Οροι και κανόνες για τη φορολογία των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης

Οι φορολογούμενοι που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση και να φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους, ήτοι τόσο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα όσο και για τα κάθε είδους εισοδήματα τα οποία προκύπτουν στο εξωτερικό. Τέτοια εισοδήματα είναι τα ενοίκια που εισπράττονται από ακίνητα εντός Ελλάδος, τα μερίσματα από μετοχές αλλοδαπών εταιρειών, τα κέρδη από συμμετοχές σε αλλοδαπές προσωπικές εταιρείες, οι τόκοι καταθέσεων σε αλλοδαπές τράπεζες, οι μισθοί από εργοδότη/επιχείρηση εγκαταστημένη σε άλλη χώρα κ.λπ.

 

Τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης θα φορολογηθούν με βάση τους κανόνες και τους συντελεστές που προβλέπει η εσωτερική νομοθεσία μας ανά κατηγορία εισοδήματος.

 

Επίσης, είναι πολύ πιθανόν το αλλοδαπό εισόδημα να έχει υποστεί φορολογία ή παρακράτηση φόρου και στη χώρα πηγής του. Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος δικαιούται να μειώσει τον οφειλόμενο ελληνικό φόρο κατά τον φόρο που κατέβαλε για το εισόδημα αυτό στην αλλοδαπή. Η εν λόγω μείωση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Επομένως, αν ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή είναι υψηλότερος από τον φόρο που αναλογεί για το εν λόγω εισόδημα στην Ελλάδα, δεν διενεργείται επιστροφή του επιπλέον φόρου αλλοδαπής στον φορολογούμενο.

 

Στην περίπτωση που το εισόδημα προέρχεται από χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας – ΣΑΔΦ (όλες οι χώρες της Ε.Ε., του ΕΟΧ, ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα κ.ά.), αυτό θα φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας σύμβασης. Αν και όλες οι διμερείς συμβάσεις δεν είναι όμοιες, στην πλειονότητά τους προβλέπουν συνήθως ότι, για παράδειγμα, τα έσοδα από ακίνητα φορολογούνται στη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο, τα μερίσματα, οι τόκοι και τα δικαιώματα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (με συγκεκριμένους συντελεστές) στη χώρα που προκύπτουν, τα έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας φορολογούνται μόνο στη χώρα φορολογικής κατοικίας του επαγγελματία, εκτός αν αυτός έχει μόνιμη επαγγελματική βάση στη χώρα πηγής κ.λπ. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία, στις περιπτώσεις όπου και τα δύο συμβαλλόμενα κράτη έχουν δικαίωμα φορολόγησης ενός εισοδήματος, οι ΣΑΔΦΕ περιέχουν επίσης διατάξεις για την πίστωση του φόρου που καταβλήθηκε στη χώρα πηγής κ.λπ.

 

Επισημαίνεται ότι δεν πραγματοποιείται πίστωση φόρου, εφόσον από τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ προβλέπεται ότι το συγκεκριμένο εισόδημα απαλλάσσεται από τον φόρο στην αλλοδαπή και φορολογείται μόνο στην Ελλάδα. Επίσης, στην περίπτωση που στην αλλοδαπή επιβλήθηκε υψηλότερος φορολογικός συντελεστής από αυτόν που ορίζεται από τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ, θα πιστώνεται μόνο ο φόρος που προκύπτει βάσει του συντελεστή που ορίζεται στη διμερή ΣΑΔΦΕ.

 

Στην πράξη, προκειμένου ο φορολογούμενος να μπορέσει να μειώσει τον καταβλητέο φόρο στην Ελλάδα κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για κάποιο εισόδημα, θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής:

 

Για τις χώρες με τις οποίες υπάρχει ΣΑΔΦ, βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

 

Για τις λοιπές χώρες με τις οποίες δεν υφίσταται ΣΑΔΦ, βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή ορκωτού ελεγκτή.

 

Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, απαιτείται βεβαίωση από αυτό το πρόσωπο, θεωρημένη από την αρμόδια φορολογική αρχή, ή βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή. Η θεώρηση αυτή δεν απαιτείται όταν η παρακράτηση διενεργείται από δημόσιο φορέα, ασφαλιστικό οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

 

Οπως όλα τα έγγραφα που εκδίδονται στην αλλοδαπή, η βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Χάγης ή προξενική θεώρηση, κατά περίπτωση. Η σχετική βεβαίωση υποβάλλεται πρωτότυπη και απαιτείται η επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα. Περαιτέρω, τα εισοδήματα αλλοδαπής θα προστεθούν στα ημεδαπά εισοδήματα, προκειμένου να υποστούν και εισφορά αλληλεγγύης, σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα.