Του Γιάννη Σταματόπουλου,
Υπ. Διδάκτορα του Παν. Πειραιώς

Με τους ν. 4387/2016 και 4386/2016, επήλθαν σημαντικές μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Οι αλλαγές αυτές οι οποίες εφαρμόζονται γενικά για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως (μπορείτε να πλοηγηθείτε στο άρθρο από τα περιεχόμενά του ακολούθως).

 1. Φορολόγηση μισθωτών – συνταξιούχων
 2. Καταβολή μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών και φόρου μισθωτών υπηρεσιών μέσω τραπέζης
 3. Φορολόγηση εισοδήματος φυσικού προσώπου από επιχειρηματική δραστηριότητα
 4. Φορολόγηση κερδών από ατομική αγροτική επιχείρηση
 5. Φορολόγηση μερισμάτων
 6. Φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητη περιουσία
 7. Φορολόγηση κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα προσωπικών εταιρειών κ.λπ. με απλογραφικά βιβλία
 8. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης
 9. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
 10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του ΚΦΕ “Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή”
 11. Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2014, από τα υπόχρεα Ν.Π.Δ.Δ.Ασφαλιστικά Ταμεία των οποίων η ηλεκτρονική υποβολή δεν κατέστη δυνατή
 1. Φορολόγηση μισθωτών – συνταξιούχων

Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, η κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών και συνταξιούχων τροποποιήθηκε και πλέον, το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα (Φορολογικό Έτος 2016)
Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε ευρώ Φορ. Συντελεστής
0 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 29%
30.001 – 40.000 37%
40.001 – 45%

Επί του φόρου που προκύπτει βάσει της ανωτέρω κλίμακας, υπολογίζεται μείωση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η μείωση αυτή του φόρου εισοδήματος, η οποία έχει αντικαταστήσει το αφορολόγητο κλιμάκιο της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος των προηγούμενων ετών, συνδέεται πλέον με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του φορολογούμενου. 

Αναλυτικότερα, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ο φόρος που προκύπτει βάσει της κλίμακας μισθωτών – συνταξιούχων μειώνεται κατά το ποσό:

 • των 1.900 ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,
 • των 1.950 ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο,
 • των 2.000 ευρώ για το φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και
 • των 2.100 ευρώ για το φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω

Η μείωση αυτή του φόρου υπολογίζεται όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ.

Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου (δεν προκύπτει, δηλαδή, σε καμία περίπτωση, επιστροφή φόρου για το φορολογούμενο από αυτή την αιτία)

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΚΦΕ, εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται τα άγαμα τέκνα του φορολογούμενου, εφόσον είναι ανήλικα έως 18 ετών ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και συνοικούν με τον φορολογούμενο.

Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται επίσης τα τέκνα του φορολογούμενου εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία και έχουν ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

Παρατίθεται ακολούθως αναλυτικός πίνακας με το φόρο εισοδήματος που προκύπτει ανά κλιμάκιο εισοδήματος για εισοδήματα από το αφορολόγητο ποσό των 8.636,35 € έως το ποσό των 230.000 €, άνω του οποίου δεν υπολογίζεται σε καμία περίπτωση μείωση φόρου.

Φόρος εισοδήματος ανά επίπεδο εισοδήματος ανά αριθμό τέκνων (Φορολογικό Έτος 2016)
Εισόδημα Αρχικός Φόρος Μείωση φόρου (ανά αριθμό τέκνων) Φόρος πληρωτέος (ανά αριθμό τέκνων)
    0 1 2 3 και άνω 0 1 2 3 και άνω
8.636,35 1.900 1.900 1.950 2.000 2.100 0 0 0 0
8.863,65 1.950 1.900 1.950 2.000 2.100 50 0 0 0
9.090,90 2.000 1.900 1.950 2.000 2.100 100 50 0 0
9.545,45 2.100 1.900 1.950 2.000 2.100 200 150 100 0
10.000 2.200 1.900 1.950 2.000 2.100 300 250 200 100
20.000 4.400 1.900 1.950 2.000 2.100 2.500 2.450 2.400 2.300
30.000 7.300 1.800 1.850 1.900 2.000 5.500 5.450 5.400 5.300
40.000 11.000 1.700 1.750 1.800 1.900 9.300 9.250 9.200 9.100
50.000 15.500 1.600 1.650 1.700 1.800 13.900 13.850 13.800 13.700
60.000 20.000 1.500 1.550 1.600 1.700 18.500 18.450 18.400 18.300
70.000 24.500 1.400 1.450 1.500 1.600 23.100 23.050 23.000 22.900
80.000 29.000 1.300 1.350 1.400 1.500 27.700 27.650 27.600 27.500
90.000 33.500 1.200 1.250 1.300 1.400 32.300 32.250 32.200 32.100
100.000 38.000 1.100 1.150 1.200 1.300 36.900 36.850 36.800 36.700
150.000 60.500 600 650 700 800 59.900 59.850 59.800 59.700
200.000 83.000 100 150 200 300 82.900 82.850 82.800 82.700
210.000 87.500 0 50 100 200 87.500 87.450 87.400 87.300
215.000 89.750 0 0 50 150 89.750 89.750 89.700 89.600
220.000 92.000 0 0 0 100 92.000 92.000 92.000 91.900
230.000 96.500 0 0 0 0 96.500 96.500 96.500 96.500

Τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ως εξής:

Εξαρτώμενα τέκνα φορολογούμενου Αφορολόγητο όριο
0 8.636,35
1 8.863,65
2 9.090,90
3 και άνω 9.545,45

Βάσει των ανωτέρω νέων διατάξεων, διενεργείται η παρακράτηση φόρου σε μισθούς και συντάξεις από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4387/2016, δηλαδή από 12-5-2016. Σημειώνεται ότι η έναρξη ισχύος της παρακράτησης ορίζεται ρητά με διάταξη που κατατέθηκε στην παρ. 4 του άρθρου 44 του προς ψήφιση νομοσχεδίου “Eπείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις“.

 1. Καταβολή μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών και φόρου μισθωτών υπηρεσιών μέσω τραπέζης

Με  την παρ. 10 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 ορίζεται ότι “από 1.7.2016 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την οικεία τράπεζα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου. Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεος εργοδότης υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.”

 1. Φορολόγηση εισοδήματος φυσικού προσώπου από επιχειρηματική δραστηριότητα

Με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών – συνταξιούχων, φορολογούνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, και τα κέρδη από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16 του ΚΦΕ, η φορολόγηση των εισοδημάτων αυτών πραγματοποιείται, δηλαδή, από το πρώτο ευρώ.

Πρόκειται για μία σημαντική μεταβολή στον τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, δεδομένου ότι, από 1.1.2016 τα εισοδήματα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα συναθροίζονται με τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις και επιβάλλεται σε αυτά φόρος σύμφωνα με την ενιαία – για τους δύο αυτούς τύπους εισοδήματος – κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Παρατίθεται ακολούθως – για λόγους διευκόλυνσης – η εν λόγω κλίμακα:

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα (Φορολογικό Έτος 2016)
Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε ευρώ Φορ. Συντελεστής
0 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 29%
30.001 – 40.000 37%
40.001 – 45%

 

Παράδειγμα 1ο

Έστω ατομική επιχείρηση με κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 10.000 €. Το φυσικό πρόσωπο αυτό θα κληθεί να καταβάλλει φόρο εισοδήματος ύψους 2.200 €, όπως προκύπτει από την κλίμακα με την εφαρμογή του συντελεστή 22% του πρώτου κλιμακίου. Επισημαίνεται ότι στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται η μείωση φόρου του άρθρου 16 του ΚΦΕ.

Παράδειγμα 2ο

Έστω φορολογούμενος χωρίς εξαρτώμενα τέκνα με εισόδημα από μισθούς ύψους 30.000 € και κέρδη από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 10.000 €. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα θα προστεθούν στο εισόδημα από μισθούς και θα φορολογηθούν με οριακό συντελεστή 37% (κλιμάκιο 30.001 – 40.000) καταλήγοντας σε πρόσθετη επιβάρυνση για το φορολογούμενο ύψους 3.700 €.

Σημείωση: Δεδομένου ότι τα κέρδη από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται κατά το 2015 με συντελεστή 26% για κέρδη έως 50.000 € και 33% για τα κέρδη άνω του ποσού αυτού, ο βαθμός επιβάρυνσης των φορολογούμενων με ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το 2016 εξαρτάται αφενός από το ύψος των εισοδημάτων τους από επιχειρηματική δραστηριότητα και αφετέρου από το εάν τα εισοδήματα αυτά συναθροίζονται με εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Στο πρώτο παράδειγμα που προαναφέρθηκε, ο φορολογούμενος για το εισόδημα των 10.000 € από την επιχειρηματική του δραστηριότητα θα έχει ελάφρυνση του φόρου εισοδήματος το 2016 κατά το ποσό των 400 € (από 2.600 € που καταβάλλει το 2015 θα καταβάλλει 2.200 € το 2016). Αντιθέτως, στο δεύτερο παράδειγμα, για το ίδιο ακριβώς εισόδημα (10.000 €), ο φορολογούμενος θα επιβαρυνθεί κατά το 2016 επιπρόσθετα με το ποσό των 1.100 € (από 2.600 € που καταβάλλει το 2015 θα καταβάλλει 3.700€ το 2016), καθώς το εισόδημα αυτό συναθροίζεται με τα εισοδήματα του φορολογούμενου από μισθωτές υπηρεσίες.

 1. Φορολόγηση κερδών από ατομική αγροτική επιχείρηση

Για τα φορολογικά έτη 2016 και επόμενα, τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών – συνταξιούχων.

Ο φόρος που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ΚΦΕ (μείωση φόρου μισθωτών – συνταξιούχων).

Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.

Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση.

Σημείωση: Με το προς ψήφιση νομοσχέδιο “Eπείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις” κατατέθηκαν πρόσθετες διατάξεις για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από ατομική αγροτική επιχείρηση, οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά ακολούθως:

Άρθρο 44
Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

3. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 προστίθενται εδάφια ως εξής:

“Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η μείωση του φόρου που προβλέπεταιστο άρθρο 16 αλλά μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Εφόσον μαζί με τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις καθώς και αγροτική δραστηριότητα”.

β. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η μείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία».

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.

 1. Φορολόγηση μερισμάτων

Τα μερίσματα, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Με τον ίδιο συντελεστή (15%) διενεργείται και η παρακράτηση φόρου κατά τη διανομή μερισμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διάταξη αυτή αφορά, όπως αναφέρεται σχετικά στην παρ. 11 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8του ΚΦΕ, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται γενικά ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Ειδικά, έχει ερμηνευτεί με την εγκ. ΠΟΛ. 1223/8-10-2015 ότι ως χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης για το εισόδημα από μερίσματα ημεδαπής προέλευσης, προμερίσματα, καθώς και για προσωρινές απολήψεις κερδών θεωρείται ο χρόνος λήψης της απόφασης για την έγκριση της διανομής τους από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας. Ομοίως, για τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης,  ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος καταβολής τους στον δικαιούχο, μέσω πίστωσης του τραπεζικού του λογαριασμού ή με άλλο τρόπο, όταν δεν είναι ευχερής η διαπίστωση του χρόνου απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης αυτού (π.χ. απόφαση του αρμόδιου οργάνου). Ως εκ τούτου, η διάταξη αυτή, όπως με το ν.4387/2016 ισχύει, καταλαμβάνει και τα μερίσματα που διανέμονται μέσα στο φορολογικό έτος 2016.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με διάταξη που κατατέθηκε στο προς ψήφιση νομοσχέδιο “Eπείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις” προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 (που αφορούν την παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των μερισμάτων) έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2017 και μετά. Πιθανολογούμε ότι πρόκειται περί νομοτεχνικού λάθους και η μετατόπιση της έναρξης ισχύος στην 1.1.2017 θα ισχύσει τόσο για το συντελεστή φορολόγησης όσο και για το συντελεστή παρακράτησης επί των μερισμάτων.

 1. Φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητη περιουσία

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία που αποκτάται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα φορολογείται αυτοτελώς, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από ακίνητη περιουσία (Φορολογικό Έτος 2016)
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής %
0 – 12.000 15%
12.001 – 35.000 35%
35.001 – 45%

Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία για το φορολογικό έτος 2015 φορολογούνται κλιμακωτά με συντελεστή 11% για εισοδήματα έως 12.000 € και με συντελεστή 33% για τα εισοδήματα άνω του ποσού αυτού.

Παρατίθεται ακολούθως συγκριτικός πίνακας της επιβάρυνσης που προκύπτει ανά επίπεδο εισοδήματος από ακίνητη περιουσία δεδομένης της μεταβολής της κλίμακας φορολόγησης της συγκεκριμένης κατηγορίας εισοδήματος:

Φορολογία Εισοδήματος από Ακίνητη Περιουσία
Συγκριτικός Πίνακας Φορολογικής Επιβάρυνσης
(Φορολογικά Έτη 2015 – 2016)
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
(Ενοίκια)
Χρήση
2015
Χρήση
2016
Αύξηση
φόρου
1.000 110 150 40
2.000 220 300 80
3.000 330 450 120
4.000 440 600 160
5.000 550 750 200
6.000 660 900 240
7.000 770 1.050 280
8.000 880 1.200 320
9.000 990 1.350 360
10.000 1.100 1.500 400
12.000 1.320 1.800 480
15.000 2.310 2.850 540
20.000 3.960 4.600 640
30.000 7.260 8.100 840
35.000 8.910 9.850 940
40.000 10.560 12.100 1.540
50.000 13.860 16.600 2.740
 1. Φορολόγηση κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα προσωπικών εταιρειών κ.λπ. με απλογραφικά βιβλία

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 45 του ΚΦΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016, με συντελεστή 29%. Η διάταξη αυτή αφορά αναλυτικά τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, τους συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών, τις κοινωνίες αστικού δικαίου, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, τις συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τις κοινοπραξίες και γενικά όλες τις νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Κατά το φορολογικό έτος 2015, τα κέρδη των εν λόγω νομικών προσώπων υποβάλλονται σε φόρο βάσει κλίμακας με συντελεστή 26% για τα κέρδη έως 50.000 € και 33% για τα κέρδη άνω του ποσού αυτού.

Παρατίθεται ακολούθως συγκριτικός πίνακας της επιβάρυνσης που προκύπτει ανά επίπεδο εισοδήματος δεδομένης της μεταβολής του φορολογικού συντελεστή:

Φορολογία Εισοδήματος Προσωπικών Εταιρειών κ.λπ.
με απλογραφικά βιβλία
Συγκριτικός Πίνακας Φορολογικής Επιβάρυνσης
(Φορολογικά Έτη 2015 – 2016)
Φορολογητέο Εισόδημα Χρήση 2015 Χρήση 2016 Μεταβολή φόρου
0 0 0 0
5.000 1.300 1.450 150
10.000 2.600 2.900 300
20.000 5.200 5.800 600
30.000 7.800 8.700 900
40.000 10.400 11.600 1.200
50.000 13.000 14.500 1.500
60.000 16.300 17.400 1.100
70.000 19.600 20.300 700
80.000 22.900 23.200 300
87.500 25.375 25.375 0
90.000 26.200 26.100 -100
100.000 29.500 29.000 -500

Παρατηρούμε ότι για επίπεδα κερδών έως 87.500 € προκύπτει μεγαλύτερος φόρος κατά τη χρήση 2016, συγκριτικά με τη χρήση 2015. Αντιθέτως, η εικόνα αυτή αντιστρέφεται για κέρδη άνω των 87.500 €, τα οποία επιβαρύνονται λιγότερο κατά τη χρήση 2016, συγκριτικά με τη χρήση 2015.

 1. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2016 και επόμενα επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43Α του ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) και υπολογίζεται, πλέον, με την ακόλουθη κλίμακα:

Κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (Φορολογικό Έτος 2016)
Εισόδημα σε ευρώ Εισφ. Αλληλεγγύης
0 – 12.000 0%
12.001 – 20.000 2,2%
20.001 – 30.000 5,00%
30.001 – 40.000 6,50%
40.001 – 65.000 7,50%
65.001 – 220.000 9,00%
>220.000 10,00%

Προσοχή: Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2016 και επόμενα υπολογίζεται πλέον βάσει κλίμακας και όχι με την εφαρμογή αναλογικού συντελεστή επί ολόκληρου του ποσού, όπως ίσχυε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3986/2011.

Σημειώνεται ότι η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης από τους μισθούς και τις συντάξεις με τη νέα κλίμακα αρχίζει να πραγματοποιείται από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, δηλαδή από 12-5-2016.

Παρατίθεται ακολούθως συγκριτικός πίνακας της επιβάρυνσης που προκύπτει ανά επίπεδο εισοδήματος δεδομένης της μεταβολής στον τρόπο υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης
Συγκριτικός πίνακας φορολογικής επιβάρυνσης
(Φορολογικά έτη 2015 – 2016)
Εισόδημα 2015 2016 Διαφορά φόρου
12.001 84 0 -84
13.000 91 22 -69
14.000 98 44 -54
15.000 105 66 -39
16.000 112 88 -24
17.000 119 110 -9
17.600 123 123 0
18.000 126 132 6
19.000 133 154 21
20.000 140 176 36
30.000 420 676 256
40.000 800 1.326 526
45.000 900 1.701 801
50.000 1.000 2.076 1.076
60.000 2.400 2.826 426
70.000 2.800 3.651 851
80.000 3.200 4.551 1.351
90.000 3.600 5.451 1.851
100.000 4.000 6.351 2.351
150.000 9.000 10.851 1.851
200.000 12.000 15.351 3.351
250.000 15.000 20.151 5.151
300.000 18.000 25.151 7.151
500.000 30.000 45.151 15.151

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις διατάξεις του νέου άρθρου 43Α του ΚΦΕ σχετικά με την εισφορά αλληλεγγύης πατώντας εδώ.

 1. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Αξίζει να επισημανθεί επίσης ότι με το ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016) καταργήθηκε η πρόβλεψη για ισόποση κατανομή των προσαυξημένων κατά 30% δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που αφορούν πάγιο εξοπλισμό στα επόμενα τρία (3) έτη. Οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας περιλαμβάνονται πλέον στις λοιπές δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και αποσβένονται με συντελεστή 40%, όπως ορίζεται σχετικά στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σημειώνεται ότι, ως εξοπλισμός και όργανα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, θεωρείται αυτός, που περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 22Α του ΚΦΕ (το εν λόγω ΠΔ δεν έχει εκδοθεί και έχει γίνει δεκτό με την εγκ. ΠΟΛ. 1113/2015 ότι μέχρι την έκδοσή του και προκειμένου για την αναγνώριση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, θα λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στην αριθ. 12962 (ΠΟΛ) 2029/3.11.1987 (ΦΕΚ 743Β’) Απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δεν έχει καταργηθεί).

 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του ΚΦΕ “Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή”

Με την παρ. 2α του άρθρου 117 του ν. 4387/2016 τροποποιήθηκε και το άρθρο 5 του ΚΦΕ “Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή”.

Με τις διατάξεις αυτές αποσαφηνίζονται οι πηγές εισοδήματος που προκύπτουν στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ως εισόδημα πηγής Ελλάδας είναι το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην ημεδαπή, καθώς και το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην αλλοδαπή εφόσον η αμοιβή καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο.

Επίσης, ως εισόδημα πηγής Ελλάδας είναι και το εισόδημα από συντάξεις που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, από ημεδαπό κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως αν ο δικαιούχος της σύνταξης είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ή εξωτερικού. Η διάταξη αυτή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015. Παρατίθενται ακολούθως οι συγκεκριμένες διατάξεις όπως ισχύουν μετά και πριν τις τροποποιήσεις του ν. 4387/2016.

Η διάταξη όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4387/2016 Η διάταξη όπως ίσχυε πριν τις τροποποιήσεις του ν. 4387/2016
1. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι κάθε εισόδημα πηγής Ελλάδας και ιδίως:

α) το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην ημεδαπή, καθώς και το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην αλλοδαπή και καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο,
β) το εισόδημα από συντάξεις που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, από ημεδαπό κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στην Ελλάδα

1. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι κάθε εισόδημα πηγής Ελλάδας και ιδίως:

α) το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην ημεδαπή,
β) το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην αλλοδαπή και πληρώνεται από το Ελληνικό Δημόσιο,

 1. Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2014, από τα υπόχρεα Ν.Π.Δ.Δ.Ασφαλιστικά Ταμεία των οποίων η ηλεκτρονική υποβολή δεν κατέστη δυνατή

Με την παρ. 1 του άρθρου 117 του ν. 4387/2016, ρυθμίστηκε τέλος η διαδικασία υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2014, από τα υπόχρεα Ν.Π.Δ.Δ.Ασφαλιστικά Ταμεία των οποίων η ηλεκτρονική υποβολή δεν κατέστη δυνατή λόγω αδυναμίας διαμόρφωσης των αρχείων τους με βάση την αντίστοιχη εφαρμογή του taxisnet, λόγω μη έγκυρων ή ανενεργών ΑΦΜ. Διαβάστε τη σχετική διάταξη εδώ.