ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Α Ω ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65583 / 32 / Β / 08 / 004
Γ.Ε.Μ.Η. 051150644000
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το
νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι Μέτοχοι της
Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « Α Ω ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και διακριτικό τίτλο « Α Ω HOME
A.E.E.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2020
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην
Ιάσονος 62 στο Βόλο για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα
παρακάτω θέματα:
1) Υποβολή και έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων του
Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις του
ισολογισμού και με τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας από
01.01.2019 – 31.12.2019.
2) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του
Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της ίδιας χρήσης.
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε
ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων του
Ισολογισμού και γενικά επί της διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.
4) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2020.
5) Διάφορες ανακοινώσεις.
Κάθε μέτοχος που κατέχει έστω μια μετοχή έχει δικαίωμα να μετάσχει
στην Γενική Συνέλευση. Οι κ.κ. μέτοχοι για να μετάσχουν στην
Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της
εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια
αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα με απόδειξη η οποία πρέπει να
κατατεθεί στην εταιρία 5 μέρες το αργότερο πριν από την ημέρα που έχει
ορισθεί η Συνέλευση. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν
στην εταιρία και τα πληρεξούσια των τυχών αντιπροσώπων τους.
Βόλος 06 Αυγούστου 2020
Διοικητικό Συμβούλιο