Αριθμ. 956/316596/2023

(ΦΕΚ Β’ 6104/20-10-2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005 -Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του Π.Δ.97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),

ε) του Π.Δ.37/2022 «Τροποποίηση του Π.Δ.97/2017 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α’ 138)» (Α’ 102),

στ) του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

ζ) του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

η) της υπ’ αρ. 3495/17.08.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσιο Σταμενίτη» (Β’ 5114),

θ) του Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών -Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

ι) τον ν. 5035/2023 «Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης Παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης» (Α’ 76),

ια) της υπ’ αρ. 188763/2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (Β’ 2284).

2. Τα άρθρα 12, 13, 14 και 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου. (ΕΕ L.347, 20/12/2013, σελ. 549).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3844/2010 (Α’ 63) και τις διατάξεις του ν. 3913/2011 (Α’ 32).

4. Το άρθρο 11 Οδηγίας 2006/123.

5. Την υπ’ αρ. 163/13692/2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (Β’ 267, διόρθωση σφάλματος Β’ 590), όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αρ. 1583/335048/2020 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 163/13692/2018 απόφασης του ΥΠΑΑΤ περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Β’ 267, διόρθωση σφάλματος Β’ 590)» (Β’ 5538).

7. Την υπ’ αρ. 146/38460/2021 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ αρ. 163/13692/2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Β’ 267, Β’ 590 διόρθωση σφάλματος)’, όπως ισχύει» (Β’ 706).

8. Την υπ’ αρ. 796/221617/2022 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 163/13692/25.1.2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου” (Β’ 267, Β’ 590 διόρθωση σφάλματος)» (Β’ 4255).

9. Το υπ’ αρ. 2842/2-3-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Άρθρο 1

Η υπ’ αρ. 163/13692/2018 (Β’ 267, διόρθωση σφάλματος Β’ 590) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

Το Παράρτημα συμπληρώνεται με τα θεματικά πεδία ΧΙ και ΧΙΙ ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών

XI. Συμβουλές για τις απαιτήσεις και τα πρότυπα βάσει της «αιρεσιμότητας» σχετικά με:

α) το κλίμα και περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του εδάφους και της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων,

β) τη δημόσια υγεία και υγεία των φυτών και

γ) την καλή διαβίωση των ζώων.

ΧΙΙ. Συμβουλές για προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων «Οικολογικά προγράμματα».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 163/13692/2018 (Β’ 267, Β’ 590) απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ

Πηγή