Ο ΚΦΔ παρέχει στον ελεγκτικό μηχανισμό την εξουσία ελέγχου της (αν)ακρίβειας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος εστιάζοντας πλέον, κατά τα παγκόσμια ειωθότα, στην (παράνομη) προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη πηγή ή αιτία.

Η προσαύξηση της περιουσίας μπορεί να αναφέρεται σε κινητή ή ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής, όπως οικόπεδα, σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη, τραπεζικές καταθέσεις και πάσης φύσεως χρεόγραφα, (μετοχές, τοκομερίδια, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κλπ.), η οποία δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματα που δηλώνει ο φορολογούμενος. Δεν είναι αυτονόητο ωστόσο πως η μεταβολή της σύνθεσης ή της διατήρησης της περιουσίας είναι συνώνυμη της προσαύξησής της.

Το σημαντικότερο εργαλείο που διαθέτει η Διοίκηση μετά την εισαγωγή των εμμέσων τεχνικών ελέγχου είναι η κτήση από Τραπεζικά Ιδρύματα, της ημεδαπής (αλλά και της αλλοδαπής) στοιχείων αφενός για την ύπαρξη, αφετέρου για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών επενδυτικών προϊόντων των φορολογούμενων, τα οποία είναι προσβάσιμα ανεξαρτήτως της στοιχειοθέτησης εύλογης υπόνοιας διάπραξης φοροδιαφυγής εκ μέρους τους.