Λύση εταιρειών εφόσον παραμείνει ένας μόνο εταίρος

   Σύμφωνα με το αρ. 267 Ν. 4072/2012 όπως τροποποιείται από το άρθρο 27 του σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας ΕΕ 34/2013 στην Ελληνική Νομοθεσία, εάν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας (εταίρος), η εταιρεία λύνεται εφόσον μέσα σε τέσσερις (4) μήνες δεν δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ η είσοδος νέου εταίρου.

Σημειώνεται ότι τόσο η ΕΣΕΕ όσο και η ΓΣΕΒΕΕ κατά την διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου πρότειναν την μεταβολή του χρονικού περιθωρίου από τέσσερις (4) σε έξι (6) μήνες, καθώς δεδομένης της δύσκολης συγκυρίας, θα ήταν πιο ρεαλιστικό χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα η ΓΣΕΒΕΕ πρότεινε ότι θα βοηθούσε εάν απαλειφόταν και ο περιορισμός που υπάρχει για την μετατροπή μιας Ο.Ε. σε Ε.Ε.. Σημειωτέον ότι το αντίστροφο, δηλαδή η μετατροπή της Ε.Ε. σε Ο.Ε., δεν περιορίζεται – απαγορεύεται. Η πρόταση είναι να ισχύει για τις Ο.Ε. ότι ίσχυε παλαιοτέρα και ότι ισχύει τώρα για τις Ε.Ε.. Συγκεκριμένα να προστεθεί στο συγκεκριμένο άρθρο παράγραφος που να αναφέρει τα εξής: “Η ομόρρυθμη εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε ετερόρρυθμη με ομόφωνη απόφαση των εταίρων”.