Αριθμ. 8946

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό (Β΄ 2156)».

(ΦΕΚ Β’ 2445/08.06.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230).
β. Του άρθρου 8 του ν.δ. 701/1970 «περί ενεργούμενων δια κατηγοριών τινών αυτοκινήτων μεταφορών και επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων σε κατόχους αυτών» (Α΄ 220).
γ. Της περ. ε΄ της παρ. 1 και της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 155).
δ. Του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63).
ε. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
στ. Του Π.Δ.127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).
ζ. Του Π.Δ.123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).
η. Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
θ. Της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/19.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 16597/29-12-2010 απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό (Β΄ 2156)», προκειμένου να διευκολύνεται το έργο των επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό.

3. Την υπ’ αρ. 8643/21.5.2021 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού,

αποφασίζουμε:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 16597/29-12-2010 κοινής υπουργικής απόφασης, με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό.» (Β΄ 2156), τροποποιείται ως εξής:

«3. Ως χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ., των από κατασκευής ανοικτού τύπου, των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και των τεθωρακισμένων αυτοκινήτων ορίζεται τα δώδεκα (12) έτη από το έτος έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, με χρονική στιγμή απόσυρσης την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εκπνέει η ανωτέρω προθεσμία.».

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 16597/29-12-2010 κοινή απόφαση, με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό» (Β΄ 2156).

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Πηγή