3-5-2022 απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α..

42. Την υπ’ αρ. 42756/9-5-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

43. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-καλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των εξήντα οκτώ εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (68.040.000,00€), η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΤΑ 034) και κατανέ-μεται σε ετήσια βάση, ως εξής:

για το έτος 2022: 15.000.000,00 ευρώ,

για το έτος 2023: 45.000.000,00 ευρώ,

για το έτος 2024: 8.040.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών», ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Σκοπός του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία δέκα χιλιάδων (10.000) εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-30 ετών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και σε β) επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την προετοιμασία των νέων ανέργων, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε κρίσιμους τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

2. Στοιχεία του έργου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ID ΕΣΑΑ) 16747
Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) 3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή
Άξονας (Component) 3.1 Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας
Τίτλος έργου «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-30 ετών»
Γεωγραφικές ενότητες υλοποίησης Όλες οι Διοικητικές Περιφέρειες
Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων Επιχορήγηση (Grant)
Καθεστώς ενίσχυσης  
Ταμείο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
Φορέας Υλοποίησης Δ.ΥΠ.Α.
Δαπάνη 68.040.000,00€


Άρθρο 2

Αρμοδιότητες Δ.ΥΠ.Α. – Χρηματοδότηση -Επιλέξιμες περιοχές

1. Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος, ορίζεται η Δ.ΥΠ.Α.. Η Δ.ΥΠ.Α. καταρτίζει τη Δημόσια Πρόσκληση μέσω της οποίας ο Διοικητής καλεί τις επιχειρήσεις/παρόχους να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη δράση.

Η υποδοχή και αξιολόγηση των αιτήσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α. καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης της δράσης, υλοποιείται από τα Τμήματα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης και τα Τμήματα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών στα ΚΠΑ2 που λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης και από τα Γραφεία Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης και τα Γραφεία Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών στα υπόλοιπα ΚΠΑ2, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 2505/57/24-7-2018 και 2149/51/25-7-2017 αποφάσεις του Δ.Σ του ΟΑΕΔ, όπως ισχύουν.

2. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Next Generation EU και εμπίπτει στον Πυλώνα Ανάκαμψης (Pillar): 3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή και στον Άξονα (Component): 3.1. Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

3. Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των εξήντα οκτώ εκατομμυρίων, σαράντα χιλιάδων ευρώ (68.040.000,00€) η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (ΚΑΕ 2493), θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 38581/12-4-2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

Για το έτος 2022: 15.000.000,00 ευρώ

Για το έτος 2023: 45.000.000,00 ευρώ

Για το έτος 2024: 8.040.000,00 ευρώ.

4. Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος ορίζονται όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας.

5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου:
 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2022
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 3Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

Για την παρακολούθηση της δράσης χρησιμοποιείται ο δείκτης αποτελέσματος (Κοινός δείκτης που σχετίζεται με τη στήριξη του RRF):

Δείκτης εκροών: 11 «Αριθμός ατόμων που εργάζονται ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας».

Άρθρο 3

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

Η Δ.ΥΠ.Α. είναι αρμόδια για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των παρόχων/επιχειρήσεων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις προεργασίας των παρόχων/επιχειρήσεων, τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στους παρόχους/επιχειρήσεις και την καταβολή των αποζημιώσεων στους ωφελούμενους/ασκούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ.

Άρθρο 4

Πάροχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

4.1. Πάροχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), σε β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) και σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, εφεξής «πάροχοι» που δραστηριοποιούνται στις περιοχές όλων των Περιφερειών της Χώρας.

Οι πάροχοι ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν εντάσσονται στο ανωτέρω πρόγραμμα ως εξής:

i. Πάροχοι με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για ένα (1) ωφελούμενο.

ii. Πάροχοι με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για δύο (2) ωφελούμενους.

iii. Πάροχοι με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για τρεις(3) ωφελούμενους.

iv. Πάροχοι με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για πέντε (5) ωφελούμενους.

v. Πάροχοι με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για οκτώ (8) ωφελούμενους.

vi. Πάροχοι άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για αριθμό ωφελουμένων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού κατά την αίτηση, και έως 20 ωφελούμενους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχεί-ησης/παρόχου στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.ΥΠ.Α. (ημερολογιακά).

Εάν ο αριθμός του προσωπικού από την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραμένει σταθερός – ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού- είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης/ παρόχου στο πρόγραμμα.

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης και της υπογραφής του συμφωνητικού από τον πάροχο και τον ωφελούμενο.

Στο προϋπάρχον προσωπικό ανήκουν και τα άτομα που είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε κυοφορία – λοχεία, ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται.

Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θεωρείται:

α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,

γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,

δ) η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α’ 137),

ε) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα και

στ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Α.Κ.

Στις περιπτώσεις από α) έως δ) ο πάροχος προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού από τον πάροχο και τον ωφελούμενο.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση/πάροχος έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού, αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης από την επιχείρηση:

α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιο-ότησης,

β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του),

γ) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

δ) η φυλάκιση και ο θάνατος,

ε) η οικειοθελής αποχώρηση και

στ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζόμενων.

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις/πάροχοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρή-σεις/παρόχους που συστάθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, από τους ίδιους ή άλλους εταίρους, με το ίδιο ή άλλο αντικείμενο δραστηριότητας.

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι εξής επιχειρήσεις/ πάροχοι:

α) που έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο χρονικό διάστημα των τριών μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού,

β) τα νυχτερινά κέντρα,

γ) τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

δ) οι εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες,

ε) στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν.4488/2017,

στ) ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένοι σε αυτά,

ζ) οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση,

η) επιχειρήσεις/πάροχοι που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία, ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας. Οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μόνο εφόσον επιθυμούν να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό σε σχέση με αυτό που είχε η προηγούμενη,

θ) κάθε οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα,

ι) οι επιχειρήσεις που δε διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη,

ια) οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου,

ιβ) επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 “Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψη διακρίσεων”. Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής δηλώνει υπεύθυνα ότι προασπίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και η πρόσβαση στους χώρους εργασίας για τα άτομα με αναπηρίες.

4.2. Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 10.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως τριάντα (30) ετών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δεν απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και καθ’ όλη τη διάρκεια της προεργασίας. Οι άνεργοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με τον πάροχο/επιχείρηση.

1. Οι ωφελούμενοι άνεργοι οφείλουν να:

α) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., όσο κατά την υπόδειξή τους, όσο και κατά την τοποθέτησή τους (υπογραφή συμφωνητικού) στην επιχείρηση/πάροχο,

β) έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους,

γ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

δ) Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, από το ΔΟΑΤΑΠ.

ε) Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέτουν:

i. βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, από τον ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου,

ii. βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων ή άδεια άσκησης επαγγέλματος που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 54 του π.δ. 38/2010(Α’ 78) και γενικότερα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

στ) Επίσης οι ωφελούμενοι οφείλουν να:

i. να τηρούν τους όρους υγείας και ασφάλειας εργασίας του εργοδότη,

ii. να τηρούν το ημερήσιο ωράριο της προεργασίας, όπως ορίζεται στο συμφωνητικό συνεργασίας,

iii. να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του εργοδότη,

iv. να συνεργάζονται αρμονικά με τα στελέχη του εργοδότη.

Επιπρόσθετα οι ωφελούμενοι που θα προεργαστούν σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα πρέπει να:

α) είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

Γ ια τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2413/1996) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας [α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Πα-ανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη], των κατωτέρω επιπέδων:

i. Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).

ii. Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

iii. Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

iv. Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.

β) μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

γ) μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

δ) μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

ε) μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση.

στ) μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Κατά τη διαδικασία της υπόδειξης από τον εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ2, οι ωφελούμενοι που θα προ-εργαστούν σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα συμπληρώνουν και υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα οριζόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις β, γ, δ, ε και στ, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται με το συστατικό σημείωμα, προ-κειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος από τον δικαιούχο.

Η ευθύνη ελέγχου των αναφερομένων στην παρ. 1 ανήκει στους παρόχους.

2. Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ωφελούμενων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους εικοσιτέσσερις (24) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την επιχείρηση/πάροχο:

α) είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί στην ίδια επιχείρηση/πάροχο,

β) είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή, ή διαλύονται και επαναλει-τουργούν, στον ίδιο ή άλλο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους,

γ) που είχαν απασχοληθεί ή ασκηθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή δευτερεύουσα),

δ) είχαν απασχοληθεί ή ασκηθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση,

ε) είχαν απασχοληθεί ή ασκηθεί σε επιχείρηση συζύγου ή συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη,

στ) που απασχολούνται καθ’ οιανδήποτε τρόπο.

ζ) που θα εργαστούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου),

η) που είχαν συμμετάσχει στο πλαίσιο όμοιων προγραμμάτων προεργασίας κατά την προηγούμενη τριετία, θ) για άτομα που στην ίδια επιχείρηση/συνεταιρισμό/ πάροχο είναι:

i. ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε Ε.Π.Ε. και στις Ι.Κ.Ε. της επιχείρησης που υποβάλει την αίτηση υπαγωγής,

ii. μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε., πλην των μελών-εταίρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),

iii. οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων,

iv. μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των Κοιν-Σεπ).

ι) για άτομα, τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α’ ή β’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη (είτε ατομικό επιχειρηματία, είτε με εταίρους Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις α) έως στ) και ι), εκτός του ελέγχου που διενεργεί ο εργασιακός σύμβουλος, οι άνεργοι προσκομίζουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση κατά την υπόδειξή τους στην επιχείρηση/πάροχο.

Επιπρόσθετα στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνουν ότι δεν απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξη τους, καθώς και για το χρονικό διάστημα από την υπόδειξη έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού συνεργασίας από την επιχείρηση/πάροχο και για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2).

Δεν είναι δυνατή η επανατοποθέτηση ωφελουμένων που προεργάστηκαν σε παρόμοια προγράμματα προεργασίας που υλοποίησε η Δ.ΥΠ.Α. την τριετία πριν την δημοσίευση της παρούσας καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Επίσης δεν υποδεικνύονται άνεργοι στον ίδιο πάροχο και που είχαν τυχόν συνάψει συμφωνητικά συνεργασίας στο πλαίσιο όμοιου προγράμματος προεργασίας.

Άρθρο 5

Διάρκεια προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους επτά (7) μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας.

Άρθρο 6

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων – Έλεγχος προϋποθέσεων -Έγκριση – Αναζήτησης/ Υπόδειξης – Συμφωνητικό συνεργασίας
6.1 . Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Μετά τη δημοσίευση της Δημόσιας Πρόσκλησης από την Δ.ΥΠ.Α., οι επιχειρήσεις/πάροχοι, υποβάλλουν στο Πληροφορικό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. (e-services) μία μόνο ηλεκτρονική αίτηση – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (https:// www.dypa.gov.gr/) σύμφωνα με τα οριζόμενα, σχετικά με τον αριθμό των δικαιούχων που θα προεργαστούν.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων καθώς και το σχετικό δελτίο τύπου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (https://www.dypa.gov.gr/).

Η διαδικασία της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμε-νους, είτε μέσω των κωδικών TAXISnet, είτε με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στην Δ.ΥΠ.Α. (εφόσον διαθέτουν με Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Ο δικαιούχος εγγράφεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. με χρήση κωδικών TAXISnet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής).

Στην περίπτωση της επικαιροποίησης στοιχείων (όπως αλλαγή έδρας), ο εργοδότης με υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr αποστέλλει την αλλαγή με email στο αρμόδιο ΚΠΑ.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αποστολής email, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή αιτημάτων, οι συναλλασσόμενοι πρέπει να αποστέλλουν μαζί και επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδουν από τη σχετική ιστοσελίδα:https://www.gov.gr/ipiresies/ polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdoseupeuthunes-deloses.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι διαβιβάζεται το συγκεκριμένο αίτημα ή/και τα συγκεκριμένα δικαι-ολογητικά.

Τα υποκαταστήματα ή γραφεία με έδρα σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στα ΚΠΑ2 που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας όλων των περιφερειών της χώρας, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης, εφόσον το υποκατάστημα ή το γραφείο ανήκει σε περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Στην ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις/πάροχοι περιγράφουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων/ωφελουμένων στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν προεργασία.

Η ηλεκτρονική αίτηση απευθύνεται στο ΚΠΑ2 στην περιοχή της αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η επιχεί-ρηση/πάροχος και πρόκειται να προεργαστεί ο ωφελούμενος. Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης/παρόχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση/ πάροχος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση/πάροχο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α., του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της ΑΑΔΕ του e-ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών).

6.2 Έλεγχος προϋποθέσεων – Έγκριση

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των παρόχων/επιχειρήσεων ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α. σε υπαλλήλους του Γραφείου/Τμήμα-τος Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης της αρμόδιας Υπηρεσίας προκειμένου να εξετάσουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρ. 4.1 του άρθρου 4 της παρούσας (όπως έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού) και την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης ηλεκτρονικής αίτησης και στα στοιχεία που εξάγονται από τα Πληροφοριακά Συστήματα της Δ.ΥΠ.Α. (ΟΠΣ), του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε., του e-ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών).

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αξιολόγησης των αιτήσεων, το Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από τους δυνητικούς παρόχους/επιχειρήσεις και την προσκόμιση τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που ο αρμόδιος υπάλληλος διαπιστώσει ότι υπάρχει μείωση προσωπικού προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:

i. Έλεγχος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η επιχείρηση έχει προβεί σε πρόσληψη προσωπικού.

ii. Ενημέρωση του παρόχου για την υποχρέωση κάλυψης της μείωσης προσωπικού και προσκόμισης αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζοντας σχετική προθεσμία.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των παρόχων/επιχειρήσεων ανά ΚΠΑ2 είναι άμεση. Σε περίπτωση που λόγω κάλυψης των θέσεων η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρωθεί νωρίτερα από την προβλεπόμενη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η αξιολόγηση ξεκινά από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Εφόσον ο πάροχος/επιχείρηση πληροί τους όρους του προγράμματος, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 όπου ανήκει η επιχείρηση προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, εκδίδει απορριπτική απόφαση κατά της οποίας δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του ο πάροχος.

Οι επιχειρήσεις/πάροχοι για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους στο πρόγραμμα ενημερώνονται από το ΚΠΑ2, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το οποίο έχουν δηλώσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δ.ΥΠ.Α.. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας (όπως email, αριθμός τηλεφώνου), ανήκει στους παρόχους/επιχειρήσεις.

6.3 Αναζήτηση/Υπόδειξη

Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 18-30 ετών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εντολής κενής θέσης προεργασίας.

Η υπόδειξη των ανέργων στους παρόχους από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) διενεργείται μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:

α) τον τίτλο σπουδών του ανέργου

β) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων

γ) την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα από τον πάροχο.

Η επιλογή και υπόδειξη των υποψηφίων, πραγματοποιείται κατά την κρίση, την επαγγελματική ικανότητα και την εμπειρία του εργασιακού συμβούλου, λαμβάνοντας υπόψη, κατά προτεραιότητα, την συνάφεια του προφίλ του ανέργου με τη θέση, την ειδικότητά του, τα τυπικά του προσόντα, τις δεξιότητες και την επαγγελματική του εμπειρία, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη σύζευξη.

Η ενημέρωση του ανέργου πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία. Στην περίπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι αρμόδιοι εργασιακοί σύμβουλοι καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα, που αυτή λαμβάνει χώρα, καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας στο ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. στο πεδίο «ΕΠΑΦΕΣ- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ». Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από το ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός τηλεφώνου, ανήκει στους ωφελούμενους.

Στη συνέχεια, ο ωφελούμενος παραλαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από το αρμόδιο ΚΠΑ2 το συστατικό σημείωμα, με το οποίο θα παρουσιαστεί στον πάροχο/επιχείρηση. Το συστατικό σημείωμα αποστέλλεται από το αρμόδιο ΚΠΑ2 μέσω e- mail και στον πάροχο/επιχείρηση.

6.4 Συμφωνητικό συνεργασίας

Μετά την παραλαβή του συστατικού σημειώματος υπόδειξη των ανέργων στις ενδιαφερόμενες επιχειρή-σεις/παρόχους, καλούνται τόσο οι άνεργοι όσο και οι επι-χειρήσεις/πάροχοι που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα να υπογράψουν, το αργότερο μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υπόδειξη, συμφωνητικό συνεργασίας, το οποίο θα αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας πρόσκλησης και το πρόγραμμα ξεκινάει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος. Στο συμφωνητικό συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ της Δ.ΥΠ.Α., ο οποίος εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., του Παρόχου και του Ωφελούμενου, περιγράφονται οι υποχρεώσεις των παρόχων και των ωφελουμένων.

Επιπλέον ισχύουν τα εξής:

α. Οι άνεργοι δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί την ηλικία των 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με τον πάροχο έστω κι αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος την υπερβούν.

β. Ως είσοδος στο πρόγραμμα (έναρξη συμμετοχής) ορίζεται η πρώτη ημέρα συμμετοχής του ωφελούμενου στο πρόγραμμα (επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού). Ως έξοδος από το πρόγραμμα (ολοκλήρωση/λήξη της συμμετοχής) ορίζεται η τελευταία ημέρα συμμετοχής στην προεργασία.

Υπεύθυνος-επιβλέπων της προεργασίας ορίζεται ο εργοδότης ή άλλος εργαζόμενος, ο οποίος απασχολείται με σχέση πλήρους και εξαρτημένης εργασίας, και διαθέτει συναφή τίτλο σπουδών με την ειδικότητα του ωφελούμενου ή συναφή άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τουλάχιστον 1 έτος εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο όπου θα εκπαιδευτεί ο ωφελούμενος.

Άρθρο 7

Ωράριο – Απουσίες

1. Οι ωφελούμενοι μπορούν να απουσιάσουν μέχρι 14 ημέρες προεργασίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με την υποχρέωση επιμήκυνσης του προγράμματος για αντίστοιχο αριθμό ημερών μέχρι τη συμπλήρωση των 175 ημερών ασφάλισης/απασχόλησης.

Η υποχρέωση επιμήκυνσης, πέραν των ανωτέρω 14 εργάσιμων ημερών, ισχύει και α) για την περίοδο θερινών διακοπών ή αργιών ή/και για εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες η επιχείρηση μένει κλειστή (έως 30 ημερολογιακές ημέρες) και β) για τις εργάσιμες ημέρες που ο ωφελούμενος τυχόν τεθεί σε απομόνωση λόγω επαφής με νοσούντα ή λόγω νόσησης από COVID-19, με την υποχρέωση υποβολής σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης.

2. Η προεργασία ορίζεται στις οκτώ (8) ώρες ημερησίως και πέντε (5) ημέρες μέσα στην εβδομάδα (από Δευτέρα έως και Σάββατο) σύμφωνα με το αντικείμενο δραστηριότητας και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του παρόχου.

3. Δεν είναι δυνατή η προεργασία μετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή.

4. Η προεργασία πιστοποιείται με την τήρηση παρουσιολογίου από τον πάροχο.

5. Σε περίπτωση απουσίας του ωφελούμενου λόγω ασθένειας είναι δυνατή η επιμήκυνση του προγράμματος έως τριάντα (30) ημέρες.

Άρθρο 8

Αποζημίωση και διαδικασία καταβολής αποζημίωσης σε ωφελούμενους

8.1. Καταβολή επιχορήγησης

Μετά τη λήξη κάθε μήνα προεργασίας και κατά το πρώτο πενθήμερο έκαστου επόμενου μήνα, οι πάροχοι (με χρήση κωδικών taxisnet ή κλειδάριθμου Δ.ΥΠ.Α. στο e-services της Δ.ΥΠ.Α.) οφείλουν να:

α) συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω πεδία της μηνιαίας συγκεντρωτικής κατάστασης του αιτήματος αποζημίωσης στο αρμόδιο ΚΠΑ2:

i. μήνας αναφοράς

ii. ΑΦΜ κάθε ωφελούμενου

iii. ημέρες ασφάλισης.

β) επισυνάψουν ηλεκτρονικά μέσω του e-services στο αρμόδιο ΚΠΑ2 με ηλεκτρονική σάρωση στο αίτημα αποζημίωσης, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης/παρόχου, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της δημόσιας πρόσκλησης.

ii . Μηνιαίο παρουσιολόγιο.

Οι αρμόδιοι χειριστές των Γραφείων/Τμημάτων Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών του ΚΠΑ2 άμεσα με τη λήψη των δικαιολογητικών, προβαίνουν σε διοικητικό έλεγχο και εφόσον τα δηλωθέντα στοιχεία είναι ορθά, δημιουργούν σχετική λίστα (καθαρών αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών του ωφελούμενου) στο ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. προβαίνοντας σε έκδοση απόφασης έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης για τον ωφελούμενο για τον αναφερόμενο μήνα και σε καταχώρηση των ημερών ασφάλισης στο Πληροφοριακό Σύστημα, προκειμένου να δημιουργηθεί η ΑΠΔ από τη Διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α., εκδίδοντας σχετική απόφαση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τους ωφελούμενους.

Οι ημέρες ασφάλισης και οι καθαρές αποδοχές αφορούν μόνο στην πραγματική απασχόληση των ωφελουμένων και μετατρέπονται οι ημέρες παρουσίας (βάσει του παρουσιολογίου) σε ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού ασφάλισης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

8.2. Αποζημίωση

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, καταβάλλεται από τη Δ.ΥΠ.Α. μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση την προαναφερόμενη αποζημίωση.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, για το χρόνο συμμετοχής τους σε αυτό, υπάγονται στο σύνολο των κλάδων του e-ΕΦΚΑ καθώς και στην ασφάλιση των κλάδων και λογαριασμών της Δ.ΥΠ.Α. Ο υπολογισμός των καταβλητέων εισφορών γίνεται επί του ποσού της αποζημίωσης της προηγούμενης παραγράφου. Από το ανωτέρω ποσό η Δ.ΥΠ.Α. παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στον e-ΕΦΚΑ μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τη Δ.ΥΠ.Α..

Ο πάροχος υποχρεούται να διατηρεί μηνιαίο παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από τον ωφελούμενο για κάθε ημέρα προεργασίας και τον ίδιο, το οποίο παραμένει τον φάκελο του προγράμματος που τηρεί ο πάροχος. Οι πάροχοι πιστοποιούν στη Δ.ΥΠ.Α. την προεργασία των ωφελουμένων, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

Οι ωφελούμενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία από τους αρμόδιους φορείς, των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων.

Άρθρο 9

Δεσμεύσεις

1. Σε περίπτωση που αποχωρήσει ωφελούμενος για λόγους που δεν αφορούν στον ίδιο αλλά στον πάροχο, είναι δυνατή η τοποθέτησή του σε άλλο πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των επτά (7) μηνών. Ο ωφελούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που απασχολήθηκε στον πάροχο και δεν υποδεικνύεται άλλος ωφελούμενος στον πάροχο.

2. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος αποχωρήσει για λόγους που δεν αφορούν στον πάροχο, κατά το πρώτο δίμηνο της προεργασίας, το ΚΠΑ2 προχωράει στην τοποθέτηση άλλου ωφελούμενου, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση ο ωφελούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που ασκήθηκε και δεν υποδεικνύεται σε άλλον πάροχο.

3. Οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει δηλώνεται από τον πάροχο ή τον ωφελούμενο στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

4. Σε περίπτωση λύσης του συμφωνητικού συνεργασίας με υπαιτιότητα του παρόχου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) και απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., δύναται να επιβληθεί κύρωση αποκλεισμού του παρόχου από όμοια προγράμματα προεργασίας ή προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή προγράμματα απασχόλησης που υλοποιεί η Δ.ΥΠ.Α..

5. Σε περίπτωση που ο πάροχος κατά την 7μηνη διάρκεια του προγράμματος προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού σύμφωνα με τις περ. α) έως στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, χωρίς να το αντικαταστήσει εντός ενός (1) μήνα, το πρόγραμμα διακόπτεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2). Δίνεται ωστόσο η δυνατότητα στον ωφελούμενο να ολοκληρώσει την προεργασία σε άλλο πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

6. Στην περίπτωση μείωσης προσωπικού που οφείλεται σε αποχώρηση του επόπτη – επιβλέποντα της προεργασίας, ο πάροχος/επιχείρηση έχει υποχρέωση είτε κάλυψης της μείωσης προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας με εργαζόμενο που απασχολείται στο ίδιο αντικείμενο, είτε ορισμού ως επόπτη – επιβλέποντα του ωφελούμενου άλλου εργαζόμενου στο ίδιο αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος η επιχείρηση/πάροχος είναι υποχρεωμένη να αντικαταστήσει τον επόπτη – επιβλέποντα με άλλον εργαζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας.

7. Αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος πρέπει να διασφαλίζονται τα ακόλουθα:

i. Όλες οι επιχειρήσεις που δύναται να συμμετέχουν πρέπει να λάβουν ευρεία ενημέρωση για τη δράση προκειμένου να μπορούν να αποτελούν φορέα υποδοχής ισότιμα και χωρίς αποκλεισμούς.

ii. Η επιλογή των φορέων υποδοχής να γίνει με διαφανή και αντικειμενικό τρόπο.

iii. Οι ωφελούμενοι α) να μην καλύπτουν υφιστάμενες θέσεις εργασίας και β) να μην υποκαθιστούν υπαλλήλους/εργαζόμενους της επιχείρησης (απολύσεις) στην οποία θα τοποθετηθούν.

iv. Να μην υπάρχει υποχρέωση οι ωφελούμενοι να απασχοληθούν στις επιχειρήσεις μετά το τέλος του προγράμματος με τους ίδιους προνομιακούς για την επιχείρηση όρους.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις παρόχου-τροποποιήσεις προγράμματος

1. Υποχρεώσεις παρόχων

Ο πάροχος διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο προεργασίας τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α’ 84), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις.

Ο πάροχος παρέχει προεργασία στους ωφελούμενους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν επιλεγεί και εφόσον εξασφαλίσει ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθούν.

Ο πάροχος παρέχει στους ωφελούμενους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους.

Ο πάροχος δεν αναθέτει σε ωφελούμενους καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύπτει από την ειδικότητά τους.

2. Διαδικασία Τροποποιήσεων

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος η δικαιούχος επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αιτήματα τροποποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο, προς το Γραφείο/ Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.-ΚΠΑ 2). Τα αιτήματα τροποποίησης γίνονται αποδεκτά εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην παρούσα και υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές δεν επηρεάζουν τους στόχους του προγράμματος και δεν διαφοροποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι τροποποιήσεις αφορούν στα παρακάτω:

α. Αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου.

β. Αλλαγή νομικής μορφής.

γ. Μεταβολή επωνυμίας της επιχείρησης.

δ. Μεταβολή εταιρικής ή μετοχικής σύνθεσης.

ε. Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή υποκαταστήματος.

στ. Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται για όλες τις ανωτέρω τυχόν τροποποιήσεις, μέσω υποβολής της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας, να ενημερώσουν άμεσα το Γραφείο/ Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α., η οποία προβαίνει στις απαραίτητες, κατά περίπτωση, ενέργειες.

Άρθρο 11

Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος

1. Οι έλεγχοι του προγράμματος διενεργούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2/82850/0022/2013 (ΥΟΔΔ 487) κοινή υπουργική απόφαση.

2. Τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με στόχο: α) τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, β) την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων, γ) την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, δ) την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων και ε) την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

3. Η Δ.ΥΠ.Α. διενεργεί δύο τουλάχιστον επιτόπιους ελέγχους προς τους παρόχους/επιχειρήσεις για την πιστοποίηση της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας των ωφελουμένων/ασκουμένων.

Οι ελεγχόμενοι πάροχοι/επιχειρήσεις υποχρεούνται:

α. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013,

β. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,

γ. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον τρία (3) έτη, μετά τη λήξη του προγράμματος.

4. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα ελεγκτικά όργανα της Δ.ΥΠ.Α. συντάσσουν έκθεση με τα πορίσματα του επιτόπιου ή/και διοικητικού ελέγχου και ενημερώνεται σχετικά ο πάροχος/επιχείρηση. Αντίγραφο της ανωτέρω έκθεσης διατηρείται στον φάκελο του προγράμματος. Η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης υποβάλλεται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2.

5. Διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή καθώς και από άλλες ελεγκτικές αρχές/όργανα της ΕΕ ή εθνικές ελεγκτικές αρχές/όργανα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης.

Άρθρο 12

Επίλυση διαφορών

1. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Δ.ΥΠ.Α. και των παρόχων/επιχειρήσεων ή ωφελουμένων κατά την υλοποίηση του προγράμματος, επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών σύμφωνα με την υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. (Β’ 1708).

2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο πάροχος/επιχείρηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.

Άρθρο 13

Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας

1. Η Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: www.greece20. gov.gr.

Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, για ενημέρωση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ανέργων, σύμφωνα και με τις σχετικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στον Οδηγό Επικοινωνίας για δράσεις και έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου της Δ.ΥΠ.Α. στον ημερήσιο τύπο.

Η Δ.ΥΠ.Α. και οι πάροχοι/επιχειρήσεις, ως αποδέκτες χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υποχρεούνται στην τήρηση των αρμοδιοτήτων ως προς την πληροφόρηση, επικοινωνία και προβολή, όπως προβλέπεται που προσδιορίζονται στον Οδηγό Επικοινωνίας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 (Ενότητα 3.2 Αρμοδιότητες Αποδεκτών Ενωσιακής Χρηματοδότησης/Παράγραφος 1), ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα www. greece20.gov.gr

2. Η Δ.ΥΠ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει τον ωφελούμενο/ασκούμενο ότι τοποθετείται μέσω του παρόντος προγράμματος η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Next GenerationEU. Η ανωτέρω υποχρέωση, εκπληρώνεται μέσω του συστατικού σημειώματος που δίνει η αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, όσο κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 στον ωφελούμενο, κατά την υπόδειξή του στην επιχείρηση/πάροχο, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι: «Η τοποθέτηση γίνεται στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα προεργασίας για ανέργους νέους ηλικίας 18-30 ετών»». Επιπλέον η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση του προγράμματος ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό.

3. Ο δικαιούχος (Δ.ΥΠ.Α.) υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε στην έδρα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, αποθήκευσης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων με τα εν λόγω στοιχεία.

4. Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του προγράμματος, οι ωφελούμενοι πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος, για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του προγράμματος. Παράλληλα, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Καν.679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του ν. 4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους και να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων.

5. Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν για τα υποκείμενα των δεδομένων από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτά κάθε φορά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τον σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος.

Άρθρο 14

Τελικές διατάξεις

1. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (https://www.dypa. gov.gr/), και στην ιστοσελίδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2. Ο Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) δύναται με απόφαση του να αναστείλει, να παρατείνει και να λήξει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί.

3. Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, οι προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

4. Σε περίπτωση κάλυψης των προβλεπόμενων θέσεων, οι υπεράριθμες αιτούμενες θέσεις των παρόχων τίθενται σε στάδιο αναμονής σε ποσοστό 30% επί των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων, οι οποίες θα ικανοποιηθούν εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής

Υφυπουργός Ανάπτυξης

Υπουργός Οικονομικών

και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Πηγή