[21.02.2017]

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με δράσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για το νέο ασφαλιστικό»

Συνάντηση είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., με τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., κ. Καβαθά Γεώργιο, νομικούς συμβούλους και στελέχη, σχετικά με την αποφασισμένη άσκηση ένδικων μέσων κατά του ασφαλιστικού νόμου. Στην συνάντηση συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. κ. Τσαμόπουλος Δημήτριος.

Έγινε ευρεία συζήτηση για τα προβλήματα που έχει ήδη δημιουργήσει ο νέος ασφαλιστικός νόμος σε μεγάλη μερίδα του επιχειρηματικού κόσμου και οι λόγοι για τους οποίους ασκούνται τα ένδικα μέσα.

Μεταξύ των άλλων θεμάτων, συζητήθηκε και το θέμα των επιστολών επιφύλαξης που προτείνεται τον τελευταίο καιρό να αποσταλούν από τους ασφαλισμένους επί αποδείξει στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ με δικόγραφο.

Στο θέμα αυτό, αναφέρουμε ότι όποιος συνάδελφος επιθυμεί μπορεί να αποστείλει το κείμενο της επιφύλαξης, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει εντός μικρού χρονικού διαστήματος (2-3 μηνών) να προσφύγει προσωπικά και με δικά του έξοδα στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά του νόμου.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μετά από την όλη έρευνα και με δεδομένο ότι ασκεί ένδικα μέσα το τριτοβάθμιο όργανο, η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., θεωρεί ότι αυτή η ενέργεια είναι αρκετή για να καλύψει και τους συναδέλφους.

Σας παραθέτουμε υπόδειγμα του κειμένου της επιφύλαξης:

Προς τον Ε.Φ.Κ.Α.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος…………………………………….., ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, με ΑΜΚΑ ……………….…, δια της παρούσης δηλώνω ότι οι μηνιαίες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνω από 1/1/2017 και εφεξής, δυνάμει των ατομικών ειδοποιήσεων που μου κοινοποιούνται, γίνονται με τη ρητή επιφύλαξη ασκήσεως κάθε νομίμου δικαιώματός μου, και ιδίως της διοικητικής ή/και δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής όλων των σχετικών πράξεων, είτε προσωρινών, είτε οριστικών. Σε καμία περίπτωση η όποια καταβολή εκ μέρους μου, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, δεν συνιστά αναγνώριση χρέους ή αποδοχή των εκδοθεισών πράξεων και οφειλών.

Τόπος, Ημερομηνία

Ο/Η Δηλών/ούσα