Διασφάλιση Ποιότητας – ISO / HACCP

Αν στόχος σας είναι να προσφέρετε στους πελάτες σας υπηρεσίες και προϊόντα με διασφαλισμένη ποιότητα και εγγυημένη απόδοση, τότε η πιστοποίηση ISO και HACCP είναι το μέσο για να πετύχετε τον σκοπό σας!

Πρόκειται για Συστήματα Διασφάλισης και Διαχείρισης Ποιότητας, η εξασφάλιση των οποίων εγγυάται σε όλους τους πελάτες και συνεργάτες σας, ότι σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, τηρούνται συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές, φροντίζετε για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, εντοπίζετε και προλαμβάνετε πιθανά λάθη και απασχολείτε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Με τη σφραγίδα ISO ή HACCP δίπλα στο λογότυπο της επιχείρησής σας, στην ιστοσελίδα σας και στα προϊόντα σας αποκτάτε αυτόματα μία νέα, αναβαθμισμένη εταιρική εικόνα που σας κάνει να ξεχωρίζετε στα μάτια των πελατών, των φορέων, των εργαζομένων, αλλά και των ανταγωνιστών σας.

Έχετε ερωτήσεις για Διασφάλιση Ποιότητας ;

Γεώργιος Τσαλίκης
Γεώργιος ΤσαλίκηςΤεχνικός Ασφαλείας
Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Διασφάλιση Ποιότητας – ISO / HACCP

ISO – Διασφάλιση Ποιότητας

Τι είναι ποιότητα

Η έννοια της ποιότητας δεν είναι εύκολο να προσδιορισθεί αντικειμενικά, δεδομένου ότι κάθε εποχή της αποδίδει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Με τους όρους της αγοράς, «ποιότητα είναι ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών πληροί απαιτήσεις».
Ο όρος απαιτήσεις αναφέρεται τόσο στις απαιτήσεις της επιχείρησης, όσο και στις απαιτήσεις των πελατών.
Όσον αφορά στους πελάτες, καλύτερη ποιότητα σημαίνει περισσότερο ικανοποιημένους πελάτες, συνεπώς αύξηση των κερδών.
Όσον αφορά την επιχείρηση ποιότητα σημαίνει έλλειψη λαθών και ελαττωματικών προϊόντων, τα οποία απαιτούν συνήθως επανεπεξεργασία με επακόλουθο την απώλεια μεριδίων αγοράς, προβληματισμό και δυσφορία των πελατών, καθώς και άλλες δυσμενείς επιπτώσεις.
Ο όρος ποιότητα δεν αφορά μόνο υλικά προϊόντα, αλλά και υπηρεσίες, λογισμικό, επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά κάθε τι που διαθέτει ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών.

Τι είναι το “Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας”

Το «σύστημα διαχείρισης ποιότητας» είναι μια ευρεία έννοια που μπορεί να ορισθεί ως «ένα συστηματικό σύνολο διαδικασιών διαχείρισης για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης μιας επιχείρησης, με στόχο την προσφορά στους πελάτες της καλύτερης ποιότητας προϊόντων ή υπηρεσιών και στις χαμηλότερες τιμές».

Γιατί να εφαρμόσετε ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να εξασφαλίσει την μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, απέναντι σε αυτήν. Επιπλέον ένα σωστά οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας βοηθά την επιχείρηση να μπει σε πορεία συνεχούς βελτίωσης.

Το πρότυπο ISO 9001 διέπεται από τις ακόλουθες οκτώ αρχές διοίκησης:

• Εστίαση στον πελάτη
• Ηγεσία
• Ενεργητική συμμετοχή του προσωπικού
• Προσέγγιση ως διεργασία
• Προσέγγιση της διαχείρισης με σύστημα
• Διαρκής βελτίωση
• Προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε γεγονότα
• Σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με προμηθευτές

Ποια είναι τα οφέλη μιας επιχείρησης που πιστοποιείται κατά ISO 9001

• Βελτίωση της ποιότητας
• Έγκαιρη διάγνωση σφαλμάτων ποιότητας, με αποτέλεσμα τη μείωση των ελαττωματικών προϊόντων
• Αύξηση της παραγωγικότητας
• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το marketing της εταιρείας
• Ευκολότερη διείσδυση στην εσωτερική αλλά και διεθνή αγορά
• Απόκτηση του πιο σημαντικού και μακράς διαρκείας πιστοποιητικού, του «ικανοποιημένου πελάτη», που σέβεται το όνομα της εταιρείας και την προσήλωσή της στην ποιότητα.

HACCP – Διασφάλιση Ποιότητας

Το ακρωνύμιο HACCP σημαίνει Hazard Analysis and Critical Control Points, δηλαδή Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου και είναι ένα σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης τροφίμων που την βοηθά στον προσδιορισμό των κινδύνων (μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών) σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (93/43/ΕΕ) αλλά και της ελληνικής νομοθεσίας (Υπουργική Απόφαση 487/4.10.2000). Επίσης προβλέπει την εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου τα οποία εστιάζουν στον προληπτικό έλεγχο ποιότητας (σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας) έως το τελικό προϊόν. Με την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος ποιότητας οι επιχειρήσεις τροφίμων διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους είναι απόλυτα ασφαλή για τον καταναλωτή.

Το σύστημα HACCP αναφέρεται στις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, μεταποιούν, παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν, διαθέτουν και πωλούν τρόφιμα.
Ένα σύστημα HACCP βοηθά στο να χρησιμοποιηθούν οι τεχνολογικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό κάθε εταιρείας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, με σκοπό την ορθή διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της εφαρμογής του συστήματος HACCP διακρίνεται η ικανότητά του να αναγνωρίζει με σαφήνεια τους παράγοντες εκείνους που με άμεσο τρόπο επηρεάζουν ή καθορίζουν την ασφάλεια των τροφίμων. Η αναγνώριση των κρίσιμων σημείων ελέγχου και η συστηματική τους παρακολούθηση μέσα από ειδικά έντυπα παρακολούθησης δίνει την δυνατότητα τόσο στην εταιρεία, όσο και στους πάσης φύσης ελεγκτικούς φορείς, να διαπιστώνουν με ευχέρεια τον βαθμό υπευθυνότητας που καταδεικνύει η εταιρεία σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας από την προμήθεια των α’ υλών μέχρι και τον τελικό καταναλωτή.

Μια εταιρεία που παράγει προϊόντα υψηλής ποιοτικής στάθμης, ασφαλή για την υγεία του καταναλωτή, συνδέει το όνομά της με υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής υγειονομικής στάθμης και ποιότητας, αυξάνοντας εκτός των άλλων την ανταγωνιστικότητά της. Αποκτά σοβαρό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών στις εξαγωγικές δραστηριότητες, καθώς ανοίγονται ευκαιρίες για διείσδυση σε διεθνείς αγορές.
Αποκτά «εισιτήριο» για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, εξασφαλίζοντας συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι σε ομοειδείς επιχειρήσεις που δεν έχουν εγκατεστημένο το σύστημα HACCP. Μειώνει τον όγκο των ελαττωματικών προϊόντων που φθάνουν στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και την μείωση των επιστροφών στην εταιρεία.

Η εταιρεία Κουκλουμπέρης και Συνεργάτες (Λογιστικές, Φοροτεχνικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες) σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της, προσφέρουν στην επιχείρησή σας την δυνατότητα εγκατάστασης, ελέγχου και απόκτησης ενός Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας – HACCP.

Έχετε ερωτήσεις Συμβουλευτικής φύσεως ;