Αριθμ. 83413

Υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ γονέα και Επιμελητή/τριας στο πλαίσιο της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» των άρθρων 40-46 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).

ΦΕΚ Β 4930/21.9.2022)

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του Μέρους Ε’ «Δράση Νταντάδες της Γειτονιάς-Σήμα Διαφορετικότητας – Διατάξεις Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας» του ν. 4837/2021 (Α’ 178) και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 46 και της παρ. 5 του άρθρου 41.

2. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει (Α’ 133).

3. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

4. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων).

5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

6. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3).

8. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

9. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

10. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και ιδίως των άρθρων 22-26 αυτού.

11. Της υπό στοιχεία 202931/16.04.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα» (Β’ 1580).

12. Της υπό στοιχεία 142574/28-12-2021 (Κωδ: ΑΝΑΔ50/εκδ.3.0) πρόσκλησης της ΕΥΔ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση με τίτλο «Πιλοτική εφαρμογή της δράσης “Νταντάδες της γειτονιάς”» και Δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Δη-μογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΑΔΑ: Ψ20246ΜΤΛΡ-ΖΓ0).

13. Της υπό στοιχεία 6457/27-01-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Επικρατείας «Καθορισμός διαδικασίας τήρησης, διαχείρισης και ελέγχου του Μητρώου Επιμελητών και της διαδικασία υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Β’ 205).

14. Της υπό στοιχεία 26460/18.03.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας «Καθορισμός λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για το Μητρώο Επιμελητών και την Δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Β’ 1328).

15. Της υπό στοιχεία 29518/28-03-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποψήφιους/ιες επι-μελητές/τριες για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της συγχρηματοδο-τουμένης δράσης «Νταντάδες της γειτονιάς» (ΑΔΑ: ΩΖ-ΚΩ46ΜΤΛΚ-ΡΜΞ).

Β. Την υπ’ αρ. 37487/19.04.2022 εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Γ. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 72981/01.08.22 Εισηγητική Έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της ΓΔΟΥ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με τις διατάξεις της παρούσης καθορίζεται το υπόδειγμα του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του γονέα και του/της Επιμελητή/τριας της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), στο πλαίσιο της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο θα καταρτίζεται και κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής.

Η πιλοτική εφαρμογή της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Άρθρο 2

Συμβαλλόμενα μέρη

Για τους σκοπούς της παρούσας ως «συμβαλλόμενα μέρη» νοούνται:

Α) Ο γονέας ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια παιδιού, ηλικίας από δύο μηνών έως δύο ετών και έξι μηνών, και επιθυμεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών για κατ’οίκον φροντίδα από Επιμελητή/τρια, στο πλαίσιο της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Β) Ο/Η Επιμελητής/τρια, που είναι εγγεγραμμένος/η στο «Μητρώο Επιμελητών» και επιλέγεται από τον γονέα ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του παιδιού, για την παροχή υπηρεσίων κατ’οίκον φροντίδας του.

Άρθρο 3

Διαδικασία υποβολής του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ γονέα και Επιμελητή/τριας στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 43 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).

1. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ γονέα και Επιμελητή/τριας υποβάλλεται μέσω εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 43 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), που είναι προσβάσιμο από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημοσίας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntantades.gov.gr. Η ισχυρή ταυτοποίηση των συμβαλλόμενων μερών κατά την είσοδό τους στο πληροφοριακό σύστημα επέχει θέση υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού.

2. Για την υποβολή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο γονέας ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του παιδιού συμπληρώνει το υπόδειγμα της παρούσας, που βρίσκεται στην σχετική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 43 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntantades.gov.gr και ο/η Επιμελητής/τρια το αποδέχεται, με τον ίδιο τρόπο. Εν συνεχεία, το ιδιωτικό συμφωνητικό μπορεί να υποβληθεί οριστικά από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Μετά την οριστικοποίηση υποβολής του ιδιωτικού συμφωνητικού το πληροφοριακό σύστημα εκδίδει ψηφιακό αρχείο του ιδιωτικού συμφωνητικού, με τον μοναδικό αριθμό υποβολής, το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν είτε να εκτυπώσουν, είτε να αποθηκεύσουν τοπικά στον υπολογιστή τους ή να επιλέξουν να τους σταλεί ο υπερσύνδεσμος μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή μέσω γραπτού μηνύματος (sms).

3. Ως ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού θεωρείται η ημερομηνία οριστικής υποβολής αυτού στο πληροφοριακό σύστημα, με αυτόματη απόδοση στα συμβαλλόμενα μέρη μοναδικού αριθμού υποβολής.

4. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση ή την λύση του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Άρθρο 4

Υποχρεωτικά στοιχεία ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ γονέα και Επιμελητή/τριας

Στο ιδιωτικό συμφωνητικό, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται κατωτέρω, συμπληρώνονται από τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

α. Τόπος κατάρτισης του ιδιωτικού συμφωνητικού. β. Χρόνος κατάρτισης του ιδιωτικού συμφωνητικού.

γ. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο γονέα ή προσώπου που έχει την επιμέλεια του τέκνου.

δ. Διεύθυνση κατοικίας γονέα ή προσώπου που έχει την επιμέλεια του τέκνου.

ε. ΑΦΜ γονέα ή προσώπου που έχει την επιμέλεια του τέκνου.

στ. ΑΜΚΑ γονέα ή προσώπου που έχει την επιμέλεια του τέκνου.

ζ. Ονοματεπώνυμο τέκνου που θα αφορούν οι υπηρεσίες φροντίδας.

η. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο Επιμελητή/τριας. θ. ΑΜ Επιμελητή/τριας.

ι. Διεύθυνση κατοικίας Επιμελητή/τριας ια. ΑΦΜ Επι-μελητή/τριας.

ιβ. ΑΜΚΑ Επιμελητή/τριας.

ιγ. Σχέση τέκνου με ιδιοκτήτη οικίας, στην οποία θα παρέχονται οι υπηρεσίες.

ιδ. Στοιχεία αμοιβής.

ιε. Διάρκεια συμφωνητικού.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΑ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Στην…………….(α) σήμερα, την ………………(β)2022, μεταξύ :

• Της/του……………………………(γ), κατοίκου …………………..(δ), με Α.Φ.Μ. ……………………….. (ε) και ΑΜΚΑ …………………….. (στ), για το τέκνο ……………..(ζ) (εφεξής «τέκνο»), του οποίου είναι γονέας/έχει την επιμέλεια, εφεξής «Γονέας» και

• Της/του………………………(η), με Αριθμό Μητρώου Επιμελητών…………………. (θ), κατοίκου…………………………(ι), με ΑΦΜ………………………………..(ια) και ΑΜΚΑ……………………..(ιβ), εφεξής «Επιμελητής/τρια».

συνομολογούνται και συμφωνούνται αμοιβαίως τα εξής:

1. Αντικείμενο των υπηρεσιών :

Ο Γονέας αναθέτει στον/στην Επιμελητή/τρια καιεκείνος/η αναλαμβάνει την κατ’οίκον φροντίδα του τέκνου.

Στις υπηρεσίες του/της Επιμελητή/τριας περιλαμβάνεται κάθε αναγκαία ενέργεια για την φροντίδα του τέκνου και ιδίως :

(επιλέγονται από τα συμβαλλόμενα μέρη τα στοιχεία που είναι μέρος της συμφωνίας τους)

α. Η φροντίδα της ατομικής υγιεινής του. ( )

β. Η παροχή τροφής σύμφωνα με το διατροφικό πρόγραμμα που ορίζει ο γονέας. ( )

γ. Η προετοιμασία των γευμάτων του τέκνου. ( )

δ. Η τήρηση του προγράμματος ανάπαυσης/ύπνου του τέκνου, όπως ορίζεται από τον γονέα. ( )

ε. Η φροντίδα για την επαρκή ένδυση του τέκνου, ανάλογα με τις συνθήκες του χώρου που βρίσκεται. ( )

στ. Η οργάνωση και τακτοποίηση του χώρου όπου παρέχεται η υπηρεσία για τη διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος για το τέκνο.( )

ζ. Η οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παιχνιδιού ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο ψυχικής και σωματικής ανάπτυξης του τέκνου. ( )

η. Η συμβολή στη ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του τέκνου. ( )

θ. Η εκπαίδευση του τέκνου σε θέματα προσωπικής υγιεινής και σε θέματα πειθαρχίας, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει ο γονέας.( )

ι. Η συνοδεία του τέκνου σε περιπάτους και υπαίθριες δραστηριότητες σε χώρους που ορίζει ο γονέας. ( )

ια. Η τήρηση αρχείου γιατις καθημερινές δραστηριότητες του τέκνου και πληροφορίες για την υγεία του. ( )

ιβ. Άλλο…………………………………………………………….( )

2. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες φροντίδας του τέκνου παρέχονται

• στην οικία του Γονέα ( )

• στην οικία του……………(ιγ)( )

• στην οικία του/της Επιμελητή/τριας( )

Ο Γονέας δηλώνει ότι επισκέφθηκε την οικία του/της Επιμελητή/τριας και την βρίσκει κατάλληλη για την παροχή των υπηρεσιών φροντίδας του τέκνου ( ) (Επιλέγεται από τον γονέα μόνο σε περίπτωση παροχής των υπηρεσιών στην οικία του/της Επιμελητή/τριας)

3. Χρόνος Παροχής Υπηρεσιών

Ο/Η Επιμελητής/τρια παρέχει τις υπηρεσίες φροντίδας του τέκνου κατά το χρόνο εργασίας του Γονέα, όπως αυτός προσδιορίζεται ειδικότερα κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης των συμβαλλόμενων μερών /……………………………………………………….

ή (Σε περίπτωση που ο γονέας είναι άνεργος):

Ο/Η Επιμελητής/τρια παρέχει τις υπηρεσίες φροντίδας του τέκνου κατά τις ημέρες και ώρες που προσδιορίζονται ειδικότερα, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης των συμβαλλόμενων μέρων.

4. Αμοιβή Επιμελητή

Η αμοιβή του/της Επιμελητή /τριας συμφωνείται στο ποσό των……………….ευρώ / …………………(ιδ) και είναι καταβλητέα από τον Γονέα, με το σύστημα του Εργοσήμου, στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα παροχήςτων υπηρεσιών.
5. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων μερών

A) Ο/Η Επιμελητής/τρια υποχρεούται:

Να παρέχει τις υπηρεσίες του/της με επιμέλεια και ευσυνειδησία, μεριμνώντας για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας, της υγιεινής και του εν γένει συμφέροντος του τέκνου.

Να συνεργάζεται με τον Γονέα και να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις του σχετικά με τις καθημερινές συνήθειες και ανάγκες του τέκνου.

Να παρέχει πλήρη και ακριβή ενημέρωση στον Γονέα ή σε όποιο άλλο πρόσωπο εκείνος υποδείξει, για τις δραστηριότητες και την κατάσταση του τέκνου κατά το χρόνο παροχής των υπηρεσιών του.

Να τηρεί το ωράριο παροχής των υπηρεσιών που συμφωνείται με τον Γονέα και σε περίπτωση κωλύματος να παράσχει τις υπηρεσίες να ενημερώνει έγκαιρα τον Γονέα.

Να παρέχει στο τέκνο τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος ή άλλης ανάγκης και να ενημερώνει άμεσα τον Γονέα ή όποιο άλλο πρόσωπο αυτός υποδείξει.

Να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με οποιαδήποτε πληροφορία γνωρίζει κατά την παροχή των υπηρεσιών του/της η εξ αφορμής αυτών και όσον αφορά στο τέκνο ή καιτην οικογένειάτου.

Άλλο………………………………………………………………………………..

Β) Ο Γονέας υποχρεούται:

Να καταβάλλει εμπροθέσμως στον/στην Επιμελητή/τρια την αμοιβή, με το σύστημα του Εργοσήμου, σύμφωνα με την υποπερίπτωση γ’ της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις.

Να ενημερώνει εγκαίρως τον/την Επιμελητή/τρια για τυχόν αλλαγές στο ωράριο παροχής των υπηρεσιών.

Να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τον/την Επιμελητή/τρια και να τού/της παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για τις καθημερινές συνήθειες και ανάγκες του τέκνου.

Να διατηρείτο χώρο καθαρό και κατάλληλο για την παροχή των υπηρεσιών.

Άλλο………………………………………………………..

6. Διάρκεια

Η διάρκεια του παρόντος συμφωνητικού ορίζεται σε ………..(ιε) μήνες, η οποία

αρχίζει από την ημερομηνία της οριστικής καταχώρισής του στο πληροφοριακό σύστημα της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς».

7. Λοιποί όροι:

Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνητικού θεωρούνται ουσιώδεις.

Η παραβίαση οποιουδήποτε όρου, απο οποιοδήποτε μέρος, παρέχει το δικαίωμα στο άλλο μέρος να καταγγείλει το παρόν άμεσα και αζημίως, δηλώνοντας την λύση, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Τροποποίηση του παρόντος συμφωνητικού μπορεί να γίνει με συμφωνία των μερών, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 43 του ν.4837/2021.

Ο/Η Επιμελητής/τρια συναινεί να αναρτάται από τον Γονέα ο μοναδικός αριθμός του Εργοσήμου που εκδίδει για την αμοιβή του/της στο πληροφοριακό σύστημα «Νταντάδες της Γειτονιάς», για το σκοπό παροχής στον Γονέα της αξίας τοποθέτησης (voucher).

Άλλο…………………………………………………………………………………………………………..

(συμπληρώνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη)

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός

ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ

Πηγή