Κέρδη μετά από φόρους 103,7 εκατ. ευρώ για το 2020 ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank. Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης επισημαίνει ότι σε μία χρονιά πρωτόγνωρης αστάθειας για τις αγορές, η Alpha Bank πέτυχε ισχυρή λειτουργική επίδοση, με κέρδη μετά από φόρους ύψους 103,7 εκατ. ευρώ, έχοντας παράλληλα λάβει πρόσθετες προβλέψεις ύψους 283 εκατ. ευρώ εξαιτίας της πανδημίας, και ενισχυμένο κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων ύψους ευρώ 859 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,4% σε ετήσια βάση.

«Παραμείναμε προσηλωμένοι στο στρατηγικό μας σχέδιο και καταφέραμε με απόλυτη επιτυχία να εκπληρώσουμε μία πληθώρα στόχων. Στο μέτωπο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, υπογράψαμε δεσμευτική συμφωνία με την Davidson Kempner για το Project Galaxy, που περιλαμβάνει την πώληση της τιτλοποίησης ύψους 10,8 δισ. ευρώ και του 80% της θυγατρικής μας εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Cepal, αλλά και αποκλειστική συμφωνία για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των υπόλοιπων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων», αναφέρει ο κ. Ψάλτης.

Αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια ο κ. Ψάλτης επισημαίνει: «Ολοκληρώσαμε επιτυχώς δύο εκδόσεις ομολόγων Tier II, συνολικού ύψους 1 δισ.ευρώ, ισχυροποιώντας περαιτέρω τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής μας Επάρκειας σε 16,9%, υπολογιζόμενης και της επίπτωσης της συναλλαγής Galaxy».

Νέες εκταμιεύσεις 5,6 δισ. ευρώ

«Στον τομέα της τραπεζικής δραστηριότητας, στηρίξαμε την ελληνική οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 5,6 δισ. ευρώ, την υψηλότερη επίδοση από το 2008, συμμετέχοντας παράλληλα ενεργά, σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης με την εγγύηση κρατικών φορέων, προς όφελος των πελατών μας. Από πλευράς επιχειρηματικής ανάπτυξης, συνάψαμε μακροπρόθεσμη συμφωνία συνεργασίας με την Generali στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων», αναφέρει ο κ.Ψάλτης.

Η Alpha Bank ανακοίνωσε μεταξύ άλλων:

– Ενισχυμένο κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων ύψους 859 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,4% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ανθεκτικής κύριας λειτουργικής κερδοφορίας και της βελτίωσης της αποδοτικότητας.

– Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων ανήλθε σε 1.434 εκατ. ευρώ το 2020, αυξημένο κατά 25% σε ετήσια βάση και αντιστοιχεί σε 3,6%, ως ποσοστό των υπολοίπων δανείων.

– Το δ’ τρίμηνο 2020, η Alpha Bank κατέγραψε κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους 430 εκατ. ευρώ, κυρίως από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και σχετιζόμενα με την ανταλλαγή μέρους των υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που κατείχε τον Δεκέμβριο 2020, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή κερδών ύψους 171 εκατ. ευρώ. Το 2020, τα Κέρδη από Χρηματοοικονομικές Πράξεις ανήλθαν σε 690 εκατ. ευρώ έναντι 410 εκατ. ευρώ το 2019.

– Οι ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 1.306 εκατ. ευρώ ή 3,3% επί του μέσου όρου δανείων, έναντι 995 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, λόγω της αναγνώρισης επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης ύψους 283 εκατ. ευρώ, σχετιζόμενες με την επίπτωση της πανδημίας, και επιπλέον ζημιών απομείωσης για τις αναμενόμενες μη οργανικές ενέργειες διαχείρισης των καθυστερήσεων.

– Παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 104 εκατ. ευρώ το 2020, έναντι 105 εκατ. ευρώ το 2019.

Κεφαλαιακή επάρκεια – Ρευστότητα και κάλυψη καθυστερήσεων

– Ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να ανέρχεται σε 18,4%, αυξημένος κατά 10 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 17,3% στο τέλος Δεκεμβρίου 2020.

– Τον Μάρτιο 2021, η Alpha Bank βελτιστοποίησε περαιτέρω την ισχυρή κεφαλαιακή δομή της, με τη επιτυχή έκδοση ομολόγου Tier ΙΙ, ύψους 500 εκατ. ευρώ ενισχύοντας τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 1,25%. Λαμβανομένης υπ’ όψιν της συναλλαγής Galaxy καθώς και της πρόσφατης έκδοσης του ομολόγου Tier ΙΙ, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας παραμένει ισχυρός και διαμορφώνεται σε 16,9%, παρέχοντας ευελιξία για περαιτέρω πρωτοβουλίες μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Πηγή