Λογιστικές Υπηρεσίες

Η “Κουκλουμπέρης Γεώργιος & Συνεργάτες” παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα, καλύπτοντας κάθε απλή ή πολυσύνθετη ανάγκη.

Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου, είτε πρόκειται για μικρή και μεσαία επιχείρηση που χρειάζεται την υποστήριξη ενός λογιστικού γραφείου, είτε πρόκειται για εταιρεία που χρειάζεται στελέχωση του εσωτερικού της λογιστηρίου και παράλληλα επίβλεψη, έλεγχο και ορθή τήρηση κάθε διαδικασίας, σχετικά με τις λογιστικές, φορολογικές και μισθοδοτικές της υποχρεώσεις.

Κουκλουμπέρης και Συνεργάτες | Λογιστικές, Φοροτεχννίκές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Αναλυτικά αναλαμβάνουμε τα εξής:

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9
 • Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9
 • Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος
 • Υποβολή αίτησης θέρμανσης
 • Υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς (ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας, Δήμους, Νομαρχίες, Τράπεζες, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, πρωτοδικείο, ΥΠΕΕ)
 • Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωσης κεφαλαίου
 • Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης
 • Φορολογικός εκπρόσωπος για κατοίκους εξωτερικού

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού–εξωτερικού ελέγχου (τακτικού–έκτακτου)
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών
 • Μετατροπές – συγχωνεύσεις – απορροφήσεις εταιρειών
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών
 • Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης
 • Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
 • Διεθνή λογιστικά πρότυπα
 • Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 • Ίδρυση Αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων
 • Φορολογικός αντιπρόσωπος Αλλοδαπών εταιρειών
 • Νομικές συμβουλές επί εταιρικών υποθέσεων υπεύθυνος Παπαγγελής σε συνεργασία με το γραφείο
 • Μηχανογραφικές υπηρεσίες σε συνεργασία με το γραφείο
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακούς Νόμους σε συνεργασία Τσαλικής Γ. και Δρακάκη Χ. – Ράνια Καρούλα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 • Μισθοδοσία για επαγγελματίες – εταιρίες, κατ’ οίκον απασχόληση
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας
 • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Προσλήψεις – αποχωρήσεις – καταγγελίες
 • Συμβάσεις εργασίες
 • Έκδοση αποδείξεων
 • Υποβολή ΑΠΔ
 • Πίνακες προσωπικού
 • Πρόγραμμα μισθοδοσίας προσωπικού
 • Έλεγχος συμβάσεων εργασίας
 • Εκπροσώπηση σε θέματα – προβλήματα σε επιθεώρηση εργασίας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Συμπλήρωση εντύπων για συντάξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
 • Μέτρηση ενσήμων και καταγραφή
 • Υπολογισμός σύνταξης
 • Διεκπεραίωση ασφαλιστικών θεμάτων

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

 • Καταχώρηση παραστατικών οικοδομής και έκδοση των αναλυτικών καταστάσεων ανα έτος και φάσης της οικοδομής
 • Δήλωση εργασιών της οικοδομής
 • Συμπλήρωση τελικού πίνακα οικοδομής
 • ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων για ιδιώτες και τεχνικές εταιρίες

Έχετε ερωτήσεις Λογιστικής φύσεως ;