Μείωση του κόστους παραβόλων για υποβολή ένστασης σε διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ

   Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη εκδόθηκε υπουργική απόφαση με την οποία προβλέφθηκε σημαντική μείωση στα παράβολα για τη συμμετοχή αλλά και την ένσταση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα:

  • το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής σε γραπτό διαγωνισμό ή σε διαδικασία επιλογής ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή σε λοιπές διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης μειώθηκε από 20 ή 15 ευρώ σε τρία ευρώ (μείωση έως και 85%)
  • το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής στην ειδική γραπτή δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων) για διορισμό στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μειώθηκε από 40 ευρώ σε 10 ευρώ (μείωση 75%)
  • το παράβολο υποβολής ένστασης μειώθηκε από πενήντα (50) σε είκοσι (20) ευρώ (μείωση 60%)