Πορτογαλία - Ηλεκτρονικά τιμολόγια από το 2019 για τις συναλλαγές Β2G

Πορτογαλία – Ηλεκτρονικά τιμολόγια από το 2019 για τις συναλλαγές Β2G

Από την 1.1.2019, όλες οι συναλλαγές B2G (επιχειρήσεις προς κυβερνητικούς φορείς) θα γίνονται με ηλεκτρονικό τιμολόγιο το οποίο θα υποβάλλεται απευθείας στις φορολογικές αρχές. Η διαδικασία αυτή η οποία είναι παρόμοια με την διαδικασία ηλεκτρονικής τιμολόγησης που θα ισχύσει στην Ιταλία (Sdl), λειτουργήσει μέσω της υπάρχουσας πύλης δημόσιων οικονομικών, Fatura Eletrónica na Administração Pública (FE-AP). Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα επικυρώνονται αυτόματα από την φορολογική αρχή αμέσως μετά την έκδοσή τους.

Οι απαιτήσεις της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε πραγματικό χρόνο θα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με:

-Ημερομηνία τιμολόγησης
-Στοιχεία προμηθευτή και αναγνώριση ΦΠΑ
-Λεπτομέρειες του κυβερνητικού εργολάβου
-Λεπτομέρειες συμβάσεων και όρων παράδοσης
-Οδηγίες πληρωμής
-Λεπτομέρειες σχετικά με τα αγαθά ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες
-Καθαρό, ΦΠΑ και ακαθάριστη αξία του τιμολογίου