Η αρμόδια διεύθυνση της Α.Α.Δ.Ε. απάντησε εγγράφως στη Βουλή, σε ερώτημα βουλευτή σχετικά με τον λόγο που δεν αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, τα πραγματικά χιλιόμετρα που έχουν διανύσει όταν εκτελωνίζονται στην Ελλάδα.

Το έγγραφο αναφέρει τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα επιβατικά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.03 που μεταφέρονται στη χώρα μας με σκοπό να ταξινομηθούν και να κυκλοφορήσουν με ελληνικές πινακίδες, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 126 του ίδιου νόμου, η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, διαμορφώνεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων όπως αυτή προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπρόσωπους/διανομείς αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού, όμοιου κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου με τον ίδιο εξοπλισμό, κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί κατά το ποσοστό απομείωσης που ορίζεται ανάλογο με την ηλικία του και την κατηγορία αμαξώματος.

Η φορολογητέα αξία, μετά την ως άνω απομείωση, μειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία με χρήση συντελεστή 0,10 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο. Η απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% της αξίας που προσδιορίζεται μετά την ως άνω απομείωση.

Ο ετήσιος μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων, για σκοπούς εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, ορίστηκε στις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000). Η συνολική απομείωση, περιλαμβανόμενης και της απομείωσης λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πέραν του μέσου όρου, δεν δύναται να υπερβαίνει το 95%.

Σημειώνεται ότι μέχρι την τροποποίηση του ν. 2960/2001(ΦΕΚ 265 Α’) που επήλθε με το άρθρο 59 του ν.4389/2016, ο ανωτέρω συντελεστής απομείωσης λόγω χιλιομέτρων ανερχόταν σε 0,30 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που είχαν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο και η απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν έπρεπε να ξεπερνά το 30% της αξίας που προσδιορίζονταν μετά την ως άνω απομείωση.

Με την ως άνω τροποποίηση του ν.2960/2001 μειώθηκε ουσιαστικά η βαρύτητα του αριθμού των διανυθέντων χιλιομέτρων στην απομείωση της αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001, μετά την είσπραξη του τέλους ταξινόμησης ή την νόμιμη απαλλαγή από αυτό, εκδίδεται από την τελωνειακή αρχή πιστοποιητικό ταξινόμησης.

Σύμφωνα με την με αριθ. ΔΕΦΚΔ 5018174 ΕΞ 2014/23.7.2014 Κ.Υ.Α. του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα δύο εκ των οποίων προορίζονται για την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας. Με την εν λόγω Κ.Υ.Α. καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού αυτού.