Ετσι θα ελέγχεται η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης για τον εξωδικαστικό

   Οδηγίες για το πώς θα πρέπει να ελέγχεται μια επιχείρηση που θέλει να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό δίνει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το αναλυτικό υπόδειγμα Μελέτης Βιωσιμότητας μιας επιχείρησης που παρουσιάζει το newmoney.gr, εκονήθηκε από το Τμήμα Παροχής Οικονομικών Συμβουλών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά ξενοδοχείο που τηρεί απλογραφικά βιβλία και εξετάζεται η βιωσιμότητα του στο πλαίσιο ένταξης των οφειλών του στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης επιχειρήσεων βάσει του Ν.4469/2017.

Όπως εξηγεί η ΕΓΔΙΧ, κατά την διάρκεια της εκπόνησης ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου Εταιρίας για την αξιολόγηση βιωσιμότητας, λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

-ο κλάδος στον οποίο είναι ενεργή η Εταιρία και η επιχειρηματική δραστηριότητα της,

– η παρούσα οικονομική κατάσταση της Εταιρίας,

– οι προοπτικές, η μελλοντική οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και η αναμενόμενη εξέλιξη του κλάδου της.

– Η περίοδος ρύθμισης των οφειλών της εταιρίας που στη συγκεκριμένη ενδεικτική περίπτωση προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε δέκα έτη.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η μελέτη βιωσιμότητας θα πρέπει να εστιάζει όχι μόνο στην τρέχουσα χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης αλλά να έχει σαν κύριους στόχους:

-τον επανασχεδιασμό της οργανωτικής δομής – λειτουργίας της επιχείρησης,

– την αναδιάρθρωση της παραγωγής και των διαδικασιών πωλήσεων,

– την αξιολόγηση της βάσης προϊόντων (κερδοφορία ανά προϊόν και προοπτικές)

– την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της μέσω πελατοκεντρικής λειτουργίας της επιχείρησης

– την μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης

– την εστίαση βάσει της στρατηγικής της επιχείρησης στον πυρήνα των κερδοφόρων κύριων λειτουργικών της δραστηριοτήτων – προϊόντων που παρουσιάζουν ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης

-τον προσδιορισμό μη λειτουργικών παγίων ή ζημιογόνων κλάδων δραστηριότητας και τις σχετικές προτάσεις αποεπένδυσης π.χ. ρευστοποίηση τυχόν μη λειτουργικών επενδύσεων σε μηχανήματα ή ακίνητα, πώληση θυγατρικών επιχειρήσεων ή μη στρατηγικών κλάδων δραστηριότητας