Εφορία: Οδηγός επιβίωσης για κλείσιμο των βιβλίων χωρίς πρόστιμο

    Την ώρα που επικρατεί απόλυτη σύγχυση για το ύψος των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, στις εφορίες μεγαλώνουν καθημερινά οι ουρές από φορολογούμενους που σπεύδουν να κλείσουν τα βιβλία τους για να γλιτώσουν τις επιβαρύνσεις.

Περισσότεροι από 120.000 επιτηδευματίες έχουν ήδη προχωρήσει σε διακοπή εργασιών την τελευταία διετία, ενώ με εγκύκλιό του, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες για τη διαδικασία διακοπής εργασιών. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ:

[1] Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης διακοπής εργασιών επιβάλλεται πρόστιμο. Εξαιρετικά δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής (100 ευρώ) στις δηλώσεις διακοπής εργασιών που υποβάλλονται από 22-12-2016 μέχρι και 31-5-2017, εφόσον η προθεσμία για την υποβολή τους είχε λήξει μέχρι τις 30-9-2016.

[2] Στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι έχουν υποβάλει δήλωση μεταβολής εργασιών ως προς τα στοιχεία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ΔΟΥ όπως αλλαγή επωνυμίας, έδρας, ΚΑΔ, μελών/εταίρων, διαχειριστών, μελών Δ.Σ., νομίμων εκπροσώπων, καθεστώτων ΦΠΑ, ενδοκοινοτικών συναλλαγών κ.λπ. με ημερομηνία μεταβολής μεταγενέστερη της αιτηθείσας ημερομηνίας διακοπής, η ημερομηνία διακοπής της επιχείρησης δεν μπορεί να ανατρέξει σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας μεταβολής της τελευταίας καταχωρηθείσας δήλωσης μεταβολής εργασιών.

[3] Φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο – που χρησιμοποιεί την κατοικία του ως έδρα, εάν έχει υποβάλει δήλωση μεταβολής για αλλαγή κατοικίας – έδρας (λόγω μετακόμισης) στη ΔΟΥ, η υποβολή της δήλωσης αυτής δεν επηρεάζει την ημερομηνία διακοπής βάσει πραγματικού χρόνου εφόσον διαπιστώνεται η μη συνέχιση άσκησης της δραστηριότητας. Φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει δήλωση μεταβολής στη ΔΟΥ για αλλαγή στοιχείων (διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή άλλα προσωπικά στοιχεία), μπορούν να προβούν στη διακοπή των εργασιών της επιχείρησής τους με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών.

[4] Φορολογούμενοι που θα υποβάλουν δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία μετά την 1-12-2008 και δεν έχουν προβεί στην αντιστοίχιση των Κ.Α.Δ. οφείλουν πριν την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών στη ΔΟΥ να προβούν στην αντιστοίχιση αυτών. Φορολογούμενοι που θα υποβάλουν δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία προγενέστερη της 1-12-2008 δεν έχουν υποχρέωση αντιστοίχισης. Σε κάθε περίπτωση η αντιστοίχιση των ΚΑΔ δεν επηρεάζει την ημερομηνία διακοπής βάσει πραγματικού χρόνου.

[5] Εάν έχουν επέλθει μεταβολές στα στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως αλλαγή μελών, εταίρων, διαχειριστών, υποχρεωτική αλλαγή καθεστώτων ΦΠΑ κ.λπ. χωρίς να έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις στη ΔΟΥ, οι φορολογούμενοι οφείλουν πριν την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών τους, να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις.

[6] Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που πρόκειται να δηλώσουν μεταβολές ως προς τα στοιχεία της επιχείρησής τους με ημερομηνία μεταβολής μέχρι 22-11-2016 αφού δηλώσουν τις εν λόγω μεταβολές, μπορούν να προβούν στη διακοπή εργασιών με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους.

[7] Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που πρόκειται να δηλώσουν μεταβολές ως προς τα στοιχεία της επιχείρησής τους με ημερομηνία μεταβολής μετά τις 23-11-2016, αφού δηλώσουν τις εν λόγω μεταβολές, μπορούν να προβούν στη διακοπή των εργασιών τους. Στην περίπτωση αυτή, συνυποβάλλονται, τα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, όπως ανακοίνωση διαγραφής από Γ.Ε.ΜΗ., έγγραφο λύσης τους νομίμως καταχωρημένο ή ισολογισμό λήξης εκκαθάρισης νομίμως δημοσιευμένο.