Τα νέα του ΕΣΠΑ

Oριστικά αποτελέσµατα των Προγραµµάτων «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» και «Οικονοµική στήριξη οικογενειών µε παιδιά προσχολικής ηλικίας» περιόδου 2021-2022

23/8/2021

Ολοκληρώθηκε στις 20 Αυγούστου 2021 η επεξεργασία των αιτήσεων για χορήγηση vouchers και ανακοινώθηκαν στην διαδικτυακή σελίδα της ΕΕΤΑΑ τα οριστικά αποτελέσµατα.

Τα αποτελέσµατα αφορούν, τόσο το συγχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» που υλοποιείται για 14η συνεχή χρονιά, όσο και το πρόγραµµα «Οικονοµική στήριξη οικογενειών µε παιδιά προσχολικής ηλικίας», που λειτουργεί παράλληλα και συµπληρωµατικά µε την προαναφερόµενη δράση και υλοποιείται για 2η συνεχή χρονιά µε χρηµατοδότηση από πόρους του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συνολικά, υπέβαλαν αίτηση 181.419 µητέρες για 250.863 παιδιά.

Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, έλαβαν voucher 131.792 αιτήσεις, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συµµετοχής για περίπου 167.100 βρέφη, προνήπια, καθώς και παιδιά και άτοµα µε αναπηρία για να τους παρασχεθούν υπηρεσίες σε αντίστοιχες δοµές.

Ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις που αφορούσαν Βρεφικούς, Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, Βρεφονηπιακούς Σταθµούς Ολοκληρωµένης Φροντίδας και Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόµων µε αναπηρία (Κ∆ΑΠ-ΑΜΕΑ).

Οι αιτήσεις συµµετοχής που αφορούσαν στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) ανήλθαν στις 113.877 και έλαβαν voucher 63.051 παιδιά µε βάσει τη σειρά µοριοδότησής τους και µέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισµός και των δύο Προγραµµάτων για την περίοδο 2021 – 2022, θα ξεπεράσει τα 310 εκατοµµύρια ευρώ.

Και στην τρέχουσα περίοδο, όλη η διαγωνιστική διαδικασία των αιτήσεων συµµετοχής διενεργήθηκε µε ηλεκτρονικό τρόπο από την ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Υπ. Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, τόσο στο πεδίο της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων όσο και µε την πλειοψηφία των δικαιολογητικών εγγράφων να αντλούνται µέσα από τα πληροφοριακά συστήµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΑΑ∆Ε, ΕΡΓΑΝΗ, ΟΑΕ∆, Η∆ΙΚΑ, ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ κλπ.)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σχετική διαδικτυακή σελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Είδος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/9/2021

Πηγή